hscode
商品描述
查看相关内容
2907299090
2,3,6,7,10,11-六羟基三亚 2,3,6,7,10,11-
实例 | 详情
2903999090
1,2-二
实例 | 详情
3822009000
5--2-羟基氰
实例 | 详情
2921590090
4--1,2-邻二胺
实例 | 详情
2916399090
2--2-乙酸甲酯
实例 | 详情
2928000090
5-硫代-2-羧酸
实例 | 详情
2903999090
2--4-氯-1-异丙基
实例 | 详情
2934200090
6--2-并噻唑啉酮
实例 | 详情
2922199090
(R)-5--2-氟-丙氨醇
实例 | 详情
2932999099
5--1,3-并恶唑-2-胺
实例 | 详情
3822009000
6--2,3-二氢-并呋喃
实例 | 详情
3822009000
1--3-(2,2,2-三氟乙基)
实例 | 详情
2917350000
3,4,5,6-四-1,2-二羧酸双
实例 | 详情
2916399090
2 -氯-1-丙酰基(5--2-氯)
实例 | 详情
2903999090
1-(2-甲基)-3-(三氟甲基)
实例 | 详情
2903999090
5--2-乙氧基-1,3-二异丙基
实例 | 详情
2933990099
(1R,3S,4S)-3-(6--1H-并咪唑2-基
实例 | 详情
2932999099
5-(2-乙基)-2,3-二氢基并呋喃
实例 | 详情
2932999099
5--2,3-二氢-1,4-并环二氧已烷
实例 | 详情
2926909090
2-(4--3-甲醛甲氧基)-5-氟甲腈
实例 | 详情
3822009000
5--2,3-二甲基-2,3-二氢-1-并呋喃
实例 | 详情
3822009000
5--2,2-二氟-1,3-并间二氧环戊烯
实例 | 详情
2933990099
(1R,3S,4S)-3-(6--1H-并咪唑2-基)-2-氮杂双环
实例 | 详情
2903999090
2,6-二乙基-4-甲基-2--1,3-二乙基-5甲基-
实例 | 详情
2903999090
4-
实例 | 详情
2923900090
实例 | 详情
2932190090
马隆
实例 | 详情
2916399090
乙酸
实例 | 详情
3004909099
马隆片
实例 | 详情
2915390090
乙酸
实例 | 详情
2903999090
(1-乙基)
实例 | 详情
2921590090
4-二胺
实例 | 详情
2921590090
3-二胺
实例 | 详情
2903999090
1--4-环己基
实例 | 详情
2917399090
4-二甲酸酐
实例 | 详情
2903999090
1,4-二(甲基)
实例 | 详情
2930909099
1--4-(乙基硫代)
实例 | 详情
2933790090
α-并己内酰胺
实例 | 详情
3822009000
1-(甲基)-3-(二氟甲基)
实例 | 详情
2933990091
(1R,3S,4S)-3-(6--1H-并咪唑
实例 | 详情
2925190090
乙撑双四二甲酰亚胺
实例 | 详情
2932999099
7--3,4-二氢-并环二氧庚烷
实例 | 详情
2903890090
1--3-硝基-5-(三氟甲基)
实例 | 详情
3822009000
Nα-甲酰基-DL-赖氨酸 - 对硝基胺氢酸测试剂
实例 | 详情
2930909099
2-乙硫醇
实例 | 详情
2907299090
1,2,4-三酚
实例 | 详情
2933290090
2-巯并咪唑
实例 | 详情
2942000000
2-硫基乙醇
实例 | 详情
2926909090
2-甲氧基氰
实例 | 详情
2917399090
2-羧基乙酸
实例 | 详情
2917399090
1,2,3-三甲酸
实例 | 详情
2917399090
1,2,4-三甲酸
实例 | 详情
3808999000
20%杨粉乳油
实例 | 详情
2921519090
2-硝基对二胺
实例 | 详情
2929909090
丁酸氮芥 250G
实例 | 详情
2922499990
佐卡因 200MESH
实例 | 详情
2909500000
2-甲氧基
实例 | 详情
2912299000
2-(甲亚基)辛醛
实例 | 详情
2932999099
并呋喃-2(3H)-酮
实例 | 详情
2934200090
2-硫醇基骈噻唑
实例 | 详情
2918990090
地平 C17H18N2O6
实例 | 详情
2934200090
2-硫醇基骈咪唑
实例 | 详情
2934200090
2-硫醇基并咪唑
实例 | 详情
2934200090
1,2并异噻唑-3-酮
实例 | 详情
3822009000
6-氨基-2-(3H)唑酮
实例 | 详情
2921519090
2,5-二甲基对二胺
实例 | 详情
2934200090
1,2-并异噻唑-3-酮
实例 | 详情
2922499990
佐卡因 25公斤/桶
实例 | 详情
3822009000
6-氨基-2-(3H)-唑酮
实例 | 详情
2921519090
2-氯-5-甲基对二胺
实例 | 详情
2916399090
5-氯-2-氧基乙酸
实例 | 详情
2921440000
2-氯对二胺硫酸盐
实例 | 详情
2915600000
2-甲基丁酸-2-乙酯
实例 | 详情
2936220000
磷硫胺,C19H23N4O6PS
实例 | 详情
2942000000
2-(4-氯苄基)并咪唑
实例 | 详情
2934200090
并噻唑-2-基硫化钠
实例 | 详情
2917399090
1,2,4-三甲酸正辛酯
实例 | 详情
2934200090
1,2-并异噻唑啉-3-酮
实例 | 详情
2932999099
1,4-并二恶烷-2-羧酸
实例 | 详情
2934200090
1.2-并异噻唑啉-3-酮
实例 | 详情
2934999025
1,2-并异噻唑啉-3-酮
实例 | 详情
2922199090
2-甲氧甲基-1,4-二胺
实例 | 详情
2932999099
1,4-并二恶烷-2-羟酸
实例 | 详情
2922199090
2-甲氧基甲基对二胺
实例 | 详情
2921590090
N-(4-氯基)-1,2-二胺
实例 | 详情
2925190090
4-硝基-2-二甲酰亚胺
实例 | 详情
2914509090
2-羟基-4-甲氧基-甲酮
实例 | 详情
2918990090
氧代乙酸-2-丙烯醇酯
实例 | 详情
2909500000
1-氟-4-甲基-2-氧基-
实例 | 详情
2906299090
1-(4-氧基)-2-丙醇
实例 | 详情
2934200090
1,2-并异噻唑-3(2H)-酮1
实例 | 详情
2916399090
2,4,6-三异丙基甲酰氯
实例 | 详情
2932999099
6-氟-3,4-二氢-2H-1-并吡
实例 | 详情
2926909090
2-(3-甲酰基基)-丙腈
实例 | 详情
2934200090
2,6-二氨基-4,5,6,7-四氢
实例 | 详情
3822009000
2H-1,3-并二噁茂-4-甲胺
实例 | 详情
2906299090
2-硝基-2-丙烷-1,3-二醇
实例 | 详情
2918990090
1,4-二羟基-2-萘甲酸
实例 | 详情
2933990099
2-(2-氯基)-1H-并咪唑
实例 | 详情
2921499090
4,5-二甲基-1,2-二胺
实例 | 详情
2916399090
4-氯-2-(三氟甲基)乙酸
实例 | 详情
2914399090
3-亚甲基-2,4-戊烷二酮
实例 | 详情
2921519090
2-硝基对二胺 2-NITRO-P-P
实例 | 详情
2934200090
N,N -二环已基-2-并噻唑
实例 | 详情
2934200090
1,2-并异噻唑基-3(2H)-酮
实例 | 详情
2930909099
1-氨基-2-(异丙基磺酰L)
实例 | 详情
2942000000
2,3,3-三甲基-4,5-并吲哚
实例 | 详情
2942000000
2-(3,4-二氯苄基)并咪唑
实例 | 详情
2921420090
N-羟丙基-2-羟基对二胺
实例 | 详情
2932999099
2-基-4H-1-并吡喃-4-酮
实例 | 详情
2902909000
1,4-双(2-甲基乙烯基)
实例 | 详情
2933990099
5-甲氧基-2-并咪唑啉酮
实例 | 详情
2922199090
三羟乙基-2-硝基对二胺
实例 | 详情
3402120000
扎氯铵溶液 1227 MEG 80 L
实例 | 详情
2921590090
N-(4-氯基)-1,2-二胺
实例 | 详情
2918990090
2-甲氧基-5-氯-乙酸甲酯
实例 | 详情
2918990090
2,5-二(2,2,2-三氟乙氧基)
实例 | 详情
2921519090
N1-羟乙基-2-硝基对二胺
实例 | 详情
2933290090
达唑 FENBENDAZOLE CPV2005
实例 | 详情
2933990099
2-(吡啶-3-基)-1H-1,3-并二
实例 | 详情
2909309090
4-(2-甲基氧基)磺酰氯
实例 | 详情
2928000090
醌二肟,分子式:C6H6N2O2
实例 | 详情
2933290090
达唑,分子式:C12H15N3O2S
实例 | 详情
3812100000
N,N-二环己基-2-骈噻唑次
实例 | 详情
2932190090
3,5-二-0-甲酰基-2-脱氧-2,
实例 | 详情
2903890090
3,6-二氯邻二甲酸酐 250MG
实例 | 详情
2921519090
N1-(2-乙基)-2-硝基对二胺
实例 | 详情
2932190090
3,5-二-0-甲酰基-2-脱氧-
实例 | 详情
2916399090
2-氟-3-(三氟甲基)甲酰氯
实例 | 详情
2934200090
1,2-并异噻唑-3酮PROXEL BDN
实例 | 详情
2921519090
二仲丁基对二胺HITEC 4720
实例 | 详情
2934200090
2-硫醇基骈噻唑次磺酰胺
实例 | 详情
2934200090
3-(1-哌嗪基)-1,2-并异噻唑
实例 | 详情
2933990099
5-氨基-6-甲基-2-并咪唑酮
实例 | 详情
2915130000
2-氧代-4-丁基磷酸二甲酯
实例 | 详情
3402120000
扎氯铵混合物 1227 MEG 80 S
实例 | 详情
3402120000
扎氯铵溶液Fentacare 1227 QAC
实例 | 详情
2922199090
N-(2-羟乙基)-2-硝基对二胺
实例 | 详情
2942000000
2-(2,4-二氯苄基)并咪唑
实例 | 详情
2933290090
5-甲氧基-1H-并咪唑-2-硫醇
实例 | 详情
2921519090
2-硝基对二胺;染料中间体
实例 | 详情
2922499990
佐卡因 BENZOCAINE BP2010/USP35
实例 | 详情
2934200090
4-氨基-5-氯-2,1,3-并噻二唑
实例 | 详情
2932999099
5-氟-3-甲基-并呋喃-2-甲酸
实例 | 详情
2922499990
佐卡因 BENZOCAINE BP2007/USP34
实例 | 详情
2934200090
2-(4-吗啉基二硫代)并噻唑
实例 | 详情
2929909090
N-[(S)-(2,3,4,5,6-五氟氧基)
实例 | 详情
2922199090
N,N-二羟乙基-2-硝基对二胺
实例 | 详情
3812100000
2-硫醇基骈噻唑(促进剂MBT)
实例 | 详情
2918990090
2-羟基-4,5-二甲氧基甲酸
实例 | 详情
2934200090
6-乙酰基-2(3H)-并噻唑酮
实例 | 详情
2922199090
N1-(2-羟乙基)-2-硝基对二胺
实例 | 详情
2932999099
甲基4-[(5S,2R)-3,5-双(甲氧基)
实例 | 详情
2932999099
2-胺基-3-甲基-6-二丁基荧烷
实例 | 详情
2934200090
N-环已基-2-骈噻唑次磺酰胺
实例 | 详情
2934200090
N-叔丁基-2-骈噻唑次磺酰胺
实例 | 详情
2932999099
5-氨基-1-并呋喃-2-甲酸乙酯
实例 | 详情
2933990099
二(1-并三氮唑)甲酯 55%,1,1,2
实例 | 详情
2916399090
4-[(2-羧基基)甲氧基]乙酸
实例 | 详情
2934200090
N-环己基-2-并噻唑次磺酰胺
实例 | 详情
2925190090
2 -脱氧-N4-甲酰基-5-甲基胞
实例 | 详情
2932999099
5-氟-3-甲基-1-并呋喃-2-甲酸
实例 | 详情
2934200090
N-叔丁基-2-并噻唑次磺酰胺
实例 | 详情
3822009000
2-乙氧基-2-基乙酰测试剂
实例 | 详情
2932999099
2-氨基-3-甲基-6-二丁基荧烷
实例 | 详情
2934200090
N-环已基-2-并噻唑次磺酰胺
实例 | 详情
2930909099
1,4-二氨基-2,5-二(甲磺酰基)
实例 | 详情
2932999099
2,2-二氟-1,3-并二噁茂-5-羧酸
实例 | 详情
2921590090
3,5-二甲基-1,2-二胺二盐酸盐
实例 | 详情
2929909090
并噻唑-2-二环己基亚磺酰胺
实例 | 详情
2922199090
N,N-B-二羟乙基-2-硝基对二胺
实例 | 详情
2932999099
5-(哌嗪-1-基)并呋喃-2-甲酰胺
实例 | 详情
3004909099
盐酸海拉明25mg透明色软胶囊
实例 | 详情
2843900090
亚甲基-1,3-双(2,4,6-三甲基)
实例 | 详情
2918990090
2-羟基-4,5-二甲氧基甲酸
实例 | 详情
3822009000
4,5,6,7-四氢-1,3-并噻唑-2-甲酸
实例 | 详情
2932999099
2-氨基-3甲基-6-二丁氨基荧烷
实例 | 详情
2932209090
2-氨基-3-甲基-6-二丁氨基荧烷
实例 | 详情
2932999099
2-氨基-3-甲基-6-二丁氨基荧烷
实例 | 详情
2932920000
1-(1,3-并二噁茂-5-基)丙烷-2-酮
实例 | 详情
2922199090
N1-(2-羟乙基)-4-硝基邻二胺
实例 | 详情
2942000000
1-甲氧基-2-(环氧基甲氧基)
实例 | 详情
2921440000
2-[(2,6-二氯基)氨基]-乙酸纳
实例 | 详情
3812100000
N-环己基-2-并噻唑次磺酰胺CBS
实例 | 详情
2932999099
2%甲氨基阿维菌素甲酸盐乳油
实例 | 详情
2921440000
2-[(2,6-二氯基)氨基]-乙酸钠
实例 | 详情
2934200090
N-环已基-2-骈噻唑次磺酰胺CBS
实例 | 详情
2934200090
N-氧二乙撑基-2-并噻唑次磺酰
实例 | 详情
2932999099
6-氟-3,4-二氢-2H-并吡喃-2-甲酸
实例 | 详情
2909309090
2-胺基-3-甲基-6-二丁氨基荧烷
实例 | 详情
2932999099
2-氨基-3 甲基-6-二丁氨基荧烷
实例 | 详情
3907991090
聚对二甲酸丁二醇酯2002 ED3002
实例 | 详情
3907991090
聚对二甲酸丁二醇酯2016 DE3002
实例 | 详情
3907991090
聚对二甲酸丁二醇酯3300 ED3002
实例 | 详情
3907991090
聚对二甲酸丁二醇酯3300 EF2001
实例 | 详情
3907991090
聚对二甲酸丁二醇酯2002 EF2001
实例 | 详情
2933290090
5-二氟甲氧基-2-巯基-1-H并咪唑
实例 | 详情
3202100000
鞣剂/聚丙烯酸21%磺酸5%氧乙
实例 | 详情
2922199090
N,N-双(2-羟乙基)-对二胺硫酸盐
实例 | 详情
2933990099
5-二氟甲氧基-2-疏基-1H-并咪唑
实例 | 详情
2933990099
5-二氟甲氧基-2-巯基-1H-并咪唑
实例 | 详情
2934200090
N-叔丁基-2-骈噻唑次磺酰胺TBBS
实例 | 详情
2921519090
N1,N4,N4-羟基乙基-2-硝基对二胺
实例 | 详情
3822009000
[1,3-双(2,6-二异丙基)咪唑-2-叉]
实例 | 详情
3822009000
4,4 -异丙亚基(2-氧乙醇)测试剂
实例 | 详情
3907991090
聚对二甲酸丁二醇酯3100H ED3002
实例 | 详情
3907991090
聚对二甲酸丁二醇酯304SA ED3002
实例 | 详情
3907991090
聚对二甲酸丁二醇酯3105H EF2001
实例 | 详情
2918990090
2,羟基-4,5-二甲氧基甲酸酯DBP
实例 | 详情
2932190090
3,5-二-0-甲酰基-2-脱氧-2,2-二氟-
实例 | 详情
2934200090
N,N-二环已基-2-并噻唑次磺酰胺
实例 | 详情
2921519090
N4-乙基-N1,N4-二羟乙基-2-硝基对
实例 | 详情
2922499990
N-[(S)-(2,3,4,5,6-五氟氧基)氧磷
实例 | 详情
2922199090
N1,N4,N4-三羟乙基-2-硝基-对二胺
实例 | 详情
2921440000
2-[(2,6-二氯基)氨基]一乙酸钠
实例 | 详情
2921440000
2-[(2,6-二氯基)氨基]—乙酸钠
实例 | 详情
2934200090
6-氯-2-(1,4-氮杂-1-基)-1,3-并噻唑
实例 | 详情
2921519090
N.N-二环己基-2-骈噻唑次磺酰胺
实例 | 详情
2921519090
N,N-二环己基-2-骈噻唑次磺酰胺
实例 | 详情
2918990090
4,6-二甲氧基-2-嘧啶氨基甲酸
实例 | 详情
2932190090
1,3,5-三-O-甲酰基-2-氟-2-2-脱氧
实例 | 详情
2903999090
1,2-二氟-3-反式-(4-戊基环己基)-
实例 | 详情
2922199090
N,N-双(2-羟基乙基)对二胺硫酸盐
实例 | 详情
2942000000
4-[2-(1-哌啶)-乙氧基]甲酸盐酸盐
实例 | 详情
2922299090
1,3-双(4-氨基氧基) C18H16N2O2
实例 | 详情
2933290090
酰甲硝唑 METRONIDAZOLE BENZOIL BP2011
实例 | 详情
2932999099
8-氨基-2-(1H-四唑-5-基)-4H-并吡喃
实例 | 详情
2924199090
芴甲氧羰基-2,2,4,6,7-五甲基二氢
实例 | 详情
2934200090
N-氧二乙撑基-2-并噻唑次磺酰胺
实例 | 详情
3824999990
氨基三嗪衍生物1-820-040TINUVIN 400
实例 | 详情
3808919000
2.15%甲氨基阿维菌素甲酸盐乳油
实例 | 详情
2932190090
3,5-二-O-甲酰基-2-脱氧-2,2-二氟-α
实例 | 详情
2932999099
2-丁基-3-(4-羟基甲酰基)并呋喃
实例 | 详情
2922199090
盐酸海拉明 DIPHENHYDRAMINE HCL BP2010
实例 | 详情
2922199090
盐酸海拉明 DIPHENHYDRAMINE HCL BP2005
实例 | 详情
3822009000
2-氧代-2,3-二氢-1,3-并噁唑-6-羧酸
实例 | 详情
3808931990
20.2%麦草畏钠盐+唑草酮可溶液剂
实例 | 详情
2921519090
N4,N4-二乙基-N1-丙基-2-硝基对二胺
实例 | 详情
2933290090
5-二氟甲氧基-2-巯基-1-H并咪唑 99%
实例 | 详情
3812100000
N-叔丁基-双(2-并噻唑)次磺酰亚胺
实例 | 详情
2942000000
4-(2-哌啶基乙氧基)甲酸盐酸盐
实例 | 详情
2942000000
6-甲氧基-2-(4-甲氧基)并噻吩
实例 | 详情
2932999099
2-丁基-3-(4-羟基甲酰)并呋喃
实例 | 详情
2926909090
1-腈基-2-氟-4-(反式-4-乙基环己基)
实例 | 详情
2926909090
1-腈基-2-氟-4-(反式-4-丙基环己基)
实例 | 详情
2921519090
N1-(2-乙基)-2-硝基对二胺 HC RED NO.3
实例 | 详情
2926909090
α-乙酰乙腈 3-OXO-2-PHENYLBUTYRONITRILE
实例 | 详情
2922199090
N,N -二(2-羟乙基)-2-硝基对二胺
实例 | 详情
2942000000
亚氨基-6-氟-并吡喃-2-甲醇盐酸盐
实例 | 详情
2918230000
水杨酸乙酯658982 PHENYLETHYL SALICYLATE
实例 | 详情
2934200090
N-氧联二亚乙基-2-并噻唑次磺酰胺
实例 | 详情
2929909090
2,6-双(4-叠氮亚甲基)-4-甲基环己酮
实例 | 详情
2932201000
八氢-2H-1-并吡喃-2-酮(八氢香豆素)
实例 | 详情
2922199090
芴甲氧羰酰基-2,2,4,6,7-五甲基二氢
实例 | 详情
2932999099
6-氟-3,4-二氢-2H-并吡喃-2-羧酸甲酯
实例 | 详情
2932209090
3,3-双(N-辛基-2-甲基吲哚)邻二甲内
实例 | 详情
2922199090
N,N -二-(2-羟乙基)-2-硝基对二胺
实例 | 详情
2932999099
7-三氯乙氧甲酰基-13-[3-N-甲酰基-2-
实例 | 详情
2921519090
2,5-二氯对二胺 1,4-DIAMINO-2,5-DICHLORO
实例 | 详情
2932999099
2-胺基-3-甲基-6-二丁氨基荧烷 ODB-2
实例 | 详情
2932999099
2-氨基-3-甲基-6-二丁氨基荧烷 ODB-2
实例 | 详情
2914399090
亚甲基丙酮 TRANS-4-PHENYL-3-BUTEN-2-ONE
实例 | 详情
2932999099
2-胺基-3-甲基-6-二乙胺基荧烷 ODB-1
实例 | 详情
2914509090
7-二乙基氨基4-甲基2H-1-并吡喃-2-酮
实例 | 详情
2909309090
1-((甲氧基)(4-乙氧基)甲基)2-氯
实例 | 详情
2916209021
总酯95%,右旋体92%右旋醚菊酯原药
实例 | 详情
2932999099
7-三氯乙氧甲酰基-13-【3-N-甲酰基-2
实例 | 详情
3808929029
20%甲基-1氢-吡唑羧酸乙酰胺悬浮剂
实例 | 详情
2933990099
[[2-甲基-1-(1-氧代丙氧基)-丙氧基](4-
实例 | 详情
2930909099
4-氧基-2,6-二异丙基硫代异氰酸酯
实例 | 详情
2916209021
总酯95%,右旋体92% 右旋醚菊酯原药
实例 | 详情
2932999099
6-氟-3,4-二氢-2H-1-并吡喃-2-甲酸乙酯
实例 | 详情
2942000000
6-氟-3-(4-哌啶基)-1,2并异恶唑盐酸盐
实例 | 详情
2932209090
八氢-2H-1-并吡喃-2-酮CYCL OHEXYL LACTONE
实例 | 详情
2922199090
N1-(2-羟乙基)-2-硝基对二胺 HC RED NO.3
实例 | 详情
2932999099
2-氯-1-(6-氟-并二氢吡喃-2-基)-1-乙醇
实例 | 详情
2932999099
7-三氯乙氧甲酰基-13-【3-N-甲酰基-2-
实例 | 详情
2932999099
(±)-1-(2,2-甲基-4氢-1,3-并二氧-6-基)-2
实例 | 详情
2932999099
2-丁基-3-(4-羟基甲酰基)骈呋喃
实例 | 详情
3808931990
20%基酰)-4-(3甲基酰)-4-(3甲基酰脲)
实例 | 详情
3808919000
杀虫剂 200克每升氯虫甲酰胺悬浮剂
实例 | 详情
2934200090
1,2-并异噻唑基-3(2H)-酮(C6S2ONH5,约100%)
实例 | 详情
2932999099
1-(6-氟-3,4-二氢-2H-1-并吡喃-2-基)乙酮
实例 | 详情
2932999099
2-氨基-4-(2-环已基-乙氧基)-6-甲氧基-
实例 | 详情
2934200090
3-甲基-2-并噻唑啉酮腙盐酸盐水合物
实例 | 详情
2932999099
1-O-乙酰基-2,3,5-三-O-甲酰基-β-D-核糖
实例 | 详情
2932209090
3,3-双(N-辛基-2-甲基哚唑)邻二甲内脂
实例 | 详情
2932209090
3,3-双(N-辛基-2-甲基吲哚)邻二甲内酯
实例 | 详情
2932209090
3,3-双(N-辛基-2-甲基吲哚)邻二甲内脂
实例 | 详情
2921300090
(1-甲基-1H-并眯唑-2-基)甲胺二盐酸盐
实例 | 详情
3822009000
2-(5-氯-1H-并咪唑-2-基)-乙胺二盐酸盐
实例 | 详情
3204199000
2-氨基-3-甲基-6-二丁氨基荧烷微胶囊
实例 | 详情
2934200090
6-氟-3-(4-哌啶基)-1,2-并异噁唑盐酸盐
实例 | 详情
2918230000
柳酸已酯/已基-2-羧酸酯HEXYL SALICYLATE,
实例 | 详情
2934200090
并异噻唑啉-3-酮1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ONE.
实例 | 详情
3808929090
1,2-并异噻唑啉-3-酮 20% 二丙二醇溶液
实例 | 详情
2922199090
N,N’-二-(2-羟乙基)-2-硝基对二胺
实例 | 详情
3506100090
黏合剂(乙基环己烷20%,乙烯类树脂17%)
实例 | 详情
2909309090
4-乙氧基-2-甲基-1-(4-戊基基乙炔基)
实例 | 详情
2922299090
盐酸海拉明BP2010 DIPHENHYDRAMINE HCL BP2010
实例 | 详情
2933290090
酰甲硝唑 METRONIDAZOLE BENZOATE BP2010/USP35
实例 | 详情
2917399090
三酸三辛酯TRI-2-ETHYLHEXYL TRIMELLITATE/
实例 | 详情
2942000000
7-三乙基硅烷-13-[(4S,5R)-3-(N-甲酰基)-2-
实例 | 详情
2925190090
(S)-(+)-N-(2,3-乙氧基丙基)邻二甲酰亚胺
实例 | 详情
2932999099
六氢-4,6,6,7,8,8-六甲基环戊基-2-并吡喃
实例 | 详情
2934200090
N-环已基-2-异噻唑次硫酰胺SANTOCURE CBS,
实例 | 详情
2933990099
二(1-并三氮唑)甲酯55%,1,1,2三氯乙烷45%
实例 | 详情
3812100000
N-环已基-2-并噻唑次磺酰胺(促进剂CBS)
实例 | 详情
3822009000
5-氯-2-(N-(2,5-二氯磺酰氨基))-并恶唑
实例 | 详情
2917399090
三酸三辛酯 TRI-2-ETHYLHEXYL TRIMELLITATE/
实例 | 详情
2922199090
N4,N4-双(2-羟乙基)-2-硝基对二胺盐酸盐
实例 | 详情
2903999090
1,2-二氟-4-(反-4’-庚基)-1,1’-双环己基
实例 | 详情
2921590090
N,N 二(β萘基)对二胺 N,N DI-2-NAPHTHYL
实例 | 详情
2933790090
7,8-二甲氧基-1,3-二氢-2H-3-并氮杂卓-2-酮
实例 | 详情
2933990099
二(1-并三氮唑)甲酯 55%,1,1,2三氯乙烷 45%
实例 | 详情
2933990099
(6-(4-甲酰胺甲酰基)-1H-并[d]咪唑-2-基)
实例 | 详情
3302900000
1-(3-甲基-2-并呋喃基)乙酮 NEROLIONE 10% DEP
实例 | 详情
2921519090
N-(1,3-二甲基丁基)-N -基对二胺6PPD,4020
实例 | 详情
2932999099
2-(2-氨基-3-甲氧基基)-4H-1-并吡喃-4-酮
实例 | 详情
2932999099
6-亚乙基八氢-5,8-甲醇-2H-1-并吡喃 FLOREX
实例 | 详情
2934200090
1,2-并异噻唑啉-3-酮1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ONE,
实例 | 详情
2921519090
2-硝基对二胺 RH4232P 2-NITRO-P-PHENYLENEDIAMINE
实例 | 详情
2925190090
1-O-乙酰基-2,3,5-三-O-甲酰基-βD-呋喃核糖
实例 | 详情
2917399090
三酸三辛酯TRI-2-ETHYLHEXYL TRIMELLITATE/TOTM
实例 | 详情
2925190090
2 -O-BZ-N6-甲酰基-2 ,3 -断腺苷 亚磷酰亚胺
实例 | 详情
2922199090
1-(3-羟丙基)-4-双羟乙基-2-硝基对二胺
实例 | 详情
2932999099
7-三氯乙氧甲酰基-13-[3-N-甲酰基-2-(对-甲
实例 | 详情
2932209090
螺旋(异并呋喃-1(3H),9 -[9H]氧杂蒽)-2 羧酸
实例 | 详情
2930909099
5-(4-异丙基硫基)-1,2-茚二酮,2-肟乙酸酯
实例 | 详情
2934200090
4,5-二氢-2-(6-羟基-2-并噻唑)-4-噻唑羧酸等
实例 | 详情
2914509090
1,1-[(2-羟基-1,3-丙二烷)双(氧)] (6-羟基-2,1-
实例 | 详情
2932190090
1-0-乙酰基-2,3,5-三氧甲酰基Beta-D-呋喃核糖
实例 | 详情
2933990099
3-[3-(2-H-并三唑-2-基)-4-羟基-5-叔丁基基]
实例 | 详情
2921590090
N,N -二(β-萘基)对二胺N,N -DI-2-NAPHTHYL-P-PHENY
实例 | 详情
3302900000
1-(3-甲基-2-并呋喃基)乙酮 NEROLIONE 10% IN DPG
实例 | 详情
2932999099
2-丁基-3-(3,5-二碘-4-羟基甲酰)并呋喃
实例 | 详情
2926909090
4-(22-二氟-1,3-并二氧戊环-4-基)吡咯-3-腈
实例 | 详情
3822009000
4-[3-(4-氯基)-2,1-并异恶唑-5-基]-2-嘧啶胺
实例 | 详情
3903900000
氢化乙烯基2-甲基-1,3-丁二烯的聚合物
实例 | 详情
3202100000
有机合成鞣料,含骈噻唑20%聚对氨基酚13%
实例 | 详情
3202100000
有机合成鞣料,含骈噻唑42%聚对氨基酚18%
实例 | 详情
2942000000
2-(2 羟基-5 甲基丙烯氧乙基基)-2H-并三唑
实例 | 详情
2922299090
2,2’,7,7’-四(N,N-对甲氧胺基)-9,9’-螺二芴
实例 | 详情
2932999099
5-丁基-2-{4 -[二氟·1-(3,4,5-三氟-酚基)-甲基]
实例 | 详情
2933199090
2-(2H-并三氮唑-2-基)-6-十二烷基-4-甲基
实例 | 详情
2922199090
N1,N4,N4-三羟乙基-2-硝基-对二胺 N1,N4,
实例 | 详情
2922199090
N4-乙基-N1,N4-二羟乙基-2-硝基对二胺盐酸盐
实例 | 详情
2933290090
1H-并咪唑-1-(2-乙氧基乙基)-2-(6氢-4-甲基-1H)
实例 | 详情
3822009000
N,N-双(2-羟乙基)-1,4-二胺硫酸盐测试剂
实例 | 详情
2932999099
2-氨基-3-甲基-6-二丁氨基荧烷CHAMELEON BLACK 2
实例 | 详情
2925290090
(E)-2-(羟基亚氨基)-N-甲基-2-(2基)乙酰胺
实例 | 详情
2932190090
2-脱氧-2-氟-1,3,5-三氧甲酰基alpha-D-呋喃核糖
实例 | 详情
2933290090
2-[[(3-甲基-4-硝基-2-吡啶)甲基]硫]-1H-并咪唑
实例 | 详情
2932209090
3,3-双(N-辛基-2-甲基吲哚)邻二甲内酯 RED I-6B
实例 | 详情
2932209090
螺旋(异并呋喃-1(3H),9 -[9H]氧杂蒽)-2 羧酸-6 -
实例 | 详情
2932999099
2-氨基-3-甲基-6-二丁氨基荧烷 CHAMELEON BLACK 2
实例 | 详情
2922199090
N4,N4-二(2-羟乙基)氨基-2-硝基对-(3-羟丙氨基)
实例 | 详情
2932999099
7-甲基-3,4二氢-2H-1,5并二氧环丙-3-酮CALONE 1951
实例 | 详情
3202100000
有机合成鞣料,含骈噻唑48%聚对氨基20.5%
实例 | 详情
2933990099
2,2’-亚甲基双[6-(并三唑-2基)-4-叔辛基酚]
实例 | 详情
2903999090
2-氟-4-(4-丙基环己基)-1-((4-丙基基)乙炔基)
实例 | 详情
2903999090
2-氟-4-(4-丙基环己基)-1-((4-丁基基)乙炔基)
实例 | 详情
2932999099
2-氨基-4-(2-环已基-乙氧基)-6-甲氧基-并呋喃-
实例 | 详情
2932190090
2-脱氧-2-氟-1,3,5-三氧甲酰基-alpha-D-呋喃核糖
实例 | 详情
2932209090
螺旋(异并呋喃-1(3H),9 -[9H]氧杂蒽)-2 羧酸-6
实例 | 详情
2942000000
7-三乙基硅烷-13-[(4S,5R)-3-(N-甲酰基)-2-(4-甲氧
实例 | 详情
3812100000
N,N-二环己基-2-并噻唑次磺酰胺(DC促进剂DC)
实例 | 详情
2907299090
1,3,5-三甲基-2,4,6-三(3,5-二叔丁基-4-羟基苄基)
实例 | 详情
2933290090
1-[(2 -氰基联-4-基)甲基]-2-乙氧基-1H-并咪唑
实例 | 详情
2932999099
2-{4’-[二氟-(3,4,5-三氟-酚基)-甲基]-2,3’,5’-
实例 | 详情
2932999099
2-{4 -[二氟-(3,4,5-三氟-酚基)-甲基]-2,3 ,5 -三氟
实例 | 详情
2204210000
葡卡斯20年茶色珍藏酒(加烈葡萄酒)/PORTO POCAS
实例 | 详情
2909309090
液晶单体1-乙氧基-2,3-二氟-4-(4-丙基环己基)
实例 | 详情
2933290090
4-[4-(2,3-二氢-2-硫酮-1H-并咪唑-1-基)-1-哌啶基]
实例 | 详情
2909309090
1-乙氧基-2,3-二氟-4-[(反-4-丙基环己基)甲氧基]
实例 | 详情
2932999099
2-丁基-3-(3,5-二碘-4-羟基甲酰基)并呋喃
实例 | 详情
3822009000
(2E)-N-[4-(1-甲酰基-4-哌啶基)丁基]-3-(3-吡啶基)-
实例 | 详情
2924199090
4-氨基-5-氯-2-甲氧基-N-(哌啶-4-甲基)甲酰胺
实例 | 详情
2932209090
六氢-3,5,5-三甲基-3,8a-亚乙基-8aH-1-并吡喃-2-酮
实例 | 详情
2914509090
4-{4-氯-3-[(2,2,3,3,3-五氟丙氧基)甲基]肼基}-2-
实例 | 详情
2914509090
4-(4-氯-3-[(2,2,3,3,3-五氟丙氧基)甲基]基肼)-2-
实例 | 详情
2932999099
2-氨基-3-甲基-6-二乙氨基荧烷,二胺衍生物
实例 | 详情
2909309090
液晶单体1-乙氧基-2,3-二氟-4-(4-丙基基)
实例 | 详情
2933990099
2-[2-羟基-3,5-二(1,1-二甲基丙基基)]-2H-并三唑
实例 | 详情
2932999099
N-(2-丁基-3-(4-(3-(二丁氨基)丙氧基)甲酰基)-5-
实例 | 详情
3506100010
硅酮结构密封胶(乙基环己烷20%,乙烯类树脂17%)
实例 | 详情
2932999099
2-氨基-4-(2-环已基-乙氧基)-6-甲氧基-并呋喃
实例 | 详情
2932999099
8-氨基-2-(四唑-5-基)-1-并吡喃-4-酮 单三乙胺
实例 | 详情
2922199090
N4,N4-二(2-羟乙基)氨基-2-硝基-对-(3-羟丙氨基)
实例 | 详情
2845900010
(6R,7R)-3-甲基-7-[(R)-2-氨基-2-乙酰氨基]氘代标准
实例 | 详情
2932999099
2-丁基-3-(3,5-二碘-4-羟基甲酰基)并呋喃 2-BUTYL
实例 | 详情
2909309090
1-乙氧基-2,3-二氟-4-[2-(反式-4-丙基环己基)乙基]
实例 | 详情
3808929029
20%醚甲环唑+甲基-1氢-吡唑羧酸乙酰胺悬浮剂
实例 | 详情
3808919000
百分之20噻虫嗪百分之20氯虫甲酰胺水分散粒剂
实例 | 详情
3506990000
硫代磷酸-三-(对-异氰酸酯)+醋酸乙酯 SAFIDUR TP72
实例 | 详情
3812100000
N-氧联二亚乙基-2-并噻唑次磺酰胺(MOR促进剂MOR)
实例 | 详情
2914690090
5-羟基-7-(5-羟基-8-甲氧基-2-甲基-4,6,9-三氧代并[
实例 | 详情
2843900090
(S,S)-N-(对甲磺酰)-1,2-二乙烷二胺(对异丙基)
实例 | 详情
2921519090
N4-乙基-N4-羟乙基-2-硝基-N1-羟乙基对二胺盐酸盐
实例 | 详情
2932999099
2-氨基-4-(2-环已基-乙氧基)-6-甲氧基-并呋喃-3
实例 | 详情
2932999099
1-甲基-2-苄氧羰基-3-苄基-6-甲酰基-D-氨基葡萄糖
实例 | 详情
2909309090
1-乙氧基-2,3-二氟-4-[2-(反式-4-戊基-环己基)乙基]
实例 | 详情
2921420090
N-[(3-(胺基亚甲基)-2-氯-1-环己烯-1-基)亚甲基]
实例 | 详情
2934200090
5-(2-并噻唑基)-3-乙基-2-[2-(甲基氨基)乙烯基]-1
实例 | 详情
2932999099
7-三氯乙氧甲酰基-13-[3-N-甲酰基-2-(对-甲氧基)
实例 | 详情
2933990099
[[2-甲基-1-(1-氧代丙氧基)-丙氧基](4-丁基)氧膦基]
实例 | 详情
2932999099
(5-氨基-2-丁基-3-并呋喃基)[4-[3-(二丁基氨基)丙氧
实例 | 详情
2922199090
甲酸-2-(4-亚硝基-N-乙基)胺基乙酯(含10%乙酸乙酯)
实例 | 详情
2942000000
5-[双(2-羟乙基)氨基]-1-甲基-1H-并咪唑-2-丁酸乙酯
实例 | 详情
2934200090
橡胶促进剂,成份2-硫醇基噻唑锌盐,RUBBER ACCELERATOR
实例 | 详情
2932999099
7-三氯乙氧甲酰基-13-【3-N-甲酰基-2-(对-甲氧基)
实例 | 详情
2932999099
3-二丁氨基-6-甲基-7-氨基荧烷,二胺衍生物 LBC-22
实例 | 详情
2932999099
2-氨基-3-甲基-6-二乙氨基荧烷,二胺衍生物 LBC-21
实例 | 详情
3204170000
颜料浆(丙烯酸甲酯丁酯和乙烯基的聚合物22%水78%)
实例 | 详情
3915200000
SBS乙烯基弹性体边角料透明乙烯81%尼龙7%其它12%
实例 | 详情
2932999099
7-三氯乙氧甲酰基-13-【3-N-甲酰基-2-(对-甲氧
实例 | 详情
3202100000
有机合成鞣料,皮革助剂,用于皮革制鞣,含骈噻唑42%
实例 | 详情
3808929090
非零售包装的非农用杀菌剂成药,成份:1,2-骈异塞唑
实例 | 详情
2916340090
(4-乙基-2,3-二氧代-1-哌嗪甲酰氨基)乙酰氨基标准品
实例 | 详情
2929109000
2-甲基-1-(4-(三氟甲硫基)氧基))-4-异氰酸酯
实例 | 详情
2932190090
3,5-二-0-甲酰基-2-脱氧C20H17O8F2S|用于合成一种抗肿瘤
实例 | 详情
2942000000
1-[(2-氰基联-4-基)甲基]-2-乙氧基-1H-并咪唑-7-甲酸甲酯
实例 | 详情
2942000000
3-(3-氯丙基)-1,3-二氢-7,8-二甲氧基-2H-3-并氮杂环庚二烯-2-酮
实例 | 详情
2933199090
4-[2-丙氧基-5-(氯磺酰基)酰胺]-1-甲基-3-丙基-5-氨基甲酰吡唑
实例 | 详情
2933199090
4-[2-丙氧基-5-(氯磺酰基)酰胺]-1-甲基-3-丙基-5-氨基甲酰 吡唑
实例 | 详情
2942000000
5-(二氟甲氧基)-2-{[(3,4-二甲氧基-2-吡啶基)甲基]硫}-1H-并咪唑
实例 | 详情
2942000000
恩替卡韦中间体1-(IS-反式)-2-[(甲氧基)甲基]-3-环戊烯-1-醇
实例 | 详情
2932999099
2-O-甲酰基-3-O-苄基-4-O-乙酰丙酰基-1-S-对甲基-L-艾杜糖酸甲酯
实例 | 详情
3822009000
(2-二叔丁基膦-2 ,4 ,6 -三异丙基-1,1 -联)[2-(2-氨基乙基)]氯化钯
实例 | 详情
2933490090
孟鲁司特中间体MK-5;2-(2-(3-(2(7-氯-2-喹啉基)-乙烯基基)-3羟基丙基)
实例 | 详情
2942000000
(3R,4S)-1-(4-氟)-3-[3-(4-氟-3-氧基丙基]-4-[4-(甲氧基)基],2-氮杂环丁酮
实例 | 详情
2932190090
20%甲基-2-氧-甲酰基-3-氧-甲基-4-氧-乙酰丙基-1-硫化甲酚-1-脱氧-L-吡喃糖醛羧酸酯乙酸乙酯溶液
实例 | 详情
2106909090
达芬奇果美经典玫瑰风味糖浆,成分:蔗糖糖浆88-96%水5-10%食用香精<2%柠檬酸<0.5%甲酸钠0.047%,0.9KG/瓶
实例 | 详情
2106909090
达芬奇果美经典蓝柑风味糖浆,成分:蔗糖糖浆90-98%食用香精<2%柠檬酸<0.1%甲酸钠0.047%,0.9KG/瓶,达芬奇牌
实例 | 详情
2106909090
达芬奇果美经典荔枝风味糖浆,成分:蔗糖糖浆91-99%,食用香精<2%柠檬酸<0.5%甲酸钠0.047%,0.9KG/瓶,达芬奇牌
实例 | 详情
2106909090
达芬奇果美经典草莓风味糖浆,成分:蔗糖糖浆91-99%,食用香精<2%柠檬酸<0.5%甲酸钠0.047%,0.9KG/瓶,达芬奇牌
实例 | 详情
2106909090
达芬奇果美经典椰子风味糖浆,成分:蔗糖糖浆66-82%水18-34%食用香精<1%柠檬酸<0.1%甲酸钠0.046%,山梨酸钾0.02%,0.9KG/瓶
实例 | 详情
2106909090
达芬奇果美经典香草风味糖浆,成分:蔗糖糖浆65-81%水18-34%食用香精<1%甲酸钠0.047%,山梨酸钾0.02%,柠檬酸<0.1%焦糖色<1%,0.9KG/瓶
实例 | 详情
3214101000
环氧塑封料,用途:用于半导体的封装,包装:纸箱,成分:双酚A型环氧树脂45-60%四氢邻二甲酸酐20-35%异氰尿酸三缩水甘油脂10-13%
实例 | 详情
3214101000
环氧塑封料,用途:用于半导体的封装,包装:纸箱,成分:双酚A型环氧树脂45%至60%四氢邻二甲酸酐20至35%异氰尿酸三缩水甘油脂10%至13%
实例 | 详情
2902200000
实例 | 详情
2707100000
实例 | 详情
2902200000
[消]
实例 | 详情
2916340010
乙酸
实例 | 详情
2707100000
液体
实例 | 详情
2932999016
虫醚
实例 | 详情
2930909053
硫威
实例 | 详情
2901100000
乙炔
实例 | 详情
3822009000
酚红
实例 | 详情
2707100000
产品
实例 | 详情
2902909000
乙炔
实例 | 详情
2926909090
4-丁腈
实例 | 详情
2921519090
二胺
实例 | 详情
2936220000
磷硫胺
实例 | 详情
2922499990
佐卡因
实例 | 详情
2933530015
巴比妥
实例 | 详情
2933990013
达唑
实例 | 详情
2933990013
哒唑
实例 | 详情
2904100000
磺酸钠
实例 | 详情
2902700000
异丙基
实例 | 详情
2909500000
衍生物
实例 | 详情
2916320000
甲酰氯
实例 | 详情
2916340090
乙酸钠
实例 | 详情
2916340090
乙酸盐
实例 | 详情
2917369000
甲酸钾
实例 | 详情
2921511000
二胺
实例 | 详情
2924199090
阿利
实例 | 详情
2932999099
异吡喃
实例 | 详情
2933290090
地平
实例 | 详情
2933290090
甲硝唑
实例 | 详情
2933290090
并咪唑
实例 | 详情
2933290090
并三唑
实例 | 详情
2933290090
硫咪唑
实例 | 详情
2934200090
并噻唑
实例 | 详情
2942000000
并咪唑
实例 | 详情
2933290090
达唑
实例 | 详情
2934999043
唑草酮
实例 | 详情
2933990099
硫咪唑
实例 | 详情
2921519090
二胺
实例 | 详情
2933990099
并三唑
实例 | 详情
2933990099
海明
实例 | 详情
2916399090
乙酰氯
实例 | 详情
2926909033
氯吡
实例 | 详情
2909499000
氧乙醇
实例 | 详情
2933990099
匹莫
实例 | 详情
2932999099
并呋喃
实例 | 详情
2933990099
达唑
实例 | 详情
2933990091
硫咪唑
实例 | 详情
2914509090
阿伏
实例 | 详情
2928000090
甲酰肼
实例 | 详情
2916209021
醚菊酯
实例 | 详情
2916310000
甲酸酐
实例 | 详情
2916310000
甲酸盐
实例 | 详情
2917190010
菌酯
实例 | 详情
2920190017
稻瘟净
实例 | 详情
2924299017
肽胺酸
实例 | 详情
2933490011
氧喹啉
实例 | 详情
2934910014
甲曲嗪
实例 | 详情
2902909000
二乙烯
实例 | 详情
2926909039
氰菊酯
实例 | 详情
londing...
X