hscode
商品描述
实例汇总
详情
8517703000
手机主板(GSM/WCDMA制式)
1条
详情
8517703000
手机主板(WCDMA/GSM双模制式)
1条
详情
8517703000
手机零件:主板(GSM/WCDMA制式
1条
详情
8517703000
手机零件:主板(WCDMA+GSM制式)
1条
详情
8517703000
手机零件:主板(GSM/WCDMA制式)
1条
详情
8517703000
手机零件:主板(GSM+WCDMA制式)
1条
详情
8517703000
手机主板(GSM制式)
1条
详情
8517121019
数字式手机(GSM制式)
1条
详情
8517121011
GSM制式手机整套散件
1条
详情
8517703000
手机主板组件/GSM制式
1条
详情
8517703000
手机主板(GSM+CDMA制式)
1条
详情
8517703000
手机零件:主板(GSM制式)
1条
详情
8517121011
手机(GSM制式/2.4"/整套散件)
1条
详情
8517703000
手机零件:主板(GSM+CDMA制式)
1条
详情
8517121011
手机(GSM制式/1.77"/整套散件)
1条
详情
8517121011
数字式手机整套散件(GSM制式)
1条
详情
8517121011
数字式手机(GSM制式)整套散件
1条
详情
8517703000
手机零件:主板(GSM制式手机用)
1条
详情
8517703000
手机主板(GSM+CDMA2000制式手机用)
1条
详情
8517703000
GSM手机零件:保护盖(GSM制式手机用)
1条
详情
8517703000
手机零件:手机主板(GSM制式手机
1条
详情
8517703000
手机零件:手机主板(GSM+TD-SCDMA制式手机)
1条
详情
8517703000
GSM手机零件:手机后外壳(GSM制式手机用)
1条
详情
8517703000
手机零件:主板(WCDMA制式)
1条
详情
8517703000
GSM/WCDMA手机主板
1条
详情
8517121090
数字式手机(GSM+WCDMA)
1条
详情
8517121090
FDD-LTE数字移动电话机/纬图测试手机
1条
详情
8517703000
手机主板/CDMA制式
1条
详情
8517703000
手机零件;主板(CDMA制式)
1条
详情
8517703000
手机零件:主板(CDMA制式)
1条
详情
8517707090
手机零件:天线(CDMA制式)
1条
详情
8517121019
GSM手机
211条
详情
8517121019
手机/GSM
211条
详情
8517121019
ZTE GSM手机
211条
详情
8517121019
GSM手机/K333
211条
详情
8517121019
GSM手机/K789
211条
详情
8517121019
GSM手机/K577
211条
详情
8517121019
GSM平板手机
1条
详情
8517121019
GSM手机(2.4")
1条
详情
8517121011
GSM手机散件
27条
详情
8517121019
GSM手机/CM300
211条
详情
8517703000
GSM手机主板
1483条
详情
8517121019
GSM防爆手机
1条
详情
8517703000
GSM手机配件
1条
详情
8517121090
GSM & CDMA手机
1条
详情
8517703000
GSM手机电路板
1483条
详情
8517703000
GSM手机主板468
1条
详情
8517703000
GSM手机主板559
1条
详情
8517703000
GSM手机主板380
1条
详情
8517703000
GSM手机主板206
1条
详情
8517703000
GSM手机主板429
1条
详情
8517703000
GSM手机主板346
1条
详情
8517703000
GSM手机主板220
1条
详情
8517121019
GSM数字式手机
211条
详情
8517703000
GSM手机主板510
1条
详情
8517703000
GSM手机主板165
1条
详情
8517703000
GSM手机主板416
1条
详情
8517703000
GSM手机主板316
1条
详情
8517703000
GSM手机主板323
1条
详情
8517703000
GSM手机主板322
1条
详情
8517703000
GSM手机主板432
1条
详情
8517703000
GSM手机主板332
1条
详情
8517703000
GSM手机主板105
1条
详情
8517703000
GSM手机主板256
1条
详情
8517703000
GSM手机主板253
1条
详情
8517703000
GSM手机主板251
1条
详情
8517703000
GSM手机主板525
1条
详情
8517703000
GSM手机主板425
1条
详情
8517703000
GSM手机主板186
1条
详情
8517703000
GSM手机主板184
1条
详情
8517703000
GSM手机主板180
1条
详情
8517703000
GSM手机主板518
1条
详情
8517703000
GSM手机主板418
1条
详情
8517121019
GSM手机/无型号
211条
详情
8517121090
GSM & CDMA手机
88条
详情
8517121019
数字式手机(GSM)
1条
详情
8517121011
GSM手机成套散件
27条
详情
8517121019
ZTE GSM手机Coral100
211条
详情
8517121011
GSM手机整套散件
1条
详情
8517121011
GSM手机 整套散件
1条
详情
8517121019
GSM手机(一电一充)
1条
详情
8517121011
GSM手机(整套散件)
1条
详情
8517121019
SHARP手机/GSM数字式
211条
详情
8517121019
GSM数字式手机整机
211条
详情
8517121011
GSM手机整机散件/3G
1条
详情
8517121019
GSM手机,通讯用,SPICE
211条
详情
8517121019
GSM手机/X7/两电两充
211条
详情
8517121019
GSM手机D25(30万像素)
1条
详情
8517121019
GSM手机(一电一耳机)
1条
详情
8517121019
GSM手机(含二电一充)
1条
详情
8517703000
手机主板(GSM手机用)
1条
详情
8517121019
数字式手机(GSM/4.63")
1条
详情
8517121019
GSM手机/无牌/型号:17
211条
详情
8517703000
GSM手机主板V/有插件
1483条
详情
8517703000
GSM手机主板(含零件)
1条
详情
8517121019
GSM手机,摩托罗拉牌
211条
详情
8517121019
GSM手机/W830/一电一充
211条
详情
8517703000
GSM手机主板AD/有插件
1483条
详情
8517121011
GSM手机(成套散件)
1条
详情
8517121019
GSM手机D18(30万像素)
1条
详情
8517121019
GSM手机Nexon牌NX-610FM型
211条
详情
8517121019
GSM手机/MOTOROLA,测试用
211条
详情
8517121019
GSM手机/MT-520 ELENBERG牌
211条
详情
8517121019
GSM手机/TS500/两电一充
211条
详情
8517121011
GSM手机(整套散件/2.4")
1条
详情
8517121011
GSM手机(2.4"/整套散件)
1条
详情
8517121011
GSM手机(1.8"/整套散件)
1条
详情
8517121019
GSM数字式手机AM225/2.4"
1条
详情
8517121019
GSM数字式手机AM220/2.2"
1条
详情
8517121019
GSM手机/TWIN66/两电一充
211条
详情
8517121011
手机(成套散件/GSM/3.5")
1条
详情
8517121011
GSM手机(1.77"/整套散件)
1条
详情
8517121019
GSM数字式手机AM209/1.77"
1条
详情
8517121011
GSM数字式手机整套散件
27条
详情
8517121011
GSM数字式手机成套散件
27条
详情
8517121019
GSM数字式手机/0.045KG/台
211条
详情
8517121019
GSM数字式手机/0.069KG/台
211条
详情
8517121019
摩托罗拉GSM数字式手机
211条
详情
8517121019
GSM手机 G.Net牌 型号:G212
211条
详情
8517121011
手机(GSM/整套散件/1.77")
1条
详情
8517703000
GSM手机主板(Z51021A)/Z51_MB
1条
详情
8517703000
GSM手机主板(D61011A)/D61_MB
1条
详情
8517703000
GSM手机主板(D62021A)/D62_MB
1条
详情
8517703000
GSM手机主板(D62021A1)/D62_MB
1条
详情
8517121019
GSM数字式手机/0.22013KG/台
1条
详情
8517703000
GSM手机主板(D61011A1)/D61_MB
1条
详情
8517121019
GSM数字式手机/0.21013KG/台
1条
详情
8517703000
GSM手机主板(Z52021A1)/Z52_MB
1条
详情
8517703000
GSM手机主板(Z610021A)/Z610_MB
1条
详情
8517703000
GSM手机主板(Z611021A)/Z611_MB
1条
详情
8517703000
GSM手机主板(Z2T1041A)/Z2T1_MB
1条
详情
8517121011
GSM手机手机成套散件)
1条
详情
8517121011
平板手机(GSM/7"/成套散件)
1条
详情
8517703000
GSM手机主板(Z6T2021A)/Z6T2_MB
1条
详情
8517121019
GSM手机DGG触摸式/200万像素
1条
详情
8517121019
GSM手机DF/触摸式/200万像素
1条
详情
8517121019
GSM手机DD/触摸式/200万像素
1条
详情
8517121019
GSM手机DC/触摸式/200万像素
1条
详情
8517121019
GSM手机DBB触摸式/200万像素
1条
详情
8517703000
GSM手机主板(T910DMB1A)/T910_MB
1条
详情
8517121019
数字式手机(GSM)(一电一充)
1条
详情
8517121019
GSM数字式手机swisstone/BBM620
1条
详情
8517121019
GSM数字式手机C25/品牌:ONIDA
1条
详情
8517121019
GSM手机/Z-800 30万像素ZIKOM牌
211条
详情
8517121019
GSM数字式手机(配一电一充)
1条
详情
8517703000
GSM手机主板(PZ326CM4A)/PZ326_MB
1条
详情
8517703000
GSM手机主板(PZ320EM1B)/PZ320_MB
1条
详情
8517121011
GSM手机整套散件(一电一充)
1条
详情
8517703000
GSM手机主板(T918BMB1A1)/T918_MB
1条
详情
8517703000
GSM手机主板(T920BMB1A2)/T920_MB
1条
详情
8517121019
GSM手机(数字式手持手机
1条
详情
8517121019
GSM/GPRS数字移动电话机/手机
1条
详情
8517121019
GSM数字式手机/0.068KG/台/单屏
211条
详情
8517121019
GSM数字式手机AM316/3.5"触摸式
1条
详情
8517121019
GSM数字式手机/0.167KG/台/双屏
1条
详情
8517121019
GSM数字式手机/0.166KG/台/单屏
1条
详情
8517121011
数字式手机整套散件(GSM/1.77")
1条
详情
8517121011
GSM手机成套散件(带一电一充)
1条
详情
8517121019
GSM手机32/含30万摄像头1个/单屏
211条
详情
8517121029
WCDMA手机
96条
详情
8517121090
WCDMA手机
88条
详情
8517121029
WCDMA数字式手机
1条
详情
8517121019
GSM制式移动电话机
211条
详情
8517121029
WCDMA数字移动电话机/威图手机
1条
详情
8517703000
手持式无线电话机板GSM制式/无
1483条
详情
8523492000
光盘(手机WCDMA宽带AMR测试软件)
1条
详情
8517703000
手机后壳LTE用金属件
1483条
详情
9030409000
手机LTE通信协议测试仪
1条
详情
9030409000
手机LTE通信协议测试系统
1条
详情
8517709000
LTE移动手机基站通信设备用盖板 200PCS
1条
详情
8517709000
LTE移动手机基站通信设备用盖板 180pcs
1条
详情
8517121090
WCDMA/GSM数字移动电话
88条
详情
9031900090
WCDMA/GSM多模升级模组
1条
详情
9030409000
WCDMA信令测试仪;研发用;支持WCDMA/HSPA/GSM终端通信测试;Anritsu
1条
详情
9030409000
TD-SCDMA信令测试仪;研发用;支持WCDMA/GSM/GPRS终端通信测试;Anritsu
1条
详情
9030409000
WCDMA信令测试仪;研发用;支持WCDMA/HSPA/GSM/GPRS终端通信测试;Anritsu
1条
详情
8517629900
多系统合路平台POI GSM/UMTS/LTE COMBINER
1条
详情
8517121019
手机
211条
详情
8517121029
手机
96条
详情
8517121090
手机
88条
详情
8517121019
手机C3
211条
详情
8517121019
4G手机
1条
详情
8517121090
LG手机
1条
详情
8517121090
3G手机
1条
详情
4202320000
手机
1663条
详情
8517703000
手机
1483条
详情
4202310090
手机
417条
详情
4202920000
手机
2257条
详情
8516330000
手机
32条
详情
3926909090
手机
16342条
详情
6307100000
手机
271条
详情
3926909090
手机
16342条
详情
4202920000
手机
2257条
详情
4202320000
手机
1663条
详情
4202920000
手机
2257条
详情
8517703000
手机
1条
详情
7326909000
手机
7487条
详情
8517121090
PHS手机
88条
详情
9018499000
手机
1条
详情
8517703000
手机
1483条
详情
3926909090
手机
16342条
详情
4202129000
手机
1条
详情
4304002000
手机
1条
详情
3926909090
手机
16342条
详情
3926909090
手机
16342条
详情
4202220000
手机
2033条
详情
6304939000
手机
753条
详情
7326909000
手机
7487条
详情
6304939000
手机
753条
详情
4202310090
手机
417条
详情
3926400000
手机
3281条
详情
8517703000
手机
1条
详情
8517709000
手机
1条
详情
3926400000
手机
3281条
详情
5609000000
手机
203条
详情
9018499000
手机
438条
详情
4202119090
手机
222条
详情
4819200000
手机
1条
详情
3926909090
手机
16342条
详情
4823909000
手机
1条
详情
9018499000
手机
1条
详情
8423811000
手机
1条
详情
8205400000
手机
1条
详情
8516330000
手机
1条
详情
9606210000
手机
1条
详情
8517121090
HTC手机
1条
详情
8517121029
CDMA手机
96条
详情
8517121090
YOTA手机
88条
详情
8517121019
MD90手机
211条
详情
8517121090
IDEN手机
88条
详情
8523511000
手机U盘
1条
详情
8517121090
OPPO手机
1条
详情
8517121029
acer手机
96条
详情
8517121029
手机/CDMA
96条
详情
8517121019
手机 D858
211条
详情
8517121019
手机 5200
211条
详情
8517121019
手机 6080
211条
详情
8517121019
手机 8202
211条
详情
8517121029
SHARP手机
96条
详情
8517121090
手机 1116
88条
详情
4202320000
PU手机
1663条
详情
8517121029
CASIO手机
1条
详情
4202320000
PU手机
1663条
详情
8523511000
手机TF卡
1条
详情
3926909090
手机底座
16342条
详情
8517703000
手机主板
1483条
详情
7318159090
手机螺钉
899条
详情
4202310090
手机皮套
417条
详情
8517121011
测试手机
27条
详情
8517703000
手机背盖
1483条
详情
8517707001
手机天线
20条
详情
3926909090
手机皮套
16342条
详情
8517121090
双模手机
88条
详情
8517703000
手机玻璃
1483条
详情
8517703000
手机转轴
1483条
详情
8517703000
手机外壳
1483条
详情
8477900000
手机模具
2384条
详情
8517703000
手机按键
1483条
详情
3920999090
手机贴膜
516条
详情
4908900000
手机贴纸
214条
详情
7020009990
手机贴膜
490条
详情
3926901000
手机面板
4015条
详情
8517703000
手机背板
1483条
详情
8534009000
手机软板
2944条
详情
9002199090
手机物镜
63条
详情
8517703000
手机中板
1483条
详情
8517703000
手机插座
1483条
详情
8517703000
手机侧键
1483条
详情
8517703000
手机插头
1483条
详情
8517703000
手机侧盖
1483条
详情
8517121090
智能手机
88条
详情
3926909090
手机夹子
16342条
详情
3926909090
手机机壳
16342条
详情
8517121011
双模手机
27条
详情
8517707090
手机天线
225条
详情
9018499000
牙科手机
438条
详情
8517703000
手机支架
1483条
详情
8517703000
手机镜片
1483条
详情
3926909090
手机边框
16342条
详情
7326909000
手机边框
7487条
详情
8517703000
手机垫片
1483条
详情
3926909090
手机外壳
16342条
详情
3926909090
手机贴膜
16342条
详情
3926909090
手机支架
16342条
详情
3926909090
手机袋子
16342条
详情
4016999090
手机支架
1204条
详情
8517709000
手机转轴
2808条
详情
8517703000
手机面板
1483条
详情
3919109900
手机贴膜
533条
详情
8517703000
手机零件
1483条
详情
3926400000
手机挂饰
3281条
详情
4202920000
手机臂袋
2257条
详情
8517703000
手机盖板
1483条
详情
8523529000
手机SIM卡
69条
详情
3926909090
手机挂件
16342条
详情
9002119090
手机镜头
33条
详情
4202320000
手机
1663条
详情
6307100000
手机擦布
271条
详情
3926909090
手机吸盘
16342条
详情
8517703000
手机灯罩
1483条
详情
3920490090
手机贴膜
200条
详情
7326909000
手机支架
7487条
详情
8480490000
手机模具
154条
详情
8517703000
手机屏幕
1483条
详情
8517703000
手机后壳
1483条
详情
3926400000
手机挂件
3281条
详情
4202320000
手机挂袋
1663条
详情
3926909090
手机臂套
16342条
详情
9001909090
手机部件
496条
详情
8517703000
手机底盖
1条
详情
8529909090
手机部件
1512条
详情
8306299000
手机边框
1370条
详情
8517703000
手机母板
1483条
详情
8517703000
手机副板
1483条
详情
7117190000
手机挂链
2558条
详情
3926909090
手机PVC套
1条
详情
3923210000
手机胶袋
1条
详情
7616991090
手机夹具
1829条
详情
8308100000
手机绳扣
1条
详情
8517121019
智能手机
211条
详情
8518210000
手机音箱
1条
详情
8517629400
蓝牙手机
1条
详情
8517121011
手机机芯
27条
详情
8517121011
手机散件
27条
详情
8517121019
手机机芯
211条
详情
8517121019
手机机头
211条
详情
8517121019
手机 N2626
211条
详情
8517121019
试验手机
211条
详情
8517121019
测试手机
211条
详情
8517121019
手机机身
211条
详情
8517703000
手机背光
1483条
详情
8517703000
手机胶件
1483条
详情
8517703000
手机机壳
1483条
详情
8517703000
手机模块
1483条
详情
8517703000
手机翻盖
1483条
详情
4202910090
手机腰包
1条
详情
4202320000
手机皮套
1663条
详情
8518100001
手机话筒
37条
详情
8518100090
手机麦克
619条
详情
8518100090
手机话筒
619条
详情
8518290000
手机听筒
619条
详情
8534001000
手机软板
1368条
详情
8517703000
手机触笔
1483条
详情
5401102000
手机挂带
108条
详情
4205009090
手机皮套
242条
详情
7508909000
手机镍片
59条
详情
8517121029
智能手机
96条
详情
8517121090
苹果手机
88条
详情
8517121090
黑莓手机
88条
详情
8517121090
卡片手机
88条
详情
8517121090
低端手机
88条
详情
8518300000
手机耳机
87条
详情
8531200000
手机屏幕
474条
详情
9803003000
手机动漫
78条
详情
6304939000
手机挂件
753条
详情
8517703000
手机磁膜
1483条
详情
3926400000
手机挂链
3281条
详情
4016109000
手机挂件
498条
详情
9002199020
手机物镜
4条
详情
9002199090
手机镜头
63条
详情
7326909000
手机挂链
1条
详情
6304929000
手机挂件
1条
详情
7117190000
手机挂件
1条
详情
7326909000
手机挂件
1条
详情
9503008900
手机挂件
1条
详情
3926400000
手机贴纸
3281条
详情
3926909090
手机护套
1条
详情
3926909090
手机托盘
1条
详情
8517709000
手机支架
1条
详情
7326909000
手机挂饰
7487条
详情
8517703000
手机听筒
1483条
详情
4202320000
手机
1663条
详情
6304939000
手机吊坠
1条
详情
8308100000
手机
1条
详情
3921909090
手机贴膜
620条
详情
3919109900
手机贴纸
533条
详情
7020009990
手机挂件
490条
详情
3926400000
手机外壳
3281条
详情
8517703000
手机滑盖
1条
详情
8518100090
手机耳麦
1条
详情
6304939000
手机挂绳
753条
详情
7117190000
手机提链
1条
详情
5609000000
手机吊带
1条
详情
5609000000
手机吊绳
1条
详情
4202320000
手机布袋
1条
详情
8306299000
手机挂件
1370条
详情
3307900000
手机香片
1条
详情
8517703000
手机滑板
1条
详情
3926400000
手机贴膜
3281条
详情
8517703000
USB手机线
1条
详情
5609000000
手机挂绳
203条
详情
9002909090
手机镜头
1条
详情
4202320000
手机外套
1条
详情
7117900000
手机挂闪
1条
详情
9023009000
手机模型
339条
详情
8310000000
手机铭板
1条
详情
9018499000
高速手机
1条
详情
3926400000
手机挂绳
3281条
详情
8517709000
手机振子
1条
详情
8517703000
手机彩壳
1条
详情
9018499000
气动手机
1条
详情
8517703000
手机按件
1条
详情
4202220000
PVC手机
2033条
详情
4202220000
EVA手机
1条
详情
9018499000
低速手机
1条
详情
7117190000
手机吊链
1条
详情
4202220000
手机吊袋
1条
详情
8420990000
手机托架
56条
详情
8518300000
手机耳塞
1条
详情
8525801301
手机镜头
38条
详情
4202320000
PVC手机
1条
详情
8517703000
手机芯片
1483条
详情
4819200000
手机礼盒
1条
详情
7117190000
手机吊坠
2558条
详情
9503008900
玩具手机
1条
详情
8517121090
大象手机
1条
详情
9023009000
手机模板
1条
详情
7117190000
手机颈链
1条
详情
4908900000
手机贴花
1条
详情
8517703000
手机软板
1条
详情
8205590000
手机撬棒
1条
详情
8517709000
手机滑轨
1条
详情
8504409999
手机直充
1条
详情
3926909090
手机模型
1条
详情
8517703000
手机面壳
1条
详情
8517703000
手机胶壳
1条
详情
8517703000
手机窗口
1条
详情
8513101000
LED手机
1条
详情
7117900000
PVC手机
1条
详情
4202320000
EVA手机
1条
详情
9607110000
手机拉链
1条
详情
8517703000
手机钢片
1条
详情
8517703000
手机部件
1条
详情
8517703000
手机底壳
1条
详情
9403609990
手机柜台
1条
详情
8414519900
手机风扇
1条
详情
8517121019
功能手机
1条
详情
8205590000
手机撬片
1条
详情
8517121090
三防手机
1条
详情
8517121090
华硕手机
1条
详情
8504409999
手机座充
1条
详情
9018499000
齿科手机
1条
详情
8517703000
手机面膜
1条
详情
4202920000
PVC手机
1条
详情
8308100000
手机吊扣
1条
详情
4202310090
手机套子
1条
详情
8306299000
手机吊饰
1条
详情
9404909000
手机抱枕
1条
详情
8517703000
手机音响
1条
详情
8518290000
手机音响
1条
详情
9018410000
牙钻手机
1条
详情
8536690000
手机插口
1条
详情
8517121090
华为手机
1条
详情
8517121090
安卓手机
1条
详情
8517121090
移动手机
1条
详情
8517121090
海尔手机
1条
详情
8517121090
超薄手机
1条
详情
8517121090
手表手机
1条
详情
8517121090
金立手机
1条
详情
8517121090
学生手机
1条
详情
8517121090
老年手机
1条
详情
8517121090
联想手机
1条
详情
8517121090
中兴手机
1条
详情
8517121090
绿色手机
1条
详情
8517703000
手机背胶
1条
详情
8517709000
手机底座
1条
详情
3926909090
手机附件
1条
详情
8531200000
手机LCD屏
1条
详情
8517709000
手机用屏
1条
详情
8518290000
手机喇叭
1条
详情
8517703000
手机加密
1条
详情
8517121019
儿童手机
1条
详情
7020009990
手机玻璃
1条
详情
4202920000
手机臂包
1条
详情
8526920000
手机遥控
1条
详情
8306299000
手机配饰
1条
详情
3926909090
手机保护
1条
详情
4819100000
手机纸盒
1条
详情
8517121090
HTC7060手机
88条
详情
8517121090
HTC手机709D
88条
详情
9002199090
手机镜头2
63条
详情
8517121090
F252 3G手机
88条
详情
8517703000
手机主板2
1483条
详情
8517703000
手机用AF窗
1483条
详情
8517121090
HTC手机D816d
88条
详情
8517121090
HTC 90Le手机
88条
详情
8517703000
手机主板85
1条
详情
8517703000
手机主板/9
1条
详情
7419999900
手机绳/4PCS
815条
详情
8517703000
手机主板Z1
1条
详情
8517707090
手机天线3D
1条
详情
8517703000
手机主板74
1条
详情
8517121029
SHARP手机/3G
96条
详情
8517703000
手机镜片1A
1条
详情
4205009090
手机绳/2PCS
242条
详情
4205009090
手机绳/6PCS
242条
详情
8529109029
手机TV天线
1条
详情
4202920000
PU手机臂包
1条
详情
8517703000
手机PC按键
1条
详情
9004909000
手机3D眼镜
1条
详情
londing...
X