hscode
商品描述
查看相关内容
2517410000
米黄色大理石废碎,固体
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
废PC
子目注释 | 实例 | 详情
3901200090
PC水瓶
子目注释 | 实例 | 详情
7105102000
金刚石
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废PE塑
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
水口钉碟
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
纯ABS白色
子目注释 | 实例 | 详情
7105102000
人造金刚
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废聚乙烯
子目注释 | 实例 | 详情
8501400000
碎机给电机
子目注释 | 实例 | 详情
7105101000
人造金刚石
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废聚乙烯(PE)
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
废聚丙烯(PP)
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
废PCABS合胶粒
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
PE杂色废桶箱
子目注释 | 实例 | 详情
8474900000
碎机备件(分锥)
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
ABS摩托车外壳
子目注释 | 实例 | 详情
7105101000
人造金刚石碎细
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
废聚丙烯管子
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
废聚丙烯蓝色
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废聚乙烯红色
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废聚乙烯透明
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废聚乙烯杂色
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废聚乙烯白色
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
废聚丙烯黑色
子目注释 | 实例 | 详情
8479909090
碎机双进棍总成
子目注释 | 实例 | 详情
3915200000
废聚苯乙烯(PS)
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
废聚碳酸酯(PC)
子目注释 | 实例 | 详情
3911900090
LCP树脂(NG-120RG)
子目注释 | 实例 | 详情
3915300000
废聚氯乙烯(PVC)
子目注释 | 实例 | 详情
3915200000
废聚苯乙烯透明
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
废聚碳酸酯杂色
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
废聚碳酸酯白色
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废聚乙烯(PE)黑色
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废聚乙烯(PE)杂色
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
废聚丙烯(PP)瓶盖
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
废聚丙烯(PP)产品
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废聚乙烯(PE)碎产品
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
废聚丙烯(PP)白色
子目注释 | 实例 | 详情
3915200000
废聚苯乙烯(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
2804619019
硅片单晶P型无镀膜
子目注释 | 实例 | 详情
3915200000
废聚苯乙烯(PS)白色
子目注释 | 实例 | 详情
3915200000
废聚苯乙烯(PS)杂色
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
废聚碳酸酯(PC)产品
子目注释 | 实例 | 详情
3915200000
废聚苯乙烯(PS)灰色
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
废聚碳酸酯(PC)白色
子目注释 | 实例 | 详情
3915200000
废聚苯乙烯(PS)黑色
子目注释 | 实例 | 详情
3915200000
废聚苯乙烯(PS)产品
子目注释 | 实例 | 详情
3915300000
废聚氯乙烯(PVC)白色
子目注释 | 实例 | 详情
3915300000
废聚氯乙烯(PVC)杂色
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废聚乙烯产品(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废高密度聚乙烯黄色
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废高密度聚乙烯粉色
子目注释 | 实例 | 详情
3915300000
废聚氯乙烯(PVC)膜
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废高密度聚乙烯杂色
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废高密度聚乙烯白色
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废高密度聚乙烯紫色
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废高密度聚乙烯黑色
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废高密度聚乙烯蓝色
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废高密度聚乙烯灰色
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废高密度聚乙烯绿色
子目注释 | 实例 | 详情
3915200000
废聚苯乙烯杂色产品
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废高密度聚乙烯红色
子目注释 | 实例 | 详情
3915200000
废聚苯乙烯产品(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915300000
废聚氯乙烯杂色(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废聚乙烯(PE)产品(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废聚乙烯(PE)红色(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废聚乙烯(PE)透明(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废聚乙烯(PE)白色(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯
子目注释 | 实例 | 详情
3915200000
废聚苯乙烯(PS)吸塑片
子目注释 | 实例 | 详情
3915300000
废氯乙烯聚合物(PVC)杂色
子目注释 | 实例 | 详情
3915200000
废聚苯乙烯(PS)产品(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废高密度聚乙烯(HDPE)粉色
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废高密度聚乙烯(HDPE)紫色
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废高密度聚乙烯(HDPE)黄色
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废高密度聚乙烯(HDPE)红色
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废高密度聚乙烯(HDPE)杂色
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废高密度聚乙烯(HDPE)蓝色
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废高密度聚乙烯(HDPE)黑色
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废高密度聚乙烯(HDPE)白色
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废高密度聚乙烯(HDPE)绿色
子目注释 | 实例 | 详情
3915300000
废聚氯乙烯白色边角
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
乙烯聚合物的废塑托盘
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废聚乙烯(PE)杂色(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915200000
废苯乙烯杂色产品,块
子目注释 | 实例 | 详情
3915300000
废聚氯乙烯(PVC)杂色(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废高密度聚乙烯PLASTIC SCRAP
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯(PET)
子目注释 | 实例 | 详情
3915300000
废聚氯乙烯(PVC)白色块
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯产品
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯白色
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
废聚丙烯杂色产品边角
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯杂色
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
废聚丙烯(PP)为主产品(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯块
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废高密度聚乙烯(HDPE)粉红色
子目注释 | 实例 | 详情
3915200000
废丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
废聚丙烯杂色块,边角
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废聚乙烯(PE)产品碎,粉碎(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915200000
废聚苯乙烯(PS)家用电器外壳
子目注释 | 实例 | 详情
3915300000
废聚氯乙烯(PVC)杂色边角
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
废聚对苯二甲酸丁二醇酯(PBT)
子目注释 | 实例 | 详情
3915300000
废聚氯乙烯(PVC)白色边角
子目注释 | 实例 | 详情
3915200000
废丙烯腈-丁二烯-苯乙烯产品
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯白色膜
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯块
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废聚乙烯(PE)产品粉碎及(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915200000
废聚苯乙烯(PS)杂色产品(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915300000
废聚氯乙烯杂色产品,(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915300000
废聚氯乙烯杂色产品和边角
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯蓝白色
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废高密度聚乙烯HDPE PLASTIC SCRAP
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
废聚丙烯杂色产品,机头
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯(PET)杂色
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废高密度聚乙烯(HDPE)杂色(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯(PET)块
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯(PET)白色
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废高密度聚乙烯(HDPE)白色(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废高密度聚乙烯(HDPE)黑色(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915200000
废丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯杂色产品
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯白色块
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯白色产品
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯膜边条及
子目注释 | 实例 | 详情
3915200000
废丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)产品
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
废聚丙烯(PP)白色产品,边角
子目注释 | 实例 | 详情
3915300000
废聚氯乙烯(PVC)杂色产品,(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯咖啡色产品
子目注释 | 实例 | 详情
3915200000
废聚苯乙烯(PS)杂色产品,机头,
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯奶白色产品
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
废聚丙烯杂色产品,机头,(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915300000
废聚氯乙烯(PVC)杂色产品,机头,
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯(PET)白色块
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯(PET)杂色产品
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯(PET)白色产品
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯(PET)白色瓶胚
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯(PET)杂色瓶胚
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
黑色废高密度聚乙烯(HDPE)产品(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
杂色废高密度聚乙烯(HDPE)产品(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
聚对苯二甲酸已二酯制废碎(托盘碎品)
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯杂色机头
子目注释 | 实例 | 详情
3915200000
废苯乙烯杂色产品,机头(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯白色产品
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯白色机头
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯杂色膜边条及
子目注释 | 实例 | 详情
3915200000
废聚苯乙烯杂色产品,机头,(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯(PET)杂色块
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
废聚丙烯(PP)杂色产品,机头,(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
废聚丙烯(PP)杂色产品,打包带,(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废聚乙烯(PE)杂色产品,机头,(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯(PET)杂色边角及
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯(PET)白色块
子目注释 | 实例 | 详情
3915300000
废聚氯乙烯杂色产品,机头(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915200000
废丙烯腈-丁二烯-苯乙烯(ABS)产品(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915200000
废聚苯乙烯杂色产品,机头(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915200000
废聚苯乙烯(PS)杂色产品,机头,(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯(PET)绿色打包带及
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯(PET)白色边角
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯(PET)杂色机头
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯(PET)白色机头
子目注释 | 实例 | 详情
3915200000
废聚苯乙烯(PS)杂色产品,吸塑片,(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯(PET)杂色边角
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
PPG海棉片边角/聚醚多元醇/不含废光盘
子目注释 | 实例 | 详情
3915300000
废聚氯乙烯(PVC)杂色产品,机头,(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915200000
废聚苯乙烯(PS)杂色产品机头(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915200000
废塑(丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物)
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯(PET)蓝色产品碎(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯(PET)白色产品碎(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯白色块,产品
子目注释 | 实例 | 详情
3915200000
废丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物杂色(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯(PET)橙色产品碎(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯(PET)白色块及产品
子目注释 | 实例 | 详情
3915300000
废聚氯乙烯(PVC)杂色产品,机头(非膜)
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯杂色产品,边角
子目注释 | 实例 | 详情
6310900010
屏蔽泡棉边角(卷材.未经裁切)/不含废光盘
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯(PET)白色产品边角
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯(PET)杂色产品打捆
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯杂色产品(含少量纸屑)
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯白色产品(含少量纸屑)
子目注释 | 实例 | 详情
3915300000
废聚氯乙烯杂色产品,边角(非膜,非块)
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯(PET)杂色产品,边角
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
废聚对苯二甲酸乙二酯杂色产品(非膜非块)
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
子目注释 | 实例 | 详情
3907400000
PC
子目注释 | 实例 | 详情
3902100090
PP
子目注释 | 实例 | 详情
3906100000
MS
子目注释 | 实例 | 详情
3902301000
PP
子目注释 | 实例 | 详情
3921121000
PVC
子目注释 | 实例 | 详情
3903200000
SAN
子目注释 | 实例 | 详情
3904220000
PVC
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
PVC
子目注释 | 实例 | 详情
3907991090
PBT
子目注释 | 实例 | 详情
3904109001
PVC
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
SBS
子目注释 | 实例 | 详情
3904690000
VDE
子目注释 | 实例 | 详情
4002991100
TPE
子目注释 | 实例 | 详情
4002991100
TPC
子目注释 | 实例 | 详情
4002991100
LDPE
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
废PC
子目注释 | 实例 | 详情
3907209000
TPE01
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
模拟
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
废PBT
子目注释 | 实例 | 详情
8413609090
子目注释 | 实例 | 详情
3921909090
底座
子目注释 | 实例 | 详情
7326901900
子目注释 | 实例 | 详情
3908101190
尼龙
子目注释 | 实例 | 详情
8467991000
子目注释 | 实例 | 详情
8413501090
子目注释 | 实例 | 详情
8112290000
镀膜
子目注释 | 实例 | 详情
7403220000
青铜
子目注释 | 实例 | 详情
7204290000
废钢
子目注释 | 实例 | 详情
7106919000
白银
子目注释 | 实例 | 详情
6805200000
砂纸
子目注释 | 实例 | 详情
3207300000
釉底
子目注释 | 实例 | 详情
3204120000
染化
子目注释 | 实例 | 详情
2804690000
埚底
子目注释 | 实例 | 详情
2912410000
甲结
子目注释 | 实例 | 详情
4803000000
纸巾
子目注释 | 实例 | 详情
5407430000
尼龙
子目注释 | 实例 | 详情
7308300000
钢窗
子目注释 | 实例 | 详情
7404000090
废铜
子目注释 | 实例 | 详情
7411211000
黄铜
子目注释 | 实例 | 详情
8474390000
子目注释 | 实例 | 详情
3901200090
绝缘
子目注释 | 实例 | 详情
8455900000
铸嘴
子目注释 | 实例 | 详情
8479899990
子目注释 | 实例 | 详情
8431390000
盖组
子目注释 | 实例 | 详情
4107999090
牛皮
子目注释 | 实例 | 详情
8466940090
子目注释 | 实例 | 详情
8474900000
子目注释 | 实例 | 详情
2403110000
水烟
子目注释 | 实例 | 详情
3901100001
绝缘
子目注释 | 实例 | 详情
3207200000
釉底
子目注释 | 实例 | 详情
7112301000
废碎
子目注释 | 实例 | 详情
7112922001
废碎
子目注释 | 实例 | 详情
7213200000
卷收
子目注释 | 实例 | 详情
3902100090
涂膜
子目注释 | 实例 | 详情
6310900010
废碎
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
肉鸭
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
全价
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
草鸡
子目注释 | 实例 | 详情
5407710000
子目注释 | 实例 | 详情
5407710000
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
PU
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
鲤鱼
子目注释 | 实例 | 详情
4112000000
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
水产
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
粉碎
子目注释 | 实例 | 详情
5407710000
闪光
子目注释 | 实例 | 详情
2103909000
火锅
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
肥鸡
子目注释 | 实例 | 详情
6902900000
涂抹
子目注释 | 实例 | 详情
2512009000
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
草鱼
子目注释 | 实例 | 详情
6903900000
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
鲮鱼
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
大鱼
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
鳝鱼
子目注释 | 实例 | 详情
4112000000
磨皮
子目注释 | 实例 | 详情
4002599000
丁腈
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
小鸡
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
幼鱼
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
家禽
子目注释 | 实例 | 详情
3907400000
旋具
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
河蟹
子目注释 | 实例 | 详情
3901909000
加纤
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
配合
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
鳗鱼
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
猪精
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
鲫鱼
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
大猪
子目注释 | 实例 | 详情
2103909000
腌鸡
子目注释 | 实例 | 详情
4112000000
皮鞋
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
肥猪
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
幼鳖
子目注释 | 实例 | 详情
4112000000
金锡
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
蛋鸡
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
蛋鸭
子目注释 | 实例 | 详情
3909400000
模型
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
仔猪
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
小猪
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
种鹅
子目注释 | 实例 | 详情
2103909000
烹鱼
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
童鸡
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
奶牛
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
鲈鱼
子目注释 | 实例 | 详情
7308900000
子目注释 | 实例 | 详情
8477900000
管头
子目注释 | 实例 | 详情
4016109000
防碰
子目注释 | 实例 | 详情
8716800000
子目注释 | 实例 | 详情
8477900000
筛组
子目注释 | 实例 | 详情
8436910000
子目注释 | 实例 | 详情
4016109000
海绵
子目注释 | 实例 | 详情
8213000000
子目注释 | 实例 | 详情
7204100000
冲花
子目注释 | 实例 | 详情
8514909000
子目注释 | 实例 | 详情
8466939000
子目注释 | 实例 | 详情
8431390000
子目注释 | 实例 | 详情
3923500000
瓶塞
子目注释 | 实例 | 详情
8709119000
子目注释 | 实例 | 详情
8474900000
子目注释 | 实例 | 详情
8465910000
子目注释 | 实例 | 详情
8413501090
子目注释 | 实例 | 详情
8465910000
子目注释 | 实例 | 详情
3920690000
音膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
音膜
子目注释 | 实例 | 详情
8112991000
锗碎
子目注释 | 实例 | 详情
3816000000
烧注
子目注释 | 实例 | 详情
3816000000
铁钩
子目注释 | 实例 | 详情
4016999090
子目注释 | 实例 | 详情
8431390000
子目注释 | 实例 | 详情
8483109000
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
TPU(PU)
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
PP粗碎
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
PE废碎
子目注释 | 实例 | 详情
3907400000
PC次级
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
PA粗碎
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
PS粉碎
子目注释 | 实例 | 详情
3904690000
普通UL
子目注释 | 实例 | 详情
3901200090
导电PE
子目注释 | 实例 | 详情
3902100090
导电PP
子目注释 | 实例 | 详情
3901200090
PE蓝桶
子目注释 | 实例 | 详情
3903900000
PU鞋底
子目注释 | 实例 | 详情
9505900000
PP灯笼
子目注释 | 实例 | 详情
3901200090
PE薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3907400000
PC工程
子目注释 | 实例 | 详情
3902100090
通用PP
子目注释 | 实例 | 详情
4202129000
PU女包
子目注释 | 实例 | 详情
3902100090
PP二回
子目注释 | 实例 | 详情
3918909000
PP共聚
子目注释 | 实例 | 详情
4202320000
pu笔袋
子目注释 | 实例 | 详情
8402900000
风帽
子目注释 | 实例 | 详情
8467991000
刀座
子目注释 | 实例 | 详情
8207300090
溜槽
子目注释 | 实例 | 详情
8428330000
滑台
子目注释 | 实例 | 详情
8428330000
退滑台
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
ABS轻碎
子目注释 | 实例 | 详情
8466940090
装置
子目注释 | 实例 | 详情
8483401000
螺杆
子目注释 | 实例 | 详情
8474900000
头轮
子目注释 | 实例 | 详情
9031900090
机构
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
ABS细碎
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
ABS重碎
子目注释 | 实例 | 详情
8501320000
电机
子目注释 | 实例 | 详情
8533211000
电阻散
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
ABS粗碎
子目注释 | 实例 | 详情
7902000000
锌废碎
子目注释 | 实例 | 详情
7602000010
废铝杂
子目注释 | 实例 | 详情
7602000090
废铝碎
子目注释 | 实例 | 详情
7503000000
镍废碎
子目注释 | 实例 | 详情
7409310000
卷片
子目注释 | 实例 | 详情
7218100000
不锈钢
子目注释 | 实例 | 详情
7219110000
不锈钢
子目注释 | 实例 | 详情
7204410000
废铁碎
子目注释 | 实例 | 详情
7204490090
废铁碎
子目注释 | 实例 | 详情
7204300000
废铁碎
子目注释 | 实例 | 详情
7204100000
铁废碎
子目注释 | 实例 | 详情
3921121000
PVC人革
子目注释 | 实例 | 详情
3921121000
人革PVC
子目注释 | 实例 | 详情
3920430090
PVC胶皮
子目注释 | 实例 | 详情
3915200000
ABS废碎
子目注释 | 实例 | 详情
2804619019
单晶硅
子目注释 | 实例 | 详情
2804619019
多晶硅
子目注释 | 实例 | 详情
2818200000
氧化铝
子目注释 | 实例 | 详情
4202129000
PVC手袋
子目注释 | 实例 | 详情
5407420000
尼龙60"
子目注释 | 实例 | 详情
5407420000
涤纶纱
子目注释 | 实例 | 详情
7106919000
银补口
子目注释 | 实例 | 详情
7205210000
金属粉
子目注释 | 实例 | 详情
7219141900
不锈钢
子目注释 | 实例 | 详情
7404000010
废铜杂
子目注释 | 实例 | 详情
7503000000
镍下角
子目注释 | 实例 | 详情
7606122000
罐身铝
子目注释 | 实例 | 详情
7606122000
拉环铝
子目注释 | 实例 | 详情
7802000000
铅废碎
子目注释 | 实例 | 详情
8101970000
钨废碎
子目注释 | 实例 | 详情
8104200000
废镁碎
子目注释 | 实例 | 详情
8104200000
镁废碎
子目注释 | 实例 | 详情
8108300000
钛废碎
子目注释 | 实例 | 详情
8109900090
锆制
子目注释 | 实例 | 详情
3907209000
子目注释 | 实例 | 详情
3905290000
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废绝缘
子目注释 | 实例 | 详情
3921121000
人造革
子目注释 | 实例 | 详情
7404000090
黄铜碎
子目注释 | 实例 | 详情
7404000090
青铜碎
子目注释 | 实例 | 详情
7602000090
铝废碎
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
毛巾
子目注释 | 实例 | 详情
8002000000
锡废碎
子目注释 | 实例 | 详情
7204410000
铁废碎
子目注释 | 实例 | 详情
4016109000
橡胶皮
子目注释 | 实例 | 详情
7001000090
玻璃快
子目注释 | 实例 | 详情
8102970000
钼废碎
子目注释 | 实例 | 详情
8103300000
钽废碎
子目注释 | 实例 | 详情
8107300000
镉废碎
子目注释 | 实例 | 详情
8109300000
锆废碎
子目注释 | 实例 | 详情
8110200000
锑废碎
子目注释 | 实例 | 详情
8111001010
锰废碎
子目注释 | 实例 | 详情
8112130000
铍废碎
子目注释 | 实例 | 详情
8112220000
铬废碎
子目注释 | 实例 | 详情
8112520000
铊废碎
子目注释 | 实例 | 详情
8112924010
铌废碎
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
子目注释 | 实例 | 详情
4010120000
胶带
子目注释 | 实例 | 详情
4002991100
TPR超轻
子目注释 | 实例 | 详情
8479909090
吸嘴
子目注释 | 实例 | 详情
8477900000
子目注释 | 实例 | 详情
8479909090
组件
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
PVC粗碎
子目注释 | 实例 | 详情
2804619091
硅废碎
子目注释 | 实例 | 详情
3802101000
过滤器
子目注释 | 实例 | 详情
4115200010
貂皮碎
子目注释 | 实例 | 详情
5911109000
预浸渍
子目注释 | 实例 | 详情
6203399000
上衣
子目注释 | 实例 | 详情
7112911010
金废碎
子目注释 | 实例 | 详情
7112912000
金废碎
子目注释 | 实例 | 详情
7112921000
铂废碎
子目注释 | 实例 | 详情
7112922001
铂废碎
子目注释 | 实例 | 详情
7112922090
铂废碎
子目注释 | 实例 | 详情
7112991000
银废碎
子目注释 | 实例 | 详情
3204110000
分散柴
子目注释 | 实例 | 详情
6001920000
毛绒皮
子目注释 | 实例 | 详情
8002000000
子目注释 | 实例 | 详情
8422909000
缸端盖
子目注释 | 实例 | 详情
5801330000
海派
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
肉中鸡
子目注释 | 实例 | 详情
8424100000
泡沫
子目注释 | 实例 | 详情
4112000000
手袋皮
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
乌骨鸡
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
池塘鱼
子目注释 | 实例 | 详情
6902900000
FSA快砌
子目注释 | 实例 | 详情
8538900000
导丝
子目注释 | 实例 | 详情
5906109000
捆条粘
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
混养鱼
子目注释 | 实例 | 详情
0910910000
炖牛肉
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
鸭全价
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
虎纹蛙
子目注释 | 实例 | 详情
6902900000
组合
子目注释 | 实例 | 详情
3907910000
涤纶泡
子目注释 | 实例 | 详情
5801330000
压花鞋
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
海水鱼
子目注释 | 实例 | 详情
3404200000
中温蜡
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
肉小鸡
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
育成牛
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
鱼配合
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
精品底
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
月鳢鱼
子目注释 | 实例 | 详情
8311300000
银基纤
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
尼龙回
子目注释 | 实例 | 详情
8538900000
导丝
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
猪配合
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
种公猪
子目注释 | 实例 | 详情
6903900000
碗垫圈
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
母猪精
子目注释 | 实例 | 详情
3207400000
陶瓷粉
子目注释 | 实例 | 详情
3909500000
SBS透明
子目注释 | 实例 | 详情
3911900004
PPS工程
子目注释 | 实例 | 详情
2306100000
用棉粕
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
塘虱鱼
子目注释 | 实例 | 详情
3213900000
媒介底
子目注释 | 实例 | 详情
8422400000
装置
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
银鲫鱼
子目注释 | 实例 | 详情
2103909000
风干肠
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
鸭配合
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
奶牛精
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
蝌蚪粉
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
罗非鱼
子目注释 | 实例 | 详情
2818200000
氢铝粉
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
全价猪
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
鸡配合
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
ABS粉碎
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
猪全价
子目注释 | 实例 | 详情
7116200000
手链
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
鸡全价
子目注释 | 实例 | 详情
2103909000
火锅底
子目注释 | 实例 | 详情
2104100000
火锅底
子目注释 | 实例 | 详情
8452219000
缝机
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
种蛋鸡
子目注释 | 实例 | 详情
2309909000
中大鸭
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
PET废碎
子目注释 | 实例 | 详情
3816000000
防火堵
子目注释 | 实例 | 详情
1211903999
乌药碎
子目注释 | 实例 | 详情
4810990000
色卡
子目注释 | 实例 | 详情
3904109001
PVC粉末
子目注释 | 实例 | 详情
8480790090
罩模具
子目注释 | 实例 | 详情
1211902600
熟地碎
子目注释 | 实例 | 详情
1211903999
泻叶碎
子目注释 | 实例 | 详情
1211902900
茯苓碎
子目注释 | 实例 | 详情
1211903999
葛根碎
子目注释 | 实例 | 详情
8201100090
园林
子目注释 | 实例 | 详情
1211903999
首乌碎
子目注释 | 实例 | 详情
1211903999
钩藤碎
子目注释 | 实例 | 详情
8479909090
系统
子目注释 | 实例 | 详情
1211209900
人参碎
子目注释 | 实例 | 详情
7602000090
铝屑碎
子目注释 | 实例 | 详情
3824409000
CSA特
子目注释 | 实例 | 详情
0508001090
贝壳碎
子目注释 | 实例 | 详情
1211903999
玉竹碎
子目注释 | 实例 | 详情
8203200000
钳子
子目注释 | 实例 | 详情
londing...
X