hscode
商品描述
实例汇总
详情
9022210000
医疗β射线设备
11条
详情
9022210000
医疗α射线设备
11条
详情
9022210000
医疗γ射线设备
11条
详情
9022909090
X射线设备的支架
1条
详情
9022210000
医疗用β射线设备
11条
详情
9022210000
医疗用γ射线设备
11条
详情
9022210000
医疗用α射线设备
11条
详情
9022299090
非医疗用β射线设备
12条
详情
9022299090
非医疗用α射线设备
12条
详情
9022299090
非医疗用γ射线设备
12条
详情
9022909090
X射线设备零件/检测器
1条
详情
9022210000
医疗用α、β、γ射线设备
11条
详情
9022909090
X射线设备用电荷耦合器件
1条
详情
9018140000
伽马光子诊断仪/y射线设备
6条
详情
9022210000
医用射线设备专用检测仪器
1条
详情
9022909090
支架(X射线设备固定部件用)
1条
详情
9022909090
X射线设备零件(支架 连接板)
1条
详情
9022299090
其他非医疗用α、β、γ射线设备
12条
详情
9022909090
牙科X射线设备零件(口腔数字传感器)
1条
详情
9022909090
支架(X射线设备用零件,品牌:CARESTRAM等)
1条
详情
9022909090
立柱(X射线设备用零件,品牌:CARESTRAM等)
1条
详情
9022909090
手柄(X射线设备用零件,品牌:CARESTREAM等)
1条
详情
9022199090
传感器(X射线设备用零件,品牌:CARESTREAM等)
1条
详情
9022909090
通讯接口装置(X射线设备用,品牌:CARESTREAM等)
1条
详情
9022909090
伸缩套筒(X射线设备连接部件用,品牌:CARESTREAM等)
1条
详情
9022140090
X射线诊断设备
98条
详情
9030820000
X射线检测设备
434条
详情
9022199090
X射线应用设备
87条
详情
9022120000
X射线CT检测设备
28条
详情
9022300000
监护设备X射线
1条
详情
9022199090
X射线测厚仪设备
1条
详情
9030100000
离子射线检测设备
150条
详情
9022191090
X射线安全检查设备
8条
详情
9022199090
其他X射线应用设备
87条
详情
9022210000
X射线医疗电视设备
1条
详情
9022199090
X射线超微聚焦设备
1条
详情
9022909090
X射线安检设备散件
1条
详情
9022130000
牙科用X射线应用设备
12条
详情
9022140090
兽医用X射线应用设备
98条
详情
9022140090
移动式X射线诊断设备
1条
详情
9022140090
移动式X射线摄影设备
1条
详情
9022140090
医疗用X射线应用设备
1条
详情
9022909090
X射线摄影设备平衡臂
1条
详情
9022140090
医用X射线摄影设备(新)
98条
详情
9022199090
X射线带钢厚度检测设备
1条
详情
9022909090
X射线检查设备-系统部件
1条
详情
9022199090
纳米焦点X射线CT扫描设备
87条
详情
9022140090
移动式X射线诊断设备(新)
1条
详情
9022120000
X射线计算机断层摄影设备
28条
详情
9022120000
X射线计算机体层摄影设备
28条
详情
9022130000
其他牙科用X射线应用设备
12条
详情
9022191090
低剂量X射线安全检查设备
8条
详情
9022140090
数字化乳腺X射线诊断设备
1条
详情
9022909090
X射线诊断床/X光机应用设备
498条
详情
9022199090
X射线成像设备(成套散件)
87条
详情
9022199090
纳米焦点X射线CT扫描设备(新)
87条
详情
9022140090
X射线摄像系统/X光机应用设备
98条
详情
9022120000
X射线计算机断层摄影设备(新)
28条
详情
9022120000
CT机/X射线断层扫描的医用设备
28条
详情
9022191090
其他低剂量X射线安全检查设备
8条
详情
9022140090
其他医疗或兽医用X射线应用设备
98条
详情
9022909090
牙科用X射线拍片设备用块状零件
1条
详情
9022140090
医用X射线诊断系统(成套设备
1条
详情
8501610000
X射线检查设备零备件-交流发电机
1条
详情
9022909090
X射线检查设备-加速器分系统部件
1条
详情
9022120000
全身X射线计算机体层摄影设备20排
1条
详情
9022909090
口腔X射线数字化体层摄影设备外壳
1条
详情
8483500000
滑轮(医用射线诊断设备用零件,AGFA)
1条
详情
9022191010
采用X光机技术的X射线安全检查设备
3条
详情
9022120000
X射线计算机断层摄影设备(大口径CT)
1条
详情
9022909090
导轨(医用射线诊断设备用专用零件)
1条
详情
9022909090
牙科用X射线拍片设备用T型带孔零件
1条
详情
9022120000
X射线计算机断层摄影设备(主机部分)
1条
详情
9022120000
X射线计算机断层摄影设备(成套散件)
1条
详情
9022120000
X射线计算机断层摄像设备(成套散件)
1条
详情
9022120000
X射线计算机断层摄影设备(成套散装)
1条
详情
9022120000
X射线计算机断层摄影设备(16排螺旋CT)
1条
详情
9022120000
X射线计算机断层摄影设备(64排螺旋CT)
1条
详情
9022909001
射线发生器的零部件(CT机设备用轴)
45条
详情
9022909090
适配环(医用射线诊断设备用专用零件)
1条
详情
9022909001
射线发生器的零部件(X光机设备用支架)
1条
详情
9022130000
口腔X射线数字化体层摄像设备专用主机
12条
详情
9022909001
射线发生器的零部件(X光机设备用轴)
45条
详情
9022909001
射线发生器的零部件(CT机设备用模块)
45条
详情
9022909090
立体定位X射线手术设备零件(电子闸流管)
1条
详情
9022120000
X射线计算机断层摄影设备(多层螺旋CT)
1条
详情
9022909001
射线发生器的零部件(X光机设备用齿轮)
45条
详情
9022909001
射线发生器的零部件(X光机设备用底座)
45条
详情
9022909090
MT1213DE车载移动式X射线检查设备-系统部件
1条
详情
9022909090
清洁模块(医用射线诊断设备专用零件,AGFA)
1条
详情
9022140090
其他,医疗、外科或兽医用X射线应用设备
1条
详情
9022909001
射线发生器的零部件(CT机设备用定位柱)
45条
详情
9022909001
射线发生器的零部件(CT机设备用结构板)
45条
详情
9022191010
采用X射线加速器技术的X射线安全检查设备
3条
详情
9022909090
盒架固定器(医用射线诊断设备用专用零件)
1条
详情
9022909090
全自动食品安全检测设备部件/X射线发生器
1条
详情
9022909001
射线发生器的零部件(X光机设备用定位块)
45条
详情
9022909001
射线发生器的零部件(X光机设备用结构板)
45条
详情
8483409000
传动总成(医用射线诊断设备用传动装置,AGFA)
1条
详情
3926909090
开关按钮(医用射线诊断设备用零件,AGFA,塑料)
1条
详情
9022909090
X射线诊断系统设备的零件/胸片架平板前罩壳
1条
详情
9022120000
X射线计算机断层摄影设备全身用X缐CT诊断装置
1条
详情
9022300000
X光球管(X射线诊断设备用零件,高能物理原理,品牌:
1条
详情
9031900090
车辆加速性能测试设备专用零件(单轴光学射线模块)
1条
详情
9022909090
束光器(数字X影像设备用零件,控制X射线的照射范围)
1条
详情
9022909090
X射线计算机断层摄影设备(专用高级独立诊断工作站)
1条
详情
9022300000
X光球管(X射线诊断设备用零件,高能物理原理,品牌:东
1条
详情
8302100000
铰链下垂板(医用射线诊断设备用零件,不锈钢制,折叶)
1条
详情
9022191010
采用X光机技术或X射线加速器技术的X射线安全检查设备
3条
详情
9022909090
系统控制板(X射线诊断设备控制移动式X光放射成像仪曝
1条
详情
9022300000
X光球管(X射线诊断设备用零件,高能物理原理,品牌:东芝
1条
详情
9022909090
按键(操作设备运动,数字化医用X射线摄影系统零件,品牌
1条
详情
9032900090
马达控制板(医用射线诊断设备用数控装置零件,自动调节
1条
详情
8471709000
存储器(医用射线诊断设备专用计算机用零件,由硬盘和软驱组成)
1条
详情
9027300000
分光器(光掩膜设备用,使用光学射线来分光的装置,品牌ZYGO,不配有试剂,试纸,没有电脑端口的打印机)
1条
详情
9027300000
分光器(光掩膜设备用,使用光学射线来分光的装置,品牌NEWPORT,不配有试剂,试纸,没有电脑端口的打印机)
1条
详情
9027300000
分光器(光掩膜设备用,使用光学射线来分光的装置,品牌NEWPORT,,不配有试剂,试纸,没有电脑端口的打印机)
1条
详情
8479899990
设备
1039条
详情
8486402100
设备
53条
详情
9506990000
设备
1050条
详情
9022909090
设备
1条
详情
5603119000
设备
85条
详情
8517709000
设备
2808条
详情
8517622100
PCM设备
51条
详情
7616991090
设备
1829条
详情
9402900000
设备
1119条
详情
8537109090
设备
2982条
详情
9031801000
设备
1条
详情
8477201000
EPS设备
1条
详情
7616991090
设备
1条
详情
9402900000
设备
1条
详情
9018121000
B超设备
1条
详情
8539490000
UV灯设备
155条
详情
8486202900
MOCVD设备
25条
详情
9013809000
眼镜设备
121条
详情
8421219990
超滤设备
157条
详情
9018500000
眼科设备
560条
详情
8531100000
防盗设备
299条
详情
8516299000
取暖设备
206条
详情
8517699000
头端设备
284条
详情
9015800090
测井设备
261条
详情
8479899990
组装设备
1039条
详情
8479899990
预压设备
1039条
详情
8464201000
眼镜设备
85条
详情
9031809090
光学设备
2623条
详情
8420100090
上漆设备
65条
详情
8423209000
称重设备
13条
详情
8419409090
蒸馏设备
41条
详情
8436290000
畜禽设备
13条
详情
8455900000
导卫设备
330条
详情
8543709990
眼镜设备
1612条
详情
9031499090
眼镜设备
744条
详情
9603501100
设备钢刷
104条
详情
8419899090
制氢设备
315条
详情
9504909000
游戏设备
161条
详情
8517629900
无线设备
644条
详情
8543709990
成膜设备
1612条
详情
8543300090
电镀设备
103条
详情
8479820090
调胶设备
409条
详情
8451800002
涂胶设备
12条
详情
8424899990
喷粉设备
235条
详情
8424899990
喷漆设备
235条
详情
8419200000
消毒设备
111条
详情
9026809000
测量设备
157条
详情
8438400000
酿酒设备
10条
详情
3925100000
设备容器
71条
详情
8465950000
钻孔设备
162条
详情
8468200090
气割设备
130条
详情
8472301000
装封设备
12条
详情
8474201000
破碎设备
45条
详情
8475299000
预混设备
72条
详情
8475299000
冷端设备
72条
详情
8477402000
挤塑设备
46条
详情
8479109000
汽车设备
155条
详情
8479109000
洗车设备
155条
详情
8486203900
涂胶设备
48条
详情
8486402900
冲切设备
138条
详情
8486403900
传送设备
204条
详情
8537109090
控制设备
2982条
详情
9030339000
粗调设备
452条
详情
9504902900
保龄设备
27条
详情
9506990000
网球设备
1050条
详情
9506990000
泳池设备
1050条
详情
8537209000
喷泉设备
285条
详情
8428909090
升降设备
279条
详情
8438300000
糖化设备
5条
详情
8402900000
锅炉设备
111条
详情
8468200090
气焊设备
130条
详情
8517691090
内通设备
173条
详情
8421121000
洗衣设备
7条
详情
9018499000
牙科设备
438条
详情
8419399010
冻干设备
6条
详情
8422309010
充装设备
2条
详情
8442309000
其他设备
11条
详情
9018906000
输血设备
15条
详情
8462919000
液压设备
42条
详情
8409999100
盘车设备
640条
详情
8422400000
热缩设备
328条
详情
7308900000
设备支架
2221条
详情
8421219990
净水设备
157条
详情
8472909000
验钞设备
204条
详情
8543709990
氧化设备
1612条
详情
8526920000
遥控设备
143条
详情
8428909090
放线设备
279条
详情
8445909000
缫丝设备
20条
详情
8544492100
设备线缆
219条
详情
8448190000
吸水设备
98条
详情
8535309000
开关设备
41条
详情
8467890000
拔出设备
264条
详情
7308900000
设备角架
2221条
详情
8419899090
温控设备
315条
详情
9405409000
灯头设备
1629条
详情
3926909090
设备名牌
16342条
详情
8422309090
封口设备
105条
详情
8404200000
冷凝设备
32条
详情
8517709000
设备天线
2808条
详情
8451400000
清洁设备
49条
详情
8517709000
远端设备
2808条
详情
8483409000
传动设备
1156条
详情
8536300000
保护设备
841条
详情
7326199000
顶升设备
339条
详情
9506911900
健身设备
375条
详情
8517699000
串口设备
284条
详情
9031809090
测量设备
2623条
详情
8531901000
报警设备
888条
详情
8479819000
棕化设备
209条
详情
8422303090
灌装设备
165条
详情
4011400000
轮胎设备
28条
详情
8413502010
水利设备
18条
详情
8418500000
冷藏设备
77条
详情
8451100000
干洗设备
7条
详情
8451400000
水洗设备
49条
详情
8470509000
结账设备
64条
详情
8505901000
电磁设备
21条
详情
8515190090
锡焊设备
9条
详情
8530800000
交通设备
169条
详情
8543300090
电解设备
103条
详情
8543709990
编程设备
1612条
详情
9015900090
气象设备
401条
详情
8426200000
吊装设备
11条
详情
8460241100
磨床设备
6条
详情
8460402000
研磨设备
55条
详情
8462299000
门壳设备
62条
详情
8462919000
花键设备
42条
详情
8476890090
金融设备
6条
详情
8486201000
退火设备
61条
详情
8486201000
氧化设备
61条
详情
8486201000
扩散设备
61条
详情
8486202200
镀膜设备
28条
详情
8486204100
蚀刻设备
35条
详情
8604001200
铁路设备
5条
详情
9006912000
成像设备
41条
详情
7302100000
铁路设备
21条
详情
7302100000
高铁设备
21条
详情
7321810000
烧烤设备
63条
详情
8474320000
拌和设备
35条
详情
8477101090
浇注设备
110条
详情
8477101090
注塑设备
110条
详情
8477401000
成型设备
50条
详情
8430411100
测井设备
7条
详情
8441400000
制造设备
37条
详情
8441400000
造纸设备
37条
详情
8442302110
制版设备
8条
详情
8443110000
标签设备
10条
详情
8449002090
水刺设备
8条
详情
8479200000
炼化设备
40条
详情
8479819000
压装设备
209条
详情
8480100000
钢材设备
92条
详情
9018110000
诊断设备
74条
详情
9018907010
麻醉设备
9条
详情
7310100090
设备机柜
1条
详情
8418692090
风干设备
1条
详情
8418692090
渗盐设备
1条
详情
8419601900
制氧设备
1条
详情
8419899090
植球设备
1条
详情
8428909090
装拆设备
1条
详情
8486403900
升降设备
1条
详情
8479899990
涂胶设备
1条
详情
8486204900
刻蚀设备
1条
详情
8428330000
传送设备
1条
详情
9019101000
保健设备
1条
详情
9504301000
电玩设备
1条
详情
9018410000
补牙设备
1条
详情
8471900010
读卡设备
1条
详情
9504902300
保龄设备
1条
详情
8462999000
彩钢设备
1条
详情
9022199090
探伤设备
1条
详情
8424100000
防火设备
1条
详情
8531100000
防火设备
1条
详情
8419601100
氧气设备
1条
详情
9018499000
洁牙设备
1条
详情
8422400000
打包设备
1条
详情
8419200000
医用设备
1条
详情
9506919000
休闲设备
1条
详情
9506919000
网球设备
1条
详情
9018410000
口腔设备
1条
详情
8419899022
低温设备
1条
详情
9402900000
病房设备
1条
详情
8478100000
风送设备
1条
详情
8422400000
封口设备
1条
详情
8424300000
喷砂设备
1条
详情
9018499000
烤瓷设备
1条
详情
9019101000
足浴设备
1条
详情
8422190000
消毒设备
1条
详情
8422303090
灌充设备
1条
详情
7322190000
采暖设备
1条
详情
9504200090
桌球设备
1条
详情
8303000000
保险设备
1条
详情
9504909000
飞镖设备
1条
详情
9010102000
冲印设备
1条
详情
8419601100
空分设备
1条
详情
8422303090
手灌设备
1条
详情
8419601900
气化设备
1条
详情
7322190000
暖通设备
1条
详情
8419399090
烘砂设备
1条
详情
8419200000
灭菌设备
1条
详情
8419601100
制氢设备
1条
详情
9506990000
游泳设备
1条
详情
9504200090
台球设备
1条
详情
9508100010
游戏设备
1条
详情
9018410000
齿科设备
1条
详情
8310000000
设备铭牌
1条
详情
9402900000
病床设备
1条
详情
8430412200
油田设备
1条
详情
7418200000
洗浴设备
1条
详情
8468800000
焊锡设备
1条
详情
9018129900
彩超设备
1条
详情
4821100000
设备标签
1条
详情
7322190000
取暖设备
1条
详情
8422200000
洗瓶设备
1条
详情
9506919000
攀岩设备
1条
详情
8478100000
烟机设备
1条
详情
8419601100
氮气设备
1条
详情
9007209000
放映设备
1条
详情
9508900000
娱乐设备
1条
详情
8451400000
洗毛设备
1条
详情
8452909900
整烫设备
1条
详情
8478100000
送丝设备
1条
详情
3922900000
桑拿设备
1条
详情
9506919000
体育设备
1条
详情
9018901000
诊疗设备
1条
详情
8422400000
输瓶设备
1条
详情
9019101000
洗发设备
1条
详情
8453100000
制革设备
1条
详情
8529906000
音频设备
1条
详情
8405100000
制氮设备
1条
详情
9506290000
冲浪设备
1条
详情
8405100000
煤气设备
1条
详情
8422303090
机灌设备
1条
详情
8419320000
微波设备
1条
详情
9506919000
壁球设备
1条
详情
8479400000
光缆设备
1条
详情
8422400000
封盖设备
1条
详情
9018499000
喷镀设备
1条
详情
8422909000
设备配件
1条
详情
8708301000
制动设备
1条
详情
8424100000
灭火设备
1条
详情
9019101000
按摩设备
1条
详情
8422303090
密封设备
1条
详情
8419899090
蒸馏设备
1条
详情
8432801000
植保设备
1条
详情
9506919000
射箭设备
1条
详情
8424100000
洗消设备
1条
详情
9018500000
验光设备
1条
详情
8471499100
控制设备
1条
详情
8518100090
设备支架
1条
详情
8477209000
挤出设备
1条
详情
8441809000
滤芯设备
1条
详情
8438800000
搅拌设备
1条
详情
8422301090
灌装设备
1条
详情
8438400000
酿造设备
1条
详情
8518100090
音响设备
1条
详情
8518500000
音响设备
1条
详情
8463900090
制钉设备
1条
详情
8419899090
杀菌设备
1条
详情
8479899990
拉链设备
1条
详情
6307200000
救生设备
1条
详情
8537101990
门禁设备
1条
详情
8419909000
加热设备
1条
详情
8463900090
制锁设备
1条
详情
8438400000
啤酒设备
1条
详情
8479892000
增湿设备
1条
详情
8419810000
保温设备
1条
详情
8479820090
搅色设备
1条
详情
8474310000
土建设备
1条
详情
8424899990
喷雾设备
1条
详情
8418699090
冷藏设备
1条
详情
8479819000
绕丝设备
1条
详情
8474209000
粉碎设备
1条
详情
8438400000
瓶酒设备
1条
详情
8543709990
舞台设备
1条
详情
8413810090
喷泉设备
1条
详情
8438800000
食物设备
1条
详情
8424899990
喷塑设备
1条
详情
8434200000
豆奶设备
1条
详情
8543709990
遥控设备
1条
详情
8438800000
鱼粉设备
1条
详情
8536500000
开关设备
1条
详情
8463900090
链条设备
1条
详情
8479899990
链条设备
1条
详情
8419899090
提取设备
1条
详情
8449001090
针刺设备
1条
详情
8475100000
制灯设备
1条
详情
8708299000
设备盒架
1条
详情
9031900090
治具设备
1条
详情
8428909090
搬运设备
1条
详情
8419899090
燃气设备
1条
详情
8477409000
定型设备
1条
详情
8516799000
淋浴设备
1条
详情
8530800000
安全设备
1条
详情
8543709990
消磁设备
1条
详情
8479899990
装配设备
1条
详情
8419409090
精馏设备
1条
详情
8479899990
振动设备
1条
详情
8479819000
烧结设备
1条
详情
8503009090
固定设备
1条
详情
7326909000
索道设备
1条
详情
8519899000
录音设备
1条
详情
8477800000
橡胶设备
1条
详情
8418999990
回收设备
1条
详情
8479899990
仓储设备
1条
详情
8412390000
气动设备
1条
详情
8430699000
送粉设备
1条
详情
8543300090
电泳设备
1条
详情
8526911000
导航设备
1条
详情
8479819000
钝化设备
1条
详情
8418699090
冷媒设备
1条
详情
8479899990
节水设备
1条
详情
8479899990
其他设备
1条
详情
8451400000
洗涤设备
1条
详情
8543709990
测控设备
1条
详情
4820100000
设备清单
1条
详情
9027809900
测音设备
1条
详情
8479820090
混合设备
1条
详情
8501530090
动力设备
1条
详情
8479899990
涂覆设备
1条
详情
8421299090
消泡设备
1条
详情
8486201000
沾锡设备
1条
详情
8479811000
卷线设备
1条
详情
8474390000
打灰设备
1条
详情
8414593000
风机设备
1条
详情
8479820090
调漆设备
1条
详情
8436210000
孵化设备
1条
详情
9506919000
篮球设备
1条
详情
8479819000
冷铆设备
1条
详情
4901990000
设备资料
1条
详情
8477900000
设备零件
1条
详情
8477800000
溶解设备
1条
详情
8463900090
铆压设备
1条
详情
7326909000
设备挂钩
1条
详情
8428399000
上蛋设备
1条
详情
8424899990
点胶设备
1条
详情
8479811000
绕线设备
1条
详情
8477402000
铸片设备
1条
详情
8477409000
纵拉设备
1条
详情
8419899090
屠宰设备
1条
详情
8517629900
音像设备
1条
详情
8421211000
软化设备
1条
详情
7616999000
设备线夹
1条
详情
8479899990
拆卸设备
1条
详情
8514400090
热胀设备
1条
详情
8428399000
储存设备
1条
详情
8445909000
起毛设备
1条
详情
9018909019
光疗设备
1条
详情
8479200000
炼油设备
1条
详情
8531100000
报警设备
1条
详情
8486909900
设备盖板
1条
详情
8413810090
排水设备
1条
详情
9031809090
校准设备
1条
详情
8486909900
设备基座
1条
详情
8441809000
尿裤设备
1条
详情
8479899990
修钎设备
1条
详情
8474100000
选矿设备
1条
详情
8463300000
丝网设备
1条
详情
8421219990
制水设备
1条
详情
8543300090
滚镀设备
1条
详情
8474802000
制砖设备
1条
详情
8474100000
洗矿设备
1条
详情
8517622100
50S PCM 设备
51条
详情
9607190000
PE拉链设备
1条
详情
8479200000
TD提取设备
1条
详情
8518100090
卡拉OK设备
1条
详情
8479899990
DH点胶设备
1条
详情
8477209000
PP滤芯设备
1条
详情
9508900000
9D影院设备
1条
详情
8536200000
设备断路器
792条
详情
8543709990
隔离箱设备
1612条
详情
8517622990
光接入设备
260条
详情
7326909000
设备调节脚
7487条
详情
8421299090
水处理设备
456条
详情
8517622100
光汇聚设备
51条
详情
8517622100
光端机设备
51条
详情
9402900000
医用设备
1119条
详情
8479899990
预装配设备
1039条
详情
8479899990
锁螺丝设备
1039条
详情
8543300090
电镀铜设备
103条
详情
8479820090
粉溶解设备
409条
详情
8424899990
消火栓设备
235条
详情
8471492000
服务器设备
129条
详情
8474390000
配合料设备
188条
详情
londing...
X