hscode
商品描述
实例汇总
详情
2933990099
0-苯并三氮-甲基脲六酸酯
512条
详情
2933990099
苯并三氮-N,N,N ,N -甲基脲六酸酯
512条
详情
2933990099
O-苯并三-1-基-N,N,N’,N’甲基脲六酸酯
512条
详情
3822009000
1,3-二[2,6-二异丙基苯基]-4,5-二氢硼酸盐
1条
详情
2933990099
(苯并三-1-基)-二吡咯基脲六酸酯
1条
详情
2933990099
N-(5-(3-(7-(3-苯基)-3H-[4,5-c]吡啶
512条
详情
2933399090
3-(3-苯基)-1-苯基-2-氧硫啉-4-酮
1条
详情
2933399090
3-(2-苯基)-1-甲基-2-氧硫啉-4-酮
1条
详情
3822009000
1,3-双(2,6-二异丙基苯基)-2,2-二
1条
详情
2933290090
甲酸苯基啉酯
381条
详情
2933290090
均苯甲酸二苯基
381条
详情
2933290090
均苯甲酸苯基啉二盐
381条
详情
2933290090
均苯甲酸二苯基啉MB68
381条
详情
2933290090
均苯甲酸二苯基啉 MB68
381条
详情
2933290090
均苯甲酸二苯基啉酯 MB55
381条
详情
2933290090
均苯甲酸二苯基啉酯 MB68
381条
详情
2933290090
消光固化剂(均苯甲酸二苯基啉)
381条
详情
2933290090
2,2 -二邻氯苯基-4,4 ,5,5 -苯基-1,2 -二
1条
详情
2933290090
消光固化剂(均苯甲酸二苯基啉酯)
381条
详情
2933290090
2,2 -二邻氯苯基-4,5,4 ,5 -苯基-1,2 -二
1条
详情
2933290090
2,2 -双(2-氯苯基)-4,4 ,5,5 -苯基-1,2 -联
1条
详情
2933290090
2,2 -二(2-氯苯基)-4,4 ,5,5 -苯基-1,2 -二
1条
详情
3822009000
3-氧代-2-苯基-4,4,5,5-甲基啉-1-氧测试剂
1条
详情
2925290090
甲基代脲六酸酯(TFFH)
137条
详情
2933990099
O-苯并三氮-N,N,N’-甲基脲酸酯
512条
详情
2933990099
O-苯并三氮-N,N,N’,N’-甲基脲酸酯
512条
详情
2933990099
O-苯并三氮-N,N,N’,N’-甲基脲酸酯
512条
详情
2919900090
苯基酸酯
158条
详情
2919900090
苯基酸酯
1条
详情
2920190090
苯基硫代酸酯
24条
详情
2920291000
二癸基苯基酸酯
3条
详情
2919900090
苯基苯基酸酯
1条
详情
2919900020
异丙苯基苯基酸酯
1条
详情
2919900090
异丙基化三苯基酸酯
158条
详情
2920190090
O,O,O-三苯基硫代酸酯
24条
详情
2919900090
双酚A双(二苯基酸酯
1条
详情
2919900090
对苯二酚双(二苯基酸酯)
1条
详情
2919900090
间苯二酚二甲基苯基酸酯
158条
详情
2919900090
间苯二酚双(二苯基酸酯
158条
详情
2922509090
三((4-二甲基氨基)苯基)亚酸酯
55条
详情
2922299090
三((4-二甲基氨基)苯基)亚酸酯
113条
详情
2934999090
(R)-3,3 -二苯基-1,1 -联萘酚酸酯
1条
详情
2920190090
0,0-二乙基-0-(2-氯-4溴苯基)硫代酸酯
1条
详情
2919900090
2,2-亚甲基双(4,6-二叔丁基苯基酸酯钠盐
1条
详情
2920190090
O,O-二乙基-O-(2-氯-4-溴苯基)硫代酸酯 O-(4-BRO
1条
详情
2934999090
(5-噻基)甲基-(4-硝基)苯基酸酯
1166条
详情
2942000000
(5-噻基)甲基-(4-硝基)苯基酸酯
1条
详情
2934100090
(5-噻基)甲基-(4-硝基)苯基酸酯
160条
详情
2942000000
甲硝酸酯
1条
详情
2933290090
4-苯基
381条
详情
2933290090
2-苯基
381条
详情
2933290090
苯基
381条
详情
2933290090
2-苯基
381条
详情
2933290090
2-苯基-4-甲基
1条
详情
2933290090
4-甲基-2-苯基
1条
详情
2933290090
1-苄基-2-苯基
1条
详情
2929109000
2-苯基异氰酸酯
1条
详情
2933290090
苯基苯并磺酸
381条
详情
2933290090
1-氰乙基-2-苯基
1条
详情
2933290090
2-(间-氨基苯基)-
381条
详情
2933290090
2-苯基-4-甲基2P4MZ
381条
详情
2926909090
2,5-二苯基异氰酸酯
322条
详情
2926909090
4-苯基异硫代氰酸酯
322条
详情
2933290090
2-苯基-4-甲基CUREZOL
381条
详情
2933290090
a-甲基-4-苯基-1H--2-
1条
详情
2933290090
4-甲基-2-苯基 SC-634
1条
详情
2933290090
4,5-二羟甲基-2-苯基
381条
详情
2933990099
2-(2-氯苯基)-1H-苯并
1条
详情
2933290090
2-苯基-2-啉(LUNAMER B
381条
详情
2933290090
(2,4-二氯苯基)-1-乙醇
381条
详情
2933290090
2-苯基-4,5二羟基甲基
1条
详情
2933290090
1-氰乙基-2-苯基 2PZ-CN
1条
详情
2933290090
2-苯基-4,5-二羟基甲基
1条
详情
2933290090
1-(2-氰乙基)-2-苯基
1条
详情
2933199090
4-羟甲基-5-甲基-2苯基
1条
详情
2929109000
3--4-吗啉基苯基异氰酸酯
110条
详情
2933290090
4-甲醛基-1-三苯基甲基
381条
详情
2934999090
3--4-吗啉基苯基异氰酸酯
1166条
详情
2933290090
2-苯基-4-甲基-5-羟甲基
1条
详情
2934999090
3--4-(吗啉基)苯基异氰酸酯
1166条
详情
2929109000
4-氯-3-三甲基苯基异氰酸酯
110条
详情
2933290090
(2,4-二氯苯基-1-乙醇
1条
详情
2921590090
2-(4-氨基苯基)-5-氨基苯并
1条
详情
2933290090
2-苯基-4,5-二羟基甲基 2PHZ
1条
详情
2933990099
(R)-3-(2-氨基-7-氯-1H-苯基[d]
512条
详情
2926909090
4-氰基-3-苯基4-丙基苯甲酸酯
1条
详情
2933290090
2,4-二氯苯基-1-乙醇ALPHA-2,4-
381条
详情
2926909090
4-氰基-3-苯基 4-戊基苯甲酸酯
1条
详情
2926909090
4-氰基-3-苯基 4-乙基苯甲酸酯
1条
详情
2926909090
4-氰基-3-苯基 4-丙基苯甲酸酯
1条
详情
2926909090
4-氰基-3-苯基 4-丁基苯甲酸酯
1条
详情
2926909090
4-基-3-苯基 4-乙基苯钾酸酯
1条
详情
2933290090
4-(4,5-二苯基-1H--2-基)苯甲酸
1条
详情
2933290090
1,3-二(2,6-二异丙基苯基)氯化
381条
详情
2934999090
6-苯基[2,1-并][1,3]噻-5-甲醛
1166条
详情
2933290090
类衍生物(1-甲基-5-苯基-)
381条
详情
2933290090
2-苯基-4,5-二羟基甲基 超细级
1条
详情
2933399090
3-(3-氯苯基)-2-硫-1-烷基] -4-酮
1条
详情
2933290090
1-(2,4-二氯苯基)-2-(1H-基)-乙醇
1条
详情
2933290090
(S)-alpha-甲基-2-甲胺-4-苯基-1H-
1条
详情
2934999090
5-苄氧基-3-甲基苯基氨基甲酸酯
1条
详情
2933290090
2-苯基-4-甲基-5-羟基甲基 2P4MHZ
1条
详情
2933399090
5-氯-2-(2-甲氧基苯基)-1氢-苯并
1条
详情
3822009000
1,3-双(2,4,6-三甲基苯基)-2-亚基
1条
详情
2926909090
4-氰基-3,5-二苯基 4-戊基苯甲酸酯
1条
详情
2933599090
(R)-3-(2-氨基-7-氯-1H-苯基[d]-1-基)
543条
详情
2933290090
2-苯基-4-甲基-5-羟基甲基 超细级
1条
详情
2933290090
(2,3-二甲基苯基)(1H--4-基)甲酮
1条
详情
2903999090
6-(10-苯基蒽-9-基)萘-2-基三甲磺酸酯
1条
详情
2916209090
3,4-二苯基 反式-4-戊基环己烷羧酸酯
1条
详情
2916209090
3,4-二苯基 反式-4-丁基环己烷羧酸酯
1条
详情
2933199090
6-甲基-2-对-甲苯基[1,2-a]吡啶-3-甲醛
1条
详情
2933210000
S)-(+)-5-乙基-3-甲基-5-苯基-2,4-烷二酮
1条
详情
2843900090
三[(1-2,6-二异丙基苯基)-2-苯基]合铱
1条
详情
2933210000
(S)-(+)-5-乙基-3-甲基-5-苯基-2,4-烷二酮
1条
详情
2933399090
酸酯粗品(2-[(3-三甲基)苯基]氨基-3-
1条
详情
2934999090
1,3-苄氧基N-(2-甲基-4-二苯基)氨基甲酸酯
1条
详情
2933290090
顺式-[2-(2,4-二氯苯基)-2-(1H--1-基甲基)-
1条
详情
2933399076
芬太尼、1-苯乙基-4-苯基-4-哌啶乙酸酯
3条
详情
2933290090
2-苯基-4-甲基 2P4MZ 2-PHENYL-4-METHYLIMIDAZOLE
1条
详情
2934999090
(1,3-双(2,4,6-三甲基苯基)-2-烷亚基)二氯
1条
详情
2843900090
三[1-(3,5-二异丙基联苯基)-2-苯基]合铱
1条
详情
2933290090
10%2-(间-氨基苯基)-2-(M-AMINOPHENYL)-IMIDAZO
1条
详情
2921420090
(+)-4-(S)-[1-(2,3-二甲基-苯基)乙基]-1H盐酸盐
1条
详情
2916209090
4-苯基-反式-4’-丙基双环已基-反式-4-羧酸酯
1条
详情
2926909090
4-氰基-3-苯基 4-(方式-4-乙基环己基)苯甲酸酯
1条
详情
2926909090
4-氰基-3-苯基 4-(方式-4-丙基环己基)苯甲酸酯
1条
详情
2926909090
4-氰基-3-苯基 4-(反式-4-乙基环己基)苯甲酸酯
1条
详情
2926909090
4-氰基-3-苯基 4-(反式-4-丙基环己基)苯甲酸酯
1条
详情
3822009000
6-(2-(4-(2,4-二氯苯基)-5-(4-甲基-1H--2-基)嘧啶
1条
详情
2934999090
4-[4-(3,4-亚甲二氧基苯基)-5-(2-吡啶基)-1H--2-
1条
详情
2933290090
2-((4-氨基苯基)偶氮)-1,3-二甲基-1H-鎓氯化物
1条
详情
2933290090
2-((4-二甲氨基苯基)偶氮)-1,3-二甲基-1H-鎓氯
1条
详情
2933399090
N-[2-[3-(1-哌嗪甲基)并[2,1-B]噻-6-基]苯基]-2
1条
详情
2843900090
三[1-(2,4-二异丙基二苯并呋喃)-2-苯基]合铱
1条
详情
2933399090
酸酯粗品(2-[(3-三甲基)苯基]氨基-3-吡啶羧
1条
详情
2933290090
2-((4-二甲氨基苯基)偶氮)-1,3-二甲基-1H-鎓氯化
1条
详情
2933290090
3-[4,5-二氢-1H--2-基甲基-(4-甲基苯基)氨基]苯酚
1条
详情
2942000000
苯基苯基酸酯
1条
详情
3808929090
丙二醇和双烷基脉和碘代丙烷基丁基甲胺酸酯的混合物
167条
详情
2934100090
2-(2,6-二苯基)噻-4-甲醛
160条
详情
2934100090
2-(2,6-二苯基)噻-5-甲醛
160条
详情
2933699090
苯基基-2,3-丁二醇
118条
详情
2933990099
苯基基-2,3-丁二醇
512条
详情
2934999090
2-(4-苯基)-2,4-三氯喹
1条
详情
2934999090
3-(3-苯基)-4-甲基呋喃-2-酮
1条
详情
2934999090
5-氨基甲基-3-(2-二苯基)吡
1条
详情
2905290000
3-(4-苯基)-5-甲基-4-异噁甲醇
1条
详情
2933990012
,炔菊酯,吲哚酮草酯等
9条
详情
2933199090
2-(4-氯苯基)-3-(三甲基)-吡-4-甲酸
1条
详情
2933399090
3-(2,6-二苯基)-2-巯基噻烷-4-酮,95%
1条
详情
2933399090
3-(2,4-二苯基)-2-巯基噻烷-4-酮,95%
1条
详情
2933399090
3-(3-氯-4-苯基)-2-巯基噻烷-4-酮,95%
1条
详情
2934999090
1-[5-(2,6-二苯基)-4,5-二氢1,2-恶-3-基]
1166条
详情
2933599090
N3-(4-苯基)-1H-吡并[3,4-D]嘧啶-3,4-二胺
1条
详情
2933199090
2-(4-氯苯基)-3-(三甲基)-吡-4-甲酸(9瓶)
1条
详情
2933199090
2-(4-氯苯基)-3-(三甲基)-吡-4-甲酸(2瓶)
1条
详情
2933199090
2-(4-氯苯基)-3-(三甲基)-吡-4-甲酸(1瓶)
1条
详情
2924299090
5-甲基-N-[4-(三甲基)苯基]-4-异噁甲酰胺
1条
详情
2934999090
1-[5-(2,6-二苯基)-4,5-二氢1,2-恶-3-基]乙酮
1166条
详情
2933990099
6,7-二氢-2-五苯基-5H-吡咯并[2,1-c]-1,2,4-三
512条
详情
2933599090
2-甲基-3-(2-甲基苯基)-6-硝基喹啉-4(3H)-酮
1条
详情
2934999090
1-[5-(2,6-二苯基)-4,5-二氢1,2-恶-3-基]乙酮;
1166条
详情
2933599090
4-(2,5-二甲基嘧啶)-N-(6--2-苯基-[1,2,4]三氮[1
543条
详情
2933199090
5-氨基-3-氰基-1-(2,6-二氯(-4-三甲基苯基)吡
1条
详情
2934999090
4-(2-苯基-5,7-双(三甲基)吡并[1,5-A]嘧啶-3-基)
1条
详情
2933199090
5-氨基-3-氰基-1-(2,6-二氯-4-三甲基苯基)吡
1条
详情
2934999090
N-(3-氯-4-苯基)-7-甲氧基-6-(3-吗啉-4-丙氧基)喹
1条
详情
2933199090
5-氨基-3-氰基-1-(2.6-二氯(-4-三甲基苯基)吡
1条
详情
2942000000
N-(3-氯-苯基)-7-甲氧基-6-(3-吗啉-4-丙氧基)喹啉-4-胺
1条
详情
2933199090
5-氨基-1-[2,6-二氯-4-(三甲基)苯基]-4-[(三甲基)亚砜基]-1H-吡-3-氰基
1条
详情
2934999090
季戊酸酯
1条
详情
2933990091
5-巯基-1-苯基-
21条
详情
2933990099
3-(4-溴苯基)-4,5,6,7-氢-1H-吲
512条
详情
2919900090
二乙二醇(氯异丙基)双酸酯
158条
详情
2933990099
3-(对甲苯基)-4,5,6,7-氢-1H-吲
512条
详情
2933990099
3-苯基-1,4,5,6-氢环戊并[c]吡
512条
详情
2933290090
2-乙氧基-3-[[4-[2-(1H--5-基)苯基
381条
详情
2933990099
3-(3,5-二氯苯基)-4,5,6,7-氢1H-吲
512条
详情
2919900090
二乙二醇(氯异丙基)双酸酯
1条
详情
2934100090
4-氨基-3-甲基-1-苯基[3,4-c]异噻
1条
详情
2919900090
二乙二醇(氯异丙基)双酸酯WSFR-504L
158条
详情
2934999090
亚氨基-4.5.6.7-氢苯噻苯基苯乙酮等
1166条
详情
3821000000
培养基(264310,成分:TTC(三苯基氯化物))
1条
详情
2926909090
5-(4 -溴甲基联苯-2-基)-1-三苯基甲基
1条
详情
2933990099
N-(三苯基甲基)-5-(4 -溴甲基联苯-2-基)
512条
详情
2933290090
(S)-N-丁酰基-N{[2 -(1H--5-)联苯基-4]甲基}
1条
详情
2933290090
(R)-N-丁酰基-N{[2 -(1H--5-)联苯基-4]甲基}
1条
详情
2933990099
N-(三苯基甲基)-5-(4’-溴甲基联苯-2-基)
512条
详情
2919900090
氯代烷基酸酯混合物(属反映过程产生的种异构体)
1条
详情
2933990099
酸苯并三-1-氧基三(二甲氨基)
512条
详情
2933990099
酸苯并三-1-基-氧基三吡咯烷基
512条
详情
2933599090
7--3-氯并[1,2-d]嘧啶
1条
详情
2933990099
6--5H-并[5,1-a) 异吲哚
512条
详情
2932999099
苯基氢吡喃基氧基-1-丙酮
968条
详情
2933399090
2--3-环戊基-3H-并[3,4-c]吡啶
1条
详情
2933599090
2-苄基-4(4-苯基)-6,7,8,9-氢-5H-嘧啶
1条
详情
2933290090
6-溴-4--1-异丙基-2-甲基-1H-苯并[d]
1条
详情
2934999090
2-(4-氯-3--2-甲基苯基)-4,4,5,5-甲基-1,3,2
1条
详情
2924299090
5,6,7,8-氢萘基- (2-溴-4--苯基)-乙酰胺,95%
1条
详情
2932190090
3-(5-氨基-2-苯基)-4--4-甲基氢呋喃-3-胺
1条
详情
2924299090
5,6,7,8-氢萘基-(2--4-甲基-苯基)-乙酰胺,95%
1条
详情
2924299090
5,6,7,8-氢萘基-1-(3-氯-4--苯基)-乙酰胺,,95%
1条
详情
2924299090
5,6,7,8-氢萘基-(5--2-甲基-苯基)-乙酰胺,95%
1条
详情
2934100090
(1S)-2,3,4,6-乙酰基-1,5-脱氢-1-(3-{[5-(4-苯基)
1条
详情
2924299090
5,6,7,8-氢萘基-1-(3--2-甲基-苯基)-乙酰胺,,95%
1条
详情
2934999022
18条
详情
2934999090
盐酸
1166条
详情
2933199090
盐酸
91条
详情
3815900000
二乙基甲基
1条
详情
2933290090
DL-盐酸 DL-TETRAMISOLE
381条
详情
2933399090
1-氰基-4-二甲基吡啶酸酯
1条
详情
3204901000
JC-10[氯-乙苯碳菁碘化物]
1条
详情
2933399090
1-氰基-4-二甲氨基吡啶酸酯
1条
详情
2933290090
二乙基甲基 外观:黄色液固形状,用于
381条
详情
2933290090
1-4-1R,2S,3R-1,2,3,4-羟基丁基-1-氢--2-基乙基酮
381条
详情
2923900090
甲基酸铵等
185条
详情
2933790090
甲基脲-O-(N-琥珀酸亚胺基)六酸盐
1条
详情
2843900090
双((2S,5S)-2,5-二甲基)乙烷(环辛二烯)硼酸铑
1条
详情
2933599090
3-三甲基-5,6,7,8-氢[1,2,4]三氮[4,3-a]
1条
详情
2933599090
3-三甲基-5,6,7,8-氢〔1,2,4〕三氮〔4,3-a〕
543条
详情
2933599090
3-三甲基-5,6,7,8氢[1,2,4]三氮[4,3-a]吡嗪盐
543条
详情
2933599090
3-三甲基-5,6,7,8-氢[1,2,4]三氮[4.3-a]吡嗪盐
1条
详情
2916399090
苯基-2-丙烯酸酯
368条
详情
2916399090
4-硝基苯基氯甲酸酯
368条
详情
2929109000
2-硝基苯基异氰酸酯
1条
详情
2915130000
对硝基苯基氯甲酸酯
43条
详情
2921199090
对硝基苯基氯甲酸酯
236条
详情
3909310000
亚甲基苯基异氰酸酯
9条
详情
2929103000
苯基甲烷二异氰酸酯
55条
详情
2929109000
苯基甲烷二异氰酸酯
110条
详情
2929109000
3,5-二甲基苯基异氰酸酯
110条
详情
2929909090
3-甲基-4-氯苯基异氰酸酯
85条
详情
2929109000
5-氯-2-甲基苯基异氰酸酯
110条
详情
2929109000
3-氯-5-甲基苯基异氰酸酯
110条
详情
2930909099
2-乙氧基苯基异硫氰酸酯
178条
详情
2929109000
3-氯-4-甲基苯基异氰酸酯
1条
详情
2924299090
3-(甲苯基-4-磺酸酯)-丙酸
1条
详情
2929103000
苯基甲烷4,4二异氰酸酯
55条
详情
2929103000
4.4二苯基甲烷二异氰酸酯
55条
详情
3909310000
多亚甲基多苯基异氰酸酯
9条
详情
3909310000
多次甲基多苯基异氰酸酯
9条
详情
3907209000
多亚甲基苯基多异氰酸酯
1条
详情
2929103000
4 4-二苯基甲烷二异氰酸酯
1条
详情
2929103000
苯基甲烷二异氢酸酯LMDI
1条
详情
2929103000
2,4 二苯基甲烷二异氰酸酯
1条
详情
2929103000
苯基甲烷-44-二异氰酸酯
1条
详情
2929103000
苯基甲烷-4 4-二异氰酸酯
55条
详情
2933399075
1-甲基-4-苯基-4-哌啶丙酸酯
4条
详情
2929103000
苯基甲烷4,4 -二异氰酸酯
1条
详情
2929103000
4,4 -二苯基甲烷二异氰酸酯
1条
详情
2929103000
4.4 -二苯基甲烷二异氰酸酯
1条
详情
2929103000
苯基甲烷二异氰酸酯(MDI)
1条
详情
2929109000
-4,4 二苯基甲烷二异氰酸酯
1条
详情
2929103000
苯基甲烷二异氰酸酯纯MDI
55条
详情
2924299090
3-乙酰苯基-甲乙氨基甲酸酯
510条
详情
2929103000
液化二苯基甲烷二异氰酸酯
1条
详情
2929103000
苯基甲烷-4,4 -二异氰酸酯
1条
详情
2929103000
苯基甲烷二异氰酸酯/纯MDI
55条
详情
2929103000
苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI)
55条
详情
2929103000
苯基甲烷-4,4’-二异氰酸酯
55条
详情
2933399076
1-苯乙基-4-苯基-4-哌啶乙酸酯
3条
详情
2929103000
苯基甲烷二异氰酸酯/PURE.MDI
55条
详情
2933699090
阻燃剂(三(三溴苯基)氰尿酸酯)
118条
详情
2926909090
4-氰基-3-酚苯基 4-丁基苯甲酸酯
1条
详情
2926909090
4-氰基-3-酚苯基 4-戊基苯甲酸酯
1条
详情
2926909090
4-氰基-3-酚苯基 4-丙基苯甲酸酯
1条
详情
2929103000
苯基甲烷二异氰酸酯(纯MDI)
55条
详情
2929109000
3-甲氧基羰基苯基异氰酸酯/"ABCR"
110条
详情
3915909000
废聚亚甲基苯基异氰酸酯边角料
1条
详情
2929109000
苯基甲烷-4,4’-二异氰酸酯
110条
详情
3909500000
改性聚亚甲基聚亚苯基聚异氰酸酯
1条
详情
2929103000
苯基甲烷二异氰酸酯ISOCYANATE B1005
55条
详情
2929103000
苯基甲烷二异氰酸酯德士模都1806
1条
详情
3915909000
废聚(亚甲基苯基异氰酸酯)MDI边角料
1条
详情
3915909000
废聚亚甲基苯基异氰酸酯(MDI)边角料
1条
详情
2942000000
二甲基(2-氧代-4-苯基丁基)膦酸酯
1条
详情
3915909000
废聚(亚甲基苯基异氰酸酯)(MDI)边角料
1条
详情
3915909000
废聚(亚甲基苯基异氰酸酯)(MDI)边料角
1条
详情
2929103000
苯基甲烷二异氰酸酯MILLIONATEMI,型号.
55条
详情
2929103000
苯基甲烷二异氰酸酯MDI,品牌:HUNTSMAN.
55条
详情
3915909000
废聚亚甲基苯基异氰酸酯(粗MDI)边角料
1条
详情
2929103000
苯基甲烷-4,4 -二异氰酸酯(SUPRASEC 1810)
1条
详情
2918990090
4-甲氧基苯基 反式-4-戊基环己烷羧酸酯
1条
详情
2918990090
4-戊氧基苯基 反式-4-丙基环己烷羧酸酯
1条
详情
2918990090
4-乙氧基苯基 反式-4-丙基环己烷羧酸酯
1条
详情
2918990090
4-乙氧基苯基 反式-4-丁基环己烷羧酸酯
1条
详情
2918990090
4-丁氧基苯基 反式-4-丙基环己烷羧酸酯
1条
详情
2929103000
苯基甲烷二异氰酸酯/品牌:HUNTSMAN,液体
55条
详情
2929103000
苯基甲烷二异氰酸酯[纯MDI],品牌:ISONATE
55条
详情
2929103000
苯基甲烷二异氰酸酯,用于热塑性塑料
55条
详情
2934999090
(3S)-3-氨基-3-[3,5-双(苯基甲基)苯基]丙酸酯
1条
详情
2917399090
2 -正丙基-4 -羟苯基-6-丙烯酰氧-2-萘甲酸酯
1条
详情
2934999090
2-甲基苄基N-(2-氨基-4-三氯苯基)氨基甲酸酯
1条
详情
2918290000
己二醇双[3-(3,5-二叔丁基-4-羟基苯基)丙酸酯
154条
详情
2933399090
4((4-羟基-苯基)-吡啶-2-基-甲基)-苯基酸酯)
1条
详情
2933399090
氮杂环已-4-基[1,1 -二联苯基]-2-胺基甲酸酯
1条
详情
3909500000
改性的二苯基甲烷二异氰酸酯SUB ISOCYANATE 0620
1条
详情
2929103000
苯基甲烷二异氰酸酯纯MDIDIPHENYLMETHANE-4,4,DII
55条
详情
2918290000
2,4-二叔丁基苯基3,5-二叔丁基-4-羟基苯甲酸酯
1条
详情
2934999090
S-(+)-甲基-a-(2-噻吩乙胺基)(2氯苯基)醋酸酯盐酸盐
1166条
详情
3907209000
2-2-双[4-(甲基丙烯酸酯.聚乙醚/丙醚)苯基]丙烷
1条
详情
2916209090
4-(4-戊基苯基乙炔基)苯基 反式-4-丙基环己烷酸酯
1条
详情
2918290000
三乙二醇醚-二(3-叔丁基-4-羟基-5-甲基苯基)丙酸酯
1条
详情
2916209090
4-(4-甲基苯基乙炔基)苯基 反式-4-丙基环己烷羧酸酯
1条
详情
2916209090
4-(4-戊基苯基乙炔基)苯基 反式-4-丙基环己烷羧酸酯
1条
详情
2916399090
三甲基环乙醇-2-苯基-2-羟基乙酸酯 品牌:CH 外观:白色
368条
详情
2933399075
3-甲基芬太尼、1-甲基-4-苯基-4-哌啶丙酸酯、诺匹哌酮
4条
详情
2929109000
苯基甲烷-4,4’-二异氰酸酯MDI与稳定剂的混合物
110条
详情
2922299090
(9Z,9 Z,12Z,12 Z)-((5-((二甲基胺)甲基)-1,3-苯基)二(氧))二(丁烷-4,1-二)二(十八烷-9,12-二烯酸酯)
1条
详情
2919900090
酸二苯基2-辛酯
1条
详情
2919900090
异丙基化三苯基酸脂
158条
详情
2919900090
酸甲基苯基苯基
158条
详情
2915501000
3-(羟基苯基酰)丙酸
13条
详情
3815110000
双(三苯基)氯化镍(II)
1条
详情
2934999090
9,10-二氢-9氧-10-苯基蒽-10-氧
1166条
详情
2934999090
3-二甲氨基丙基三苯基溴化氢溴酸盐
1166条
详情
2931399090
苯基双(2,4,6 - 三甲基苯甲酰基)氧化
9条
详情
3822009000
P-(4-甲氧苯基)-P-4-吗啉基二硫代酸吗啉盐
1条
详情
2932999099
10-(2,5-二羟基苯)10氢-9氧-10-苯基蒽一氧
968条
详情
3815900000
酸性乙酸乙基三苯基,无载体,起催化作用,成份:
266条
详情
2932999099
10-(2,5-二羟基苯),10氢-9氧-10-苯基蒽一氧
968条
详情
3822009000
N6-(2-苯基乙基)腺苷-5 -O-(3-硫代三酸)测试剂
1条
详情
2919900090
酸酯
158条
详情
3811290000
酸酯
105条
详情
2919900090
酸酯
158条
详情
2919900090
酸酯
158条
详情
2919900090
酸酯
158条
详情
2920291000
酸酯
3条
详情
2931900090
酸酯
9条
详情
2933199090
苯基
1条
详情
2919900090
vc酸酯
1条
详情
2919900090
三苯酸酯
158条
详情
3815900000
无水酸酯
266条
详情
2919900090
烷基酸酯
158条
详情
2920190090
硫代酸酯
24条
详情
3505100000
酸酯淀粉
1条
详情
3104901000
酸酯钾盐
1条
详情
2919900090
维C酸酯
1条
详情
2919900090
酸酯阻燃剂
158条
详情
2919900090
月桂醇酸酯
158条
详情
2919900090
三芳基酸酯
158条
详情
2919900090
酸酯及其盐
158条
详情
2919900090
鲸蜡醇酸酯
158条
详情
2919900090
三乙基酸酯
158条
详情
2919900090
双淀粉酸酯
158条
详情
2309901000
VC-多聚酸酯
1条
详情
2919900090
肌醇六酸酯
1条
详情
2936270090
维生素C酸酯
22条
详情
2934999090
2,5-二苯基
1166条
详情
2933790090
杂氮双环酸酯
184条
详情
3402110000
鲸蜡基酸酯
108条
详情
2936250000
吡哆醛-5-酸酯
43条
详情
2941904000
克林霉素酸酯
36条
详情
2919900090
三氯丙基酸酯
158条
详情
2919900090
十六烷基酸酯
158条
详情
2933199090
对甲苯基
91条
详情
2934999090
克林霉素酸酯
1166条
详情
2919900090
氯代烷基酸酯
158条
详情
2937210000
泼尼松龙酸酯
44条
详情
2941909090
克林霉素酸酯
86条
详情
2933399090
吡哆醛-5-酸酯
611条
详情
2919900090
鲸蜡醇酸酯
158条
详情
2941904000
氯洁霉素酸酯
1条
详情
2919900090
三氯乙基酸酯
1条
详情
3104901000
辛酸酸酯钾盐
1条
详情
3505100000
酸酯改性淀粉
1条
详情
2936270090
维生素C酸酯
22条
详情
2936270090
维生素C酸酯
22条
详情
2936270090
维生素C酸酯35%
22条
详情
2919900090
(R)-联萘酚酸酯
1条
详情
2933199090
1-苯基-3-吡烷酮
91条
详情
2933990099
9-苯基-2-硼酸
512条
详情
2914399090
4-苯基-2-噁烷酮
1条
详情
2933199090
3-氨基-5-苯基
1条
详情
2936270090
抗坏血酸酸酯
22条
详情
2933110000
二甲基苯基
19条
详情
2919900090
肌醇六酸酯钙盐
158条
详情
3505100000
羟丙基淀粉酸酯
166条
详情
2919900090
烷基酸酯(约100%)
1条
详情
2919900090
抗坏血酸酸酯
1条
详情
2309901000
抗坏血酸酸酯
1条
详情
3104901000
月挂醇酸酯钾盐
1条
详情
3819000000
酸酯抗燃液压液
1条
详情
3402110000
烷基醚酸酯钾盐
1条
详情
2919900090
双酚A对二苯酸酯
1条
详情
3402110000
月桂醇酸酯 MAP-20
1条
详情
2919900090
酸酯(BDP阻燃剂)
158条
详情
3907209000
聚醚酸酯ADDCO 410-P
1条
详情
2933199090
1-苯基-3-甲基-5-吡
1条
详情
2934999090
5-苯基异恶-3-羧酸
1条
详情
2934999090
3-苯基-5-氨基异噁
1条
详情
3402110000
十六单烷基酸酯
108条
详情
2934999090
(S)-4-苯基-2-噁烷酮
1166条
详情
2934999090
(R)-4-苯基-2-恶烷酮
1166条
详情
2934999090
(R)-4-苯基-2-噁烷酮
1166条
详情
2919900090
三-(氯异丙基)酸酯
158条
详情
2919900090
酸酯阻燃剂 WSFR-BDP
158条
详情
3402110000
聚氧乙烯油醚酸酯
108条
详情
2934999090
(S)-4-苯基-2-恶烷酮
1166条
详情
2309909000
抗坏血酸多聚酸酯
1条
详情
3505100000
纺织专用酸酯淀粉
1条
详情
2309901000
超稳西-VC-2-聚酸酯
1条
详情
3104901000
单烷基醚酸酯钾盐
1条
详情
2919900090
叔丁基化芳基酸酯
1条
详情
2106909090
乙酰化二淀粉酸酯
1条
详情
3402110000
酸酯类表面活性剂
1条
详情
3822009000
酸性酸酯酶定标液
1条
详情
2919900090
BDP双酚A对二苯酸酯
158条
详情
2916129000
十三烷醇醚-10 酸酯
45条
详情
3402190000
双(2-乙基己基)酸酯
87条
详情
2934999090
3-苯基-5-氯苯并异恶
1166条
详情
2933199090
1-苯基-3-甲基-5-吡
91条
详情
2919900090
三一(氯异丙基)酸酯
1条
详情
3402110000
分散剂(酸酯50%水50%)
1条
详情
2934999090
1,4-双(5-苯基-2-恶)苯
1条
详情
2919900090
三(氯异丙基)酸酯TCPP
158条
详情
2933199090
1-苯基3-甲基5-吡啉酮
91条
详情
2919100000
三(2,3-二溴丙基)酸酯
2条
详情
2920190090
其他硫代酸酯及其盐
24条
详情
2934999090
3-(4-溴苯基)-9-苯基
1166条
详情
2919900090
氯代烷基酸酯混合物
1条
详情
2919900090
氯代烷基酸酯阻燃剂
1条
详情
2919900090
叔丁基化芳基酸酯HF4
1条
详情
3822009000
5-苯基-1,3,4-噻二-2-胺
1条
详情
3822009000
2-(4-氮苯基)噻-4-碳酸
1条
详情
2919900090
三氯丙基酸酯/阻燃剂
158条
详情
2919900090
双-(二氯乙基)酸酯
158条
详情
2934100090
6-甲基-4-苯基-2-噻基-1
160条
详情
2934999090
4-溴甲基-2-m-甲苯基
1条
详情
2933199090
1-苯基-3-甲基-5-吡啉酮
91条
详情
2933199090
5-氨基-3-甲基-1-苯基
91条
详情
2934100090
6-甲基-4-苯基-2-噻基-1,
160条
详情
2942000000
(9-苯基-9H-咔-2-基)硼酸
1条
详情
2933199090
1-苯基-3-甲基-5-吡啉哃
1条
详情
2934999090
5-苯基-1,3,4-惡二-2-硫醇
1166条
详情
2919900090
二甲基二苯酚对二酸酯
158条
详情
2933110000
二甲基苯基酮衍生物
19条
详情
3402110000
单十二烷基醚酸酯钾盐
1条
详情
2919900090
三(三溴新戊基)酸酯
1条
详情
2919900090
酸酯C68P2O8H40涂料内阻燃
158条
详情
2919900090
三-(1,3-二氯异丙基)酸酯
158条
详情
2919900090
烷基酸酯(约100%,R-COOPO2H)
1条
详情
2934100090
2-(4-羟基苯基)-4-甲基噻-
1条
详情
2916399090
2-(4-羟基苯基)-4-甲基噻5
1条
详情
2934999090
4-二溴苯基-2-m-甲苯基
1条
详情
2933990099
3-(4-溴苯基)-9-苯基-9H-咔
1条
详情
2919900090
系阻燃剂/双酚A二酸酯
158条
详情
2933110000
3-叔丁基-1-苯基-5-氨基吡
19条
详情
2933199090
3-叔丁基-5-氨基-1-苯基
91条
详情
2933199090
1-对甲苯基-3-甲基-5-吡
91条
详情
3812200000
增塑剂/已二酸聚酯.酸酯
166条
详情
2917399090
5-甲基-3-苯基异恶-4-羧酸
1条
详情
3822009000
3-甲基-1-苯基-2-吡啉-5-酮
1条
详情
3402110000
三(月桂醇聚醚-4)酸酯
1条
详情
2934100090
2-(4-羟苯基)-4-甲基噻-5-甲
1条
详情
3822009000
5-氨基-1-苯基-1H-吡-4-羧酸
1条
详情
2941904000
克林霉素酸酯 C18H34CLN2O8PS
1条
详情
2941904000
克林霉素酸酯 C18H34CIN2O8PS
1条
详情
2919900090
三氯丙基酸酯(TCPP/阻燃剂)
158条
详情
3402110000
13烷基聚氧乙烯醚酸酯钠盐
108条
详情
2934100090
5-噻基甲基-4-硝基苯基碳酸
1条
详情
2933199090
氨基(1-苯基-1H-吡-4-基)乙酸
1条
详情
3809910000
纺织品防皱剂酸酯和脂肪醇
224条
详情
2934200090
甲基氨基苯基苯并三氯化物
79条
详情
2932999099
2-PMP-N-苄基-4-苯基-恶烷羧酸
968条
详情
2933110000
二甲基苯基酮及其衍生物
19条
详情
2933599090
1-(3-甲基-1-苯基-5-吡基)哌嗪
543条
详情
3402110000
十六单烷基酸酯钾EVERMAP 160K
1条
详情
2933199090
1-(4-甲苯基)-3-甲基-5-吡啉酮
1条
详情
2922199090
烷类衍生物(2-苯基烷)
357条
详情
2934999090
烷类衍生物(2-苯基烷)
1166条
详情
2919900090
三氯丙基酸酯(TCPP阻燃剂)
1条
详情
3402110000
酸酯类表面活性剂 RHODAFAC H66
1条
详情
3402110000
酸酯类表面活性剂 PHODAFAC H66
1条
详情
2933110000
1-苯基-3-甲基-5-吡酮 1-PHENY1-3
1条
详情
2934999090
8-溴腺苷-3,5-环状单酸酯钠盐
1条
详情
2933199090
1-苯基-3-甲基-5-吡啉酮 1-PHENYL
1条
详情
2934999090
2,5-二苯基[用于闪烁光谱法]
1166条
详情
3402110000
辛基苯氧基聚乙氧基乙基酸酯
108条
详情
2933199090
1-苯基-3-甲基-5-吡啉酮 RODOL PMP
1条
详情
2933199090
5-叔丁基-2-对甲苯基-2H-吡-3-胺
1条
详情
2933599090
1-(3-甲基-1-苯基-5-吡基)哌嗪
543条
详情
2933199090
1-苯基-3-甲基-5吡啉酮RUICOLOR PMP
1条
详情
2934999090
烷类衍生物(2-苯基烷)
1166条
详情
2936270090
维生素C-2-酸酯L-ASCORDATE-2PHOSPHATE
22条
详情
2919900090
异辛醇酸酯,制润滑油,牌:SUGIO-3.
158条
详情
2933199090
1-苯基-3-甲基-5-吡啉酮 3-METHYL-1-
91条
详情
2906299090
2-(2,4-二氯苯基)-3-(1H-1,2,4-三氮
53条
详情
2919900090
其他酸酯及其盐(包括乳酸盐)
158条
详情
2934999090
(5-噻基)甲基-(4-硝基)苯基
1166条
详情
2933199090
1-苯基-3-甲基-5-吡啉酮 1-PHENYL-3-
1条
详情
2934999090
(4R,5S)-(+)-4-甲基-5-苯基-2-恶啉酮
1条
详情
2936270090
维生素C-2-酸酯L-ASCORDATE-2-PHOSPHATE
22条
详情
2934100090
1-苯基-3-(1,2,3-噻二-5-基)脲
160条
详情
3824830000
含三(2,3-二溴丙基)酸酯的混合物
2条
详情
2933990099
3-苯基-1,4,5,6,7,8-六氢环庚并[c]吡
512条
详情
3402110000
聚氧乙烯油醚酸酯 LUBRHOPHOS LB-400
1条
详情
2933199090
5-氨基-3-叔丁基-1-(4-甲基苯基)吡
1条
详情
2934999090
4-氨基苯基-3-甲基三[3,4-d]异噻
1条
详情
londing...
X