hscode
商品描述
实例汇总
详情
3917400000
塑料
1条
详情
3917400000
塑料管道
1条
详情
3926909090
管道塑料PLASTIC RING
1条
详情
8511309000
塑料线
1条
详情
8511909000
线塑料
1条
详情
3926909090
线塑料接口
16342条
详情
3907209000
线用PPE塑料颗粒
196条
详情
3907991090
线用PBT塑料颗粒
102条
详情
3923500000
线配件,塑料
1130条
详情
3917400000
塑料接头(点线零件)
1条
详情
8511909000
线配件(塑料外壳等)
1条
详情
3926909090
车缓冲器用塑料制密封
1条
详情
8511909000
线零件(填充扣.塑料制)
1条
详情
8531901000
灾探测器用零件/塑料装饰
1条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
3926901000
塑料
1条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
8516800000
塑料管材挤出机用电加热
1条
详情
3926909090
100%塑料马桶盖和缓降尼器
1条
详情
3926901000
台锯零件(塑料,夹紧块,手把,挡块,保护盖)
4015条
详情
4016931000
管道O型
1条
详情
4016931000
管道密封
1条
详情
7321900000
烤炉管道
1条
详情
7412209000
管道配件(卡)
745条
详情
4016931000
水泥管道密封
1条
详情
4016931000
给水管道密封
1条
详情
7412209000
管道配件(卡
745条
详情
4016939000
管道接口橡胶垫
1条
详情
4016931000
PVC管道橡胶密封
1条
详情
4016931000
玻璃钢管道密封
1条
详情
4016931000
承接式管道密封
1条
详情
4016931000
给水管道橡胶密封
1条
详情
4016931000
管道柔性接口密封
1条
详情
4016931000
球墨铸铁管道密封
1条
详情
7412209000
管道配件(卡、接头)
1条
详情
8484900000
真空管道中心密封
192条
详情
4016931000
给/排水管道橡胶密封
1条
详情
4016931000
混凝土泵车管道用密封
1735条
详情
4016931000
飞机空调管道专用O型封
1条
详情
7318210001
石油管道阀门用下防松垫
1条
详情
8505909010
制冷设备管道电磁阀用线
1条
详情
4016939000
管道用硫化橡胶制D型密封
1条
详情
4016939000
管道用硫化橡胶制T型密封
1条
详情
4016939000
管道用硫化橡胶制O型密封
1条
详情
7307290000
不锈钢管道配件(密封卡片)
1条
详情
4016931000
地下给排水管道用橡胶密封
1条
详情
7318210001
管道系统用合金钢制弹簧垫
1条
详情
4016931000
管道内部影像记录系统备件-密封
1735条
详情
7318220090
密封、密封垫(管道用阀门零件)
1条
详情
4016931000
硫化橡胶制密封(用于排水机的管道中)
1条
详情
3926901000
塑料
4015条
详情
3926400000
塑料
3281条
详情
3926209000
塑料
936条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
3923500000
塑料
1130条
详情
8538900000
塑料
5495条
详情
9506990000
塑料
1050条
详情
3925900000
塑料
1021条
详情
3926100000
塑料
1034条
详情
3925300000
塑料
262条
详情
9615900000
塑料
590条
详情
8547200000
塑料C
1条
详情
3926901000
塑料3
1条
详情
3926901000
塑料2
1条
详情
3926901000
塑料1
1条
详情
3926901000
塑料O
1条
详情
3926909090
塑料D
1条
详情
3926909090
塑料SQ
1条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
3917400000
塑料
1068条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
9615110000
塑料
626条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
3926901000
塑料
4015条
详情
3926909090
塑料齿
16342条
详情
3926901000
塑料
4015条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
9615900000
塑料
590条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
3926901000
塑料
4015条
详情
8414902000
塑料
234条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
3926901000
塑料线
4015条
详情
9506290000
塑料
293条
详情
3926901000
塑料
4015条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
6507000090
塑料
1条
详情
3926100000
塑料
1034条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
9506990000
塑料
1050条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
3926901000
塑料
1条
详情
3926400000
塑料
3281条
详情
9405920000
塑料
1条
详情
3917400000
塑料
1条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
4201000090
塑料
645条
详情
3922900000
塑料
1条
详情
3925300000
塑料线
1条
详情
3925900000
塑料
1条
详情
3926400000
塑料
1条
详情
3926100000
塑料
1条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
3923900000
塑料
1条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
8409991000
塑料
1条
详情
4201000090
塑料
645条
详情
6117809000
塑料
1条
详情
3926901000
塑料
4015条
详情
3925900000
塑料线
1021条
详情
3919109900
塑料
533条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
9506990000
塑料
1050条
详情
7117900000
塑料
1条
详情
7117900000
塑料
1条
详情
3926901000
塑料
4015条
详情
3923900000
塑料
1条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
9506990000
塑料
1050条
详情
3923500000
塑料
1130条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
3917400000
塑料
1条
详情
3923900000
塑料
814条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
9506919000
塑料
1128条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
3926100000
塑料
1034条
详情
9615110000
塑料
626条
详情
3926901000
塑料
1条
详情
3926909090
塑料线
16342条
详情
3926100000
塑料线
1034条
详情
9615110000
塑料
626条
详情
8448590000
塑料
1条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
3926300000
塑料
633条
详情
8473309000
塑料
2910条
详情
3917400000
塑料
1条
详情
3926400000
塑料
1条
详情
9021100000
塑料
1条
详情
3926901000
塑料
1条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
7117900000
塑料
1条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
6212101000
塑料
1条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
3926901000
塑料
1条
详情
9114909000
塑料
1条
详情
6702100000
塑料
1条
详情
9401909000
塑料
1条
详情
9506919000
塑料
1条
详情
8414902000
塑料
1条
详情
9506919000
塑料
1条
详情
3926901000
塑料
1条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
9506919000
塑料
1条
详情
8473309000
塑料
1条
详情
3926400000
ABS塑料
1条
详情
9017200000
塑料
1条
详情
8513901000
塑料
1条
详情
3926901000
塑料O型
4015条
详情
3926909090
塑料0型
16342条
详情
3926909090
塑料O型
16342条
详情
3926909090
塑料4
1条
详情
3926909090
塑料A
1条
详情
3926909090
塑料3
1条
详情
3926901000
塑料2
1条
详情
3926909090
塑料1
1条
详情
3926901000
塑料B
1条
详情
3926909090
塑料制C
1条
详情
3926901000
塑料O形
1条
详情
3917400000
塑料C型
1条
详情
3926901000
塑料/POM
4015条
详情
3926909090
塑料PE
16342条
详情
3926901000
塑料PP
4015条
详情
3926909090
塑料-M
1条
详情
3926909090
塑料GE
1条
详情
3926909090
塑料-T
1条
详情
3926909090
塑料-R
1条
详情
3926909090
塑料-Q
1条
详情
3926909090
塑料-P
1条
详情
3926909090
塑料-N
1条
详情
3926901000
塑料-L
1条
详情
3926901000
塑料-K
1条
详情
3926901000
塑料-F
1条
详情
3926909090
塑料 9PCS
1条
详情
3926909090
(塑料)
16342条
详情
9615110000
(塑料)
1条
详情
9615110000
(塑料)
1条
详情
3926901000
塑料(PA6)
4015条
详情
3925300000
塑料扣()
1条
详情
3926909090
塑料线/A
1条
详情
4201000090
塑料宠物
645条
详情
3926909090
塑料固定
16342条
详情
3926909090
塑料出线
16342条
详情
3926209000
文胸塑料
936条
详情
3926909090
塑料密封
16342条
详情
9111900000
塑料表底
176条
详情
9615110000
塑料橡皮
626条
详情
3926909090
塑料窗帘
16342条
详情
3926909090
塑料耳环
16342条
详情
3926909090
塑料线轮
16342条
详情
3926909090
塑料制垫
16342条
详情
3926901000
塑料密封
4015条
详情
8302490000
塑料窗帘
643条
详情
3926909090
塑料绕线
1条
详情
3926909090
塑料缓冲
16342条
详情
3926901000
塑料扎线
4015条
详情
3926909090
塑料挂件
1条
详情
8452909900
塑料梭芯
1条
详情
3917400000
塑料制卡
1条
详情
3926909090
塑料内饰
16342条
详情
3926909090
塑料外饰
16342条
详情
3926909090
塑料替换
1条
详情
3926909090
塑料旋转
1条
详情
3926901000
塑料支撑
1条
详情
9615110000
塑料头发
626条
详情
9615110000
塑料制发
626条
详情
3926100000
塑料装桢
1034条
详情
3926909090
塑料指示
1条
详情
3926901000
塑料护线
1条
详情
9506990000
塑料球生
1050条
详情
3926909090
塑料打孔
1条
详情
3926909090
塑料绣花
16342条
详情
3926909090
塑料手腕
1条
详情
7117900000
塑料戒指
1条
详情
3926909090
塑料浴帘
16342条
详情
9615110000
塑料头饰
626条
详情
3926100000
塑料文件
1034条
详情
3926909090
窗帘塑料
16342条
详情
3926901000
塑料小垫
1条
详情
3926909090
塑料封口
1条
详情
8415909000
塑料导风
1条
详情
3926909090
塑料导向
1条
详情
3926909090
塑料定位
1条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
8708949001
塑料
1条
详情
3926901000
塑料
1条
详情
3926909090
塑料PKG
1条
详情
3926909090
塑料-AC
1条
详情
3926909090
塑料-AA
1条
详情
3925900000
塑料浴帘
1021条
详情
9505100090
塑料圣诞
1条
详情
9615900000
塑料发器
1条
详情
3926909090
塑料COLLAR
1条
详情
3926909090
塑料 60PCS
1条
详情
3926909090
塑料 30PCS
1条
详情
3926909090
塑料喷水
1条
详情
3918109000
塑料制垫
1条
详情
3926909090
塑料毛巾
16342条
详情
3926909090
塑料围巾
16342条
详情
9615900000
塑料
1条
详情
3925900000
塑料隔离
1条
详情
9615110000
塑料卷发
1条
详情
3926909090
塑料救生
16342条
详情
3926100000
塑料装订
1034条
详情
3926901000
塑料防尘
1条
详情
3926901000
塑料防油
1条
详情
3926901000
塑料
1条
详情
3926909090
塑料皮筋
1条
详情
3926909090
塑料充气
1条
详情
3926909090
塑料装线
1条
详情
9506990000
塑料健身
1050条
详情
3926909090
塑料制隔
1条
详情
3926909090
塑料制衬
1条
详情
3926909090
塑料制胶
1条
详情
3926909090
塑料制绳
1条
详情
3926100000
塑料装帧
1034条
详情
3926901000
塑料制环
1条
详情
3926400000
塑料钥匙
3281条
详情
9506990000
塑料救生
1050条
详情
3926400000
塑料彩虹
3281条
详情
3926901000
塑料制挡
1条
详情
3926909090
塑料制挂
1条
详情
3926901000
塑料制护
1条
详情
4201000090
塑料狗项
645条
详情
3926909090
塑料制封
1条
详情
3926909090
塑料制套
1条
详情
9615110000
塑料制头
1条
详情
9506990000
塑料呼啦
1050条
详情
3926901000
塑料制动
1条
详情
3926909090
塑料制光
1条
详情
3926901000
塑料刮泥
1条
详情
3926901000
塑料分流
1条
详情
3926100000
塑料装祯
1034条
详情
3926909090
塑料中心
1条
详情
9506919000
塑料呼啦
1128条
详情
3926909090
塑料游泳
16342条
详情
3926909090
注塑塑料
1条
详情
3926901000
泡沫塑料
1条
详情
3926909090
晶园塑料
1条
详情
9506990000
塑料手臂
1050条
详情
3925300000
塑料窗帘
262条
详情
3926909090
密封塑料
1条
详情
9506990000
塑料游泳
1050条
详情
3926909090
实心塑料
1条
详情
3926400000
塑料装饰
3281条
详情
3926909090
塑料胶带
16342条
详情
9615900000
塑料卷发
590条
详情
3925900000
塑料窗帘
1021条
详情
3926909090
塑料钥匙
16342条
详情
3926909090
PMA塑料
1条
详情
3926901000
E8C塑料
1条
详情
3926901000
塑料(PTFE)
4015条
详情
9615110000
塑料珠头
626条
详情
9506290000
pvc塑料
1条
详情
9615900000
塑料珠发
1条
详情
9506290000
塑料鱼形
1条
详情
3926909090
塑料防震
1条
详情
3926909090
塑料防滑
1条
详情
3926909090
塑料防水
1条
详情
3926901000
塑料间隔
1条
详情
3926901000
塑料链齿
1条
详情
3926909090
塑料连接
1条
详情
3926909090
塑料过线
1条
详情
9506919000
塑料呼拉
1条
详情
9506919000
塑料训练
1条
详情
3926909090
塑料规格
1条
详情
3926909090
塑料螺纹
1条
详情
3926909090
塑料脖子
1条
详情
3926901000
塑料线
1条
详情
8547200000
塑料线
1条
详情
3926901000
塑料线
1条
详情
3926909090
塑料线
1条
详情
3926901000
塑料线
1条
详情
3926901000
塑料线
1条
详情
3926909090
塑料紧固
1条
详情
3926909090
塑料竹竿
1条
详情
3926909090
塑料磁力
1条
详情
9615110000
塑料盘发
1条
详情
9506990000
塑料瘦身
1条
详情
8517709000
塑料电话
1条
详情
3926909090
塑料瓶颈
1条
详情
3926909090
塑料止水
1条
详情
3926901000
塑料止动
1条
详情
4016931000
O型(塑料)
1条
详情
9615110000
塑料发发
1条
详情
3926901000
PVC塑料
1条
详情
3926400000
塑料餐巾
1条
详情
3923300000
塑料桶和
1条
详情
3926400000
塑料手啪
1条
详情
3926901000
塑料保护
1条
详情
9503006000
塑料弹簧
1条
详情
3926901000
塑料固定
1条
详情
3926909090
塑料尺码
1条
详情
3926909090
塑料保护
16342条
详情
3926901000
塑料制垫
4015条
详情
3926909090
彩色塑料
16342条
详情
3926901000
塑料制O型
4015条
详情
3926909090
PVC塑料E
16342条
详情
3926901000
塑料(PP)
4015条
详情
3926909090
塑料(PE)
16342条
详情
3926909090
塑料制O型
16342条
详情
3926909090
塑料盖/垫
1条
详情
3926901000
塑料密封B
1条
详情
3926901000
塑料密封A
1条
详情
3926901000
塑料SEAT
1条
详情
3926909090
塑料SEAL
1条
详情
3926909090
塑料DISC
1条
详情
3926909090
塑料/片
1条
详情
3917390000
塑料/无牌
1条
详情
3926901000
塑料(PA-66)
1条
详情
3926909090
塑料 ROLLER
1条
详情
3926909090
塑料 200PCS
1条
详情
3926209000
/塑料
1条
详情
3926901000
/塑料
1条
详情
3926909090
塑料制O形
1条
详情
3926909090
塑料O型垫
1条
详情
3917400000
/塑料
1条
详情
8538900000
/塑料
1条
详情
3917400000
/塑料
1条
详情
3926901000
,塑料
1条
详情
3926909090
PVC塑料G
1条
详情
3926909090
PVC塑料F
1条
详情
3926909090
72MM塑料线
1条
详情
9405920000
41-0098塑料
1条
详情
3926909090
(黑色)塑料
16342条
详情
3926909090
(绿色)塑料
16342条
详情
9405920000
塑料 41-0107
1条
详情
9615110000
PU革塑料
626条
详情
3926901000
塑料(PU)
1条
详情
3926901000
塑料(TEFLON)
1条
详情
3926909090
塑料 4500SET
1条
详情
9405920000
塑料 41-0089
1条
详情
3926909090
塑料 1350SET
1条
详情
3926909090
通风(塑料)
1条
详情
8547200000
绝缘(塑料)
1条
详情
3926901000
线架(塑料)
1条
详情
9615900000
(塑料制)
1条
详情
3926909090
塑料NRJ-WB
16342条
详情
9018901000
听诊器塑料
31条
详情
3926909090
塑料制密封
16342条
详情
3926909090
塑料制电镀
16342条
详情
3926909090
塑料法兰
16342条
详情
3926300000
塑料WASHER
633条
详情
3926909090
塑料防尘套
1条
详情
3926909090
PVC塑料制垫
1条
详情
3926909090
塑料制杆套
1条
详情
3926909090
塑料坯料
1条
详情
3926909090
塑料水表底
16342条
详情
3922200000
塑料马桶座
9条
详情
3926909090
塑料支撑垫
1条
详情
3926909090
塑料弹簧档
1条
详情
3926909090
塑料弹性垫
1条
详情
3926909090
塑料开口挡
1条
详情
9615110000
塑料带齿发
1条
详情
3925900000
塑料毛巾挂
1021条
详情
3926400000
塑料装饰草
3281条
详情
3926901000
塑料密封
1条
详情
3926901000
止推塑料
4015条
详情
9615110000
塑料头扣发
1条
详情
4201000090
塑料宠物项
645条
详情
3926909090
塑料O-RING
1条
详情
3926909090
塑料Gasket
1条
详情
3926909090
塑料 ORING
1条
详情
9506990000
塑料制呼啦
1050条
详情
3926901000
塑料(PUR)
1条
详情
8440109000
塑料装订机
1条
详情
3926901000
塑料圆形垫
1条
详情
3926909090
塑料马桶垫
1条
详情
3922900000
塑料马桶座
1条
详情
3926909090
塑料马桶座
1条
详情
3925300000
塑料窗帘挂
1条
详情
3925900000
窗帘用塑料
1条
详情
3926909090
塑料印章卡
1条
详情
3926901000
线塑料插件
1条
详情
3926909090
塑料弹簧垫
16342条
详情
3926909090
塑料宠物颈
1条
详情
3926909090
塑料宠物项
16342条
详情
3926909090
塑料充气泳
1条
详情
3926901000
塑料制限位
1条
详情
3926901000
塑料制防尘
1条
详情
3926901000
塑料制装饰
1条
详情
3925900000
塑料窗帘管
1021条
详情
3926909090
塑料制绕线
1条
详情
3926909090
塑料制线
1条
详情
3926901000
塑料制线
1条
详情
3926909090
塑料制线
1条
详情
3926400000
塑料装饰挂
3281条
详情
3926909090
塑料制的垫
1条
详情
3926909090
塑料制狗项
1条
详情
3926909090
塑料制止回
1条
详情
3926909090
塑料窗帘挂
16342条
详情
3926909090
塑料制旋纽
1条
详情
3926909090
塑料制救生
1条
详情
3926909090
塑料制挡胶
1条
详情
3926909090
塑料制护风
1条
详情
3926909090
塑料制护线
1条
详情
3926901000
塑料制扭结
1条
详情
3924900000
塑料制尺码
1条
详情
3926909090
塑料制定位
1条
详情
3926909090
塑料制大垫
1条
详情
3926400000
塑料装饰藤
3281条
详情
9505100090
塑料制圣诞
1条
详情
3926909090
塑料工装
1条
详情
3926901000
塑料制固定
1条
详情
3926909090
塑料制固位
1条
详情
9506990000
塑料充气泳
1050条
详情
9506919000
塑料制呼啦
1条
详情
3926909090
塑料制双线
1条
详情
3926901000
塑料制倒钩
4015条
详情
3926909090
塑料制包理
1条
详情
3926901000
塑料制减震
1条
详情
3926901000
塑料制保护
1条
详情
3926100000
塑料装订线
1034条
详情
3926909090
塑料刀杆夹
1条
详情
9508100010
塑料游戏钻
1条
详情
3926909090
塑料保护垫
1条
详情
3926909090
塑料保护
1条
详情
8414909090
塑料中空套
1条
详情
3926100000
塑料装订胶
1034条
详情
3926909090
塑料围巾挂
16342条
详情
3926901000
防磨塑料
1条
详情
8484100000
钢铁塑料
1条
详情
3926901000
绝缘塑料
1条
详情
3926909090
线塑料线框
1条
详情
3926901000
线塑料垫片
1条
详情
8415901000
空调塑料
1条
详情
3926909090
扶手塑料
1条
详情
3925900000
塑料窗帘挂
1021条
详情
4201000090
宠物塑料
1条
详情
3926901000
安装塑料
1条
详情
6702100000
人造塑料
1条
详情
3925900000
塑料窗帘插
1021条
详情
3926909090
连接用塑料
1条
详情
3926909090
尼龙制塑料
1条
详情
9505100090
LED塑料装饰
1条
详情
3926909090
ABS塑料制垫
1条
详情
3926901000
塑料
4015条
详情
3926909090
塑料网密封
16342条
详情
londing...
X