hscode
商品描述
实例汇总
详情
9026201090
力差变送器
1条
详情
9026900000
变送器
1014条
详情
9026201090
变送器
97条
详情
9026201090
变送器
97条
详情
9026201090
变送器
97条
详情
9026209090
变送器
500条
详情
9031809090
变送器
2623条
详情
9026100000
变送器
466条
详情
9026201090
变送器
97条
详情
9025900090
变送器
391条
详情
8301300000
变送器
117条
详情
9026201010
变送器
5条
详情
9026201090
变送器
97条
详情
9032900090
变送器
953条
详情
8504339000
变送器
37条
详情
9030339000
变送器
1条
详情
9026201090
变送器
1条
详情
9026201090
力表变送器
97条
详情
9026201090
变送器
1条
详情
9026201090
变送器
1条
详情
9026201090
高静变送器
1条
详情
9026201090
微差变送器
1条
详情
9026201090
力式变送器
1条
详情
9026201090
变送器
1条
详情
9026201090
变送器(新)
97条
详情
9026201090
变送器PMP75
97条
详情
9026201090
泥浆变送器
97条
详情
9026201090
气体变送器
97条
详情
9026201090
静态变送器
97条
详情
9026201090
智能变送器
97条
详情
9026209010
气动变送器
17条
详情
9026201090
船用变送器
97条
详情
9026900000
工业变送器
1条
详情
9026209090
工业变送器
1条
详情
9026201090
防腐变送器
1条
详情
9026900000
阻液位变送器
1条
详情
9026900000
变送器
1条
详情
9026201090
汽车变送器
1条
详情
9026201090
交流电变送器
1条
详情
9026201090
小巧变送器
1条
详情
9026201090
陶瓷变送器
1条
详情
9026201090
变送器
1条
详情
9026900000
变送器配件
1条
详情
9030900090
三相电变送器
1条
详情
9026201090
电流电变送器
1条
详情
9026900000
电感变送器
1条
详情
9026201090
现场变送器
1条
详情
9026201090
超级变送器
1条
详情
9026201090
空调变送器
1条
详情
9026201090
熔体变送器
1条
详情
9026201090
阻差变送器
1条
详情
9026900000
盒式变送器
1条
详情
9026201090
标准变送器
1条
详情
9026201090
电容差变送器
1条
详情
9026201090
数显变送器
1条
详情
9026900000
宽带变送器
1条
详情
9026201090
远传变送器
1条
详情
9026201090
通用变送器
1条
详情
9026900000
变送器外壳
1条
详情
9026201090
力传感变送器
1条
详情
9026900000
液位变送器
1条
详情
9026201090
变送器
1条
详情
9026201090
变送器
1条
详情
9026201090
变送器
1条
详情
9026201090
防爆变送器
1条
详情
9026201090
无线变送器
1条
详情
9026201090
蒸汽变送器
1条
详情
9026900000
变送器零件
1条
详情
9026900000
变送器零件
1条
详情
9026201090
EMERSON变送器
97条
详情
9030339000
EMERSON电变送器
452条
详情
9026201090
力/差变送器
1条
详情
9030339000
/电流变送器
1条
详情
9030339000
M-SYSTEM电变送器
452条
详情
9026201090
DPTM1000变送器
1条
详情
9026201090
变送器(380伏)
1条
详情
9026201090
变送器测试仪
97条
详情
8479902000
加湿器变送器
155条
详情
9026900000
变送器用后盖
1014条
详情
9026900000
变送器用接头
1014条
详情
9026201090
Rosemount变送器
97条
详情
9026201090
高温型变送器
1条
详情
9026201090
抗变频变送器
1条
详情
9026201090
在线式变送器
1条
详情
9026201090
中高温变送器
1条
详情
9026201090
潜水型变送器
1条
详情
9026201090
多功能变送器
1条
详情
9026201090
投入式变送器
1条
详情
9025800000
温湿一体变送器
1条
详情
9026900000
电容式变送器
1条
详情
9026201090
低功耗变送器
1条
详情
9026900000
式液位变送器
1条
详情
9026201090
电容式变送器
1条
详情
9026201090
一体化风变送器
1条
详情
9026900000
变送器用膜盒
1条
详情
9026201090
精巧型变送器
1条
详情
9026201090
电容式差变送器
1条
详情
9026900000
力式液位变送器
1条
详情
9026201090
高低温变送器
1条
详情
9026201090
小型化变送器
1条
详情
9026900000
设备级变送器
1条
详情
9026201090
全智能绝变送器
1条
详情
9026201090
防护型变送器
1条
详情
9026201090
高精度变送器
1条
详情
9026201090
高静变送器
1条
详情
9026201090
工业用变送器
1条
详情
9026201090
中温型变送器
1条
详情
9026201090
DPTM1000D变送器
1条
详情
9026201090
变送器
1条
详情
8534009000
变送器线路板
1条
详情
9026201090
陶瓷型变送器
1条
详情
9026201090
隔爆型变送器
1条
详情
9026900000
应变式变送器
1条
详情
9026201090
变送器
1条
详情
9026900000
扩散硅变送器
1条
详情
9026201090
卡箍型变送器
1条
详情
9026201090
不锈钢变送器
1条
详情
8534009000
变送器电路板
1条
详情
9026201090
变送器及配件
1条
详情
9026900000
变送器/传感器
1条
详情
9026201090
变送器(力表)
1条
详情
9026201090
变送器/DPTM250型
1条
详情
9026201090
变送器HONEYWELL牌
97条
详情
9026201090
变送器用传感器
97条
详情
9026900000
变送器专用阻尼
1条
详情
9026900000
船用变送器零件
1014条
详情
9026201090
两线防爆变送器
1条
详情
9026900000
阻式变送器
1条
详情
9026900000
齐平膜型变送器
1条
详情
9026201090
智能数显变送器
1条
详情
9026201090
变送器检测部件
1条
详情
9026201090
智能绝对变送器
1条
详情
9026900000
杆式液位变送器
1条
详情
9026900000
阻式液位变送器
1条
详情
9026900000
石英晶体气变送器
1条
详情
9026201090
法兰液位变送器
1条
详情
9026201090
插入筒型变送器
1条
详情
9026201090
过程控制变送器
1条
详情
9026201090
隔膜远传差变送器
1条
详情
9026201090
厚膜陶瓷变送器
1条
详情
9026201090
防震变送器总成
97条
详情
9026209090
变送器用传感器
1条
详情
9026900000
中温力传感变送器
1条
详情
9026201090
无线智能变送器
1条
详情
9026201090
溅射薄膜变送器
1条
详情
9026201090
扩散硅式变送器
1条
详情
9026900000
智能静液位变送器
1条
详情
9026201090
供水变送器
1条
详情
9026900000
变送器外壳盖子
1条
详情
9026900000
高温熔体变送器
1条
详情
9026209090
高温熔体变送器
1条
详情
9026900000
大气力测量变送器
1条
详情
9026201090
高精微变变送器
1条
详情
3926909090
变送器用塑料帽
1条
详情
9026201090
DCS配套用变送器
1条
详情
9026900000
变送器零件毛坯
1条
详情
9026201090
差温度变送器
97条
详情
9026900000
工业力/液位变送器
1条
详情
9026900000
力传感器/变送器
1条
详情
9026201090
智能/模拟变送器
1条
详情
8403900000
锅炉零件(风变送器)
1条
详情
9026201090
变送器(附带接头)
1条
详情
9026900000
变送器零件(表盖)
1条
详情
9026900000
变送器零件(模块)
1条
详情
9026900000
变送器用安装支架
1014条
详情
3926909090
变送器用黑塑料帽
1条
详情
9030390000
变送器测试仪
1条
详情
9026201090
智能扩散硅变送器
1条
详情
9026201090
法兰式隔膜变送器
1条
详情
9026201090
阻挡层过程变送器
1条
详情
9026201090
陶瓷隔离型变送器
1条
详情
9026201090
其他力、差变送器
97条
详情
9026201090
通用经济型变送器
1条
详情
9026201090
智能电容式差变送器
1条
详情
9026900000
变送器配件,插件
1014条
详情
9026201090
隔膜密封式变送器
1条
详情
9026201090
法兰式膜片变送器
1条
详情
9026201090
旋式隔膜变送器
1条
详情
9026900000
高精度力液位变送器
1条
详情
9026201090
深潜水深度变送器
1条
详情
9026201090
智能型差变送器
1条
详情
9026201090
室外安装型变送器
1条
详情
9026201090
智能型绝对变送器
1条
详情
9026900000
微型探针型变送器
1条
详情
9026201090
高温卡箍型变送器
1条
详情
8534009000
智能变送器电路板
1条
详情
3926909090
变送器用塑料隔片
1条
详情
3926909090
变送器用塑料盖片
1条
详情
3926909090
变送器用塑料外壳
1条
详情
9030339000
变送器/电流变送器
1条
详情
9026201090
变送器/差变送器
1条
详情
9026201090
双远传力/差变送器
1条
详情
8414909090
缩机零件-振动变送器
1条
详情
9026900000
变送器零件:线路板
1条
详情
9026900000
变送器零件/集成块
1条
详情
9026209090
传感器(变送器零件)
1条
详情
9026201090
变送器/MKS牌/625A13TBE
1条
详情
8414909090
缩机零件(振动变送器)
1条
详情
8544421900
变送器用信号输出线
638条
详情
9026900000
变送器零件(数显)
1014条
详情
9026900000
变送器零件(板)
1条
详情
9026201090
智能小型数显变送器
1条
详情
9026201090
远传法兰隔膜差变送器
1条
详情
9026201090
力测量仪用变送器
97条
详情
9026900000
干式陶瓷智能变送器
1条
详情
9026201090
远传型电容式变送器
1条
详情
9026900000
电动浮筒液位变送器
1条
详情
3926909090
变送器用塑料保护盖
1条
详情
9030339000
变送器/不带记录装置
452条
详情
9030339000
单相/三相交流电变送器
1条
详情
9026900000
通用型力传感器/变送器
1条
详情
9026201090
DYNISCO 高温膜片变送器
97条
详情
9026201090
控制装置配件(差变送器)
1条
详情
9026201090
变送器Pressure Transmitter
1条
详情
9026900000
变送器零件(传感模块)
1条
详情
9026900000
变送器零件(膜盒组件)
1条
详情
9026100000
带远程显示器的变送器
466条
详情
9026201090
智能法兰安装式差变送器
1条
详情
9026900000
变送器用晶片基座组件
1条
详情
9026201090
智能隔膜密封式差变送器
1条
详情
9026900000
科学仪表型防爆变送器
1条
详情
9032200000
电容式差液位变送器
1条
详情
9026201090
扩散硅电子式微差变送器
1条
详情
8504902000
电动绞车用电流电变送器
1条
详情
8414809090
机零件(变送器
1条
详情
9026201090
变送器力测试单元
1条
详情
9026900000
气体变送器用零件/导管
1条
详情
9026201090
数字式电容力/差变送器
1条
详情
9026201090
智能/模拟先进型变送器
1条
详情
9026201090
智能电容式差/变送器
1条
详情
9026201090
变送器(玻璃钢化炉备件)
97条
详情
8544421900
变送器用数据线(带接头)
638条
详情
9026900000
电容式力/差/流量变送器
1条
详情
7616999000
铝制外壳(变送器的外壳)
1条
详情
9026201090
变送器 Liquid Pressure Sensor
1条
详情
9026900000
力传感器(变送器零件)
1条
详情
9026900000
变送器零件(传感器外壳)
1条
详情
9026900000
流速测定管(差变送器零件)
1条
详情
9026900000
变送器零件(电路板组件)
1条
详情
9026900000
变送器零件(固定保护套)
1条
详情
9026900000
变送器配件,信号转换器
1014条
详情
9026201090
变送器(电潜泵零附件)
1条
详情
9026201090
一体化电容式智能变送器
1条
详情
9026900000
两线制数显型变送器
1条
详情
9026201090
智能型隔膜密封式差变送器
1条
详情
9026201090
核级变送器(不带计量装置)
1条
详情
8544421900
变送器用数据线(带接头)
638条
详情
8544421100
变送器用数据线(带接头)
789条
详情
9026201090
变送器(井口装置零附件)
1条
详情
9026900000
工业过程控制型防爆变送器
1条
详情
8538900000
配电柜零件(电流变送器
1条
详情
9030900090
超隔离精密直流电(电流)变送器
1条
详情
8481809000
防喷器控制装置配件(变送器)
572条
详情
8544421100
力表变送器用数据线(带接头)
789条
详情
9026201090
精度变送器(不带计量装置)
1条
详情
9026201090
HXD1机车空气制动系统用变送器
1条
详情
9026209090
变送器专用零件:力传感元件
1条
详情
9026900000
液体力传感器(变送器零件)
1条
详情
9026900000
气体力传感器(变送器零件)
1条
详情
9026900000
气体变送器用零件/回零膜盒组件
1条
详情
9026201090
新八轴机车空气制动系统用变送器
1条
详情
9026201090
家电产品性能测试实验室用差变送器
1条
详情
9026201090
变送器,变送器力测试单元
1条
详情
9026201090
变送器力测试单元,力控制单元
1条
详情
9032899090
风扇控制器(旧)/通过变送器监控风扇速度
1条
详情
9026201090
变送器,品牌CATERPILLAR,用于履带式拖拉机。
97条
详情
9026201090
变送器,WIKA牌,由力感应装置和数字信号发生装置
1条
详情
9032200000
座椅力差控制器
155条
详情
9032810000
力开关(用途:燃油系统,功能;控制开关,原理:力差,自动控制带调整,闭环控制,不与执行机构进口时装在一起,品牌:SALBER&LUCA)
1条
详情
8473309000
铸件
2910条
详情
8480411000
铸模
62条
详情
3926901000
线卡
4015条
详情
7616999000
铸件
2313条
详情
7907009000
铸件
569条
详情
8529909090
铸件
1512条
详情
8438100090
面机
48条
详情
8517709000
铸件
2808条
详情
4823909000
合垫
1350条
详情
3921909090
胶带
620条
详情
8479819000
接机
209条
详情
8465990000
板机
242条
详情
8453200000
鞋机
104条
详情
8479909090
印件
2671条
详情
8414909090
叶轮
2741条
详情
8438800000
面机
142条
详情
8467991000
接头
1784条
详情
8451900000
脚板
298条
详情
3924100000
汉堡
891条
详情
8538900000
铸件
5495条
详情
8483109000
辊轴
2601条
详情
7326191000
铸件
961条
详情
8462919000
装机
42条
详情
8457200000
接机
16条
详情
3919109900
胶带
533条
详情
7615109090
汉堡
472条
详情
7210410000
型板
26条
详情
8479909090
模架
2671条
详情
8439300000
纸机
43条
详情
8210000000
蒜蓉
778条
详情
8210000000
蒜茸
778条
详情
8305900000
纸夹
271条
详情
8465920000
刨床
311条
详情
8465990000
合机
242条
详情
8467999000
接头
941条
详情
8472904000
印机
18条
详情
8479891000
浪板
59条
详情
8479899990
接机
1039条
详情
5811009000
膜片
38条
详情
7323930000
汉堡
771条
详情
8462911000
管机
12条
详情
8538900000
接环
5495条
详情
8420990000
合辊
56条
详情
4421911090
舌片
9条
详情
4421991020
舌片
8条
详情
8480419000
模具
1条
详情
9506290000
浪板
293条
详情
8205510000
饺子
1178条
详情
8486309000
合机
46条
详情
3926909090
胶带
16342条
详情
8414200000
水泵
154条
详情
8413190000
水泵
1条
详情
8516909000
水泵
1条
详情
8205510000
面机
1178条
详情
3926909090
线槽
16342条
详情
3921191000
胶带
1条
详情
7020009990
玻璃
490条
详情
8205510000
面板
1178条
详情
8210000000
土豆
778条
详情
8413709910
水泵
27条
详情
7325991000
铸件
1条
详情
8205510000
水果
1条
详情
8210000000
柠檬
1条
详情
8420100090
面机
1条
详情
8413200000
水泵
198条
详情
8453200000
合机
1条
详情
8479819000
合机
1条
详情
8479909090
接头
1条
详情
8413709990
水泵
327条
详情
3920490090
胶带
200条
详情
8205510000
柠檬
1178条
详情
8413810090
水泵
312条
详情
8413509090
水泵
68条
详情
8210000000
面机
778条
详情
8205590000
水泵
1816条
详情
8205510000
土豆
1178条
详情
4823909000
花纸
1350条
详情
3926909090
水泵
16342条
详情
7616991090
胶条
1条
详情
8205700000
轮机
1条
详情
4411129900
光板
1条
详情
7616991090
气缸
1829条
详情
8439990000
模板
254条
详情
5407740000
花布
106条
详情
8462919000
接头
42条
详情
8451900000
刀片
298条
详情
7326901900
铸件
4482条
详情
8412310090
气缸
343条
详情
5407710000
绉布
1条
详情
8479820090
药器
1条
详情
8414200000
气泵
1条
详情
8441100000
横机
1条
详情
3923210000
口袋
1条
详情
8447909000
钻机
1条
详情
7323910000
面团
1条
详情
8442500000
滚筒
1条
详情
7616999000
铸管
1条
详情
7321900000
电器
1条
详情
8205700000
管钳
1条
详情
8443321300
电机
1条
详情
3922900000
马桶
1条
详情
8466939000
盖板
1条
详情
8455102000
管机
1条
详情
8479899990
装机
1条
详情
7616991090
接环
1条
详情
3926909090
条板
1条
详情
8477800000
重机
1条
详情
8443992990
纸片
1条
详情
8479909090
轮组
1条
详情
7326901900
合头
1条
详情
8207300090
BUSH模
377条
详情
7326909000
上帽盖
7487条
详情
8531909000
电音头
260条
详情
8207909000
合钢板
300条
详情
8479899990
合冶具
1039条
详情
8466200000
合治具
661条
详情
8466940020
机芯轴
10条
详情
7404000090
合粉尘
1条
详情
8207909000
合工具
300条
详情
8479899990
合机台
1039条
详情
8480790090
合模具
1条
详情
8462911000
合装置
12条
详情
8464901900
合治具
78条
详情
8205510000
柠檬器
1178条
详情
8210000000
面条机
778条
详情
3904210000
PVC出料
1条
详情
8205510000
土豆器
1178条
详情
8203200000
端子钳
1条
详情
8205510000
核桃器
1条
详情
8504901900
装置
1条
详情
8205510000
铁土豆
1178条
详情
8205590000
钮扣机
1816条
详情
8468800000
焊缝机
1条
详情
8531909000
电音片
260条
详情
8504901900
接设备
489条
详情
7326909000
制成品
7487条
详情
8479899990
支架机
1条
详情
8205510000
铝汉堡
1条
详情
8438800000
豆腐机
1条
详情
8413200000
水手泵
1条
详情
8205510000
铝肉饼
1条
详情
3307490000
盘香
1条
详情
6601990000
花花伞
1条
详情
8453800000
鞋垫机
1条
详情
3922900000
马桶001
1条
详情
8451900000
合滚筒
1条
详情
7616999000
坚果器
1条
详情
9606210000
力克珠
1条
详情
8424300000
清洗机
1条
详情
3922900000
马桶002
1条
详情
8205510000
洋葱器
1条
详情
7321900000
电器座
1条
详情
3926909090
夹具
1条
详情
3926909090
合模组
1条
详情
8479899990
粘合机
1条
详情
3926909090
合底座
1条
详情
3924900000
水花板
1条
详情
8479899990
SPK治具
1条
详情
8479899990
合治具
1039条
详情
7308900000
T型导板
2221条
详情
8480411000
铸模(旧)
62条
详情
8465990000
合机(旧)
242条
详情
8462919000
装机(旧)
1条
详情
3926901000
塑料立柱
4015条
详情
8480419000
铸模本体
221条
详情
9611000090
标签印戳
113条
详情
8480419000
金属铸模
221条
详情
5513310000
涤棉绉布
419条
详情
8479899990
手动合机
1039条
详情
8465920000
木工刨床
311条
详情
8462999000
快速合机
46条
详情
8462991000
机械接机
48条
详情
8438800000
高速面机
142条
详情
8480419000
接机模具
221条
详情
3921909090
黑色胶条
620条
详情
7616991090
铝制盖板
1829条
详情
7616991090
屏蔽环
1829条
详情
8541600000
电讯响器
171条
详情
8479819000
端子接机
209条
详情
8207300090
铸模模具
377条
详情
7616991090
铝制铸件
1829条
详情
8205590000
接头工具
1816条
详情
8480419000
铸模模芯
221条
详情
8431390000
接头合器
819条
详情
7210410000
彩钢型板
26条
详情
3824409000
孔道浆料
19条
详情
8208300000
面机零件
149条
详情
8477900000
接头合器
2384条
详情
8480419000
金属模块
1条
详情
8486309000
芯片合机
46条
详情
8486402900
晶圆合机
138条
详情
3809920000
水性光油
116条
详情
8473309000
锌制铸件
2910条
详情
4805919000
花纸原纸
126条
详情
4421911010
酸竹舌片
8条
详情
3920490090
制卡材料
200条
详情
4805930000
合缓冲垫
141条
详情
9613900000
电子散件
203条
详情
9024800000
砼试模具
1条
详情
8205510000
手工土豆
1178条
详情
8479909090
接机模具
1条
详情
8205510000
铝制柠檬
1178条
详情
8413701010
塑料水泵
14条
详情
8413200000
手动水泵
1条
详情
8413503190
手动水泵
1条
详情
7615109090
铝制面团
472条
详情
3920109090
塑料胶片
1条
详情
3920109090
塑料胶条
1条
详情
3919109900
塑料胶带
1条
详情
3926909090
塑料条带
1条
详情
3926909090
塑料制片
1条
详情
8205510000
手动面机
1178条
详情
8413910000
水泵配件
2875条
详情
8413502010
塑料水泵
1条
详情
8516909000
塑料水泵
1条
详情
8413200000
手动油泵
198条
详情
8205510000
手动土豆
1178条
详情
8473409090
印机配件
245条
详情
7323990000
铁制蛋糕
2774条
详情
8205590000
手动水泵
1816条
详情
8210000000
铁制面机
778条
详情
8205510000
塑料土豆
1条
详情
8205510000
铁制柠檬
1条
详情
8205510000
铝制土豆
1条
详情
8210000000
铝制土豆
1条
详情
8205510000
手动柠檬
1条
详情
8210000000
手动土豆
1条
详情
8210000000
铁制土豆
1条
详情
8215990000
铁制土豆
1条
详情
8438100090
铁制面机
1条
详情
8479899990
冷烫装置
1条
详情
londing...
X