hscode
商品描述
实例汇总
详情
8534009000
测试
2944条
详情
8536909000
测试
559条
详情
9031809090
测试
1条
详情
8534009000
测试 BREAD BOARD
1条
详情
8538900000
电子配件(无测试及其配件)
1条
详情
9030900090
测试
1条
详情
9031900090
面包
1条
详情
8534009000
测试
1条
详情
9030900090
测试功能(电路)
1条
详情
9030900090
电路测试治具用测
1条
详情
9030900090
针床在线测试机配件:AD
1条
详情
9030900090
针床在线测试机配件:AC
1条
详情
9030900090
针床在线测试机配件:CPU
1条
详情
9030900090
平衡测试功能(电路)
1条
详情
8543909000
气动手机测试屏蔽箱用主
1条
详情
9030900090
针床在线测试机配件:扫描
1条
详情
9030900090
针床在线测试机配件:中继
1条
详情
9030900001
ULTRAFLEX交互电流基带测试电路
1条
详情
8517701000
数字程控电话交换机用电路(已测试)
1条
详情
9031809090
显示器平寿命测试系统(光电二极管)
1条
详情
9031809090
点灯测试机,ELP,通过对应的测试画面程,检测显示面的画面是否合格
1条
详情
9030900001
ULTRAFLEX交互电流基带测试电路(电路);低频高精度电路适用于音频转化器/通讯基站设备等混合信号测试(适用于ULTRAFLEX测试机);泰瑞达
1条
详情
8486902000
线机用测试
1条
详情
9030900090
全自动线机用测试
1条
详情
9024109000
电阻器接牢度测试
1条
详情
8419500090
换热器
1条
详情
8419500090
热交换器
233条
详情
8534001000
逆变机线路
1条
详情
8419500090
激光换热器
1条
详情
8534001000
抽头半自动气保控制
1条
详情
8709900000
自行运送车用零件(底合见)
1条
详情
8468100000
手持器/MESSER牌/用于接电子线路
53条
详情
4823909000
出口熏蒸平复合托盘
1条
详情
8544421100
测试电子线
1条
详情
9031809090
液压阀门测试
1条
详情
9031900090
测试
1403条
详情
9030900090
测试
781条
详情
9030820000
测试
434条
详情
8529909090
测试
1512条
详情
8486909900
测试
634条
详情
9031809090
测试
2623条
详情
8534009000
测试
2944条
详情
9030900001
测试
107条
详情
8517709000
测试
2808条
详情
9030899090
测试
508条
详情
8538900000
测试
5495条
详情
8543709990
测试
1612条
详情
8534009000
测试B
2944条
详情
9030900090
PE测试
1条
详情
9030900090
AC测试
1条
详情
8537109090
测试
2982条
详情
9030820000
测试
434条
详情
9030900090
测试
1条
详情
3926901000
测试
1条
详情
7409310000
DBC测试
1条
详情
8422909000
测试
1条
详情
7616991090
测试
1条
详情
7206900000
测试
1条
详情
9030900090
测试
1条
详情
8473309000
测试
1条
详情
9030900090
测试
1条
详情
9031900090
测试
1条
详情
7314500000
测试
1条
详情
9030900090
测试
1条
详情
9031900090
测试
1条
详情
9030900090
测试
1条
详情
9031900090
测试
1条
详情
9030900090
测试
1条
详情
8534009000
测试
1条
详情
8471609000
测试
1条
详情
9031900090
测试
1条
详情
9030900090
测试
1条
详情
9031900090
测试
1条
详情
8517703000
测试
1条
详情
9030900090
测试
1条
详情
9030900090
测试
1条
详情
8479909090
测试
1条
详情
9030900090
测试
1条
详情
9031900090
测试
1条
详情
9030900090
TCB测试
1条
详情
9031900090
SPD测试
1条
详情
9030900090
PCB测试
1条
详情
8538109000
OTG测试
1条
详情
9031900090
LED测试
1条
详情
3920930000
BGA测试
1条
详情
9031900090
ASB测试
1条
详情
9030900090
测试PCBA
1条
详情
9030900090
测试/旧
1条
详情
9031900090
测试 1pc
1条
详情
9030409000
WIFI测试
1条
详情
9031900090
LDPC测试
1条
详情
8538900000
GPIO测试
1条
详情
9031900090
测试(旧)
1403条
详情
4819100000
测试后隔
608条
详情
8310000000
测试后铭
451条
详情
8473309000
测试后面
2910条
详情
8422909000
测试导向
973条
详情
7616991090
主线测试
1829条
详情
9030900090
测试电路
781条
详情
9031809090
手机测试
2623条
详情
8534009000
阻值测试
2944条
详情
9030820000
开发测试
434条
详情
9030900090
芯片测试
781条
详情
8517709000
远程测试
2808条
详情
3926909090
防水测试
16342条
详情
9030900090
步进测试
781条
详情
8486909900
测试连接
634条
详情
9031809090
压力测试
2623条
详情
7616991090
测试台盖
1829条
详情
3926909090
测试固定
16342条
详情
9030820000
PCB测试
434条
详情
9030900001
测试单元
107条
详情
8534009000
测试线路
1条
详情
9030339000
测试组件
1条
详情
9031809090
测试转接
1条
详情
9031900090
测试接口
1条
详情
7326909000
钢铁测试
1条
详情
3921902000
粉尘测试
1条
详情
9031900090
测试固定
1条
详情
3926909090
测试座基
1条
详情
9030820000
PCB测试
1条
详情
7616991090
铝制测试
1条
详情
3926909090
塑料测试
1条
详情
9030900090
测试/518FE
1条
详情
8504902000
测试配置
1条
详情
9030900090
测试连接
1条
详情
9030900090
测试负载
1条
详情
7326909000
测试脚踏
1条
详情
8534001000
测试用PCB
1条
详情
3920300000
测试用ABS
1条
详情
9002909090
测试玻璃
1条
详情
9030900090
测试片压
1条
详情
9030900090
测试治具
1条
详情
9030900090
测试模块
1条
详情
8422909000
测试支座
1条
详情
9030900090
测试接口
1条
详情
9030900090
测试底座
1条
详情
9030900090
测试/5001T
1条
详情
9030900090
测试 BOARD
1条
详情
9031900090
测试机载
1条
详情
8538109000
测试控制
1条
详情
9030900090
测试接收
1条
详情
9031900090
测试承载
1条
详情
8538900000
测试弹簧
1条
详情
9030820000
测试开发
1条
详情
8471509000
测试延伸
1条
详情
3926909090
测试座导
1条
详情
9030900090
测试应用
1条
详情
9031900090
测试定位
1条
详情
7326191000
测试夹具
1条
详情
9030900090
测试头母
1条
详情
8479909090
测试头挡
1条
详情
9031900090
测试台底
1条
详情
9030900090
测试偶合
1条
详情
4811591000
测试中间
1条
详情
9030820000
测试PCB单
1条
详情
8538900000
音频测试
1条
详情
9031900090
测试
1条
详情
8486909900
静电测试
1条
详情
9030332000
阻值测试
1条
详情
9031900090
运输测试
1条
详情
9030900090
转换测试
1条
详情
9031809090
评估测试
1条
详情
6815999000
认证测试
1条
详情
9030820000
芯片测试
1条
详情
9030900001
老化测试
1条
详情
3822001000
细菌测试
1条
详情
9031900090
线控测试
1条
详情
9027500000
红外测试
1条
详情
9031809090
系统测试
1条
详情
9031809090
精度测试
1条
详情
9030900090
电量测试
1条
详情
9030339000
电路测试
1条
详情
9030900090
电源测试
1条
详情
9030339000
电流测试
1条
详情
9031900090
电木测试
1条
详情
9030900090
电子测试
1条
详情
9031900090
灰度测试
1条
详情
9030900090
治具测试
1条
详情
4911910000
比对测试
1条
详情
8543909000
标定测试
1条
详情
9024109000
标准测试
1条
详情
9031200090
测试
1条
详情
9030849000
测试
1条
详情
9030900001
晶片测试
1条
详情
9030900090
晶圆测试
1条
详情
7616999000
景深测试
1条
详情
7616991090
摩擦测试
1条
详情
9030900090
接口测试
1条
详情
8486902000
打线测试
1条
详情
9024900000
性能测试
1条
详情
9031900090
循环测试
1条
详情
8538900000
弹簧测试
1条
详情
9030409000
开发测试
1条
详情
9030900090
射频测试
1条
详情
9031900090
对位测试
1条
详情
9031900090
声音测试
1条
详情
9031900090
回路测试
1条
详情
9030409000
参考测试
1条
详情
8414909090
压力测试
1条
详情
9031900090
单元测试
1条
详情
9030339000
功能测试
1条
详情
9030409000
功耗测试
1条
详情
8473309000
内存测试
1条
详情
9031900090
光线测试
1条
详情
9031809090
信号测试
1条
详情
9027900000
亮度测试
1条
详情
9030900090
产品测试
1条
详情
9031499090
测试
1条
详情
9030900090
PE测试/旧
1条
详情
9031900090
PCB测试
1条
详情
9030900090
GPS测试
1条
详情
9030339000
BNC测试
1条
详情
9031809090
LED灯测试
1条
详情
9030409000
测试卡(旧)
479条
详情
9030900090
测试(旧)
781条
详情
9030900090
测试(旧)
781条
详情
9031900090
测试(旧)
1403条
详情
9031809090
测试(旧)
1条
详情
9030900090
IC测试电路
1条
详情
8479909090
逻辑IC测试
1条
详情
9031900090
AB电子测试
1条
详情
9031809090
测试治具
2623条
详情
8473309000
测试后主机
2910条
详情
8471609000
测试后滑鼠
300条
详情
7020001990
测试玻璃基
224条
详情
9030900090
测试机矫正
781条
详情
9031809090
测试小卡
2623条
详情
7211190000
测试用钢片
109条
详情
8534009000
触摸屏测试
2944条
详情
8537101990
测试头控制
728条
详情
9030900090
新负载测试
781条
详情
8514909000
炉温测试
631条
详情
9031809090
测试装置
2623条
详情
9030900090
测试机校准
781条
详情
7020001990
玻璃测试
224条
详情
7020009990
分辨率测试
490条
详情
9030900001
测试仪转接
107条
详情
9030900090
模拟测试
781条
详情
9031809090
测试治具
1条
详情
8543709990
触摸屏测试
1条
详情
9031900090
测试平台
1条
详情
9025900090
压力测试
1条
详情
9031809090
LED老化测试
1条
详情
9030339000
电子测试
1条
详情
9030899090
摄像头测试
1条
详情
9030900090
半导体测试
1条
详情
8514909000
可靠性测试
1条
详情
9030900090
测试仪夹具
1条
详情
9030900090
测试仪固定
1条
详情
9030900090
测试仪功能
1条
详情
9030390000
驱动测试
1条
详情
9030820000
老化测试
1条
详情
9030390000
电源测试
1条
详情
9031809090
手控测试
1条
详情
9027809900
成焦测试
1条
详情
9030409000
功能测试
1条
详情
3926909090
塑料制测试
1条
详情
9030900090
测试治具盖
1条
详情
8486909900
测试卡模组
1条
详情
9031809090
测试连接基
1条
详情
9030900090
测试用承载
1条
详情
9030900090
测试滑座底
1条
详情
9030900090
测试治具面
1条
详情
9030900090
测试治具针
1条
详情
9030900090
测试治具载
1条
详情
9030900090
测试治具底
1条
详情
9030900090
测试架用面
1条
详情
9030900090
测试(旧)
1条
详情
9031809090
测试连接器
1条
详情
9031900090
测试固定框
1条
详情
9031900090
测试固定架
1条
详情
9031809090
测试PCIE GEN3
1条
详情
9030900090
测试测试
1条
详情
9030900090
测试机功能
1条
详情
9031900090
测试组件
1条
详情
9031900090
测试台连接
1条
详情
9031900090
测试台线路
1条
详情
8543904000
测试卡组装
1条
详情
9031809090
测试治具
1条
详情
9030900090
测试衰减
1条
详情
9024900000
测试工装
1条
详情
9030900090
通信测试
1条
详情
9030900090
芯片测试
1条
详情
9030900090
芯片测试
1条
详情
8517701000
维护测试
1条
详情
8517709000
维护测试
1条
详情
9031900090
终检测试
1条
详情
8543709990
电路测试/ST
1条
详情
7020001990
玻璃测试
1条
详情
3822001000
热量测试
1条
详情
9031900090
灯光测试
1条
详情
8514909000
温陆测试
1条
详情
9030900090
温箱测试
1条
详情
9031900090
治具测试
1条
详情
9030900090
测试夹具
1条
详情
9031809090
测试治具
1条
详情
9030409000
无线测试
1条
详情
9031900090
影像测试
1条
详情
9030899090
测试机组
1条
详情
9030900090
测试夹具
1条
详情
9030390000
测试工装
1条
详情
7616991090
剂量测试
1条
详情
8486909900
刀痕测试
1条
详情
7020001990
光学测试
1条
详情
9030339000
测试治具
1条
详情
9030900090
测试夹具
1条
详情
9031809090
测试器具
1条
详情
9031900090
麦克风测试
1条
详情
9031809090
连接器测试
1条
详情
9031900090
线路测试
1条
详情
9030390000
线路测试
1条
详情
9030899090
线路测试
1条
详情
9030339000
电路测试
1条
详情
9030339000
电路测试
1条
详情
9031200090
电路测试
1条
详情
9030339000
电性能测试
1条
详情
9030339000
电子测试
1条
详情
7020001990
玻璃制测试
1条
详情
9031900090
灵敏度测试
1条
详情
9030339000
滑鼠测试
1条
详情
9030900090
显示屏测试
1条
详情
9031900090
序列号测试
1条
详情
9031499090
平面度测试
1条
详情
9030900090
存储卡测试
1条
详情
9030900090
测试
1条
详情
9031809090
功能测试
1条
详情
9030900090
分选机测试
1条
详情
9027900000
CAN测试功能
1条
详情
9031809090
PCB测试装置
1条
详情
9030339000
PCB测试夹具
1条
详情
9031809090
LED测试器具
1条
详情
9030900090
CPU功能测试
1条
详情
9031809090
DEMO(测试)
1条
详情
9031900090
M2004G测试
1条
详情
9031900090
功能测试 2EA
1条
详情
9030900090
测试线路/旧
1条
详情
9030900090
测试电路,旧
1条
详情
9030390000
测试治具基2
1条
详情
9030390000
测试治具基1
1条
详情
8471509000
CPCI测试延伸
1条
详情
9030900090
WIFI开发测试
1条
详情
9030900090
WIFI参考测试
1条
详情
9027900000
T801极性测试
1条
详情
9030900090
LED 老化测试
1条
详情
9030900090
测试电路(旧)
781条
详情
9032899090
测试信号(旧)
950条
详情
9030820000
测试,品牌:STM
434条
详情
9030900090
测试连接(旧)
1条
详情
9030900090
测试负载(旧)
1条
详情
9030900090
测试(含运费)
1条
详情
9030900090
测试(修理费)
1条
详情
9031900090
测试 TEST BOARD
1条
详情
9030900090
芯片测试 4PCS
1条
详情
9030900090
缓冲测试(旧)
1条
详情
9030900090
PE测试(旧)
1条
详情
8473309000
转接(测试用)
1条
详情
8419899090
机(未测试)
1条
详情
9031900090
INTEL模拟测试
1条
详情
9030900090
D-PHY协议测试
1条
详情
3926901000
测试后塑料铭
4015条
详情
8422909000
测试(钢)
973条
详情
7907009000
锌制霍尔测试
569条
详情
9030900001
四层测试线路
107条
详情
9030900001
十层测试线路
107条
详情
9030900001
八层测试线路
107条
详情
9030900090
测试图形产生
781条
详情
9030900090
测试机用测试
781条
详情
9031900090
测试治具电路
1403条
详情
9030900090
集成电路测试
781条
详情
3926901000
测试治具用载
4015条
详情
9030900090
测试夹具控制
781条
详情
8466920000
线路测试
682条
详情
3822001000
早早孕测试
1条
详情
8538900000
测试插头间隔
1条
详情
7616991090
氮气弹簧测试
1条
详情
9030339000
电路测试组件
1条
详情
9030900090
电路测试治具
1条
详情
9030900090
测试电路负载
1条
详情
9031809090
电路测试装置
1条
详情
9030900001
双层测试线路
1条
详情
9030900090
测试夹具用底
1条
详情
9030900090
测试机用固定
1条
详情
9030900090
存储卡测试
1条
详情
9030900090
测试机用导向
1条
详情
8542900000
测试仪用测试
1条
详情
9030900090
PCB测试仪夹具
1条
详情
9031809090
测试卡CV-10G-S8
1条
详情
9030900090
测试治具上盖
1条
详情
9030900090
测试插座定位
1条
详情
9030900090
测试通道电路
1条
详情
9030900090
测试信号通道
1条
详情
8517709000
通讯模组测试
1条
详情
9031900090
测试转接
1条
详情
9031900090
测试转接
1条
详情
9002909090
测试调整玻璃
1条
详情
9030900090
测试芯片电路
1条
详情
9030900090
测试电路集成
1条
详情
9030900090
测试治具转接
1条
详情
9030900090
测试治具调节
1条
详情
9030900090
测试治具电路
1条
详情
9031900090
测试治具用面
1条
详情
9030900090
测试治具接地
1条
详情
7610900000
测试治具承载
1条
详情
7419999100
测试用连接片
1条
详情
9030820000
测试开发套件
1条
详情
9031809090
测试卡CM-1G-D12
1条
详情
9030900090
测试机用驱动
1条
详情
9030900090
测试机用连接
1条
详情
9030900090
测试机用治具
1条
详情
9030900090
测试机用接口
1条
详情
9030900090
测试机用定位
1条
详情
9030900090
测试数据转换
1条
详情
9031900090
测试控制卡背
1条
详情
9030900090
测试接口电路
1条
详情
9031900090
测试工位接口
1条
详情
9030900090
测试夹具载
1条
详情
9030900090
测试夹具线路
1条
详情
9030900090
测试夹具用挡
1条
详情
9030900090
测试头用测试
1条
详情
9030900090
测试器件连接
1条
详情
8534009000
测试印刷电路
1条
详情
9030900090
测试信号比较
1条
详情
9030900090
测试信号校准
1条
详情
9031809090
测试治具
1条
详情
9030900090
驱动测试线路
1条
详情
9030900090
通用测试治具
1条
详情
9030900090
芯片测试线路
1条
详情
9030900090
芯片测试电路
1条
详情
9030900090
芯片测试架框
1条
详情
9030900090
芯片测试内嵌
1条
详情
9030900090
芯片测试接口
1条
详情
9030900090
芯片测试开发
1条
详情
9030900090
电路测试转接
1条
详情
9030339000
电压测试组件
1条
详情
8517701000
用户测试电路
1条
详情
9031900090
液晶测试电路
1条
详情
9030900090
无线测试开发
1条
详情
8504902000
控制测试电路
1条
详情
9024900000
拉力测试器主
1条
详情
9030900090
信号测试/518FV
1条
详情
3921909090
刀片测试用PVC
1条
详情
9030900001
六层测试线路
1条
详情
9030900090
信号测试电路
1条
详情
9030900090
侧边测试电路
1条
详情
9030900090
亮度测试电路
1条
详情
9031900090
产品测试组件
1条
详情
9030900090
交流测试控制
1条
详情
7616999000
一维测试支架
1条
详情
9031809090
触摸测试治具
1条
详情
9030899090
线路测试治具
1条
详情
9030900090
线路测试夹具
1条
详情
9030899090
电路测试夹具
1条
详情
9030339000
电路测试器具
1条
详情
9030900090
电源测试框架
1条
详情
9031900090
电源测试夹具
1条
详情
8538900000
开关用测试
1条
详情
9030899090
主机测试治具
1条
详情
9030820000
集成电路测试
1条
详情
9031809090
足底压力测试
1条
详情
9030899090
触控面测试
1条
详情
9031809090
蓝牙开发测试
1条
详情
9030900090
芯片开发测试
1条
详情
9030900090
回路测试
1条
详情
9031900090
网卡功能测试
1条
详情
9031809090
线路导通测试
1条
详情
9030339000
线束回路测试
1条
详情
4823909000
纸制条纹测试
1条
详情
9030900090
精密类比测试
1条
详情
9030900090
直流信号测试
1条
详情
9030900090
模拟电路测试
1条
详情
9030900090
模拟信号测试
1条
详情
9030900090
时钟信号测试
1条
详情
9030900090
无线通讯测试
1条
详情
9030900090
数据缓冲测试
1条
详情
9031809090
数字信号测试
1条
详情
9031809090
手机芯片测试
1条
详情
9031809090
手机小测试JIG
1条
详情
8479909090
微调机用测试
1条
详情
9030900090
微控制器测试
1条
详情
9024800000
敲击测试
1条
详情
8436990000
奶牛乳房测试
1条
详情
8517707090
天线性能测试
1条
详情
9031900090
天线信号测试
1条
详情
9030900090
处理器测试
1条
详情
8486909900
图形芯片测试
1条
详情
9030900090
回传信号测试
1条
详情
9031900090
动态范围测试
1条
详情
8534009000
功率模块测试
1条
详情
8529908100
信号转换测试
1条
详情
9031809090
交叉跳线测试
1条
详情
8529908100
普通测试
1条
详情
8471509000
VME64X测试延伸
1条
详情
9030339000
PCB功能测试
1条
详情
9030900001
MAGNUM测试机路
1条
详情
8473409090
ATM机柜用测试
1条
详情
9031809090
LED显示测试
1条
详情
9030899090
模拟测试仪 旧
1条
详情
9030900090
测试/修理费
1条
详情
8479909090
IPTE测试测试
1条
详情
londing...
X