hscode
商品描述
实例汇总
详情
5402331000
涤纶长丝纱线
227条
详情
5402470000
涤纶长丝纱线
155条
详情
5402699000
涤纶长丝纱线
73条
详情
5402620000
涤纶长丝纱线
1条
详情
5403490000
100%涤纶长丝纱线
74条
详情
5401101000
涤纶长丝缝纫纱线
586条
详情
5402620000
涤纶长丝多股纱线
1条
详情
5402339000
100%涤纶长丝变形纱线
1条
详情
5402331000
环保再生涤纶长丝纱线
1条
详情
5402520000
服装用涤纶长丝纱线
1条
详情
5402520000
涤纶长丝纱线/合纤长丝制
57条
详情
5402699000
涤纶长丝多股纱线/100%涤纶
1条
详情
5402470000
涤纶长丝纱线POLYESTER FILAMENT
155条
详情
5402331000
涤纶长丝(聚酯变形纱线,C级)
1条
详情
5402200020
涤纶长丝纱线TENACITY POLYESTER YARN
30条
详情
5402699000
加捻超强聚乙烯与涤纶长丝纱线
73条
详情
5402449000
涤纶长丝,变形纱线,单纱,卷装。
46条
详情
5505100000
非零售涤纶长丝弹性纱线/边角料下脚料
1条
详情
5401101000
涤纶长丝缝纫纱线,100%涤纶未染色,Z捻
586条
详情
5401101000
涤纶长丝缝纫纱线POLYSTER FILAMENT SEWING THREAD.
586条
详情
5402331000
涤纶长丝,POLYESTER DRAW TEXTURED YARN,变形纱线,形
227条
详情
5402470000
涤纶长丝POLYESTER FILAMENT YARN,普通纱线,复丝单纱.
155条
详情
5402331000
涤纶长丝 种类弹力丝,纱线形态单纱,POLYESTER YARN 50
227条
详情
5402200090
高强纱线
1条
详情
5402321100
高强纱线
49条
详情
5402619000
高强尼龙纱线
1条
详情
5402200090
高强力多股纱线
76条
详情
5402200090
聚酯高强纱线
76条
详情
5402112000
高强力多股纱线
10条
详情
5402199000
尼龙高强纱线
1条
详情
5402200090
高强涤纶加捻纱线
76条
详情
5402200090
高强力涤纶加捻纱线
76条
详情
5402192000
聚酰胺-6,6高强纱线
21条
详情
5402199000
尼龙制高强力多股纱线
29条
详情
5402619000
尼经非高强力多股纱线
44条
详情
5402200090
高强力纱涤纶加捻纱线
76条
详情
5509420000
高强度PE纱多股短纤纱线
78条
详情
5402192000
包胶高强力尼龙66长纱线
1条
详情
5902101000
尼龙高强纱线制帘子布
1条
详情
5402200020
聚酯纱线/高强力单股纱线
30条
详情
5402191000
高强尼龙纱线(银纤维纱线)
1条
详情
5402200090
聚酯纺制的高强力多股纱线
76条
详情
5402192000
尼龙六六纺制的高强纱线
1条
详情
5402192000
非零售尼龙66高强力多股纱线
1条
详情
5402200010
高强涤纶丝,股线,100%聚酯纱线
98条
详情
5308909900
纱线,竹纤维,高强力纱,股线,非供零售用
50条
详情
5402451000
尼龙-6长丝纱线YARN,单纱,FDY,非差别,非高强,
150条
详情
5403410000
纱线,染色人造丝,高强力纱,股线,非供零售用
128条
详情
5402451000
非变形纱线,单纱,非差别化纤维,非高强力纱,
1条
详情
5402200020
聚酯高强纱线POLYESTER WELDABLE YARN,种类:高强
30条
详情
5402611000
尼龙纱线MONOFILAMENT DE POLIESTER,种类:高强力纱,纱
55条
详情
5402470000
涤纶纱线,单纱,高强力纱,55D,非零售用,塑料袋装
155条
详情
5402470000
聚酯纱线POLYESTER GREY YARN,非高强力,单纱,非差别化
155条
详情
5402692000
氨纶纱线,高强度纱,成卷,是差别化纤维,非供零售
24条
详情
5402460000
聚酯纱线YARN OF POLYESTER,非高强纱线,股线,非零售
46条
详情
5402192000
尼龙纤维纱线/高强力纱/股纱/细特纤维/制睫毛刷用
21条
详情
5402200020
聚酯纱线,高强力纱非零售单纱制遮阳网用100%聚酯制
30条
详情
5402311900
100%尼龙纱线变形纱线,单股,不是高强力纱不是差别化
28条
详情
5402470000
聚酯纱线,非高强力纱,化纤长丝制,非零售,未加捻,单纱.
155条
详情
5501200000
高强涤纶长丝
14条
详情
5402200010
高强涤纶长丝
98条
详情
5402331000
高强涤纶长丝线
1条
详情
5402200010
粉红高强涤纶长丝
1条
详情
5402200010
2600D黄色高强涤纶长丝
1条
详情
5402200010
2600D蓝色高强涤纶长丝
1条
详情
5402200010
2600D紫色高强涤纶长丝
1条
详情
5402200010
2600D橙色高强涤纶长丝
1条
详情
5402470000
涤纶长丝,高强力,制缝纫线单纱
155条
详情
5109901100
纱线
6条
详情
5510120000
纱线
138条
详情
5511200000
纱线
24条
详情
5205270000
纱线
41条
详情
5501900000
纱线
40条
详情
5402699000
纱线
73条
详情
5402331000
纱线
227条
详情
5509990000
纱线
98条
详情
5606000000
纱线
159条
详情
5207100000
纱线
44条
详情
5108109090
纱线
21条
详情
5106100000
纱线
85条
详情
5206320000
纱线
161条
详情
5509120000
纱线
65条
详情
5509620000
纱线
136条
详情
5509520000
纱线
34条
详情
5509590000
纱线
56条
详情
5509910000
纱线
58条
详情
5109909000
纱线
9条
详情
5107100000
纱线
204条
详情
5402390000
纱线
46条
详情
5510110000
纱线
168条
详情
5108101990
纱线
17条
详情
5510200000
纱线
69条
详情
5206120000
纱线
83条
详情
5109109000
纱线
13条
详情
5206440000
纱线
55条
详情
5509610000
纱线
171条
详情
5206250000
纱线
52条
详情
5509410000
纱线
76条
详情
5205110000
纱线
104条
详情
5107200000
纱线
166条
详情
5205220000
纱线
127条
详情
5205330000
纱线
42条
详情
5402599000
纱线
25条
详情
5404110090
纱线
66条
详情
5206310000
纱线
54条
详情
5205350000
纱线
44条
详情
5108201100
纱线
35条
详情
5108101100
纱线
61条
详情
5206420000
纱线
156条
详情
5108209090
纱线
30条
详情
5406001000
纱线
76条
详情
5205420000
纱线
199条
详情
5207900000
纱线
23条
详情
5509530000
纱线
86条
详情
5509320000
纱线
168条
详情
5510300000
纱线
117条
详情
5205310000
纱线
53条
详情
5509510000
纱线
67条
详情
5509920000
纱线
51条
详情
5205440000
纱线
99条
详情
5205320000
纱线
122条
详情
5510900000
纱线
279条
详情
5306200000
纱线
95条
详情
5306100000
纱线
83条
详情
5106200000
纱线
104条
详情
5206240000
纱线
94条
详情
5509690000
纱线
237条
详情
5511300000
纱线
15条
详情
5206330000
纱线
56条
详情
5206430000
纱线
54条
详情
5205120000
纱线
104条
详情
5206230000
纱线
89条
详情
5110000090
纱线
9条
详情
5403490000
纱线
74条
详情
5205240000
纱线
105条
详情
5204110000
纱线
55条
详情
5402499090
纱线
32条
详情
5206110000
纱线
65条
详情
5206210000
纱线
65条
详情
5403319000
纱线
7条
详情
5205230000
纱线
106条
详情
5206220000
纱线
90条
详情
5206350000
纱线
34条
详情
5205340000
纱线
58条
详情
5403410000
纱线
128条
详情
5205210000
纱线
65条
详情
5308200000
纱线
20条
详情
5401101000
纱线
586条
详情
5402200090
纱线
76条
详情
5402340000
纱线
15条
详情
5402470000
纱线
155条
详情
5402480000
纱线
27条
详情
5402519000
纱线
16条
详情
5402612000
纱线
37条
详情
5402613000
纱线
12条
详情
5402620000
纱线
111条
详情
5403420000
纱线
17条
详情
5109101100
纱线
7条
详情
5402611000
纱线
55条
详情
3306200000
纱线
45条
详情
5402530000
纱线
3条
详情
5402339000
纱线
117条
详情
5604100000
纱线
222条
详情
5402520000
纱线
57条
详情
5308909900
纱线
50条
详情
5202100000
纱线
1条
详情
5404190090
纱线
1条
详情
5108201990
纱线
15条
详情
5402319000
纱线
35条
详情
5401102000
纱线
108条
详情
5406002000
纱线
14条
详情
5205430000
纱线
86条
详情
5511100000
纱线
33条
详情
5402311200
纱线
62条
详情
5205320000
纱线
122条
详情
5207100000
纱线
44条
详情
5205110000
纱线
104条
详情
5004000000
纱线
42条
详情
5206450000
纱线
43条
详情
5206440000
纱线
55条
详情
5206430000
纱线
54条
详情
5206420000
纱线
156条
详情
5206410000
纱线
34条
详情
5206350000
纱线
34条
详情
5206340000
纱线
47条
详情
5206330000
纱线
56条
详情
5206320000
纱线
161条
详情
5206310000
纱线
54条
详情
5206250000
纱线
52条
详情
5206230000
纱线
89条
详情
5206210000
纱线
65条
详情
5205480000
纱线
37条
详情
5205470000
纱线
44条
详情
5205460000
纱线
40条
详情
5205430000
纱线
86条
详情
5205440000
纱线
99条
详情
5206140000
纱线
57条
详情
5205410000
纱线
50条
详情
5205350000
纱线
44条
详情
5205340000
纱线
58条
详情
5205330000
纱线
42条
详情
5205310000
纱线
53条
详情
5205260000
纱线
45条
详情
5205230000
纱线
106条
详情
5205210000
纱线
65条
详情
5205150000
纱线
29条
详情
5205120000
纱线
104条
详情
5406001000
纱线
76条
详情
5509410000
纱线
76条
详情
5205420000
纱线
199条
详情
5509990000
纱线
98条
详情
5107100000
纱线
204条
详情
5204110000
纱线
55条
详情
5205140000
纱线
48条
详情
5205330000
纱线
42条
详情
5205420000
纱线
199条
详情
5206220000
纱线
90条
详情
5205220000
纱线
127条
详情
5306100000
纱线
83条
详情
5306200000
纱线
95条
详情
5307100000
纱线
13条
详情
5307200000
纱线
20条
详情
5308901200
纱线
11条
详情
5308909100
纱线
7条
详情
5308909900
纱线
50条
详情
4822100000
纱线
18条
详情
5402611000
纱线
55条
详情
5511100000
纱线
33条
详情
5006000000
纱线
3条
详情
5604900000
纱线
9条
详情
5205240000
纱线
105条
详情
5404110010
纱线
44条
详情
5103201000
纱线
1条
详情
5505100000
纱线
350条
详情
5402331000
CVC纱线
1条
详情
5207900000
纱线
23条
详情
5402699000
纱线
1条
详情
5510900000
纱线
279条
详情
5402191000
T/C纱线
1条
详情
5402339000
纱线
117条
详情
5108201990
纱线
15条
详情
5308901200
纱线
1条
详情
5402699000
纱线
1条
详情
8213000000
纱线
1条
详情
5004000000
纱线.
42条
详情
5205320000
纱线.
122条
详情
5206310000
6S棉纱线
54条
详情
5206210000
6S棉纱线
65条
详情
5206210000
7S棉纱线
65条
详情
5206110000
6S棉纱线
65条
详情
5205410000
7S棉纱线
50条
详情
5205410000
6S棉纱线
50条
详情
5205310000
7S棉纱线
53条
详情
5205310000
6S棉纱线
53条
详情
5205210000
6S棉纱线
65条
详情
5205210000
7S棉纱线
65条
详情
5205110000
6S棉纱线
104条
详情
5205110000
7S棉纱线
104条
详情
5509530000
32支纱线
1条
详情
5205110000
TC棉纱线
1条
详情
5510120000
全粘纱线
138条
详情
5109109000
羊毛纱线
13条
详情
5509310000
腈纶纱线
90条
详情
5205420000
混纺纱线
199条
详情
5509120000
芳纶纱线
65条
详情
5509510000
混纺纱线
67条
详情
5108201100
羊绒纱线
35条
详情
5509910000
混纺纱线
58条
详情
5206320000
混纺纱线
161条
详情
5509690000
混纺纱线
237条
详情
5206310000
混纺纱线
54条
详情
5402611000
尼龙纱线
55条
详情
5308901200
苎麻纱线
11条
详情
5108101100
羊绒纱线
61条
详情
5205420000
全棉纱线
199条
详情
5306200000
亚麻纱线
95条
详情
5207100000
花式纱线
44条
详情
5402321200
尼龙纱线
20条
详情
5402329000
尼龙纱线
42条
详情
5505100000
腈纶纱线
350条
详情
5509110000
芳纶纱线
85条
详情
5509120000
锦纶纱线
65条
详情
5509210000
纯涤纱线
137条
详情
5509310000
晴纶纱线
90条
详情
5509320000
毛腈纱线
168条
详情
5509320000
混纺纱线
168条
详情
5509320000
腈涤纱线
168条
详情
5509320000
花式纱线
168条
详情
5509410000
化纤纱线
76条
详情
5509410000
芳纶纱线
76条
详情
5509420000
混纺纱线
78条
详情
5509520000
混纺纱线
34条
详情
5509530000
棉晴纱线
86条
详情
5509530000
涤棉纱线
86条
详情
5509590000
包芯纱线
56条
详情
5509610000
毛腈纱线
171条
详情
5509610000
针织纱线
171条
详情
5509610000
腈毛纱线
171条
详情
5509610000
化纤纱线
171条
详情
5509620000
棉晴纱线
136条
详情
5402390000
涤纶纱线
46条
详情
5509620000
腈纶纱线
136条
详情
5509620000
棉腈纱线
136条
详情
5509690000
腈涤纱线
237条
详情
5509690000
腈尼纱线
237条
详情
5509920000
混纺纱线
51条
详情
5509920000
涤棉纱线
51条
详情
5510110000
粘胶纱线
168条
详情
5510110000
人纤纱线
168条
详情
5510110000
混纺纱线
168条
详情
5510110000
粘尼纱线
168条
详情
5510120000
人造纱线
138条
详情
5510120000
腈纶纱线
138条
详情
5510120000
染色纱线
138条
详情
5510300000
混纺纱线
117条
详情
5510900000
粘腈纱线
279条
详情
5510900000
针织纱线
279条
详情
5510900000
人造纱线
279条
详情
5510900000
花式纱线
279条
详情
5511100000
天丝纱线
33条
详情
5108209090
混纺纱线
30条
详情
5509590000
混纺纱线
56条
详情
5509110000
尼龙纱线
85条
详情
5402331000
聚酯纱线
227条
详情
5306100000
亚麻纱线
83条
详情
5205210000
混纺纱线
65条
详情
5402331000
全涤纱线
227条
详情
5509990000
混纺纱线
98条
详情
5510200000
混纺纱线
69条
详情
5402319000
尼龙纱线
35条
详情
5606000000
螺旋纱线
159条
详情
5606000000
全涤纱线
159条
详情
5205320000
混纺纱线
122条
详情
5509990000
化纤纱线
98条
详情
5108101990
针织纱线
17条
详情
5308901100
苎麻纱线
17条
详情
5402699000
涤纶纱线
73条
详情
5402613000
芳纶纱线
12条
详情
5609000000
花式纱线
203条
详情
5205210000
全棉纱线
65条
详情
5107200000
混纺纱线
166条
详情
5206420000
混纺纱线
156条
详情
5509210000
全涤纱线
137条
详情
5509320000
全腈纱线
168条
详情
5106200000
粗纺纱线
104条
详情
5205210000
纯棉纱线
65条
详情
5509690000
针织纱线
237条
详情
5509910000
棉纺纱线
58条
详情
5509620000
混纺纱线
136条
详情
5509620000
腈棉纱线
136条
详情
5402612000
尼龙纱线
37条
详情
5402520000
聚酯纱线
57条
详情
5402511000
尼龙纱线
24条
详情
5402512000
尼龙纱线
13条
详情
5402520000
涤纶纱线
57条
详情
5402339000
聚酯纱线
117条
详情
5402321100
尼龙纱线
49条
详情
5306200000
麻棉纱线
95条
详情
5307200000
黄麻纱线
20条
详情
5206450000
48S棉纱线
43条
详情
5206440000
32S棉纱线
55条
详情
5206350000
48S棉纱线
34条
详情
5206340000
32S棉纱线
47条
详情
5206330000
26S棉纱线
56条
详情
5206320000
20S棉纱线
161条
详情
5206320000
10S棉纱线
161条
详情
5206250000
48S棉纱线
52条
详情
5206240000
40S棉纱线
94条
详情
5206240000
32S棉纱线
94条
详情
5206230000
26S棉纱线
89条
详情
5206220000
10S棉纱线
90条
详情
5206140000
32S棉纱线
57条
详情
5206150000
48S棉纱线
33条
详情
5206130000
26S棉纱线
41条
详情
5206120000
10S棉纱线
83条
详情
5205470000
全棉纱线
44条
详情
5205480000
全棉纱线
37条
详情
5205470000
60S棉纱线
44条
详情
5205460000
48S棉纱线
40条
详情
5205460000
全棉纱线
40条
详情
5205430000
26S棉纱线
86条
详情
5205430000
全棉纱线
86条
详情
5205440000
32S棉纱线
99条
详情
5205440000
40S棉纱线
99条
详情
5205420000
20S棉纱线
199条
详情
5205420000
12S棉纱线
199条
详情
5205420000
16S棉纱线
199条
详情
5205420000
10S棉纱线
199条
详情
5205410000
全棉纱线
50条
详情
5205350000
全棉纱线
44条
详情
5205350000
60S棉纱线
44条
详情
5205350000
48S棉纱线
44条
详情
5205340000
全棉纱线
58条
详情
5205340000
40S棉纱线
58条
详情
5205340000
32S棉纱线
58条
详情
5205330000
26S棉纱线
42条
详情
5205330000
全棉纱线
42条
详情
5205320000
12S棉纱线
122条
详情
5205320000
10S棉纱线
122条
详情
5205320000
16S棉纱线
122条
详情
5205320000
20S棉纱线
122条
详情
5205280000
全棉纱线
31条
详情
5205310000
全棉纱线
53条
详情
5205270000
全棉纱线
41条
详情
5205260000
全棉纱线
45条
详情
5205240000
40S棉纱线
105条
详情
5205240000
全棉纱线
105条
详情
5106200000
混纺纱线
104条
详情
5205220000
全棉纱线
127条
详情
5205220000
20S棉纱线
127条
详情
5205150000
60S棉纱线
29条
详情
5205150000
全棉纱线
29条
详情
5205140000
全棉纱线
48条
详情
5205130000
26S棉纱线
45条
详情
5205140000
40S棉纱线
48条
详情
5205140000
32S棉纱线
48条
详情
5205120000
10S棉纱线
104条
详情
5205120000
16S棉纱线
104条
详情
5202100000
废棉纱线
49条
详情
5108101990
兔毛纱线
17条
详情
5108201990
兔毛纱线
15条
详情
5206120000
棉制纱线
83条
详情
5206240000
棉制纱线
94条
详情
5004000000
真丝纱线
42条
详情
5511200000
混纺纱线
24条
详情
5509210000
涤纶纱线
137条
详情
5106100000
羊毛纱线
85条
详情
5509320000
腈纶纱线
168条
详情
5402620000
聚酯纱线
111条
详情
5510120000
混纺纱线
138条
详情
5609000000
手编纱线
203条
详情
5109909000
花式纱线
9条
详情
5509610000
混纺纱线
171条
详情
5207100000
金棉纱线
44条
详情
5308901400
混纺纱线
41条
详情
5510900000
腈粘纱线
279条
详情
5205230000
混纺纱线
106条
详情
5406001000
花式纱线
76条
详情
5404190010
涤纶纱线
39条
详情
5402620000
其他纱线
111条
详情
5108201100
混纺纱线
35条
详情
5206210000
混纺纱线
65条
详情
5205110000
全棉纱线
104条
详情
5107100000
羊毛纱线
204条
详情
5509420000
化纤纱线
78条
详情
5402620000
全涤纱线
111条
详情
5509110000
混纺纱线
85条
详情
5108109090
针织纱线
21条
详情
5510900000
混纺纱线
279条
详情
5206410000
混纺纱线
34条
详情
5306200000
混纺纱线
95条
详情
5509520000
针织纱线
34条
详情
5107100000
全毛纱线
204条
详情
5402470000
全涤纱线
155条
详情
5206120000
混纺纱线
83条
详情
5509120000
尼龙纱线
65条
详情
5510120000
粘胶纱线
138条
详情
5205440000
全棉纱线
99条
详情
5205320000
全棉纱线
122条
详情
5402200010
地毯纱线
1条
详情
5402470000
聚酯纱线
155条
详情
5402311100
尼龙纱线
55条
详情
5509210000
腈涤纱线
137条
详情
5509910000
针织纱线
58条
详情
5205420000
针织纱线
199条
详情
5206110000
混纺纱线
65条
详情
5106200000
针织纱线
104条
详情
5106100000
针织纱线
85条
详情
5107200000
针织纱线
166条
详情
5107100000
针织纱线
204条
详情
5108109090
混纺纱线
21条
详情
5205430000
混纺纱线
86条
详情
8448590000
纱线挑针
1509条
详情
5206110000
针织纱线
65条
详情
5402339000
涤纶纱线
117条
详情
5205110000
针织纱线
104条
详情
5509620000
针织纱线
136条
详情
5106100000
混纺纱线
85条
详情
5106200000
毛绒纱线
104条
详情
5106200000
羊毛纱线
104条
详情
5107100000
羊绒纱线
204条
详情
5107100000
混纺纱线
204条
详情
5107200000
羊毛纱线
166条
详情
5202100000
废短纱线
49条
详情
5204110000
全棉纱线
55条
详情
5205230000
涤棉纱线
106条
详情
5205310000
棉制纱线
53条
详情
5205320000
纯棉纱线
122条
详情
5205320000
花式纱线
122条
详情
5205330000
纯棉纱线
42条
详情
5205420000
纯棉纱线
199条
详情
5205440000
纯棉纱线
99条
详情
5206110000
棉尼纱线
65条
详情
5206220000
混纺纱线
90条
详情
5206220000
棉涤纱线
90条
详情
5206240000
针织纱线
94条
详情
5206310000
棉制纱线
54条
详情
5206330000
混纺纱线
56条
详情
5206330000
花式纱线
56条
详情
5206340000
花式纱线
47条
详情
londing...
X