hscode
商品描述
查看相关内容
5205240000
32支全棉精梳纱
实例 | 详情
6006220000
32支全棉2*2罗纹
实例 | 详情
5205140000
32支全棉普梳纱
实例 | 详情
6006220000
32支全棉2x2氨纶罗纹
实例 | 详情
5205240000
非零售精梳32支全棉环锭纺单纱(A级)
实例 | 详情
5205240000
32支全棉精梳纱
实例 | 详情
5205140000
32支全棉粗梳纱
实例 | 详情
5205140000
32支全棉粗梳纱线
实例 | 详情
5205140000
非零售粗梳54点88公支全棉棉纱NE 32/1 100PCT COTTON
实例 | 详情
6006220000
20支全棉汗布
实例 | 详情
6302319900
1000支全棉被套
实例 | 详情
6006220000
26支全棉华夫格
实例 | 详情
5205220000
20支全棉精梳纱
实例 | 详情
5205120000
16支全棉普梳单股纱
实例 | 详情
5205120000
10支全棉普梳单股纱
实例 | 详情
5606000000
4.5支全棉空心带4011.5LBS
实例 | 详情
5205120000
粗梳中支全棉单股纱线
实例 | 详情
5205120000
21英支全棉粗梳纱线100PCT COTTON YARN
实例 | 详情
5205120000
非零售粗梳中支全棉气流纺单纱A级
实例 | 详情
5205220000
非零售精梳16支全棉环锭纺单纱(A级)
实例 | 详情
5205240000
精梳40支全棉色纱 40S/1 DYED YARN 100% COTTON
实例 | 详情
londing...
X