hscode
商品描述
实例汇总
详情
8541290000
拨动开关
141条
详情
8536500000
拨动开关
1541条
详情
8708999990
塑料拨动开关
3112条
详情
8536500000
拨动开关/32伏
1条
详情
8538900000
开关零件(拨动杆)
1条
详情
8538900000
开关零配件(拨动钮)
1条
详情
8538900000
后刮水器开关拨动
5495条
详情
8538900000
后刮水器开关拨动
5495条
详情
8536500000
耐压≤1000伏拨动开关
1条
详情
8538900000
开关零配件(拨动钮等)
1条
详情
8536500000
拨动开关(麦克风零件)
1条
详情
8529906000
收音机用零件:拨动开关
1条
详情
8538900000
拨动轴(电动座椅开关用)
1条
详情
8538900000
上盖组件(拨动开关零件)
1条
详情
8538900000
拨动轴(电动窗座椅开关用)
1条
详情
9504901000
网筛/游戏机开关拨动按钮用
1条
详情
8536500000
开关/游戏机开关拨动按钮用
1条
详情
7320909000
弹簧1/游戏机开关拨动按钮用
1条
详情
8536500000
微型开关
1541条
详情
8536610000
微型开关
100条
详情
8536500000
微型开关
1541条
详情
8536500000
微型开关250V
1541条
详情
8536500000
微型开关BZ16
1条
详情
8536500000
微型开关BZ18
1条
详情
8536500000
125V微型开关
1条
详情
8536500000
微型开关BZ168
1条
详情
8536500000
微型开关BZ165
1条
详情
8536500000
微型开关BZ164
1条
详情
8536500000
微型开关BZ106
1条
详情
8536500000
微型开关BZ104
1条
详情
8536500000
微型开关BZ102
1条
详情
8536500000
微型开关BZ100
1条
详情
8536500000
微型开关DIP牌 24V
1541条
详情
8455900000
辊道微型开关装置
1条
详情
7320209000
组装微型开关用弹簧
732条
详情
8538900000
组装微型开关用零件
5495条
详情
8536500000
微型开关/电压≤1000V
1条
详情
8455900000
捆扎机微型开关装置
1条
详情
4016939000
组装微型开关用O型圈
1254条
详情
8536500000
袜机配件(微型开关
1541条
详情
8541100000
微型玻封硅开关二极管
1条
详情
8536500000
微型开关(电压≤1000伏)
1条
详情
9011900000
微型开关/手术显微镜用
359条
详情
8536500000
微型开关制(电压≤1000V)
1条
详情
8538900000
微型开关零件/开关前盖
1条
详情
8538900000
环(组装微型开关用零件)
1条
详情
8536500000
用于程序控制的微型开关
1541条
详情
8538900000
塑料按钮(微型开关用)
1条
详情
8538900000
微型开关零件/开关玻璃面
1条
详情
8538900000
组装微型开关用零件(按键)
5495条
详情
8538900000
组装微型开关用零件(端子)
5495条
详情
8538900000
组装微型开关用零件(接点)
5495条
详情
8538900000
组装微型开关用零件(外壳)
5495条
详情
8538900000
组装微型开关用零件(压杆)
5495条
详情
8538900000
组装微型开关用零件(按钮)
5495条
详情
8538900000
组装微型开关用零件(档块)
5495条
详情
8538900000
组装微型开关用零件(基板)
5495条
详情
8538900000
组装微型开关用零件(基座)
5495条
详情
8538900000
组装微型开关用零件(罩子)
5495条
详情
8538900000
组装微型开关用零件(触块)
5495条
详情
8538900000
组装微型开关用零件(胶套)
5495条
详情
8547200000
塑料联动触点(微型开关用)
1条
详情
8538900000
触块(组装微型开关用零件)
1条
详情
8538900000
衬片(组装微型开关用零件)
1条
详情
8538900000
罩子(组装微型开关用零件)
1条
详情
8538900000
端子(组装微型开关用零件)
1条
详情
8538900000
滑块(组装微型开关用零件)
1条
详情
8538900000
旋钮(组装微型开关用零件)
1条
详情
8538900000
支架(组装微型开关用零件)
1条
详情
8538900000
接片(组装微型开关用零件)
1条
详情
8538900000
接点(组装微型开关用零件)
1条
详情
8538900000
拨快(组装微型开关用零件)
1条
详情
8538900000
拨块(组装微型开关用零件)
1条
详情
8538900000
底板(组装微型开关用零件)
1条
详情
8538900000
底台(组装微型开关用零件)
1条
详情
8538900000
塞子(组装微型开关用零件)
1条
详情
8538900000
基板(组装微型开关用零件)
1条
详情
8538900000
基座(组装微型开关用零件)
1条
详情
8536500000
微型开关(01A 125VAC;0.1A 30VDC)
1条
详情
8538900000
塑料开关盖(微型开关用)
1条
详情
8538900000
组装微型开关用零件(调节杆)
5495条
详情
8538900000
调节杆(组装微型开关用零件)
1条
详情
7320109000
弹簧片(组装微型开关用零件)
1条
详情
4016101000
密闭圈(组装微型开关用零件)
1条
详情
8538900000
固定板(组装微型开关用零件)
1条
详情
8538900000
固定杆(组装微型开关用零件)
1条
详情
8534009000
印刷板(组装微型开关用零件)
1条
详情
3907991090
组装微型开关用热硬化性树脂
102条
详情
8536500000
微型开关/单个开关无电线插座
1条
详情
8538900000
组装微型开关用零件(可动接片)
5495条
详情
8536500000
微型开关/单个开关无电线无插座
1条
详情
8536500000
微型开关/单个开关带电线无插座
1条
详情
8536500000
微型开关/单个开关不带电线插座
1条
详情
8547200000
断路器用塑料绝缘微型开关固定座
1条
详情
8547200000
断路器用塑料制绝缘微型开关固定座
1条
详情
8536500000
微型开关H/控制电路闭合作用/电压≤1000伏
1条
详情
8536500000
微型开关G/控制电路闭合作用/电压≤1000伏
1条
详情
8536500000
微型开关F/控制电路闭合作用/电压≤1000伏
1条
详情
8536500000
微型开关D/控制电路闭合作用/电压≤1000伏
1条
详情
8536500000
微型开关C/控制电路闭合作用/电压≤1000伏
1条
详情
8536500000
微型开关B/控制电路闭合作用/电压≤1000伏
1条
详情
8536500000
微型开关A/控制电路闭合作用/电压≤1000伏
1条
详情
8536500000
微型开关R型/控制电路闭合作用/电压≤1000伏
1条
详情
8536500000
微型开关Q型/控制电路闭合作用/电压≤1000伏
1条
详情
8536500000
微型开关P型/控制电路闭合作用/电压≤1000伏
1条
详情
8536500000
微型开关O型/控制电路闭合作用/电压≤1000伏
1条
详情
8536500000
微型开关N型/控制电路闭合作用/电压≤1000伏
1条
详情
8536500000
微型开关M型/控制电路闭合作用/电压≤1000伏
1条
详情
8536500000
微型开关L型/控制电路闭合作用/电压≤1000伏
1条
详情
8536500000
微型开关K型/控制电路闭合作用/电压≤1000伏
1条
详情
8536500000
微型开关J型/控制电路闭合作用/电压≤1000伏
1条
详情
8536500000
微型开关I型/控制电路闭合作用/电压≤1000伏
1条
详情
8536500000
微型开关H型/控制电路闭合作用/电压≤1000伏
1条
详情
8536500000
微型开关G型/控制电路闭合作用/电压≤1000伏
1条
详情
8536500000
微型开关F型/控制电路闭合作用/电压≤1000伏
1条
详情
8536500000
微型开关E型/控制电路闭合作用/电压≤1000伏
1条
详情
8536500000
微型开关D型/控制电路闭合作用/电压≤1000伏
1条
详情
8536500000
微型开关C型/控制电路闭合作用/电压≤1000伏
1条
详情
8536500000
微型开关B型/控制电路闭合作用/电压≤1000伏
1条
详情
8536500000
微型开关A型/控制电路闭合作用/电压≤1000伏
1条
详情
8547200000
断路器用塑料制绝缘微型开关固定座(无品牌)
1条
详情
8536909000
开关
559条
详情
8538900000
开关
5495条
详情
9026900000
开关
1014条
详情
8535301000
开关
16条
详情
8537109090
开关
2982条
详情
8536200000
开关
792条
详情
9026100000
开关
466条
详情
8536300000
开关
841条
详情
8431209000
开关
660条
详情
8536610000
开关
100条
详情
8535309000
开关
41条
详情
8536500000
开关
1541条
详情
8535900090
开关
434条
详情
8536100000
开关
1125条
详情
9032900090
开关
953条
详情
9032810000
开关
364条
详情
9617009000
开关
177条
详情
9107000000
开关
112条
详情
7321900000
开关
478条
详情
8536411000
开关
212条
详情
8409991000
开关
2784条
详情
8511800000
开关
76条
详情
9025900090
开关
391条
详情
8541300000
开关
72条
详情
9401909000
开关
1085条
详情
8301209000
开关
1条
详情
8536500000
开关7
1541条
详情
8536500000
开关A
1541条
详情
8536500000
AC开关
1541条
详情
8536500000
开关B2
1541条
详情
8536500000
开关35
1541条
详情
8536500000
开关18
1541条
详情
8536500000
开关80
1条
详情
8536500000
开关70
1条
详情
8536500000
开关32
1条
详情
8536500000
开关-2
1条
详情
8536500000
开关-3
1条
详情
8536500000
开关20
1条
详情
7326909000
开关
7487条
详情
8467999000
开关
941条
详情
9209999000
开关
403条
详情
8538900000
开关
5495条
详情
8467991000
开关
1784条
详情
8538900000
开关
5495条
详情
8481803990
开关
337条
详情
8538900000
开关
5495条
详情
8536901900
开关
188条
详情
8536500000
开关
1541条
详情
8467991000
开关
1784条
详情
8538900000
开关
5495条
详情
8538900000
开关
5495条
详情
8517709000
开关
2808条
详情
8466939000
开关
1307条
详情
7308300000
开关
370条
详情
8537209000
开关
285条
详情
8536500000
开关
1541条
详情
8537109090
开关
2982条
详情
8466100000
开关
416条
详情
8536500000
UBI开关
1541条
详情
8536500000
HVS开关
1541条
详情
8536500000
开关
1541条
详情
3926909090
开关
16342条
详情
8536500000
开关
1541条
详情
8536500000
开关
1541条
详情
8538900000
开关
5495条
详情
8536500000
HAS开关
1541条
详情
9019200000
开关
310条
详情
8537109090
开关
2982条
详情
8536500000
开关
1541条
详情
8536500000
开关
1541条
详情
8536500000
开关
1541条
详情
8536500000
PTO开关
1541条
详情
8536500000
开关
1541条
详情
8516909000
开关
1133条
详情
8481804090
开关
1606条
详情
8301400000
开关
569条
详情
8538900000
开关
5495条
详情
7318290000
开关
655条
详情
8302410000
开关
1616条
详情
8517706000
开关
402条
详情
8535900090
开关
434条
详情
8536200000
开关
792条
详情
8536500000
开关
1541条
详情
8536500000
开关A02
1541条
详情
8536500000
开关
1541条
详情
8537109090
开关
2982条
详情
8544110000
开关线
475条
详情
8548900090
开关
398条
详情
8517622990
开关
260条
详情
8538900000
开关
5495条
详情
8714100090
开关
1648条
详情
8422901000
开关
107条
详情
8422901000
开关
107条
详情
3926909090
开关
16342条
详情
8517622200
开关
87条
详情
8536500000
ATX开关
1541条
详情
8481803990
开关
337条
详情
8536500000
开关
1541条
详情
8535301000
开关
16条
详情
8431310090
开关
2120条
详情
3926901000
开关
4015条
详情
9026900000
开关
1014条
详情
3926901000
开关
4015条
详情
8544492900
开关线
249条
详情
8538109000
开关
289条
详情
8536500000
开关
1541条
详情
8536500000
EPB开关
1541条
详情
8536500000
开关4WD
1541条
详情
9013809000
开关
121条
详情
8536500000
开关
1541条
详情
8538900000
开关
5495条
详情
6304929000
开关
183条
详情
8467991000
开关
1条
详情
8547200000
开关
1条
详情
8538900000
开关
1条
详情
9030900090
开关
1条
详情
9616100000
开关
1条
详情
8538900000
开关
1条
详情
8541210000
开关
1条
详情
8538900000
开关
1条
详情
8481804090
开关
1条
详情
8536500000
A/C开关
1条
详情
8538900000
开关
1条
详情
3923500000
开关
1条
详情
8536500000
开关
1条
详情
8409999990
开关
1条
详情
8450909000
开关
1条
详情
8544421100
开关线
1条
详情
8467991000
开关
1条
详情
8538900000
开关
1条
详情
8536500000
ABS开关
1条
详情
8536500000
开关
1条
详情
7320909000
开关
1条
详情
8535309000
开关
1条
详情
8536500000
LED开关
1条
详情
8537109090
开关
1条
详情
8536500000
开关169
1条
详情
8536500000
开关168
1条
详情
8536500000
开关167
1条
详情
8536500000
开关166
1条
详情
8536500000
开关165
1条
详情
8536500000
开关164
1条
详情
8536500000
开关163
1条
详情
8536500000
开关162
1条
详情
8536500000
开关161
1条
详情
8536500000
开关160
1条
详情
8536500000
开关316
1条
详情
8536500000
开关116
1条
详情
8536500000
开关109
1条
详情
8536500000
开关108
1条
详情
8536500000
开关107
1条
详情
8536500000
开关106
1条
详情
8536500000
开关104
1条
详情
8536500000
开关103
1条
详情
8536500000
开关102
1条
详情
8536500000
开关101
1条
详情
8536500000
开关100
1条
详情
8536500000
开关329
1条
详情
8536500000
开关327
1条
详情
8536500000
开关322
1条
详情
8536500000
开关332
1条
详情
8536500000
开关132
1条
详情
8536500000
开关210
1条
详情
8536500000
开关110
1条
详情
8536500000
开关A-4
1条
详情
8536500000
开关187
1条
详情
8536500000
开关186
1条
详情
8536500000
开关185
1条
详情
8536500000
开关184
1条
详情
8536500000
开关182
1条
详情
8536500000
开关181
1条
详情
8536500000
开关A-2
1条
详情
8536500000
开关F-3
1条
详情
8536500000
开关209
1条
详情
8536500000
开关208
1条
详情
8536500000
开关207
1条
详情
8536500000
开关205
1条
详情
8536500000
开关204
1条
详情
8536500000
开关201
1条
详情
8536500000
开关258
1条
详情
8536500000
开关255
1条
详情
8536500000
开关251
1条
详情
8536500000
开关225
1条
详情
8536500000
开关C
1541条
详情
8536500000
6档开关
1541条
详情
8538900000
8向开关
5495条
详情
8536500000
ALFA开关
1条
详情
8536500000
开关1730
1条
详情
8536500000
开关(16)
1条
详情
8536500000
开关(10)
1条
详情
8536500000
开关(18)
1条
详情
8536500000
12伏开关
1541条
详情
8536500000
开关/IDEC
1541条
详情
8536500000
L400K开关
1541条
详情
8536500000
开关(旧)
1541条
详情
8536500000
开关(24V)
1条
详情
8536500000
开关(12V)
1条
详情
8536500000
开关/250V
1条
详情
8536500000
开关(203)
1条
详情
8536500000
开关(204)
1条
详情
8536500000
开关SD163
1条
详情
8536500000
开关SD328
1条
详情
8536500000
开关SD327
1条
详情
8536500000
开关SD324
1条
详情
8536500000
开关制10
1条
详情
8536500000
开关SD107
1条
详情
8536500000
开关SD210
1条
详情
8536500000
开关SD258
1条
详情
8536500000
开关SD256
1条
详情
8536500000
开关SD255
1条
详情
8536500000
开关制-4
1条
详情
8536500000
开关SD182
1条
详情
8536500000
开关SD181
1条
详情
8536500000
开关制-2
1条
详情
8536500000
开关制-3
1条
详情
8536500000
开关SD202
1条
详情
8536500000
贴片开关
1541条
详情
8536500000
位置开关
1541条
详情
8538900000
开关零件
5495条
详情
8538900000
开关闷盖
5495条
详情
8538900000
开关触点
5495条
详情
8536500000
单刀开关
1541条
详情
8535309000
浮球开关
41条
详情
8536500000
起动开关
1541条
详情
8536500000
微调开关
1541条
详情
8538900000
开关组件
5495条
详情
8536500000
启动开关
1541条
详情
8467999000
开关连杆
941条
详情
8535900090
开关手柄
434条
详情
8536500000
双控开关
1541条
详情
8450901000
按键开关
750条
详情
8536901900
辅助开关
188条
详情
8536500000
安全开关
1541条
详情
8536500000
紧急开关
1541条
详情
9032810000
液压开关
364条
详情
8467991000
开关旋钮
1784条
详情
8536500000
料位开关
1541条
详情
8536500000
主控开关
1541条
详情
9032899090
零速开关
950条
详情
8536500000
低压开关
1541条
详情
3926909090
塑料开关
16342条
详情
8535309000
转换开关
41条
详情
8536500000
门控开关
1541条
详情
8536500000
三路开关
1541条
详情
8536500000
手把开关
1541条
详情
8536500000
停止开关
1541条
详情
8536500000
连线开关
1541条
详情
8450901000
按钮开关
750条
详情
8536200000
辅助开关
792条
详情
8481901000
阀门开关
4188条
详情
8536500000
除霜开关
1541条
详情
8536500000
钮子开关
1541条
详情
8536500000
收线开关
1541条
详情
8536500000
大灯开关
1541条
详情
8536500000
差压开关
1541条
详情
8538900000
开关面板
5495条
详情
8536909000
波段开关
559条
详情
8708299000
开关把手
4134条
详情
8536500000
手刹开关
1541条
详情
8536500000
负荷开关
1541条
详情
8538900000
开关边框
5495条
详情
8431310090
限位开关
2120条
详情
8536500000
延时开关
1541条
详情
8467991000
开关底座
1784条
详情
8536500000
功能开关
1541条
详情
3926901000
按钮开关
4015条
详情
8536500000
调节开关
1541条
详情
8535301000
方向开关
16条
详情
8511800000
点火开关
76条
详情
8536500000
时间开关
1541条
详情
8536901900
限位开关
188条
详情
8536500000
微动开关
1541条
详情
8536500000
按扭开关
1541条
详情
8536500000
感应开关
1541条
详情
8536500000
脚踏开关
1541条
详情
8536500000
真空开关
1541条
详情
8536500000
开关(250v)
1541条
详情
8536500000
告警开关
1541条
详情
8538900000
微动开关
5495条
详情
9032899090
时控开关
950条
详情
8536500000
限位开关
1541条
详情
8421991000
低压开关
291条
详情
8536500000
压电开关
1541条
详情
8535900090
分接开关
434条
详情
7326901900
脚踏开关
4482条
详情
9026809000
浮子开关
157条
详情
8536500000
调速开关
1541条
详情
8536500000
拨码开关
1541条
详情
8536500000
船用开关
1541条
详情
8536500000
急停开关
1541条
详情
3926901000
开关旋钮
4015条
详情
3926901000
开关面板
4015条
详情
8536700000
低压开关
256条
详情
8536500000
起止开关
1541条
详情
8504401300
微动开关
130条
详情
8536200000
电路开关
792条
详情
8536500000
智能开关
1541条
详情
8538900000
开关按钮
5495条
详情
8536500000
压差开关
1541条
详情
9026100000
浮球开关
466条
详情
8536500000
选择开关
1541条
详情
8536500000
塑料开关
1541条
详情
8536909000
灯光开关
559条
详情
8536500000
控制开关
1541条
详情
8467991000
开关把手
1784条
详情
8431310090
按钮开关
2120条
详情
8536500000
天窗开关
1541条
详情
9026100000
浮子开关
466条
详情
8536500000
平层开关
1541条
详情
3926909090
开关外罩
16342条
详情
3926909090
开关主体
16342条
详情
8536500000
开关模组
1541条
详情
8536500000
钥匙开关
1541条
详情
9405990000
微动开关
1824条
详情
8536500000
按钮开关
1541条
详情
8536500000
近接开关
1541条
详情
8536500000
NSS类开关
1541条
详情
8535900090
断路开关
434条
详情
8536500000
把手开关
1541条
详情
8536500000
加热开关
1541条
详情
8536500000
按动开关
1541条
详情
8536500000
电磁开关
1541条
详情
8536300000
过载开关
841条
详情
8536500000
滑动开关
1541条
详情
3926909090
开关阀杆
16342条
详情
8536500000
手动开关
1541条
详情
8413910000
浮子开关
2875条
详情
8536500000
拉线开关
1541条
详情
8414901900
油压开关
269条
详情
8536500000
浮子开关
1541条
详情
8536500000
振动开关
1541条
详情
8536500000
接触开关
1541条
详情
8536500000
上下开关
1541条
详情
8536500000
编码开关
1541条
详情
8535900090
接地开关
434条
详情
8536500000
液拉开关
1541条
详情
8536500000
温度开关
1541条
详情
8536500000
关闭开关
1541条
详情
8536500000
干簧开关
1541条
详情
8536500000
开关(SP09)
1541条
详情
8536500000
扭子开关
1541条
详情
8708309990
刹车开关
693条
详情
8538109000
开关外壳
289条
详情
8536500000
气动开关
1541条
详情
8536901900
滑动开关
188条
详情
8536500000
微电开关
1541条
详情
8536500000
浮球开关
1541条
详情
8536500000
门灯开关
1541条
详情
8536500000
门锁开关
1541条
详情
8535900090
真空开关
434条
详情
8536500000
磁性开关
1541条
详情
8418991000
水流开关
298条
详情
8536500000
旋转开关
1541条
详情
8409919990
卸油开关
1748条
详情
8541300000
开关元件
72条
详情
8535301000
限位开关
16条
详情
8535309000
微动开关
41条
详情
8535309000
分接开关
41条
详情
3926909090
开关垫圈
16342条
详情
8536500000
拉绳开关
1541条
详情
8536500000
速度开关
1541条
详情
8535309000
负荷开关
41条
详情
8538900000
接地开关
5495条
详情
8538900000
辅助开关
5495条
详情
8536500000
点火开关
1541条
详情
8536500000
组合开关
1541条
详情
8535301000
智能开关
16条
详情
3926901000
开关底座
4015条
详情
8536500000
磁力开关
1541条
详情
8535900090
负荷开关
434条
详情
8536500000
油门开关
1541条
详情
9026209090
压差开关
500条
详情
8536500000
NTC类开关
1541条
详情
8536500000
热敏开关
1541条
详情
8536500000
电源开关
1541条
详情
8536500000
车用开关
1541条
详情
8536500000
墙壁开关
1541条
详情
8536500000
防爆开关
1541条
详情
8537109090
组合开关
2982条
详情
londing...
X