hscode
商品描述
实例汇总
详情
9028301300
单相导轨
1条
详情
9028301300
单相导轨
1条
详情
9028301300
单相两线预付费导轨
53条
详情
9028301300
单相分体式预付费导轨
53条
详情
9028301300
导轨
1条
详情
8536300000
导轨
841条
详情
9028301400
三相导轨
1条
详情
9028301400
三相导轨
1条
详情
9028301900
3相4线导轨式电能
1条
详情
9028301400
LCD三相四线导轨式电
1条
详情
9028301300
单相
53条
详情
9028301300
单相
53条
详情
9028309000
单相
1条
详情
9028909000
单相
1条
详情
9028909000
单相
1条
详情
9028909000
单相PCBA
1条
详情
9028301300
单相电子
53条
详情
9028301100
单相电能
12条
详情
9028301300
单相电度
53条
详情
9028301400
单相电度
57条
详情
9028301300
单相电能
53条
详情
9030849000
单相
336条
详情
9030339000
单相功率
1条
详情
9028301100
单相电度
12条
详情
9030899090
单相同步
1条
详情
9028309000
单相电能
1条
详情
9030331000
单相电流
1条
详情
9028909000
单相
1条
详情
9028301300
单相载波
1条
详情
9028301100
单相机械
1条
详情
9028909000
单相智能
259条
详情
9028301300
单相预付费
53条
详情
9028309000
单相式电能
1条
详情
9028909000
单相输出柱
1条
详情
9028909000
配件单相
1条
详情
9028909000
单相面板
1条
详情
9028909000
单相输入夹
1条
详情
9028301300
单相计度器
1条
详情
9028301300
单相未组装
1条
详情
9028909000
单相输出夹
1条
详情
9028909000
单相输入柱
1条
详情
9028301300
单相散件
1条
详情
9028301300
单相静止电
1条
详情
9028301100
单相机械DD58
1条
详情
9028309000
IC卡单相电能
1条
详情
9028301300
单相智能电度
53条
详情
9030849000
单相液晶电能
336条
详情
9028301300
单相两线电度
53条
详情
9028301300
单相两线电能
53条
详情
9028301300
电子单相电度
53条
详情
9028301300
单相静止式电
53条
详情
9028909000
单相输出夹
259条
详情
9028909000
单相输入夹
259条
详情
9028301300
单相电子散件
53条
详情
9028309000
单相载波电能
1条
详情
9030339000
单相数字功率
1条
详情
9028909000
单相电度配件
1条
详情
9030899090
测试台单相
508条
详情
9030339000
单相交流电压
1条
详情
9028301300
单相多功能电
53条
详情
9030339000
单相电量标准
1条
详情
9028309000
单相有功电能
1条
详情
9030339000
单相功率因数
1条
详情
9028309000
单相无功电能
1条
详情
9030331000
单相数显电流
1条
详情
9030331000
单相交流电流
1条
详情
9028309000
单相交流电能
1条
详情
9028309000
单相综合电量
1条
详情
9028909000
单相输出柱
1条
详情
9028909000
单相电能部件
1条
详情
9028301300
单相三线电子
1条
详情
9028301300
单相三线电度
1条
详情
9028301300
单相两线电子
1条
详情
9028301300
单相防窃电度
1条
详情
8310000000
单相电度铭牌
1条
详情
9028309000
IC卡智能单相
1条
详情
9028301300
单相(未组装)
1条
详情
9028301300
单相电子式电度
53条
详情
9028301100
单相感应式电度
12条
详情
9028909000
机芯,单相配件
259条
详情
9028301300
单相静止式电度
53条
详情
9028301300
单相电子式电能
53条
详情
9028301900
单相多用户电度
1条
详情
9028309000
单相电能校验台
1条
详情
9028309000
单相复费率电能
1条
详情
9028309000
单相电能检测台
1条
详情
9030319000
单相数字电力仪
1条
详情
9028309000
单相电子式电能
1条
详情
9028301300
单相静止式电能
53条
详情
9028309000
单相多费率电能
1条
详情
9028309000
单相预付费电能
1条
详情
9028309000
单相机械式电能
1条
详情
9031200090
单相电度测试台
124条
详情
9030339000
单相现场校验仪
1条
详情
8534009000
单相电能电路板
1条
详情
9028309000
单相静止式电能
1条
详情
9030339000
单相网络电力仪
1条
详情
9030339000
便携式单相瓦特
1条
详情
9028309000
单相多用户电能
1条
详情
9028301300
单相两线计度器
1条
详情
9028301300
单相两线电子整
1条
详情
9028301100
单相机械式电度
1条
详情
9028301300
单相防窃电电度
1条
详情
9028301300
单相电子DDSY283 SR
53条
详情
9028301300
单相预付费DDSY283
1条
详情
9028301300
复费率电度(单相)
53条
详情
9028301300
单相电能(电子式)
1条
详情
9028301300
单相电度(未组装)
1条
详情
9030849000
单相电能标准测试
336条
详情
9028901000
单相电度用结构件
137条
详情
9028309000
单相标准功率电能
1条
详情
9030339000
单相多功能配电仪
1条
详情
9028301900
单相电度检验装置
1条
详情
9030849000
单相电能校验装置
1条
详情
9030339000
亚长寿命单相电能
1条
详情
9030339000
单相数字功率因素
1条
详情
9028309000
数字卡式单相电能
1条
详情
9030899090
智能单相功率因数
1条
详情
9030339000
单相交流数字功率
1条
详情
9030339000
数字单相交流电流
1条
详情
9028301300
单相两线防窃电圆
1条
详情
9028301300
单相电能检验装置
1条
详情
9028301300
单相两线计度器圆
1条
详情
7616100000
单相输出夹用螺丝
1条
详情
9028301300
单相电度(未组装)|
1条
详情
9028301300
DDS3电子式单相电能
1条
详情
9031200090
单相80位老化走字台
1条
详情
9028909000
单相零件(线路板)
1条
详情
9028301300
DDS3 电子式单相电能
1条
详情
9028301100
单相感应式电度5/15A
1条
详情
9028301300
单相电度(未组装)
53条
详情
9028309000
电子式单相载波电能
1条
详情
9028309000
载波单相电子式电能
1条
详情
9028309000
单相多费率载波电能
1条
详情
9028309000
单相电子式载波电能
1条
详情
9028309000
电子式交流单相电能
1条
详情
9028309000
单相静止式多费电能
1条
详情
9028309000
单相程控电能校验台
1条
详情
9028309000
单相电子式有功电能
1条
详情
9028309000
单相电子预付费电能
1条
详情
9028309000
电子式单相交流电能
1条
详情
9028309000
单相三线电子式电能
1条
详情
9028309000
单相防窃电有功电能
1条
详情
9028309000
单相电子式预付费电
1条
详情
9028309000
单相全电子载波电能
1条
详情
9028301100
单相感应式电度5A/15A
1条
详情
9028301100
单相感应式电度10/40A
1条
详情
9028301100
单相感应式电度15/45A
1条
详情
9028909000
单相电度CKD散件 5/15A
1条
详情
9028301100
单相感应式电度30/100A
1条
详情
9028909000
单相电度CKD散件 15/45A
1条
详情
9028909000
单相电度零件(端子座)
259条
详情
9028301300
单相普通电子(未组装)
1条
详情
9028301300
单相普通电度(未组装)
1条
详情
9028301300
单相智能电度(未组装)
1条
详情
9031809090
便携式单相校验装置
2623条
详情
9028301300
单相一体式预付费键盘
53条
详情
9031200090
单相校验台SINGLE PHASE
124条
详情
9028309000
单相防窃电电子式电能
1条
详情
9028309000
单相电子式多功能电能
1条
详情
9028309000
多功能单相复费率电能
1条
详情
9028309000
机电式单相多费率电能
1条
详情
9028309000
电子式单相多功能电能
1条
详情
9028309000
电子式单相多费率电能
1条
详情
9028309000
单相电子式复费率电度
1条
详情
9028309000
单相电子式复费率电能
1条
详情
9028309000
单相便携式电能检测仪
1条
详情
9028309000
单相电子式防窃电电能
1条
详情
9028309000
防窃电单相电子式电能
1条
详情
9028309000
单相电子式多费率电能
1条
详情
9028309000
电子式复费率单相电能
1条
详情
9028301900
单相电子式多功能电度
1条
详情
9028909000
单相电能配件(PCB板)
259条
详情
9028309000
单相位电能检测台
1条
详情
9028309000
单相复费率预付费电能
1条
详情
9028309000
单相电子式预付费电能
1条
详情
9028309000
IC卡单相预付费电能
1条
详情
9030849000
单相位电能测试台
1条
详情
9028909000
单相电度零件(PCBA 端盖)
259条
详情
9030339000
单相/三相多功能电力钳
1条
详情
9028301300
单相电子式(静止式)电度
53条
详情
9030849000
单相电能便携式检验装置
1条
详情
9028309000
便携式单相电能校验装置
1条
详情
9028309000
电子式单相交流有功电能
1条
详情
9028309000
电子式单相电力载波电能
1条
详情
9028309000
单相全电子式多费率电能
1条
详情
9030899090
单相多功能电能检定装置
1条
详情
9030390000
单相/三相1000A交流功率钳
1条
详情
9031809090
单相便携式电能检定装置
1条
详情
9028301300
电子单相电度,内置锂电池
53条
详情
9028909000
单相零部件(机械计度器)
259条
详情
9028909000
电度零件(单相电度端盖)
1条
详情
9028909000
配件(单相液晶配件等)
1条
详情
9028301300
单相电子式电能DOMOTAXTeLeGeST
53条
详情
9030339000
手持式单相电能现场校验仪
1条
详情
9028309000
单相电子式复费率载波电能
1条
详情
9028309000
机电式单相预付费有功电能
1条
详情
9028309000
电子式单相复费率有功电能
1条
详情
9028909000
长盖板(单相电子式电能部件)
259条
详情
9028909000
单相电能模块(含电容器DCS 5R5
259条
详情
9028901000
单相配件(电压和电流组合)
137条
详情
9028909000
单相电度(底,盖,面板)
259条
详情
9028309000
电子式IC卡单相预付费电能
1条
详情
9028309000
电子式单相复费率预付费电能
1条
详情
9028309000
单相防窃电复费率电子式电能
1条
详情
9028309000
电子式预付费单相复费率电能
1条
详情
9028309000
智能式复费率预付费单相电能
1条
详情
9028309000
电子式预付费复费率单相电能
1条
详情
9028309000
单相电子式多费率预付费电能
1条
详情
9028909000
单相电度零件(线路板,计度器等)
1条
详情
9028301300
单相多功能电C1000,SINGLEPHASE ENERGY METER
53条
详情
9028301300
单相多功能电C2000,SINGLEPHASE ENERGY METER
53条
详情
9028301300
电子单相电度,内置锂电池ER14250 3.6V 1200mAh
53条
详情
9031809090
便携式单相校验装置 PORTABLE SINGLE PHASE METER
1条
详情
9028301300
单相电子式电度(内置锂电池ER18505M 3.6V 3500mAh)
53条
详情
9102990000
51条
详情
9102110000
243条
详情
9030339000
1条
详情
9027809900
PH
806条
详情
9026209090
40
500条
详情
9030339000
VU
1条
详情
9031809090
VU
1条
详情
9030899090
LCR
508条
详情
9030891000
LCR
106条
详情
9030849000
LCR
336条
详情
9030820000
LCR
1条
详情
9030339000
钳形
452条
详情
9026100000
油位
466条
详情
9031809090
数显
2623条
详情
9028101000
燃气
11条
详情
9030899090
学生
508条
详情
8531200000
测试
474条
详情
8431431000
指重
913条
详情
9026809000
气压
157条
详情
9028109000
氧气
24条
详情
9028109000
乙炔
24条
详情
9025800000
气压
270条
详情
9024109000
转速
112条
详情
9030339000
安培
452条
详情
9031809090
指重
2623条
详情
9030339000
指针
452条
详情
9114300000
字面
89条
详情
9114300000
面板
89条
详情
9028301900
电源
9条
详情
9031809090
绝缘
2623条
详情
9031809090
负载
2623条
详情
9030332000
欧姆
70条
详情
9030331000
钳形
136条
详情
9029201000
车速
95条
详情
9028209000
燃油
46条
详情
9029101000
转数
37条
详情
9028209000
燃料
46条
详情
9026100000
汽油
466条
详情
9025110000
油温
53条
详情
9017800000
内径
603条
详情
9030899090
频率
508条
详情
8543709990
绝缘
1612条
详情
9030390000
瓦特
235条
详情
9017800000
拐档
603条
详情
9026100000
液位
466条
详情
9030332000
耐压
70条
详情
8531200000
显示
474条
详情
9032100000
温控
187条
详情
9026209090
油压
500条
详情
8414909090
真空
2741条
详情
9030401000
频率
98条
详情
9029209000
频率
143条
详情
9030899090
电平
508条
详情
9029209000
转速
143条
详情
7015901000
玻璃
41条
详情
7015901000
镜片
41条
详情
9030331000
电位
136条
详情
9028209000
液位
46条
详情
9026809000
真空
157条
详情
9030339000
毫伏
452条
详情
9026201090
油压
97条
详情
8538900000
指针
5495条
详情
9026209090
真空
500条
详情
9030390000
功率
235条
详情
9026209090
差压
500条
详情
9030331000
数显
136条
详情
9017800000
扭簧
603条
详情
9029209000
时速
143条
详情
9026209090
高压
500条
详情
9029109000
数显
146条
详情
9027809900
溶氧
806条
详情
9029900000
功率
388条
详情
9030390000
千伏
235条
详情
9026100000
水位
466条
详情
9028109000
真空
24条
详情
9017200000
指示
150条
详情
9026209090
压差
500条
详情
9030339000
功率
452条
详情
9013809000
曲率
121条
详情
9026209090
气压
500条
详情
9030332000
兆欧
70条
详情
9031809090
扭矩
2623条
详情
9026209090
组合
500条
详情
9030339000
电平
452条
详情
8466200000
检具
1条
详情
9030319000
指针
130条
详情
4820400000
收据
42条
详情
9017800000
缸径
603条
详情
9017800000
测试
603条
详情
9029101000
转速
37条
详情
9031499090
数显
744条
详情
9026900000
油压
1014条
详情
9030339000
频率
452条
详情
8443399000
印机
147条
详情
9030332000
绝缘
70条
详情
9026209090
液压
500条
详情
9032899090
温控
950条
详情
9026209090
水位
500条
详情
9102910000
护士
73条
详情
9026801000
气压
101条
详情
9030849000
绝缘
336条
详情
9029209000
变速
143条
详情
8537101901
数显
200条
详情
9017800000
曲轴
603条
详情
9030201000
示波
137条
详情
9030209000
绝缘
183条
详情
9030311000
兆欧
113条
详情
9030319000
万能
130条
详情
9030331000
钳型
136条
详情
9030331000
功率
136条
详情
9030331000
测试
136条
详情
9030331000
面板
136条
详情
9030331000
双钳
136条
详情
9030339000
检测
452条
详情
9030339000
导通
452条
详情
9030339000
测试
452条
详情
9030409000
面板
479条
详情
9030841000
兆欧
78条
详情
9030891000
相序
106条
详情
9030891000
电容
106条
详情
9032810000
温控
364条
详情
9101110000
天梭
154条
详情
9102120000
自动
267条
详情
9102910000
跑步
73条
详情
9102990000
铊链
51条
详情
9104000000
总成
82条
详情
9105990000
装饰
59条
详情
9106900000
指示
242条
详情
9108110000
机芯
202条
详情
9110110000
机芯
30条
详情
9110190000
机芯
11条
详情
9113200000
手镯
180条
详情
9113200000
带扣
180条
详情
9113900090
皮带
294条
详情
9113900090
带扣
294条
详情
4816200000
信息
19条
详情
9025900090
数显
391条
详情
9028301400
兆欧
57条
详情
9018902010
血压
9条
详情
9028209000
柴油
46条
详情
9028309000
差压
25条
详情
9029101000
燃油
37条
详情
9029101000
计数
37条
详情
9114100000
发条
25条
详情
9114400000
夹板
22条
详情
9114400000
过桥
22条
详情
9114909000
零件
228条
详情
9030331000
伏特
136条
详情
9030339000
数显
452条
详情
9028201000
水压
24条
详情
9026209090
充气
500条
详情
3926901000
玻璃
1条
详情
9029209000
计速
143条
详情
9025900090
显示
1条
详情
9026209090
低压
500条
详情
9026100000
机油
466条
详情
4901100000
选型
1条
详情
9102910000
工艺
73条
详情
9029900000
玻璃
388条
详情
9026209090
水压
500条
详情
9102110000
指针
243条
详情
9028109000
气压
24条
详情
9028201000
水温
24条
详情
9025110000
体温
53条
详情
9028209000
加油
46条
详情
9030320000
多用
66条
详情
9105919000
水晶
247条
详情
9030339000
叉式
1条
详情
9025110000
水银
1条
详情
9030339000
相位
1条
详情
9029102000
数显
45条
详情
9029209000
线速
1条
详情
9028109000
蒸汽
1条
详情
9030209000
电波
1条
详情
9030339000
皮安
1条
详情
9028309000
柜式
1条
详情
9030339000
电桥
1条
详情
9030339000
瓦特
1条
详情
9026209090
氧气
500条
详情
9029109000
氧气
146条
详情
9030339000
钳型
1条
详情
9029109000
计米
1条
详情
9030320000
万能
66条
详情
9028109000
电热
1条
详情
9026209090
测压
500条
详情
9030339000
电感
1条
详情
9030339000
毫欧
1条
详情
9028109000
压气
1条
详情
9030339000
欧姆
1条
详情
9030339000
谐波
1条
详情
9027809100
曝光
3条
详情
9030401000
电频
1条
详情
9028109000
热能
1条
详情
9030820000
标准
1条
详情
9030899090
钳形
508条
详情
9030339000
同步
1条
详情
8538109000
面板
1条
详情
9030339000
面板
1条
详情
9030339000
兆欧
1条
详情
4820400000
考勤
1条
详情
9026100000
真空
466条
详情
9030339000
指示
452条
详情
9030409000
频率
479条
详情
4820400000
工资
1条
详情
9028109000
气缸
1条
详情
9029109000
计数
1条
详情
9106900000
小时
1条
详情
9030390000
脉冲
1条
详情
9028909000
三相
1条
详情
9028109000
热力
1条
详情
9028309000
电平
1条
详情
9030339000
双针
1条
详情
9026201090
抗震
1条
详情
9017800000
指示
603条
详情
9030339000
微欧
1条
详情
9018500000
测厚
560条
详情
9028101000
沼气
1条
详情
9026209090
负压
500条
详情
9030339000
万能
1条
详情
9030899090
纳伏
1条
详情
9025110000
水温
53条
详情
4817100000
格纸
1条
详情
9030339000
教育
1条
详情
9106900000
门球
1条
详情
9031492000
数显
24条
详情
4820400000
盘存
1条
详情
9026209090
充油
500条
详情
9504200090
台球
1条
详情
9031499090
测光
744条
详情
9028901000
功率
137条
详情
9026100000
液压
466条
详情
9030899090
标准
508条
详情
9026201090
微压
1条
详情
9017800000
开档
603条
详情
9030409000
毫伏
479条
详情
9030209000
示波
1条
详情
9030339000
内装
1条
详情
8310000000
房价
1条
详情
9030900090
机芯
1条
详情
9028309000
钳形
1条
详情
9025800000
水温
1条
详情
4820400000
机动
1条
详情
9030339000
整步
1条
详情
9028209000
汽油
1条
详情
9029109000
计长
1条
详情
9030339000
船用
1条
详情
9025800000
温湿
1条
详情
9028109000
氨氩
1条
详情
9102190000
皮带
1条
详情
9031809090
拉力
1条
详情
9026209090
冷媒
1条
详情
9102120000
足球
1条
详情
9025191000
测温
1条
详情
9026209090
爆压
1条
详情
9111900000
链环
1条
详情
9030339000
因数
1条
详情
9106900000
背包
1条
详情
9030331000
电工
1条
详情
9031801000
光源
1条
详情
9025800000
冰箱
1条
详情
9025110000
锅用
1条
详情
9114909000
把头
1条
详情
9028109000
氨气
1条
详情
9030339000
高压
1条
详情
9102110000
硅胶
1条
详情
8413200000
胎压
1条
详情
4911109000
零件
1条
详情
9030209000
安培
1条
详情
7015901000
水晶
1条
详情
8431499900
真空
1条
详情
9015800090
水位
1条
详情
9030339000
伏特
1条
详情
9102110000
护士
1条
详情
8468900000
氩气
1条
详情
9026801000
氩气
1条
详情
9102990000
台历
1条
详情
9102120000
手环
1条
详情
9102110000
戒指
1条
详情
9102110000
塑料
1条
详情
8708299000
组合
1条
详情
9029201000
时速
1条
详情
9029900000
油压
1条
详情
4901100000
规格
1条
详情
9028101000
瓦斯
1条
详情
9032810000
减压
1条
详情
londing...
X