hscode
商品描述
查看相关内容
2903399090
表面涂布剂/五氟丁烷
实例 | 详情
3824780000
五氟丁烷五氟丙烷混合发泡剂
实例 | 详情
2901100000
丁烷
实例 | 详情
2711139000
丁烷
实例 | 详情
3606100000
丁烷
实例 | 详情
2915330000
丁烷
实例 | 详情
8413503190
丁烷
实例 | 详情
2903199000
1-氯丁烷
实例 | 详情
2903299090
1-氯丁烷
实例 | 详情
2903399090
1-碘丁烷
实例 | 详情
2711139000
液化丁烷
实例 | 详情
2711131000
液化丁烷
实例 | 详情
2921199031
2-氨基丁烷
实例 | 详情
2903199000
氯代叔丁烷
实例 | 详情
3402209000
丁烷清洗剂
实例 | 详情
2903890090
八氟环丁烷
实例 | 详情
2903799090
1-溴-4-氯丁烷
实例 | 详情
2711139000
液化气[丁烷]
实例 | 详情
2903399090
1-溴-4-氟丁烷
实例 | 详情
2711139000
液化混合丁烷
实例 | 详情
2711139000
其他液化丁烷
实例 | 详情
2903890090
溴甲基环丁烷
实例 | 详情
2929909090
异腈基叔丁烷
实例 | 详情
2934991000
1,4-丁烷磺内酯
实例 | 详情
2901100000
2,3-二甲基丁烷
实例 | 详情
2903890090
全氟环丁烷(25G)
实例 | 详情
2903890090
(溴甲基)环丁烷
实例 | 详情
2903399090
1-溴-2-甲基丁烷
实例 | 详情
3822009000
1-氯丁烷测试剂
实例 | 详情
2942000000
甲氧基九氟丁烷
实例 | 详情
2917190090
1,2,3,4-丁烷四羧酸
实例 | 详情
2921499090
3-氨基-1-苯基丁烷
实例 | 详情
2905499000
1,2,3,4-丁烷四羧酸
实例 | 详情
2921499090
2-氨基-4-苯基丁烷
实例 | 详情
2915400090
2-氯代-2-甲基丁烷
实例 | 详情
2932999099
3-氨基氧杂环丁烷
实例 | 详情
2942000000
氮杂环丁烷盐酸盐
实例 | 详情
2932999099
氧杂环丁烷-3-甲醇
实例 | 详情
2903799090
1-溴-4,4,4-三氟丁烷
实例 | 详情
2903890090
八氟环丁烷(C318)
实例 | 详情
2903399090
1,3-二溴-3-甲基丁烷
实例 | 详情
2711139000
液化丁烷,状态:液态
实例 | 详情
2711139000
液化丁烷(冷冻大船)
实例 | 详情
2926909090
1,2-二溴-2,4-二腈丁烷
实例 | 详情
2922499990
N-BOC-氨基环丁烷甲酸
实例 | 详情
9027100090
丁烷气体检测传感器
实例 | 详情
2942000000
(S)-1,1,1-三氟丁烷-2-胺
实例 | 详情
2933990099
3-异丙氧基氮杂环丁烷
实例 | 详情
2917190090
1,2,3,4-丁烷四羧酸
实例 | 详情
2942000000
4-氨基-2-甲基丁烷-2-醇
实例 | 详情
2921590090
2,3-二(4-氯苯基)丁烷-2,3-
实例 | 详情
2903890090
(R)-(-)-2-氨基-3-甲基丁烷
实例 | 详情
2903399090
1-碘丁烷(含稳定剂铜屑)
实例 | 详情
2933990099
3-羟基氮杂环丁烷盐酸盐
实例 | 详情
2933990099
3-氰亚甲基-氮杂环丁烷-1
实例 | 详情
2942000000
1-氨基环丁烷甲酸盐酸盐
实例 | 详情
2903199000
丁烷 034-4 N-BUTYL CHLORIDE
实例 | 详情
2932999099
3-甲基-3-羧基氧杂环丁烷
实例 | 详情
2904209090
2,3-二甲基-2,3-二硝基丁烷
实例 | 详情
2942000000
试剂级环丁烷四甲酸二酐
实例 | 详情
7321110000
便携式丁烷灶具成套散件
实例 | 详情
3814000000
二丁氧基丁烷丁醇混合物
实例 | 详情
2915390090
1,4-二乙酰氧基二氧杂丁烷
实例 | 详情
2926909090
1,2-二溴-2,4-二氰基丁烷
实例 | 详情
2932999099
3-甲基-3-羟甲基氧杂环丁烷
实例 | 详情
2933990099
N-二苯甲基氮杂环丁烷-3-醇
实例 | 详情
2932999099
3-氨基-3-羟甲基氧杂环丁烷
实例 | 详情
2711139000
液化丁烷FULLYREFRIGERATEDBUTANE
实例 | 详情
3822009000
抗环丁烷嘧啶二聚体测试剂
实例 | 详情
2903890090
八氟环丁烷(八氟化四碳)
实例 | 详情
2932999099
顺-二氨络[1,1-环丁烷二羧酸]
实例 | 详情
2711139000
液化丁烷FULLY FEFRIGERATED BUTANE
实例 | 详情
2711139000
液化丁烷FULLY REFRIGERATED BUTANE
实例 | 详情
2933790090
氮杂环丁烷衍生物(单环母核)
实例 | 详情
3822009000
1,1,1,4,4,4-六氟丁烷-2,3-丁二醇
实例 | 详情
2711139000
丁烷气罐129024PCS CASSETTE GAS 220G
实例 | 详情
2903199000
氯代叔丁烷 2-CHLORO-2-METHYLPROPANE
实例 | 详情
2901100000
异戊烷(2-甲基丁烷) 2-METHYLBUTANE
实例 | 详情
2903890090
(S)-4-氧代-2-氮杂环丁烷羧酸苄酯
实例 | 详情
2711131000
一次性罐装液化丁烷MULTIGAS,液化.
实例 | 详情
2921290090
N,N,N’,N’-四甲基-1,4-二氨基丁烷
实例 | 详情
2711139000
液化丁烷 状态:液态冷冻货散装船
实例 | 详情
2711131000
直接灌注香烟打火机等用液化丁烷
实例 | 详情
2711139000
测试烟火报警器灵敏度用液化丁烷
实例 | 详情
2921499090
2-氨基-4-苯基丁烷 2-AMINO-4-PHENYLBUTANE
实例 | 详情
2933990099
3-(3-甲氧基-4-丙氧基苄基)氮杂环丁烷
实例 | 详情
2933990099
3-氰亚甲基-氮杂环丁烷-1-羧酸叔丁酯
实例 | 详情
2907199090
1,1,3-三(2-甲基-4-羟基-5-叔丁基苯基)丁烷
实例 | 详情
2932999099
3-甲基-3-(甲苯磺酰氧基甲基)氧杂环丁烷
实例 | 详情
2932999099
异丙烯基-2,3-二羟基-1,4-双二苯基膦丁烷
实例 | 详情
2932999099
3-乙基-3-羟甲基氧杂环丁烷甲基丙烯酸酯
实例 | 详情
3824740023
四氟乙烷、一氯四氟乙烷和丁烷的混合物
实例 | 详情
2932999099
(2S,3S)-1,2-环氧-3-叔丁氧羰基氨基-4-苯基丁烷
实例 | 详情
2924199090
(2R,3S)-1,2-环氧-3-叔丁氧羰基氨基-4-苯基丁烷
实例 | 详情
2907199090
1,1,3-三(2-甲基-4-羟基-5-叔丁基苯基)丁烷 DH-37
实例 | 详情
2924199090
(2R,3S)-3-(叔丁氧羰基)氨基-1,2-环氧-4-苯基丁烷
实例 | 详情
2932999099
1-(2,3-亚乙二氧基苯-6-烷基)-4苯基丁烷-1,4-二酮
实例 | 详情
2932999099
1(2,3-亚乙二氧基苯-6-烷基)-4-苯基丁烷-1,4-二酮
实例 | 详情
2932999099
1-(2,3-亚乙二氧基苯-6-烷基)-4-苯基丁烷-1,4-二酮
实例 | 详情
2942000000
(1S)-4,5-二甲氧基-1-[(甲基氨基)甲基]苯并环丁烷盐酸盐
实例 | 详情
3824740014
二氟一氯甲烷、二氟乙烷、一氯二氟乙烷和八氟环丁烷的混合物
实例 | 详情
2922299090
(9Z,9 Z,12Z,12 Z)-((5-((二甲基胺)甲基)-1,3-苯基)二(氧))二(丁烷-4,1-二)二(十八烷-9,12-二烯酸酯)
实例 | 详情
2903590090
八氟环丁烷
实例 | 详情
2903459900
1,4-二氯丁烷
实例 | 详情
2931000090
膦酸丁烷三羧酸
实例 | 详情
2909190090
1-氯-4-甲氧基丁烷
实例 | 详情
2931000090
2-膦酸丁烷1,2,4-三羧酸
实例 | 详情
2903590090
芯片制造用八氟环丁烷
实例 | 详情
2931000090
2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸
实例 | 详情
3824909990
2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸
实例 | 详情
2924299090
N-BOC-1-(4-氨基苯基)环丁烷
实例 | 详情
2902909090
2,3-二甲基-2,3-二苯基丁烷
实例 | 详情
2931000090
2-膦酸基丁烷-1,2,4-三羧酸
实例 | 详情
2920909090
1,4-二乙酰氧基-2-氧杂丁烷
实例 | 详情
2931901990
2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸钠盐
实例 | 详情
2924299090
N-BOC-1-氨基环丁烷羧酸(母液)
实例 | 详情
2934999090
1-苄氧羰基-3-羟基氮杂环丁烷
实例 | 详情
2931000090
2一膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸钠盐
实例 | 详情
2843900030
顺-二氨-1,1-环丁烷二羧酸合铂
实例 | 详情
2931000090
2-膦酸丁烷-1,2,4-三羧酸2-PHOSPHON
实例 | 详情
2934999090
(2S)-2-丁烷甲基酸(1S,3R,7S,8S,8aR)-1
实例 | 详情
2903590090
芯片制造刻蚀工艺用八氟环丁烷
实例 | 详情
3824909990
(R)-2-(4-(2-(3-氟甲基)-氮杂环丁烷-1
实例 | 详情
2931000090
2-膦酸基丁烷-1,2,4-三羧酸,分子式:C7H11O9P.
实例 | 详情
2924299090
1,2-环氧-3R-(叔丁氧羰基-氨基)-4-苯基丁烷
实例 | 详情
2933399090
5-(3-(3-(2-氯-4-氟苯甲氧基)氮杂环丁烷-1-基
实例 | 详情
2924299090
(2S,3S)-1,2-环氧-3-叔丁氧羰基氨基-4-苯基丁烷
实例 | 详情
2924299090
(2R,3S)-1,2-环氧-3-叔丁氧羰基氨基-4-苯基丁烷
实例 | 详情
2924299090
(2R,3S)-1,2-环氧-3-叔丁氧羰基氨基-4-苯基丁烷
实例 | 详情
2924299090
(2R,3S)-3-(叔丁氧羰基氨基)-1-氯-2-羟基-4-苯基丁烷
实例 | 详情
2931901990
(1R,2R)-1,2-双((双(3,5-二甲基苯基)膦基)甲基)环丁烷
实例 | 详情
londing...
X