hscode
商品描述
实例汇总
详情
3926909090
塑料
1条
详情
3926901000
塑料
4015条
详情
3926100000
塑料
1034条
详情
3926901000
塑料
4015条
详情
3926901000
塑料
4015条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
8443999090
塑料
2085条
详情
3926400000
塑料
3281条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
3926300000
塑料
633条
详情
9603290090
塑料
442条
详情
9603909090
塑料
763条
详情
8708299000
塑料
4134条
详情
3925900000
塑料
1021条
详情
8714100090
塑料
1648条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
8714100090
塑料
1648条
详情
3925900000
塑料
1021条
详情
9603909090
塑料
763条
详情
9603909090
塑料
763条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
3923400000
塑料
253条
详情
9506190000
塑料
45条
详情
3923900000
塑料
814条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
8714940000
塑料
1条
详情
8714990000
塑料
1条
详情
3926901000
塑料
1条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
8201400090
塑料
1条
详情
9603290090
塑料
1条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
6603900090
塑料
1条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
8481909000
手/塑料
1条
详情
9603909090
塑料Y5
1条
详情
9603909090
塑料Q2
1条
详情
3926909090
塑料手G3
1条
详情
3926909090
塑料手G1
1条
详情
8486909900
塑料手-K
1条
详情
3926909090
塑料手-J
1条
详情
8486909900
塑料手-H
1条
详情
8486909900
塑料手-G
1条
详情
9603909090
PP塑料
1条
详情
3926909090
PP塑料
1条
详情
9603909090
(塑料)
1条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
3926901000
塑料
4015条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
3926300000
塑料制握
633条
详情
9608999000
塑料笔按
578条
详情
8708299000
塑料
4134条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
3926300000
塑料
633条
详情
3926909090
塑料手套
16342条
详情
3926300000
塑料
633条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
3924900000
塑料制扫
735条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
8714100090
塑料
1648条
详情
8708299000
塑料
4134条
详情
3925100000
塑料
71条
详情
9603909090
塑料
763条
详情
3925300000
塑料
262条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
9603909090
塑料
763条
详情
9603909090
塑料
763条
详情
3924900000
塑料
735条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
9603909090
塑料
763条
详情
9603909090
塑料
763条
详情
9603909090
塑料杆拖
763条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
3926300000
塑料
633条
详情
3926909090
塑料
16342条
详情
9603909090
塑料
763条
详情
3925900000
塑料
1021条
详情
3926901000
塑料
4015条
详情
3925900000
塑料
1条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
8714940000
成车塑料
1条
详情
8714940000
童车塑料
1条
详情
3925900000
塑料
1条
详情
9603909090
塑料柄拖
1条
详情
3926901000
塑料制握
1条
详情
3922100000
塑料
1条
详情
8443999090
塑料
1条
详情
7326209000
塑料
1条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
9603909090
塑料杆扫
1条
详情
3926909090
塑料提手
1条
详情
9603909090
塑料
1条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
4823903000
塑料纸扇
1条
详情
3926909090
塑料柄等
1条
详情
3926901000
塑料手等
1条
详情
3926909090
塑料手盖
1条
详情
3926909090
塑料手座
1条
详情
3926909090
塑料手垫
1条
详情
9603909090
塑料手刷
1条
详情
9401909000
塑料
1条
详情
3926909090
塑料
1条
详情
3926909090
塑料手提
1条
详情
9603909090
塑料小扫
1条
详情
9031900090
塑料
1条
详情
3926909090
塑料制手
1条
详情
3926909090
黑色塑料
1条
详情
3920999090
塑料
1条
详情
8714990000
塑料
1条
详情
9603909090
塑料门扫
1条
详情
9603909090
塑料 MOP
1条
详情
8716900000
手/塑料
1条
详情
8481909000
手盖/塑料
1条
详情
8481909000
手座/塑料
1条
详情
3926901000
塑料手(ABS)
4015条
详情
3925900000
塑料手(件)
1021条
详情
3926901000
塑料手/PA66
4015条
详情
9603909090
头(塑料)
1条
详情
9603909090
(塑料制)
1条
详情
9603909090
(塑料制)
1条
详情
3926909090
塑料手 3PCS
1条
详情
3926909090
塑料手 1PCS
1条
详情
9603909090
塑料60820
1条
详情
9603909090
塑料60812
1条
详情
9603909090
塑料60804
1条
详情
8481909000
手(塑料品)
1条
详情
8433909000
[深]塑料
1条
详情
3926909090
塑料卡箍
16342条
详情
3926909090
塑料杆套
16342条
详情
9603909090
塑料短丝扫
763条
详情
3926909090
塑料杆头
16342条
详情
3926909090
塑料叉头
16342条
详情
3926909090
塑料箱包
16342条
详情
3926300000
塑料抽屉
633条
详情
3926909090
塑料抽屉
16342条
详情
3926909090
塑料锅盖手
16342条
详情
3926909090
塑料拉手
16342条
详情
3925900000
塑料柜子
1021条
详情
9603909090
塑料套装
763条
详情
9603909090
塑料套装
763条
详情
3926909090
塑料手配件
16342条
详情
3925900000
塑料家具
1条
详情
3925900000
塑料抽屉
1条
详情
3926300000
塑料冰箱
1条
详情
3926300000
塑料手和扣
1条
详情
3926909090
塑料摇窗
1条
详情
3926909090
塑料挂架
1条
详情
3926909090
塑料夹子
1条
详情
3926909090
塑料拉杆
1条
详情
8714940000
塑料电子刹
1条
详情
9603909090
塑料 TIN1S
1条
详情
9603909090
塑料园林扫
1条
详情
9603909090
塑料 YFQ-S
1条
详情
9603909090
塑料面板
1条
详情
9603909090
塑料蓝色
1条
详情
3926901000
黑色塑料
1条
详情
3917390000
塑料龙头
1条
详情
9603909090
塑料绿色
1条
详情
9603909090
塑料旋转拖
1条
详情
3926300000
车厢塑料
1条
详情
3926300000
塑料辅助
1条
详情
3926909090
塑料制拉头
1条
详情
3926909090
塑料调整
1条
详情
9603909090
塑料NO.133
1条
详情
3926909090
塑料手盖
1条
详情
3926909090
塑料旋钮
1条
详情
3926909090
塑料掸子
1条
详情
9603909090
塑料样品
1条
详情
3926909090
塑料支架
1条
详情
3926909090
塑料接头
1条
详情
3926909090
塑料底板
1条
详情
9603401900
塑料涂料刷
1条
详情
3926909090
塑料柄 40PCS
1条
详情
3917400000
塑料手旋钮
1条
详情
8481909000
塑料手接头
1条
详情
3926909090
塑料手护盖
1条
详情
3926909090
塑料手900PCS
1条
详情
3926909090
塑料配件
1条
详情
9603909090
塑料簸箕
1条
详情
9603909090
塑料畚箕
1条
详情
9603909090
塑料NO.153
1条
详情
9603909090
塑料 60820
1条
详情
9603909090
塑料 60812
1条
详情
9603909090
塑料 60804
1条
详情
3926909090
塑料手提
1条
详情
3926909090
塑料开关
1条
详情
3926909090
塑料展示
1条
详情
9603909090
塑料喷水拖
1条
详情
3926909090
塑料卫浴
1条
详情
8716900000
塑料包铁
1条
详情
9603909090
塑料刷子扫
1条
详情
3926909090
塑料制门
1条
详情
3926909090
塑料制锅
1条
详情
3926909090
塑料制球
1条
详情
3926909090
塑料制拖
1条
详情
9603909090
塑料制拖
1条
详情
3926909090
塑料制拉链
1条
详情
8418999990
塑料手套
1条
详情
3926909090
塑料制扫
1条
详情
9603909090
塑料制扫
1条
详情
3926909090
塑料制扫
1条
详情
3926909090
塑料制包
1条
详情
3926909090
塑料内盖
1条
详情
3925900000
门窗塑料
1条
详情
9405920000
灯用塑料
1条
详情
3924900000
塑料杯Cup
1条
详情
9603909090
塑料面板
1条
详情
3926901000
塑料门锁
1条
详情
3926909090
塑料锅盖
1条
详情
3926909090
塑料锅子手
1条
详情
3926909090
塑料转动
1条
详情
3926909090
塑料质船
1条
详情
8547200000
塑料绝缘
1条
详情
3926909090
塑料盒用
1条
详情
8516909000
塑料球形
1条
详情
3926909090
塑料牙刷
1条
详情
3926909090
塑料波形
1条
详情
3926909090
塑料波型
1条
详情
8708299000
塑料汽车
1条
详情
3926300000
塑料手外壳
1条
详情
6603900090
塑料雨伞
1条
详情
8505111000
塑料磁铁
1条
详情
3926909090
塑料柄 300PCS
1条
详情
3926909090
塑料手/ABS制
1条
详情
3926901000
塑料手(柄)
1条
详情
3926909090
塑料手 HANDLE
1条
详情
3926909090
塑料手 500pcs
1条
详情
9603909090
塑料NO.2128
1条
详情
3926901000
塑料制T型
1条
详情
3926909090
塑料手1000PCS
1条
详情
8481909000
手接头/塑料
1条
详情
3926909090
塑料零件(手)
16342条
详情
3926300000
手(塑料制)
1条
详情
3902100090
剪刀手(塑料)
1条
详情
3926909090
塑料手15000PCS
1条
详情
3926909090
塑料手(ABS制)
1条
详情
3926909090
塑料手 6000PCS
1条
详情
3917330000
塑料手 2000PCS
1条
详情
3926909090
塑料手 1500pcs
1条
详情
3926909090
塑料套 7960PCS
1条
详情
9603909090
塑料PP BROOM
1条
详情
9603909090
塑料(缺柄)
1条
详情
3926909090
塑料手 2PCS
1条
详情
3926901000
手(塑料)HANDLE
1条
详情
8508709000
[深]塑料
1条
详情
8714100090
胶(塑料制)
1条
详情
3926909090
20件套塑料
1条
详情
3926909090
拉链手(塑料)
1条
详情
3926909090
塑料手连接件
16342条
详情
3924900000
塑料支撑杆
735条
详情
3921909090
塑料两联装
620条
详情
3926901000
塑料制座椅
4015条
详情
3926909090
塑料制汽车
16342条
详情
3926901000
塑料制星型
4015条
详情
3926909090
塑料密码箱
16342条
详情
3926909090
塑料手提包
16342条
详情
3926909090
塑料拉杆箱手
16342条
详情
8708299000
塑料汽车门
4134条
详情
3926909090
塑料挤水器
1条
详情
3926909090
塑料拉杆箱
1条
详情
9603909090
塑料带簸箕
1条
详情
9603909090
塑料制畚斗扫
1条
详情
8451300000
塑料手柄
1条
详情
9603909090
塑料磨砂拖
1条
详情
3926300000
家具用塑料
1条
详情
9603909090
塑料制帚刷扫
1条
详情
9603909090
塑料粉红色
1条
详情
7308900000
塑料支撑杆
1条
详情
3925900000
塑料铰链和
1条
详情
3926909090
塑料套 14090PCS
1条
详情
3926909090
塑料手及卡扣
1条
详情
3917330000
塑料 16500pcs
1条
详情
3926909090
塑料用圆盘
1条
详情
3926909090
塑料桶盖子
1条
详情
9603909090
塑料桶套装
1条
详情
8480719090
塑料头模具
1条
详情
3926909090
塑料手装饰物
1条
详情
8465940000
塑料手组装机
1条
详情
3926909090
塑料手 18000PCS
1条
详情
3926909090
塑料套 11500PCS
1条
详情
9603909090
塑料带铁柄
1条
详情
9603909090
塑料带畚箕
1条
详情
9603909090
塑料、拖
1条
详情
9603909090
塑料 PP BROOM
1条
详情
3926901000
塑料嵌入式
1条
详情
3926909090
塑料垫片及
1条
详情
3926909090
塑料制阀门
1条
详情
3926909090
塑料制辅助
1条
详情
3926909090
塑料制车门
1条
详情
3926909090
塑料制箱包
1条
详情
3926909090
塑料制电池
1条
详情
3926909090
塑料制拖架子
1条
详情
3926909090
塑料制拖套筒
1条
详情
3926909090
塑料手 90PCS
1条
详情
3926909090
塑料手 55PCS
1条
详情
3926909090
塑料手 31PCS
1条
详情
3926909090
塑料制扫帚
1条
详情
3926909090
塑料制手提
1条
详情
3925900000
塑料制安全
1条
详情
3924100000
塑料制奶瓶握
1条
详情
3926909090
塑料制刮刀
1条
详情
3926909090
塑料制冰箱
1条
详情
3926909090
塑料制仪器
1条
详情
3926909090
顶部塑料手等
1条
详情
3926909090
汽车塑料
1条
详情
3926909090
PU塑料皮/握
1条
详情
3926909090
飞机用塑料
1条
详情
3926909090
锅盖用塑料
1条
详情
3926909090
聚乙烯塑料
1条
详情
3926909090
洗衣机塑料
1条
详情
3926909090
抹布用塑料
1条
详情
3926909090
手(塑料制)
1条
详情
3926909090
套(塑料制)
1条
详情
3926901000
分析仪塑料
1条
详情
3926909090
塑料 10200PCS
1条
详情
3926909090
尼龙树脂塑料
1条
详情
8205510000
塑料烧烤炉
1条
详情
8481909000
塑料水龙头
1条
详情
9603909090
塑料头NO.031W
1条
详情
9603909090
塑料(连杆)
1条
详情
9603909090
塑料马桶刷,扫
1条
详情
3926300000
汽车门手(塑料)
633条
详情
3926400000
塑料手(棺木用)
1条
详情
3926909090
塑料制配件(手)
1条
详情
3926909090
塑料盒(拖配件)
1条
详情
3926909090
汽车塑料帽盖
16342条
详情
3926300000
塑料手 型14508096
633条
详情
3926300000
塑料手 14523006型
633条
详情
3926909090
塑料手PLASTIC KNOB
16342条
详情
3926909090
塑料制汽车门
16342条
详情
3926300000
塑料手 14508096型
633条
详情
8708299000
塑料制汽车外
4134条
详情
3926909090
塑料海绵
16342条
详情
3926909090
塑料拉杆箱手提
16342条
详情
4602900000
塑料编结装饰火
200条
详情
3926909090
塑料海绵握
16342条
详情
3926901000
手的塑料外壳
1条
详情
3926909090
塑料摩托车手
1条
详情
9603909090
,帚,塑料
1条
详情
9603909090
塑料制帚刷扫
1条
详情
8421911000
干衣机塑料
1条
详情
9603909090
塑料柄棉布面拖
1条
详情
9603909090
塑料柄棉布头拖
1条
详情
3926909090
塑料摩托车手套
1条
详情
3926909090
塑料绞干套装
1条
详情
9603401900
塑料滚筒涂料刷
1条
详情
3926909090
塑料手HANDLE BLACK
1条
详情
3926909090
塑料手 HANDLE ASSY
1条
详情
9603909090
塑料连铲套装
1条
详情
9603909090
塑料簸箕套装
1条
详情
9603909090
塑料畚箕套装
1条
详情
3926909090
塑料展示手配件
1条
详情
3926909090
塑料制门手按钮
1条
详情
3926909090
塑料制辅助手盖
1条
详情
8538900000
塑料制电路板
1条
详情
3926909090
塑料制淋浴管
1条
详情
8424909000
塑料制洒水器握
1条
详情
3926909090
塑料制旅行箱手
1条
详情
9603909090
塑料制扫及刷子
1条
详情
3926909090
塑料制弓形手等
1条
详情
3926909090
塑料制三角形
1条
详情
8473409090
塑料上盖底皮
1条
详情
3926909090
黑色塑料手提
1条
详情
3926901000
机用塑料手HANDLE
1条
详情
3926909090
锅盖用塑料
1条
详情
3926909090
聚乙烯塑料手座
1条
详情
3926909090
水箱用塑料制柄
1条
详情
8473309000
散热器塑料手柄
1条
详情
8418999990
冰箱用塑料手盖
1条
详情
3926909090
鱼钩钳子塑料
1条
详情
8708299000
手(塑料+金属)
1条
详情
3926901000
铝直尺用塑料
1条
详情
3926909090
运动器材塑料
1条
详情
3926909090
空调器用塑料
1条
详情
3926909090
硅片盒用塑料
1条
详情
3926909090
汽车塑料护盖
1条
详情
3926909090
机动车用塑料
1条
详情
8538900000
断路器用塑料
1条
详情
8205590000
拾铁器用塑料
1条
详情
3926909090
头用塑料外壳
1条
详情
8443992990
打印机用塑料
1条
详情
3926909090
工艺品用塑料
1条
详情
9603290090
化妆刷用塑料
1条
详情
3926909090
汽车门塑料
1条
详情
3926909090
夹头(塑料
1条
详情
3926909090
塑料汽车门手罩
1条
详情
7326909000
塑料水箱金属
1条
详情
9603909090
塑料垃圾铲带扫
1条
详情
3926909090
塑料夹子,塑料
16342条
详情
3926909090
塑料梯子配件,
16342条
详情
9603909090
塑料杆,桶配件
1条
详情
3926909090
塑料导条/塑料
1条
详情
3926909090
焊机配件:塑料
1条
详情
3926909090
配件 塑料
1条
详情
9405920000
LED灯配件:塑料
1条
详情
3926909090
座椅折叠手(塑料)
16342条
详情
3926300000
汽车摇窗手(塑料)
633条
详情
3926909090
(其他)塑料牙刷
16342条
详情
3926909090
塑料制品(塑料手)
16342条
详情
3926300000
冰箱门手(塑料品)
1条
详情
3926300000
冰箱零件(塑料手)
1条
详情
3926300000
汽车门手(塑料ABS)
1条
详情
8466920000
塑料(切断机用)
1条
详情
3922900000
水箱配件(塑料手)
1条
详情
3926300000
塑料家俱配件(手)
1条
详情
3926901000
塑料手(注塑机用)
1条
详情
3926909090
塑料手PLASTIC HANDLE
1条
详情
3926909090
塑料套 EVA FOAM GRIP
1条
详情
3926909090
塑料壳(塑料制)
1条
详情
9603909090
塑料 PLASTIC BROOM
1条
详情
3926909090
塑料(配手座)
1条
详情
3926909090
塑料制品[塑料手]
1条
详情
3926909090
箱包配件(塑料)
1条
详情
8481909000
手上盖(塑料制品)
1条
详情
3926909090
摩托车套(塑料制)
1条
详情
3926909090
冰箱零件,塑料
16342条
详情
3926300000
塑料手 型号14523006
633条
详情
3926909090
塑料制汽车手垫片
16342条
详情
3926909090
塑料制汽车手盖子
16342条
详情
9603909090
塑料垃圾铲套装
763条
详情
3926901000
电源机柜用塑料
4015条
详情
9603909090
塑料制帚刷扫头等
1条
详情
9603909090
塑料及配件样品
1条
详情
3926400000
塑料装饰品(扫
1条
详情
3926300000
柜门手(塑料制)
1条
详情
9603909090
软毛加长塑料毛扫
1条
详情
3925900000
塑料制挡风玻璃
1条
详情
3924100000
厨房用塑料放烫
1条
详情
8538900000
断路器用塑料
1条
详情
3917400000
塑料手套 ACCESSORIES
1条
详情
3926909090
塑料手 PLASTIC HANDLE
1条
详情
9603909090
塑料(扫,刷子)
1条
详情
3926909090
塑料 3200PCS HANDEL
1条
详情
3926909090
塑料外罩及塑料
1条
详情
3926909090
塑料垫片及塑料
1条
详情
3925900000
塑料制门手固定座
1条
详情
3926909090
塑料制镀铬门饰片
1条
详情
3926901000
塑料制送纸调速
1条
详情
3926901000
塑料制蘑菇头状
1条
详情
3926909090
塑料制自行车手套
1条
详情
9401901900
塑料制座椅手护罩
1条
详情
3926909090
塑料制啤酒手提
1条
详情
5609000000
塑料的启动绳
1条
详情
3926909090
汽车塑料手 96PCS
1条
详情
3925900000
飞机用塑料制门
1条
详情
3926909090
聚乙烯塑料手卡扣
1条
详情
3926909090
手(塑料制,仪器用)
1条
详情
8431209000
叉车用塑料方向
1条
详情
3926909090
非机器用塑料
1条
详情
8201100090
铁铲(带塑料手)
1条
详情
3926909090
聚丙烯制塑料
1条
详情
4819100000
纸箱(含塑料手)
1条
详情
8415909000
空调专用塑料
1条
详情
3926909090
汽车锁用塑料
1条
详情
8424909000
喷雾器用塑料制握
1条
详情
3926909090
冷库门用塑料
1条
详情
8467920000
钉枪配件,塑料
1条
详情
8543903000
金属探测器塑料
1条
详情
8419909000
热循环仪用塑料
1条
详情
8424909000
清洗机零件塑料
1条
详情
3926909090
汽车门塑料
1条
详情
3926909090
配件(塑料盘)
1条
详情
3926909090
客车行李仓塑料
1条
详情
3924100000
塑料筷子/LL/LN 带
1条
详情
3926909090
汽车塑料手 384PCS
1条
详情
3926909090
塑料头 MOPMATE HEAD
1条
详情
3926909090
塑料手/汽车零配件
1条
详情
3926909090
塑料夹子,安装手等
1条
详情
3926909090
塑料卡箍手HANDY CLIP
1条
详情
3926909090
汽车塑料手 216PCS
1条
详情
3926909090
汽车塑料手 936PCS
1条
详情
3926909090
汽车塑料手 552PCS
1条
详情
3926909090
汽车塑料手 336PCS
1条
详情
3926909090
汽车塑料手 120PCS
1条
详情
8481909000
水龙头配件:塑料
1条
详情
8479909090
塑料粉碎机零件
1条
详情
3926300000
塑料制车厢附件(手)
633条
详情
3926909090
塑料(拉杆箱配件)
1条
详情
8467991000
角磨机配件(塑料手)
1条
详情
3926901000
塑料手(用于注塑机)
1条
详情
3926901000
塑料手(工具盒用)
1条
详情
3926909090
汽车塑料护盖 5pcs
1条
详情
londing...
X