hscode
商品描述
实例汇总
详情
2401101000
烤烟
5条
详情
2401201000
烤烟
5条
详情
2401209000
烤烟
1条
详情
2401201000
中国烤烟
5条
详情
3302900000
烤烟香精
1条
详情
2401101000
未去梗的烤烟
5条
详情
3302900000
烤烟加香香精
1条
详情
3302900000
烤烟加料香精
1条
详情
2401201000
部分去梗的烤烟
5条
详情
2401201000
烤烟(部分去梗的烤烟)
1条
详情
2401201000
部分或全部去梗的烤烟
5条
详情
3302900000
烤烟加料香精(云烟风格)
1条
详情
2401201000
部分或全部去梗的烤烟FLUECUREDVIRGINIATOBACCO
1条
详情
2401201000
部分或全部去梗的烤烟FLUE-CUREDVIRGINIATOBACCO
1条
详情
2005999100
云南藠头
1条
详情
0901120000
云南咖啡
1条
详情
0902402000
云南普洱茶
11条
详情
0902409000
云南红茶 701
1条
详情
0902209000
云南绿茶 2210
1条
详情
0902209000
云南绿茶 2010
1条
详情
0902402000
云南普洱茶叶
11条
详情
0902302000
云南普洱茶叶
1条
详情
0902302000
云南七子饼茶
1条
详情
1211901200
云南文山三七
1条
详情
0904210000
云南辣椒(无把)
1条
详情
0902402000
云南普洱茶 R101
1条
详情
0902402000
云南普洱茶 C101
1条
详情
0802310000
云南薄皮大核桃
1条
详情
0902402000
云南普洱茶 P1100
1条
详情
0902402000
云南普洱茶 HK255
1条
详情
3004905390
云南白药胶囊16 S
1条
详情
0902309000
云南红茶 U314B/100/
1条
详情
0902109000
云南绿茶 GA903B/25/
1条
详情
0902109000
云南绿茶 GA903B/100/
1条
详情
0902402000
云南普洱迷你沱茶
1条
详情
0902302000
云南普洱茶砖(250克)
1条
详情
3004905390
云南白药胶囊 16粒/盒
1条
详情
3004905390
云南白药胶囊16 S THE GOOD AND NEW MEDICINE MADE
1条
详情
londing...
X