hscode
商品描述
实例汇总
详情
9114909000
智能手表主板
1条
详情
8517703000
CDMA智能手机主板
1条
详情
8473309000
智能手持设备主板
2910条
详情
8303000000
智能化可编程防盗保管箱配件(按键面板、主板)
194条
详情
8301600000
零件,主板
976条
详情
8301600000
零件,主板
976条
详情
7326909000
用零件(主板)
7487条
详情
8301600000
零件(主板)
976条
详情
8301600000
零件(主板
976条
详情
8301600000
零件,磁卡主板
976条
详情
8301600000
零件,主板,
1条
详情
8301600000
零件(主板备件)
1条
详情
3926909090
机动车用塑料制主板
1条
详情
3926909090
机动车用塑料制SW主板
1条
详情
8301600000
保险箱配件(电子主板
976条
详情
9015800090
测绘仪器零件,扣,螺丝,主板
261条
详情
8301600000
保险箱密码零件(面板,主板)
1条
详情
8301600000
零件(主板头,面板,把手)
976条
详情
8301600000
电子配件(按键贴膜,电路板,主板)
976条
详情
8708299000
电动车尾门执行机构零件(主板座)
1条
详情
8301400000
智能
569条
详情
8301400000
智能
1条
详情
8301600000
智能零件
1条
详情
7419999100
智能键盘销
998条
详情
8301300000
智能电控门
1条
详情
8301400000
三星智能密码
569条
详情
8301209000
汽车电子智能
1条
详情
9023009000
智能配件模型
1条
详情
8301700000
智能钥匙/日产
383条
详情
8301600000
智能部件(前体)
1条
详情
8523521000
智能配件:塑料卡片
1条
详情
8301600000
智能部件(前体,电机组件)
1条
详情
8301209000
防水防撞智能可报警遥控车位
1条
详情
8301209000
汽车智能电动引擎/非中央控制
1条
详情
8301600000
智能部件(前体,电池盖板及螺钉)
1条
详情
8503009090
主板
2015条
详情
8418991000
主板
298条
详情
8538900000
主板
5495条
详情
8477900000
主板
2384条
详情
8517709000
主板
2808条
详情
8529908100
主板
406条
详情
8529904900
主板
1186条
详情
8471504090
主板
189条
详情
8419909000
主板
903条
详情
8448590000
主板
1509条
详情
8471800000
主板
446条
详情
8418999990
主板
642条
详情
8538109000
主板
289条
详情
8443999090
主板
2085条
详情
8537109090
主板
2982条
详情
8451900000
主板
298条
详情
8473309000
主板
2910条
详情
8529908900
主板
93条
详情
8529909090
主板
1512条
详情
8543709990
主板
1612条
详情
8443393900
主板
33条
详情
8466300000
主板
288条
详情
8471509000
主板
86条
详情
8473301000
主板
305条
详情
8517701000
主板
487条
详情
8522901000
主板
205条
详情
8529901014
主板
58条
详情
9209910000
主板
269条
详情
8537109001
主板
159条
详情
8473290000
主板
129条
详情
8512900000
主板
918条
详情
8531901000
主板
888条
详情
8529109090
主板
354条
详情
8504901900
主板
489条
详情
8534009000
主板
2944条
详情
8473500000
主板
159条
详情
9027900000
主板
846条
详情
9030900090
主板
781条
详情
8450901000
主板
750条
详情
8541900000
主板
314条
详情
8518900090
主板
1153条
详情
8537101190
主板
948条
详情
9022909090
主板
498条
详情
8517703000
主板
1483条
详情
8471502000
主板
19条
详情
8473500000
主板2
159条
详情
8473500000
主板1
159条
详情
9504301000
主板10
1条
详情
8529909090
主板20
1条
详情
8473301000
CPU主板
305条
详情
8418991000
主板
298条
详情
8418991000
主板
298条
详情
8537109090
PCB主板
2982条
详情
8517701000
OKI主板
487条
详情
8517709000
OEM主板
1条
详情
8418999990
PCB主板
1条
详情
8473301000
DCS主板
1条
详情
8529909090
主板156
1条
详情
8529909090
主板163
1条
详情
8529909090
主板162
1条
详情
8529909090
主板161
1条
详情
8529909090
主板160
1条
详情
8529909090
主板105
1条
详情
8538900000
D20主板
1条
详情
8538900000
D25主板
1条
详情
8538900000
PLC主板
1条
详情
8537109090
PGLO主板
1条
详情
9027900000
PM10主板
1条
详情
8538900000
D20 主板
1条
详情
8471504090
主板(CPU)
189条
详情
8517703000
主板(16G)
1条
详情
8517703000
主板(32G)
1条
详情
8530900000
MIC-4主板
1条
详情
8538900000
17寸主板
1条
详情
8538900000
15寸主板
1条
详情
8517709000
基站主板
2808条
详情
8517703000
手机主板
1483条
详情
8537209000
控制主板
285条
详情
8473290000
主板组件
129条
详情
8529909090
主板模组
1512条
详情
9029201000
仪表主板
95条
详情
8504902000
电源主板
476条
详情
8473309000
电脑主板
2910条
详情
8537109001
电梯主板
159条
详情
9027900000
烟气主板
846条
详情
8471504090
电脑主板
189条
详情
8518900090
喇叭主板
1153条
详情
8518900090
耳机主板
1153条
详情
8537109090
控制主板
2982条
详情
9031900090
主板模块
1403条
详情
8510900000
集成主板
117条
详情
8473309000
微机主板
2910条
详情
8471800000
主板模块
446条
详情
9026900000
传输主板
1014条
详情
8529904900
镜头主板
1186条
详情
8471509000
带CPU主板
86条
详情
8531901000
防盗主板
888条
详情
8544491900
主板电线
272条
详情
8534009000
控制主板
2944条
详情
8471509000
操作主板
86条
详情
9114909000
母钟主板
228条
详情
9032899090
主板单元
950条
详情
8443999090
控制主板
2085条
详情
8534001000
电路主板
1368条
详情
8431310090
电梯主板
2120条
详情
9031900090
控制主板
1403条
详情
8471800000
电脑主板
446条
详情
8471504090
主板带CPU
189条
详情
9209940000
钢琴主板
420条
详情
8473309000
主板组件
1条
详情
8473309000
触控主板
1条
详情
8473309000
电路主板
1条
详情
8473309000
工控主板
1条
详情
8473309000
工业主板
1条
详情
8473309000
逻辑主板
1条
详情
8529908900
电视主板
1条
详情
8537109090
模块主板
1条
详情
9030900090
测试主板
1条
详情
8538109000
门禁主板
1条
详情
8537109090
焊台主板
1条
详情
8473301000
电子主板
1条
详情
8471504090
平板主板
1条
详情
8473309000
主板/16个
1条
详情
8431310090
主板 16PCS
1条
详情
8517702000
RS1020主板
1条
详情
8517702000
RS1010主板
1条
详情
8473309000
主板/32个
1条
详情
8473309000
主板/10个
1条
详情
8473309000
主板 10PCS
1条
详情
8443999090
主板总成
1条
详情
9032900090
平衡主板
1条
详情
8473309000
系统主板
1条
详情
8473309000
主板部件
1条
详情
8543909000
监控主板
1条
详情
8473309000
主板/20个
1条
详情
9022909090
扫描主板
1条
详情
3926909090
主板支架
1条
详情
8529909090
显示主板
1条
详情
8529908100
机芯主板
1条
详情
8517709000
网卡主板
1条
详情
8518900090
音箱主板
1条
详情
8473309000
主板按键
1条
详情
8537109090
空调主板
1条
详情
8529908100
液晶主板
1条
详情
8473290000
POS机主板
1条
详情
9504501100
脉冲主板
1条
详情
8443999090
理光主板
1条
详情
8517629900
蓝牙主板
1条
详情
8473309000
主板,无CPU
2910条
详情
8471504090
PC主板(旧)
189条
详情
8473309000
主板CR2450N
2910条
详情
8471504090
主板,带CPU
189条
详情
8517703000
手机主板2
1483条
详情
8473500000
配件:主板
1条
详情
8473309000
主板/160个
1条
详情
8529908100
主板CV32005
1条
详情
8473309000
主板/102个
1条
详情
8473309000
主板/100个
1条
详情
8473309000
主板/110个
1条
详情
8473309000
主板/125个
1条
详情
8473309000
主板/180个
1条
详情
8301600000
盖板,主板
1条
详情
8473309000
主板/120个
1条
详情
8473309000
主板/200个
1条
详情
8473309000
主板 CR2450N
2910条
详情
8471504090
主板(含COU)
189条
详情
8471509000
主板(含CPU)
86条
详情
8471504090
主板(含CPU)
189条
详情
8471504090
主板(带CPU)
189条
详情
8471800000
主板(含CPU)
446条
详情
8473500000
PCB板(主板)
1条
详情
8518900090
配件(主板)
1条
详情
9030900090
PC主板套件
1条
详情
8517703000
手机主板85
1条
详情
8517703000
手机主板/9
1条
详情
8517703000
手机主板Z1
1条
详情
8517703000
手机主板74
1条
详情
8529908100
电视主板32
1条
详情
8473309000
主板/1000个
1条
详情
9031809090
MBT-2500主板
1条
详情
8473309000
主板/1800个
1条
详情
9031809090
MEK-2400主板
1条
详情
8529908100
电视主板25
1条
详情
8473309000
主板/1200个
1条
详情
8507909000
电池组主板
178条
详情
8471509000
主板,带CPU
86条
详情
8529909090
机顶盒主板
1512条
详情
8504901900
变压器主板
489条
详情
9019101000
按摩椅主板
190条
详情
9030339000
主板检测仪
452条
详情
8471800000
主板扩展卡
446条
详情
8473210000
计算器主板
58条
详情
8517709000
网卡用主板
2808条
详情
8529909090
投影机主板
1512条
详情
8504902000
充电座主板
476条
详情
8473309000
主板扩展卡
2910条
详情
8543909000
翻译机主板
580条
详情
8518900090
麦克风主板
1153条
详情
8473309000
主板,带CPU
2910条
详情
8529904900
镜头用主板
1186条
详情
8471504090
主板,带CPU
189条
详情
8517709000
路由器主板
2808条
详情
8517709000
交换机主板
2808条
详情
8517703000
手机用主板
1483条
详情
8473309000
计算机主板
2910条
详情
8473309000
扫描仪主板
2910条
详情
8473309000
工控机主板
2910条
详情
8473309000
微机用主板
2910条
详情
8471800000
VME总线主板
446条
详情
8529904900
内窥镜主板
1186条
详情
7616100000
主板固定销
390条
详情
9027900000
分析仪主板
846条
详情
8517703000
GSM手机主板
1483条
详情
8517704000
对讲机主板
197条
详情
8529901011
解码器主板
25条
详情
8443999090
打印机主板
2085条
详情
8534009000
应急灯主板
2944条
详情
8538900000
控制器主板
5495条
详情
8543909000
遥控器主板
580条
详情
8543909000
鞋套机主板
580条
详情
8504902000
电路板主板
476条
详情
8538900000
电气柜主板
5495条
详情
9027900000
崩解仪主板
846条
详情
8473309000
主板转接卡
2910条
详情
8517623690
路由器主板
91条
详情
8529904900
摄像头主板
1186条
详情
8471509000
计算机主板
86条
详情
8529908900
电视机主板
93条
详情
8473309000
处理器主板
2910条
详情
8473309000
主板不带CPU
2910条
详情
8471502000
服务器主板
19条
详情
9006990000
闪光灯主板
58条
详情
9110110000
电子表主板
30条
详情
8534009000
打印机主板
1条
详情
8450901000
洗衣机主板
1条
详情
8473309000
PDP视频主板
1条
详情
8473309000
POS控制主板
1条
详情
8534009000
汽车DVD主板
1条
详情
8473309000
工业级主板
1条
详情
8534001000
四层MP4主板
1条
详情
8473309000
富士康主板
1条
详情
8473309000
嵌入式主板
1条
详情
8473309000
投影仪主板
1条
详情
8473309000
服务器主板
1条
详情
8473309000
多功能主板
1条
详情
8473409090
刻字机主板
1条
详情
8518900090
音箱主板
1条
详情
8537109090
投影机主板
1条
详情
9030900090
测试仪主板
1条
详情
7326909000
主板CPU架子
1条
详情
8537109090
计数器主板
1条
详情
8538900000
保险丝主板
1条
详情
8443992990
印刷机主板
1条
详情
8421919090
离心机主板
1条
详情
9032100000
恒温器主板
1条
详情
8517703000
手机主板/16
1条
详情
9031809090
主板测试仪
1条
详情
8477900000
成型机主板
1条
详情
8529908100
电视主板 25
1条
详情
8517701000
交换机主板
1条
详情
8517703000
手机主板/18
1条
详情
9030900090
测试机主板
1条
详情
9030339000
主板测试机
1条
详情
9031499090
主板测试器
1条
详情
9030900090
GPS测试主板
1条
详情
9027900000
PCB系统主板
1条
详情
9027900000
500系统主板
1条
详情
8473309000
带线圈主板
1条
详情
8529908100
电视主板25
1条
详情
9027900000
主板升级包
1条
详情
8529909090
监视器主板
1条
详情
8471509000
笔记本主板
1条
详情
8529904900
摄录机主板
1条
详情
8517709000
通信机主板
1条
详情
8473309000
非电脑主板
1条
详情
9032900090
驱动器主板
1条
详情
8413910000
蠕动泵主板
1条
详情
8538900000
控制柜主板
1条
详情
8471504090
单片机主板
1条
详情
8543909000
转换器主板
1条
详情
8423900010
电子秤主板
1条
详情
8531901000
报警器主板
1条
详情
9405920000
染色灯主板
1条
详情
8510900000
剃须刀主板
1条
详情
8423900010
计价秤主板
1条
详情
8479909090
发卡机主板
1条
详情
8517709000
收发器主板
1条
详情
8473290000
收款机主板
1条
详情
8608009000
三辊闸主板
1条
详情
8473301000
硬盘盒主板
1条
详情
8522903900
录像机主板
1条
详情
8471504090
一体机主板
1条
详情
9504501100
游戏机主板
1条
详情
8473309000
主板,不带CPU
2910条
详情
8471504090
主板(含CPU)
189条
详情
8471800000
CPCI总线主板
446条
详情
8517703000
CDMA手机主板
1483条
详情
8529908200
缓冲器主板F
130条
详情
8534001000
S100B1 主板PCB
1368条
详情
8517703000
手机主板/旧
1条
详情
8471504090
主板NL70-I1037
1条
详情
8529908100
电视主板 25
1条
详情
8517703000
手机主板PCBA
1条
详情
8473309000
主板/不带CPU
1条
详情
8473309000
主板(不含CPU)
2910条
详情
8473309000
主板(不带CPU)
2910条
详情
8473301000
主板(不带CPU)
305条
详情
8708299000
前门主板(左)
4134条
详情
8538900000
电路板(主板)
5495条
详情
9030900090
示波器主板10
1条
详情
8517703000
手机主板 C616
1条
详情
8517703000
手机主板 A332
1条
详情
8517703000
手机主板 D108
1条
详情
8529908100
彩电主板25寸
1条
详情
8473309000
主板(测试用)
1条
详情
8301600000
盖板(主板)等
1条
详情
8529909090
AV显示屏主板
1条
详情
8529909090
PC显示器主板
1条
详情
8477900000
3D打印机主板
1条
详情
9030339000
主板检测治具
452条
详情
8522909900
汽车音响主板
117条
详情
8517709000
无线网卡主板
2808条
详情
8471504090
主板(含CPU)
189条
详情
8473309000
主板,不带CPU
2910条
详情
8473309000
扫描仪用主板
2910条
详情
8504902000
稳压电源主板
476条
详情
8471509000
主板(含CPU)
86条
详情
8537109001
温度控制主板
159条
详情
8471504090
电脑主板含CPU
189条
详情
9031809090
主板承载治具
2623条
详情
8537109090
温度控制主板
2982条
详情
8529905000
GPS接收机主板
269条
详情
8517704000
对讲机用主板
197条
详情
8473309000
计算机用主板
2910条
详情
8473301000
服务器用主板
305条
详情
9031809090
主板测试小卡
2623条
详情
8517701000
OKI等话机主板
487条
详情
8517703000
手机上盖主板
1483条
详情
8522901000
电唱机用主板
205条
详情
8529908200
逻辑电路主板
130条
详情
8534009000
印刷电源主板
2944条
详情
8534009000
电视机芯主板
2944条
详情
8473309000
平板电脑主板
2910条
详情
8473409090
点钞机用主板
245条
详情
9022909090
接口控制主板
498条
详情
8415901000
空调控制主板
577条
详情
8504409999
马达控制主板
281条
详情
8473309000
工控电脑主板
2910条
详情
9018194100
听力计用主板
7条
详情
8523499000
主板安装光盘
43条
详情
8419909000
灭菌仪用主板
1条
详情
8448399000
PLC可编程主板
1条
详情
8471504090
平板电脑主板
1条
详情
8529908900
彩色电视主板
1条
详情
8473309000
嵌入式POS主板
1条
详情
8534001000
四层手机主板
1条
详情
8473309000
移动硬盘主板
1条
详情
8534009000
SMT摄影机主板
1条
详情
8473309000
主板显卡风扇
1条
详情
8534009000
数码相机主板
1条
详情
8473309000
工业电脑主板
1条
详情
8534001000
八层喷锡主板
1条
详情
8477900000
注塑机用主板
1条
详情
9031900090
主板测试平台
1条
详情
3926909090
主板保护治具
1条
详情
8473309000
电脑主板组件
1条
详情
8536300000
电池保护主板
1条
详情
8473309000
主板托盘组件
1条
详情
8471504090
带CPU电脑主板
1条
详情
8517703000
GSM手机主板468
1条
详情
8517703000
GSM手机主板559
1条
详情
8517703000
GSM手机主板380
1条
详情
8517703000
GSM手机主板206
1条
详情
8517703000
GSM手机主板429
1条
详情
8517703000
GSM手机主板346
1条
详情
8517703000
GSM手机主板220
1条
详情
8473309000
主板固定装置
1条
详情
8517703000
GSM手机主板510
1条
详情
8517703000
手机主板 Y16-1
1条
详情
9030900090
测试仪用主板
1条
详情
8517703000
GSM手机主板165
1条
详情
8517703000
GSM手机主板416
1条
详情
8517703000
GSM手机主板316
1条
详情
8517703000
GSM手机主板323
1条
详情
8517703000
GSM手机主板322
1条
详情
8517703000
GSM手机主板432
1条
详情
8517703000
GSM手机主板332
1条
详情
8517703000
手机主板/10PCS
1条
详情
8529908100
主板成套散件
1条
详情
8517703000
手机主板 Z3101
1条
详情
8517703000
手机主板 Z3100
1条
详情
8517703000
手机主板 TD107
1条
详情
8517703000
手机主板 F010P
1条
详情
8517703000
手机主板 E2101
1条
详情
8517703000
GSM手机主板105
1条
详情
8708295400
前围主板总成
1条
详情
9031900090
动平衡机主板
1条
详情
8517703000
GSM手机主板256
1条
详情
8517703000
GSM手机主板253
1条
详情
8517703000
GSM手机主板251
1条
详情
8517703000
GSM手机主板525
1条
详情
8517703000
GSM手机主板425
1条
详情
8517703000
手机主板模组
1条
详情
8517703000
手机主板 E1811
1条
详情
9031809090
测试主板治具
1条
详情
8517709000
维护测试主板
1条
详情
9031900090
治具测试主板
1条
详情
9031900090
影像测试主板
1条
详情
8517703000
GSM手机主板186
1条
详情
8517703000
GSM手机主板184
1条
详情
8517703000
GSM手机主板180
1条
详情
9030339000
主板测试治具
1条
详情
9030900090
主板测试夹具
1条
详情
9031809090
主板测试器具
1条
详情
8517703000
GSM手机主板518
1条
详情
8517703000
GSM手机主板418
1条
详情
8531901000
监控系统主板
1条
详情
8538109000
数控系统主板
1条
详情
8537101190
控制系统主板
1条
详情
8529908100
20"电视机主板
1条
详情
8538109000
控制装置主板
1条
详情
8517703000
LGE420手机主板
1条
详情
8504902000
电源输入主板
1条
详情
8543904000
放大器用主板
1条
详情
8517709000
光放大器主板
1条
详情
8530900000
交通信号主板
1条
详情
8529908100
数字电视主板
1条
详情
8537109090
现场总线主板
1条
详情
8517703000
手机主板组件
1条
详情
8517709000
无线网桥主板
1条
详情
8522909900
插卡音箱主板
1条
详情
8529909090
LCD显示器主板
1条
详情
8543909000
数码相框主板
1条
详情
8529905000
GPS定位器主板
1条
详情
9405920000
LED染色灯主板
1条
详情
8537109090
电源控制主板
1条
详情
8538900000
系统控制主板
1条
详情
8517709000
可视门铃主板
1条
详情
8529908100
机顶盒用主板
1条
详情
8537101190
激光控制主板
1条
详情
8517703000
手机零件,主板
1483条
详情
8517703000
手机用主板S100
1483条
详情
8517703000
手机主板,800个
1483条
详情
8529905000
GPS 接收机主板
269条
详情
8448499000
纺机配件,主板
1447条
详情
8473290000
POS机零件:主板
1条
详情
8517703000
CDMA手机主板186
1条
详情
8517703000
CDMA手机主板170
1条
详情
8517703000
手机主板 T611-5
1条
详情
8517703000
手机主板 Z3100
1条
详情
8517703000
CDMA手机主板100
1条
详情
8517703000
CDMA手机主板110
1条
详情
8473290000
收银机主板(16)
1条
详情
8517703000
CDMA手机主板166
1条
详情
8517703000
CDMA手机主板165
1条
详情
8517703000
CDMA手机主板164
1条
详情
8473290000
收银机主板(32)
1条
详情
8517703000
CDMA手机主板132
1条
详情
8517703000
LGE410F手机主板
1条
详情
8473309000
主板挡片/100个
1条
详情
8529908100
主板/成套散件
1条
详情
8473290000
收银机主板(10)
1条
详情
8517703000
手机主板 D10330
1条
详情
8517703000
手机主板 F010A2
1条
详情
8414902000
风扇零件:主板
1条
详情
londing...
X