hscode
商品描述
查看相关内容
5801360000
涤粘沙发布
归类实例 | 详情
5407730000
沙发布
归类实例 | 详情
5801371000
沙发布
归类实例 | 详情
6001920000
沙发布
归类实例 | 详情
5801330000
沙发布
归类实例 | 详情
5801320000
沙发布
归类实例 | 详情
6001220000
沙发布
归类实例 | 详情
5801372000
沙发布
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布
归类实例 | 详情
5514303000
沙发布
归类实例 | 详情
5514309000
沙发布
归类实例 | 详情
5901909210
沙发布
归类实例 | 详情
6304939000
沙发布
归类实例 | 详情
5801310000
沙发布
归类实例 | 详情
5516120000
沙发布
归类实例 | 详情
5801100000
沙发布
归类实例 | 详情
5801272000
沙发布
归类实例 | 详情
9401619000
沙发布
归类实例 | 详情
5407720000
沙发布
归类实例 | 详情
5512190000
沙发布
归类实例 | 详情
6005370000
沙发布
归类实例 | 详情
6006320000
沙发布
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F2045
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1220
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F2049
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1331
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1308
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1753
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1489
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1485
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1496
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1530
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1621
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1418
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F0395
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1882
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1651
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1689
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1671
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1629
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1619
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1608
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1167
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布 416Y
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1109
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1102
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1877
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F2018
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F2013
归类实例 | 详情
5801360000
全涤沙发布
归类实例 | 详情
5801360000
涤腈沙发布
归类实例 | 详情
5801360000
机织沙发布
归类实例 | 详情
5801360000
涤晴沙发布
归类实例 | 详情
5514303000
涤棉沙发布
归类实例 | 详情
6005909000
全涤沙发布
归类实例 | 详情
6006320000
化纤沙发布
归类实例 | 详情
6304939000
化纤沙发布
归类实例 | 详情
5407720000
梭织沙发布
归类实例 | 详情
5407720000
机织沙发布
归类实例 | 详情
5801360000
涤纶沙发布
归类实例 | 详情
5801360000
梭织沙发布
归类实例 | 详情
5801330000
化纤沙发布
归类实例 | 详情
5801360000
化纤沙发布
归类实例 | 详情
5801360000
割绒沙发布
归类实例 | 详情
4601299000
三人沙发布
归类实例 | 详情
6006320000
复合沙发布
归类实例 | 详情
6001220000
毛巾沙发布
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布208YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布 1601Y
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布732YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布102YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布101YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布310YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布 10YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布 1087Y
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布 F1003
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布 F0252
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布188YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布718YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布 1812Y
归类实例 | 详情
5801330000
沙发布面料
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布 25YDS
归类实例 | 详情
6005370000
经编沙发布
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布1612-10
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布1498-22
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布 167YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布1010YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布 188YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布 209YDS
归类实例 | 详情
5801372000
沙发布(样品)
归类实例 | 详情
6001920000
沙发布(样品)
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1495-22
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1629-36
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1090-21
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1331-06
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1050-31
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1498-22
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F0861-10
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1418-27
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1489-01
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1584-32
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1308-06
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1050-26
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1574-07
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1612-06
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1077-05
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1300-37
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1672-08
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1609-01
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1585-10
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1499-10
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1170-10
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F0340-10
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布 2632YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1081-33
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1081-23
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1081-01
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1064-01
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1109-22
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1102-36
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1102-10
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1102-01
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1810-35
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F0610-06
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1331-25
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1308-25
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1801-03
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1877-23
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1170-23
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F0958-27
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F0395-22
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布 2522YDS
归类实例 | 详情
5513239000
T/C色织沙发布
归类实例 | 详情
5801310000
纬起绒沙发布
归类实例 | 详情
5407730000
大提花沙发布
归类实例 | 详情
5801360000
雪尼儿沙发布
归类实例 | 详情
5407710000
仿羊绒沙发布
归类实例 | 详情
6310900010
沙发布边角料
归类实例 | 详情
5407740000
沙发布(100%涤)
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1003 95YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1003 50YDS
归类实例 | 详情
5801360000
机织沙发布 138y
归类实例 | 详情
5801360000
化纤绳绒沙发布
归类实例 | 详情
5801320000
类灯芯绒沙发布
归类实例 | 详情
6304939000
全涤梭织沙发布
归类实例 | 详情
5801360000
全涤起绒沙发布
归类实例 | 详情
5801330000
涤纶梭织沙发布
归类实例 | 详情
5801220000
全棉割绒沙发布
归类实例 | 详情
5208390010
全棉净色沙发布
归类实例 | 详情
5407730000
高档色织沙发布
归类实例 | 详情
5801360000
涤纶沙发布起绒
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1463 563YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F0670 553YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F0670 101YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1576 304YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1619 825YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1619 588YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1619 311YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1619 201YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1619 196YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1403 100YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F0293 101YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F0670 161YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F0252 165YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1777 316YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1007 216YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1007 411YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1007 211YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1007 118YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1007 104YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1007 100YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1003 300YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1003 150YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1003 102YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1003 101YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1003 100YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布1102 CORNELL
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F0252 844YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F0252 512YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F0252 509YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F0252 412YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F0252 314YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F0252 258YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F0252 158YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F0348 825YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F0348 918YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1300 701YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布 F1467 306YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1619 1126YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1619 685YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F0348 1032YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1463 1615YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1300 3255YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1003 101YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1102 CORNELL
归类实例 | 详情
5801360000
机织沙发布1032.6Y
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F0252 409YDS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F0822 201YDS
归类实例 | 详情
5801360000
机织沙发布 FABRIC
归类实例 | 详情
5801360000
机织沙发布 308.2y
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布,机织,绳绒
归类实例 | 详情
5801360000
涤纶沙发布(起绒)
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1629 COLUMBIA
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1608 STARWOOD
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布 F1102 CORNELL
归类实例 | 详情
5801360000
机织沙发布 1025.6Y
归类实例 | 详情
5801360000
机织沙发布 2488.7Y
归类实例 | 详情
5801360000
机织沙发布 1423.1Y
归类实例 | 详情
6310900010
化纤沙发布边角料
归类实例 | 详情
5801360000
提花雪尼尔沙发布
归类实例 | 详情
5801360000
雪尼尔提花沙发布
归类实例 | 详情
5801330000
沙发布(100%POLYESTER)
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1672-08 FABRIC
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1612-06 FABRIC
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1403-10 FABRIC
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布 F1629 COLUMBIA
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布 F1608 STARWOOD
归类实例 | 详情
5801330000
沙发布,梭织,纬起绒
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布UPHOLSTERY FABRICS
归类实例 | 详情
5514303000
沙发布(80%涤纶,20%棉)
归类实例 | 详情
5801330000
沙发布 SOFA FABRIC 100873
归类实例 | 详情
5801330000
沙发布 SOFA FABRIC 100772
归类实例 | 详情
5801330000
沙发布 SOFA FABRIC 100725
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1352 3255YDS POISE
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布 100%P WOVEN FABRIC
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1352 2528YDS POLSE
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布 1661YDS POISE F1352
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1612 2664YDS ASHANTI
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1612 1749YDS ASHANTI
归类实例 | 详情
5801372000
沙发布 100%POLYESTER FABRIC
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布 1648YDS ASHANTI F1612
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布 1119YDS F1612 ASJANTI
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F0732 327YDS FAIRBANKS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布 47YDS F0220 VALUE PAK
归类实例 | 详情
5801360000
涤纶沙发布(雪尼尔布)
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1039 299YDS WILLIAMSBURG
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布 329YDS F0732-06 BANK CHES
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布 309YDS F1365-21 DIAL MINK
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布 100%POLYESTER WOVEN FABRIC
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布 1504YDS F0392-21 DELU PLAT
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1352-10 648YDS POISE-PEWTER
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布 100%P[OLYESTER WOVEN FABRIC
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1612-05 624YDS ASHANTI-LAPIS
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1352-10 1011YDS POISE-PEWTER
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1352-04 320YDS POISE-CHESTNUT
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F0354-14 4258YDS ALPINE TOPA-Z
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1308-27 632YDS SUMATRA CAYENNE
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F0392-21 303YDS DELUXE-PLATINUM
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1612-01 312YDS FURNITURE FABRIC
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1612-05 802YDS FURNITURE FABRIC
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1612-01 507YDS ASHANTI-PLATINUM
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1612-01 501YDS ASHANTI-PLATINUM
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1352-10 586YDS FURNITURE FABRIC
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1039-01 296YDS FURNITURE FABRIC
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1365-21 327YDS FURNITURE FABRIC
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1854-07 284YDS BENNINGTON HENNA
归类实例 | 详情
5514303000
涤棉沙发布,梭织,色织,斜纹
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布 816YDS F1352-10 FURNITURE FABRIC
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布 998YDS F1612-01 FURNITURE FABRIC
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布 536YDS F1612-05 FURNITURE FABRIC
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布 512YDS F1612-05 FURNITURE FABRIC
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布 507YDS F1612-05 FURNITURE FABRIC
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布 319YDS F0732-06 FURNITURE FABRIC
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布 303YDS F0711-27 FURNITURE FABRIC
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布 1520YDS F1612-01 FURNITURE FABRIC
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布 1029YDS F1352-10 FURNITURE FABRIC
归类实例 | 详情
5801360000
沙发布F1688-07 1299YDS F1688-07 SASHES-CINNABAR
归类实例 | 详情
5515990033
棉麻沙发布
归类实例 | 详情
5515110039
涤粘沙发布
归类实例 | 详情
5515190032
涤粘沙发布
归类实例 | 详情
5516230020
涤粘沙发布40%POLYESTER+60%VISCOSE
归类实例 | 详情
5407530092
沙发布
归类实例 | 详情
5407690032
沙发布
归类实例 | 详情
5516230020
沙发布
归类实例 | 详情
5515110019
沙发布
归类实例 | 详情
5407830090
沙发布
归类实例 | 详情
5515290032
沙发布
归类实例 | 详情
5408330050
沙发布
归类实例 | 详情
5407930040
沙发布
归类实例 | 详情
5407690021
沙发布
归类实例 | 详情
5309290029
沙发布
归类实例 | 详情
5512190010
沙发布
归类实例 | 详情
5407520092
沙发布
归类实例 | 详情
5407610041
沙发布
归类实例 | 详情
5512990090
沙发布
归类实例 | 详情
5903909029
沙发布
归类实例 | 详情
5407930099
沙发布
归类实例 | 详情
5516930090
沙发布
归类实例 | 详情
5309290099
沙发布
归类实例 | 详情
5407610042
沙发布
归类实例 | 详情
5407930092
沙发布
归类实例 | 详情
5512190090
沙发布
归类实例 | 详情
5514490020
沙发布
归类实例 | 详情
5515110039
沙发布
归类实例 | 详情
5801909090
沙发布
归类实例 | 详情
5512290033
沙发布
归类实例 | 详情
5516920020
沙发布
归类实例 | 详情
5407610051
沙发布
归类实例 | 详情
5407920099
沙发布
归类实例 | 详情
5211410020
沙发布
归类实例 | 详情
5407920094
沙发布
归类实例 | 详情
5407520091
沙发布
归类实例 | 详情
5515120029
沙发布
归类实例 | 详情
5514290090
沙发布
归类实例 | 详情
5407920011
沙发布
归类实例 | 详情
5211310092
沙发布
归类实例 | 详情
5408320099
沙发布
归类实例 | 详情
5515190039
沙发布
归类实例 | 详情
5407910093
沙发布
归类实例 | 详情
6005340090
沙发布
归类实例 | 详情
5407690031
沙发布
归类实例 | 详情
6304999090
沙发布
归类实例 | 详情
6307900090
沙发布
归类实例 | 详情
5514230090
沙发布
归类实例 | 详情
6304912940
沙发布
归类实例 | 详情
5515210029
沙发布
归类实例 | 详情
5407930093
沙发布
归类实例 | 详情
5512190036
沙发布
归类实例 | 详情
5407520010
沙发布
归类实例 | 详情
5211410010
沙发布
归类实例 | 详情
5903209090
沙发布
归类实例 | 详情
6005320090
沙发布
归类实例 | 详情
5515120029
沙发布F1720
归类实例 | 详情
5515190039
沙发布F1885
归类实例 | 详情
5512190090
全涤沙发布
归类实例 | 详情
5512190090
涤腈沙发布
归类实例 | 详情
5512190090
涤晴沙发布
归类实例 | 详情
5407830090
色织沙发布
归类实例 | 详情
5515190032
沙发布FABRIC
归类实例 | 详情
5512190032
沙发布FABRIC
归类实例 | 详情
5407690021
聚酯沙发布
归类实例 | 详情
5903209029
涤纶沙发布
归类实例 | 详情
5407520091
化纤沙发布
归类实例 | 详情
5407520091
腈纶沙发布
归类实例 | 详情
5407520092
化纤沙发布
归类实例 | 详情
5407690041
沙发布Petite
归类实例 | 详情
5515120029
机织沙发布
归类实例 | 详情
6005320090
全涤沙发布
归类实例 | 详情
5212230090
机织沙发布
归类实例 | 详情
5907009090
涤纶沙发布
归类实例 | 详情
5407930040
涤棉沙发布
归类实例 | 详情
5407920092
沙发布(样品)
归类实例 | 详情
6307900090
沙发布样本册
归类实例 | 详情
5407610041
雪尼尔沙发布
归类实例 | 详情
5515190039
沙发布窗帘布
归类实例 | 详情
5407520010
100%涤纶沙发布
归类实例 | 详情
5407530092
合纤色织沙发布
归类实例 | 详情
5407690021
机织涤纶沙发布
归类实例 | 详情
5407690041
合纤印花沙发布
归类实例 | 详情
5512190010
全涤色织沙发布
归类实例 | 详情
5512910010
全涤色织沙发布
归类实例 | 详情
5801260090
涤棉起绒沙发布
归类实例 | 详情
5407540020
全涤机织沙发布
归类实例 | 详情
5407830090
沙发布,梭织,色织
归类实例 | 详情
5407690032
沙发布 UPHOLSTERY FABRIC
归类实例 | 详情
5407690032
沙发布(60%涤40%棉)
归类实例 | 详情
5512190090
涤纶短纤机织沙发布
归类实例 | 详情
5512990090
化纤沙发布(全涤)
归类实例 | 详情
5801260090
涤棉起绒沙发布 40%POLY
归类实例 | 详情
5211430010
沙发布/机织/漂白/提花
归类实例 | 详情
5407930092
沙发布,色织,梭织,平纹
归类实例 | 详情
5512190031
沙发布/机织/漂白/提花
归类实例 | 详情
5512290032
沙发布/机织/漂白/提花
归类实例 | 详情
5512990010
沙发布,梭织,色织,平纹
归类实例 | 详情
5512990010
沙发布,机织,染色,平纹
归类实例 | 详情
5512990032
沙发布/机织/漂白/提花
归类实例 | 详情
5515120029
长短纤混纺机织沙发布
归类实例 | 详情
5407930092
沙发布,平纹,色织,无品牌
归类实例 | 详情
5512190090
全涤沙发布 15613Y SOFA FABRIC
归类实例 | 详情
5512190090
全涤沙发布 3472Y SOFA FABRICS
归类实例 | 详情
5512190090
全涤沙发布 13596Y SOFA FABRICS
归类实例 | 详情
5512190090
全涤沙发布 17176Y SOFA FABRICS
归类实例 | 详情
5512190090
全涤沙发布 11047Y SOFA FABRICS
归类实例 | 详情
5512190010
沙发布/色织,梭织,100%聚酯纤维
归类实例 | 详情
5906999039
橡胶涂面的沙发布(100%聚烯烃)
归类实例 | 详情
5407520010
100%涤纶沙发布/机织/染色/平纹/品牌:无
归类实例 | 详情
5512190010
全涤色织沙发布,梭织,平纹,色织,无品牌
归类实例 | 详情
5407930092
沙发布,梭织,色织,平纹,幅宽1.4M,每平方米460克,品牌
归类实例 | 详情
londing...
X