hscode
商品描述
实例汇总
详情
5801360000
发布
105条
详情
5801360000
发布
105条
详情
5801360000
发布
105条
详情
5801360000
发布
105条
详情
5514303000
发布
60条
详情
6005909000
发布
26条
详情
5801360000
发布
105条
详情
5407740000
发布(100%)
1条
详情
6304939000
梭织发布
753条
详情
5801360000
起绒发布
105条
详情
5801330000
纶梭织发布
1条
详情
5801360000
发布起绒
1条
详情
5801360000
发布(起绒)
1条
详情
5514303000
发布(80%纶,20%棉)
1条
详情
5801360000
发布(雪尼尔布)
1条
详情
5514303000
发布,梭织,色织,斜纹
60条
详情
9401619000
混纺棉麻质三座位发连座背
575条
详情
5407730000
发布
172条
详情
5801371000
发布
38条
详情
6001920000
发布
668条
详情
5801330000
发布
166条
详情
5801320000
发布
134条
详情
6001220000
发布
144条
详情
5801372000
发布
86条
详情
5801360000
发布
105条
详情
5514303000
发布
60条
详情
5514309000
发布
72条
详情
5901909210
发布
57条
详情
6304939000
发布
753条
详情
5801310000
发布
56条
详情
5516120000
发布
362条
详情
5801100000
发布
16条
详情
5801272000
发布
35条
详情
9401619000
发布
575条
详情
5407720000
发布
905条
详情
5512190000
发布
9条
详情
6005370000
发布
9条
详情
6006320000
发布
1条
详情
5801360000
发布F2045
105条
详情
5801360000
发布F1220
105条
详情
5801360000
发布F2049
105条
详情
5801360000
发布F1331
105条
详情
5801360000
发布F1308
105条
详情
5801360000
发布F1753
105条
详情
5801360000
发布F1489
1条
详情
5801360000
发布F1485
1条
详情
5801360000
发布F1496
1条
详情
5801360000
发布F1530
1条
详情
5801360000
发布F1621
1条
详情
5801360000
发布F1418
1条
详情
5801360000
发布F0395
1条
详情
5801360000
发布F1882
1条
详情
5801360000
发布F1651
1条
详情
5801360000
发布F1689
1条
详情
5801360000
发布F1671
1条
详情
5801360000
发布F1629
1条
详情
5801360000
发布F1619
1条
详情
5801360000
发布F1608
1条
详情
5801360000
发布F1167
1条
详情
5801360000
发布 416Y
1条
详情
5801360000
发布F1109
1条
详情
5801360000
发布F1102
1条
详情
5801360000
发布F1877
1条
详情
5801360000
发布F2018
1条
详情
5801360000
发布F2013
1条
详情
5801360000
机织发布
105条
详情
6006320000
化纤发布
1300条
详情
6304939000
化纤发布
753条
详情
5407720000
梭织发布
905条
详情
5407720000
机织发布
905条
详情
5801360000
梭织发布
105条
详情
5801330000
化纤发布
1条
详情
5801360000
化纤发布
1条
详情
5801360000
割绒发布
1条
详情
4601299000
三人发布
1条
详情
6006320000
复合发布
1条
详情
6001220000
毛巾发布
1条
详情
5801360000
发布208YDS
1条
详情
5801360000
发布 1601Y
1条
详情
5801360000
发布732YDS
1条
详情
5801360000
发布102YDS
1条
详情
5801360000
发布101YDS
1条
详情
5801360000
发布310YDS
1条
详情
5801360000
发布 10YDS
1条
详情
5801360000
发布 1087Y
1条
详情
5801360000
发布 F1003
1条
详情
5801360000
发布 F0252
1条
详情
5801360000
发布188YDS
1条
详情
5801360000
发布718YDS
1条
详情
5801360000
发布 1812Y
1条
详情
5801330000
发布面料
1条
详情
5801360000
发布 25YDS
1条
详情
6005370000
经编发布
1条
详情
5801360000
发布1612-10
1条
详情
5801360000
发布1498-22
1条
详情
5801360000
发布 167YDS
1条
详情
5801360000
发布1010YDS
1条
详情
5801360000
发布 188YDS
1条
详情
5801360000
发布 209YDS
1条
详情
5801372000
发布(样品)
86条
详情
6001920000
发布(样品)
668条
详情
5801360000
发布F1495-22
1条
详情
5801360000
发布F1629-36
1条
详情
5801360000
发布F1090-21
1条
详情
5801360000
发布F1331-06
1条
详情
5801360000
发布F1050-31
1条
详情
5801360000
发布F1498-22
1条
详情
5801360000
发布F0861-10
1条
详情
5801360000
发布F1418-27
1条
详情
5801360000
发布F1489-01
1条
详情
5801360000
发布F1584-32
1条
详情
5801360000
发布F1308-06
1条
详情
5801360000
发布F1050-26
1条
详情
5801360000
发布F1574-07
1条
详情
5801360000
发布F1612-06
1条
详情
5801360000
发布F1077-05
1条
详情
5801360000
发布F1300-37
1条
详情
5801360000
发布F1672-08
1条
详情
5801360000
发布F1609-01
1条
详情
5801360000
发布F1585-10
1条
详情
5801360000
发布F1499-10
1条
详情
5801360000
发布F1170-10
1条
详情
5801360000
发布F0340-10
1条
详情
5801360000
发布 2632YDS
1条
详情
5801360000
发布F1081-33
1条
详情
5801360000
发布F1081-23
1条
详情
5801360000
发布F1081-01
1条
详情
5801360000
发布F1064-01
1条
详情
5801360000
发布F1109-22
1条
详情
5801360000
发布F1102-36
1条
详情
5801360000
发布F1102-10
1条
详情
5801360000
发布F1102-01
1条
详情
5801360000
发布F1810-35
1条
详情
5801360000
发布F0610-06
1条
详情
5801360000
发布F1331-25
1条
详情
5801360000
发布F1308-25
1条
详情
5801360000
发布F1801-03
1条
详情
5801360000
发布F1877-23
1条
详情
5801360000
发布F1170-23
1条
详情
5801360000
发布F0958-27
1条
详情
5801360000
发布F0395-22
1条
详情
5801360000
发布 2522YDS
1条
详情
5513239000
T/C色织发布
218条
详情
5801310000
纬起绒发布
1条
详情
5407730000
大提花发布
1条
详情
5801360000
雪尼儿发布
1条
详情
5407710000
仿羊绒发布
1条
详情
6310900010
发布边角料
1条
详情
6304939000
懒人发布
1条
详情
5801360000
发布F1003 95YDS
1条
详情
5801360000
发布F1003 50YDS
1条
详情
5801360000
机织发布 138y
1条
详情
5801360000
化纤绳绒发布
105条
详情
5801320000
类灯芯绒发布
134条
详情
5801220000
全棉割绒发布
1条
详情
5208390010
全棉净色发布
1条
详情
5407730000
高档色织发布
1条
详情
6302599090
棉麻中密台布
1条
详情
5801360000
发布F1463 563YDS
1条
详情
5801360000
发布F0670 553YDS
1条
详情
5801360000
发布F0670 101YDS
1条
详情
5801360000
发布F1576 304YDS
1条
详情
5801360000
发布F1619 825YDS
1条
详情
5801360000
发布F1619 588YDS
1条
详情
5801360000
发布F1619 311YDS
1条
详情
5801360000
发布F1619 201YDS
1条
详情
5801360000
发布F1619 196YDS
1条
详情
5801360000
发布F1403 100YDS
1条
详情
5801360000
发布F0293 101YDS
1条
详情
5801360000
发布F0670 161YDS
1条
详情
5801360000
发布F0252 165YDS
1条
详情
5801360000
发布F1777 316YDS
1条
详情
5801360000
发布F1007 216YDS
1条
详情
5801360000
发布F1007 411YDS
1条
详情
5801360000
发布F1007 211YDS
1条
详情
5801360000
发布F1007 118YDS
1条
详情
5801360000
发布F1007 104YDS
1条
详情
5801360000
发布F1007 100YDS
1条
详情
5801360000
发布F1003 300YDS
1条
详情
5801360000
发布F1003 150YDS
1条
详情
5801360000
发布F1003 102YDS
1条
详情
5801360000
发布F1003 101YDS
1条
详情
5801360000
发布F1003 100YDS
1条
详情
5801360000
发布1102 CORNELL
1条
详情
5801360000
发布F0252 844YDS
1条
详情
5801360000
发布F0252 512YDS
1条
详情
5801360000
发布F0252 509YDS
1条
详情
5801360000
发布F0252 412YDS
1条
详情
5801360000
发布F0252 314YDS
1条
详情
5801360000
发布F0252 258YDS
1条
详情
5801360000
发布F0252 158YDS
1条
详情
5801360000
发布F0348 825YDS
1条
详情
5801360000
发布F0348 918YDS
1条
详情
5801360000
发布F1300 701YDS
1条
详情
5801360000
发布 F1467 306YDS
1条
详情
5801360000
发布F1619 1126YDS
1条
详情
5801360000
发布F1619 685YDS
1条
详情
5801360000
发布F0348 1032YDS
1条
详情
5801360000
发布F1463 1615YDS
1条
详情
5801360000
发布F1300 3255YDS
1条
详情
5801360000
发布F1003 101YDS
1条
详情
5801360000
发布F1102 CORNELL
1条
详情
5801360000
机织发布1032.6Y
1条
详情
5801360000
发布F0252 409YDS
1条
详情
5801360000
发布F0822 201YDS
1条
详情
5801360000
机织发布 FABRIC
1条
详情
5801360000
机织发布 308.2y
1条
详情
5801360000
发布,机织,绳绒
105条
详情
5801360000
发布F1629 COLUMBIA
1条
详情
5801360000
发布F1608 STARWOOD
1条
详情
5801360000
发布 F1102 CORNELL
1条
详情
5801360000
机织发布 1025.6Y
1条
详情
5801360000
机织发布 2488.7Y
1条
详情
5801360000
机织发布 1423.1Y
1条
详情
5513399000
色织棉麻平纹布
58条
详情
6310900010
化纤发布边角料
1条
详情
5801360000
提花雪尼尔发布
1条
详情
5801360000
雪尼尔提花发布
1条
详情
5801330000
发布(100%POLYESTER)
1条
详情
5801360000
发布F1672-08 FABRIC
1条
详情
5801360000
发布F1612-06 FABRIC
1条
详情
5801360000
发布F1403-10 FABRIC
1条
详情
5801360000
发布 F1629 COLUMBIA
1条
详情
5801360000
发布 F1608 STARWOOD
1条
详情
9401719000
户外家具-发布
1条
详情
5801330000
发布,梭织,纬起绒
166条
详情
5801360000
发布UPHOLSTERY FABRICS
105条
详情
5801330000
发布 SOFA FABRIC 100873
1条
详情
5801330000
发布 SOFA FABRIC 100772
1条
详情
5801330000
发布 SOFA FABRIC 100725
1条
详情
5801360000
发布F1352 3255YDS POISE
1条
详情
5801360000
发布 100%P WOVEN FABRIC
1条
详情
5801360000
发布F1352 2528YDS POLSE
1条
详情
6405200090
拖鞋(全纺织物棉麻)
1条
详情
5801360000
发布 1661YDS POISE F1352
1条
详情
5513239000
棉麻机织染色斜纹布
218条
详情
6107220000
棉麻针织男睡衣套
1条
详情
5801360000
发布F1612 2664YDS ASHANTI
1条
详情
5801360000
发布F1612 1749YDS ASHANTI
1条
详情
5801372000
发布 100%POLYESTER FABRIC
1条
详情
5801360000
发布 1648YDS ASHANTI F1612
1条
详情
5801360000
发布 1119YDS F1612 ASJANTI
1条
详情
5801360000
发布F0732 327YDS FAIRBANKS
1条
详情
5801360000
发布 47YDS F0220 VALUE PAK
1条
详情
5209390090
染色棉麻混纺机织面料
523条
详情
5513231000
棉麻面料染色机织斜纹
145条
详情
5514220000
棉麻面料染色机织斜纹
139条
详情
5801360000
发布F1039 299YDS WILLIAMSBURG
1条
详情
5801360000
发布 329YDS F0732-06 BANK CHES
1条
详情
5801360000
发布 309YDS F1365-21 DIAL MINK
1条
详情
5801360000
发布 100%POLYESTER WOVEN FABRIC
1条
详情
5801360000
发布 1504YDS F0392-21 DELU PLAT
1条
详情
5801360000
发布F1352-10 648YDS POISE-PEWTER
1条
详情
5801360000
发布 100%P[OLYESTER WOVEN FABRIC
1条
详情
5801360000
发布F1612-05 624YDS ASHANTI-LAPIS
1条
详情
5801360000
发布F1352-10 1011YDS POISE-PEWTER
1条
详情
5801360000
发布F1352-04 320YDS POISE-CHESTNUT
1条
详情
5801360000
发布F0354-14 4258YDS ALPINE TOPA-Z
1条
详情
5801360000
发布F1308-27 632YDS SUMATRA CAYENNE
1条
详情
5801360000
发布F0392-21 303YDS DELUXE-PLATINUM
1条
详情
5801360000
发布F1612-01 312YDS FURNITURE FABRIC
1条
详情
5801360000
发布F1612-05 802YDS FURNITURE FABRIC
1条
详情
5801360000
发布F1612-01 507YDS ASHANTI-PLATINUM
1条
详情
5801360000
发布F1612-01 501YDS ASHANTI-PLATINUM
1条
详情
5801360000
发布F1352-10 586YDS FURNITURE FABRIC
1条
详情
5801360000
发布F1039-01 296YDS FURNITURE FABRIC
1条
详情
5801360000
发布F1365-21 327YDS FURNITURE FABRIC
1条
详情
5801360000
发布F1854-07 284YDS BENNINGTON HENNA
1条
详情
5801360000
发布 816YDS F1352-10 FURNITURE FABRIC
1条
详情
5801360000
发布 998YDS F1612-01 FURNITURE FABRIC
1条
详情
5801360000
发布 536YDS F1612-05 FURNITURE FABRIC
1条
详情
5801360000
发布 512YDS F1612-05 FURNITURE FABRIC
1条
详情
5801360000
发布 507YDS F1612-05 FURNITURE FABRIC
1条
详情
5801360000
发布 319YDS F0732-06 FURNITURE FABRIC
1条
详情
5801360000
发布 303YDS F0711-27 FURNITURE FABRIC
1条
详情
5801360000
发布 1520YDS F1612-01 FURNITURE FABRIC
1条
详情
5801360000
发布 1029YDS F1352-10 FURNITURE FABRIC
1条
详情
6204120090
棉麻纶混纺梭织女式西服套装
34条
详情
5801360000
发布F1688-07 1299YDS F1688-07 SASHES-CINNABAR
1条
详情
9503006000
玩具皮胶
171条
详情
6804221000
砂轮陶瓷聚所制,轮机用
170条
详情
6304939000
发套
753条
详情
6304939000
发套
753条
详情
6304939000
发套
1条
详情
6304931000
100%发巾
1条
详情
6304939000
发套
753条
详情
6304939000
纶印花发套
1条
详情
6304939000
纶染色发套
1条
详情
6304939000
纶装饰发套
1条
详情
6304939000
56%44%棉发垫
1条
详情
6304939000
纶梭织发套
1条
详情
6601100000
滩伞(铁+丝纺)
1条
详情
6304939000
发套(3件套)
1条
详情
6304939000
棉制机织发套
1条
详情
6304939000
发套(每套3件)
1条
详情
6304939000
100%纶装饰用发套
753条
详情
6304939000
发套(3件套)装饰用
1条
详情
6304939000
100%纶梭织装饰用发套
753条
详情
6304939000
100%纶机织装饰用发套
753条
详情
6601100000
滩伞(170T丝纺镀白镀银)
1条
详情
6304939000
发套 100%POLYESTER SOFA COVER
1条
详情
6304939000
100%纶梭织装饰用发套 30sets
1条
详情
6304939000
100%纶梭织装饰用发套 240SETS
1条
详情
6304939000
100%纶机织装饰用发套 FURNITURE CUT AND
1条
详情
6304939000
发套(一个外套,100%,一个内套无纺布)
1条
详情
6304939000
100%纶机织装饰用发套 576SET FURNITURE CUT AND
1条
详情
5901102010
布/
34条
详情
5603119000
合衬
85条
详情
5801310000
染色布
56条
详情
5509510000
染色纱
67条
详情
5407730000
花布
172条
详情
5509510000
65%35%
67条
详情
5510900000
染色纱
279条
详情
5801330000
染色布
166条
详情
5801360000
染色布
105条
详情
5515110000
染色布
9条
详情
6302539090
台布()
1条
详情
6303920090
窗帘()
1条
详情
5801310000
机制布
56条
详情
5205240000
染色纱20S
1条
详情
5509510000
染色纱16S
1条
详情
5603929000
100%衬布
92条
详情
5509510000
染色纱 16S
1条
详情
5901909290
100%合衬布
1条
详情
6304939000
靠垫套()
1条
详情
6204530090
68%32胶裙子
1条
详情
5206420000
混纺纱线
156条
详情
5801310000
染色拉毛布
56条
详情
6203439082
65%35%胶长裤
1条
详情
5509590000
胶混纺纱线
1条
详情
6204530090
68%32%胶裙子
1条
详情
6107120000
/胶男式内裤
1条
详情
6108920010
胶/女式内衣
1条
详情
6203439089
男童长裤75%25%
110条
详情
6208920029
65%35%女式背心
481条
详情
6006340000
针织印花布
269条
详情
6310900010
染色布边角料
893条
详情
5211200000
色织漂白布
49条
详情
6203120010
55%45%男式套装
1条
详情
6203120090
65%35%男式套装
1条
详情
5603121000
100无纺合衬布
1条
详情
6203439089
68%32%男童长裤
1条
详情
6204530090
80%20%梭织女裙
1条
详情
6001920000
75%/25%胶针织布
668条
详情
6203120090
男式西服套6832
1条
详情
6204530090
8020梭织女短裙
1条
详情
5407720000
72%22%胶6%氨纶布
1条
详情
5901909210
合衬布(80%20%棉)
1条
详情
6108920010
胶//棉女式内衣
1条
详情
6107120000
胶//棉男式内裤
1条
详情
6204530090
女式短裙78202氨
1条
详情
6109909060
64%36%针织女背心
566条
详情
6109909060
65%35%针织女背心
566条
详情
6204320010
59%棉23%18%女上衣
98条
详情
6006330000
65%35%胶色织汗布
1条
详情
6203120090
70%纶30%男式套装
1条
详情
6203120090
72%纶28%男式套装
1条
详情
6203120090
65%纶35%男式套装
1条
详情
5901102090
胶涂布100合衬布
1条
详情
6203310090
男式大衣60毛3010
1条
详情
6108320000
63%37%家居套732PCS
1条
详情
4202220000
80%10%毛10%胶书包
1条
详情
6001920000
75%25%胶针织绒布
1条
详情
6117109000
75%25%纤针织脖套
1条
详情
6204430090
75/25/胶女连衣裙
1条
详情
6109909050
65%35%针织女T恤衫
1077条
详情
6109909050
65%胶35%针织女T恤
1077条
详情
9405990000
灯罩(47%棉44%9%胶)
1条
详情
6204530090
64%33%3%氨梭织女裙
878条
详情
6204530090
71%25%4%氨梭织女裙
878条
详情
6204530090
72%24%4%氨梭织女裙
878条
详情
6206400020
97%3%女童梭织衬衫
1条
详情
6001220000
64%32%4%氨纶毛圈布
1条
详情
6204530090
78%18%4%棉梭织裙裤
1条
详情
6206400020
7520胶5弹力女衬衫
1条
详情
6109909050
/65%/35%针织女式T恤
1077条
详情
5509590000
胶混纺上蜡针织纱
56条
详情
6206400020
机织长袖女衬衫
384条
详情
6204130090
63%37%胶女西装套装
226条
详情
6205300099
65%35%胶梭织男衬衫
225条
详情
6203120090
70%30%胶男西服套装
1条
详情
6006320000
65%35%胶染色针织布
1条
详情
6203120090
65%35%男式西服套装
1条
详情
6204530090
65%35%女童梭织短裙
1条
详情
6204530090
55%45%女童梭织短裙
1条
详情
6006320000
65%35%胶针织染色布
1条
详情
6006320000
52%48%胶染色针织布
1条
详情
6209300030
68%32%婴儿长裤 43PCS
1条
详情
5603149000
80%20%胶无纺针刺棉
1条
详情
6006320000
弹力针织染色布
1条
详情
6204530010
女半裙 UNIFORMS,65%35%
101条
详情
6109909050
89%11%胶女式针织T恤
1077条
详情
6006320000
63%/28%棉/9%胶针织布
1300条
详情
6209300030
76%24%婴儿长裤 816PCS
1条
详情
5603139000
100%纶长丝纺无纺布
1条
详情
6203320090
男童55%棉43%2%胶上衣
483条
详情
6204320090
57棉403胶机织女上衣
628条
详情
6211439000
81%17%2%氨梭织女马甲
1677条
详情
6004103000
62%33%胶5%弹力毛圈布
691条
详情
6006320000
68%28%胶4%氨纶针织布
1条
详情
6203120090
男式西服套装(80%20%)
1条
详情
6203120090
男式西服套装(70%30%)
1条
详情
6203120090
男式西服套装(85%15%)
1条
详情
6203120090
男式西服套装(75%25%)
1条
详情
6203120090
男式西服套装(65%35%)
1条
详情
6203439082
50%45%棉5%男童梭织裤
1条
详情
6203120090
男式西服套装(55%45%)
1条
详情
6203120090
男式西服套装(65%35%)
1条
详情
6204530090
78184氨纶梭织女短裙
1条
详情
5407720000
染色斜纹机织面料
905条
详情
6203120010
胶纤维毛男西服套装
97条
详情
6203120090
65%35%胶男式西服套装
331条
详情
6203439089
男童65%35%胶梭织长裤
110条
详情
6204510000
60%毛20%20%胶梭织女裙
437条
详情
6204530090
55%纶25%毛20%梭织女裙
878条
详情
6205300091
60%40%胶男式长袖衬衫
289条
详情
6108920010
棉//胶/真丝女式内衣
1条
详情
6203120090
67%纶33%男式西服套装
1条
详情
6203120090
65%纶35%男式西服套装
1条
详情
6203120090
85%纶15%男式西服套装
1条
详情
6108920010
/棉/胶/真丝女式内衣
1条
详情
6203120090
80%纶20%男式西服套装
1条
详情
6204430090
65%35%女童梭织连衣裙
1条
详情
6203120090
男式西服套装(65%,35%)
1条
详情
6203120090
66%纶34%男式西服套装
1条
详情
6203120090
90%纶10%男式西服套装
1条
详情
6108920010
女式针织内衣/65%35%
318条
详情
6203120090
6535胶梭织男西服套装
331条
详情
6203120090
65%,35%胶男式西服套装
331条
详情
6109909050
53%30%棉17%女式针织T恤
1077条
详情
6204530090
82%16%胶2%氨纶女裙 WEAR
1条
详情
6106200090
71%25%氨纶4%针织女衬衫
301条
详情
6204430090
81%17%2%氨梭织女连衣裙
859条
详情
6204130090
63%34%3%氨女式西服套装
226条
详情
6204430090
74%20%6%氨梭织女连衣裙
859条
详情
6204430090
64%33%3%氨梭织女连衣裙
859条
详情
6204430090
69%26%5%氨梭织女连衣裙
859条
详情
6204530090
76%22%胶2%氨纶梭织裙子
878条
详情
6109909060
女式64%32%4%弹针织汗衫
566条
详情
6006340000
6732胶1弹力印花针织布
1条
详情
6203120090
94%6%胶机织男西服套装
1条
详情
6203120090
99%1%胶机织男西服套装
1条
详情
6310900010
72%22%胶6%氨纶布边角料
1条
详情
6203120090
男式西服套装(70%30%胶)
1条
详情
6203439082
50%45%棉5%男童梭织裤子
1条
详情
6203120090
男式西服套装(65%35%胶)
1条
详情
6204530090
50%45%棉5%女童梭织短裙
1条
详情
6204530090
80%18%胶2%弹力梭织女裙
1条
详情
6204530090
60%35%棉5%女童梭织短裙
1条
详情
5603139000
95%5%胶长丝无纺针刺棉
1条
详情
6006320000
61% 39%胶 染色针织面料
1条
详情
6204430090
75%20%胶5%弹力女连衣裙
1条
详情
5603121000
100长丝浸渍无纺布合衬
125条
详情
6202110090
女60%毛30%胶10%梭织大衣
621条
详情
6203120090
65%35%胶制男式西服套装
331条
详情
6203120090
65%胶35%制男式西服套装
331条
详情
6203120090
72%胶28%制男式西服套装
331条
详情
6109909050
60%35%5%氨纶女式针织T恤
1077条
详情
6203120090
65%35%胶梭织男西服套装
1条
详情
6203310010
50%羊毛35%胶15%男士西服
1条
详情
6006320000
65%35%胶纤维染色针织布
1条
详情
5603129000
无纺布卷材(70%胶30%
1条
详情
6204530090
65%25%10%羊毛梭织女短裙
1条
详情
5603141000
100长丝浸渍无纺布合衬
1条
详情
5603121000
40%胶35%25%尼长丝无纺衬
1条
详情
5603121000
60%胶40%长丝涂布无纺衬
1条
详情
5603129000
55%胶45%长丝层压无纺衬
1条
详情
5901909290
6238胶纤维涂胶有纺衬布
103条
详情
6203120090
6535胶梭织男式西服套装
331条
详情
6203120090
6832胶梭织男式西服套装
331条
详情
6204130090
92%3%5%氨梭织女西服套装
226条
详情
6204130090
93%5%氨2%梭织女西服套装
226条
详情
6204310000
女上衣 40%毛30%腈纶15%15%
306条
详情
6108320000
46/46/8氨纶女针织睡衣
1条
详情
6204130090
64%34%2%氨梭织女西服套装
226条
详情
6204430090
64%34%2%氨纶梭织女连衣裙
859条
详情
6204310000
57羊毛37胶6梭织女式上衣
306条
详情
6202110090
65%毛30%胶5%女式梭织大衣
621条
详情
6203439089
男童65%33%2%氨纶梭织长裤
110条
详情
6109909060
胶82%15%氨纶3%针织女背心
566条
详情
6006320000
TR弹力针织布/6731胶2弹力
1条
详情
6006320000
TR弹力针织布/7720胶3弹力
1条
详情
6204430090
50%45%棉5%女童梭织连衣裙
1条
详情
9405990000
灯罩(47%棉,44%;9%胶)
1条
详情
6107220000
50%50%胶针织长袖睡衣套装
340条
详情
6203120090
胶混纺梭织男式西服套装
331条
详情
6207220000
65%25%棉10%胶机织男式长睡
57条
详情
6203120090
85%15%制梭织男式西服套装
1条
详情
6108320000
60%30%胶10%弹力女针织睡衣
1条
详情
6505009900
35%25%麻22%胶18%棉梭织布帽
1条
详情
6214300000
62%33%弹力5%针织围巾 200901
1条
详情
5901909290
7228胶纤维涂胶粒有纺衬布
103条
详情
6203120090
7525胶梭织男式西服三件套
331条
详情
5509510000
染色纱16S 65%P35%R MELANGE YARN
1条
详情
6209300030
65%35%胶梭织婴儿裤子 162PCS
1条
详情
6209300030
65%35%胶梭织婴儿裤子 210PCS
1条
详情
6202110090
65%毛30%胶5%女式梭织短大衣
621条
详情
6310900010
人纤染色布(68%胶32%)边角料
1条
详情
6203120090
68%纶30%2%氨纶男式西服套装
1条
详情
6203120090
91%9%胶制梭织男式西服套装
1条
详情
londing...
X