hscode
商品描述
查看相关内容
3920109010
薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920690000
薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920209090
薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
4006902000
薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3926209000
薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3921909090
薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3923900000
薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920991000
薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920300000
薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
4016931000
薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920490090
薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920101000
薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3926901000
薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
4016991090
薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
PE薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920999001
PI薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920610000
PC薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920209090
PP薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
PE薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
PU薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
PO薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920209090
OPP薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
EVA薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920101000
EVA薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
PVC薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
PE 薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
TPU薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920430090
PVC薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920690000
PEN薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920690000
TPU薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
PET薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3006100000
薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
7612909000
薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920490090
PVC薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3921909090
PET薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3919109900
PET薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
PVC薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920910090
PVA薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
PVF薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
7607190090
薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
PVC薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3921909090
ABS薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
9027900000
薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109010
薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920730000
TAC薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3921909090
POF薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
6601990000
薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920209090
PP 薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920209090
CPP薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920209090
薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
PEVA薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
PEEK薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920991000
PTFE薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920991000
PTEE薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920209090
BOPP薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
薄膜FILM
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
TPU 薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920209090
PP胶薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
PE胶薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
PP废薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3921909090
BOPET薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3901200090
PE薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
薄膜 10EA
子目注释 | 实例 | 详情
4006902000
薄膜 20EA
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
废PE薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920690000
聚酯薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8471607100
薄膜按键
子目注释 | 实例 | 详情
8538900000
薄膜键盘
子目注释 | 实例 | 详情
8443999090
薄膜租件
子目注释 | 实例 | 详情
3920209090
塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
4908900000
转印薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109010
塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3923900000
塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8516909000
薄膜开关
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
薄膜按键
子目注释 | 实例 | 详情
9001909090
光学薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920991000
塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
KAPTON薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8471607100
薄膜键盘
子目注释 | 实例 | 详情
4908900000
印刷薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920690000
保护薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3506912000
薄膜胶带
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8529909090
薄膜按键
子目注释 | 实例 | 详情
3921909090
塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
装饰薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8532259000
薄膜电容
子目注释 | 实例 | 详情
8443999090
薄膜组件
子目注释 | 实例 | 详情
8517703000
薄膜按键
子目注释 | 实例 | 详情
8443999090
薄膜按键
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
9001909090
棱镜薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8533100000
薄膜电阻
子目注释 | 实例 | 详情
8532290000
薄膜电容
子目注释 | 实例 | 详情
8532251000
薄膜电容
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
塑胶薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8422909000
薄膜滚筒
子目注释 | 实例 | 详情
8536500000
薄膜开关
子目注释 | 实例 | 详情
3920209090
透明薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
4908900000
塑胶薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3212100000
印刷薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3919109900
薄膜胶带
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
导电薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3006100000
手术薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
4908900000
装饰薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
7607200000
镀铝薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8534009000
导电薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8534009000
薄膜按键
子目注释 | 实例 | 详情
8534009000
薄膜线路
子目注释 | 实例 | 详情
8534009000
薄膜电路
子目注释 | 实例 | 详情
8547909000
绝缘薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3926400000
塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920430010
塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920430090
塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920430090
保护薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3923900000
包装薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920209010
塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920490090
塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3919109900
薄膜按键
子目注释 | 实例 | 详情
3920991000
四氟薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920920000
尼龙薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3923290000
塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920300000
塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920690000
吸音薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8541402000
薄膜组件
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
绝缘薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
热封薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920920000
塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
4908900000
印花薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
光学薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920920000
聚酯薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3919109900
绝缘薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
聚酯薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
锥体薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
4005990000
橡胶薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
分隔薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8532241000
薄膜电容
子目注释 | 实例 | 详情
3921909090
聚酯薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920690000
塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3921909090
复合薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920920000
真空薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920490090
复合薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920620000
防雾薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920730000
塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8509900000
薄膜电路
子目注释 | 实例 | 详情
3920101000
塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920201000
塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109010
农用薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
打包薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
制袋薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920209090
塑胶薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920300000
热熔薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3919109900
保护薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920630000
导电薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
4602120000
薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8538900000
薄膜面板
子目注释 | 实例 | 详情
3919109900
防水薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109010
防水薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3206500000
发光薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
4908900000
薄膜商标
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
医用薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
地遮薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3921909090
披覆薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
4016109000
海绵薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8210000000
薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
防尘薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
9503008900
薄膜风筝
子目注释 | 实例 | 详情
8477900000
薄膜模头
子目注释 | 实例 | 详情
8477900000
薄膜喷头
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
薄膜 20eas
子目注释 | 实例 | 详情
8532909000
薄膜线圈
子目注释 | 实例 | 详情
9027900000
薄膜装置
子目注释 | 实例 | 详情
8471609000
电极薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
阻隔薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
7607200000
铝箔薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
6805300000
薄膜砂片
子目注释 | 实例 | 详情
3919909090
塑胶薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3919909090
装饰薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920620000
塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920620000
盖板薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920620000
聚酯薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
9001909090
盖板薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920490090
塑胶薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920510000
聚酯薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
4908900000
印刷薄膜C
子目注释 | 实例 | 详情
3920209090
BOPP胶薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
BOPP薄膜188
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
BOPP薄膜206
子目注释 | 实例 | 详情
4908900000
印刷薄膜B
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
塑料薄膜B
子目注释 | 实例 | 详情
3920209090
PP薄膜610MM
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
塑料薄膜A
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
塑料薄膜4
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
塑料薄膜3
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
塑料薄膜1
子目注释 | 实例 | 详情
3920610000
PC塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920209090
PP塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920209090
PP塑胶薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
PE塑胶薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920490090
PE弹性薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
PE弹性薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
PE素色薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920209090
PP彩色薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
PE透明薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920209090
PP原色薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3923210000
PE塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
PE镀铝薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
PE捆箱薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3919109900
PE自粘薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
薄膜 1000pcs
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
塑料薄膜PE
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
PE废薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3926201900
PE薄膜手套
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
聚烯烃薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
聚酯薄膜PET
子目注释 | 实例 | 详情
3920209090
无纺布薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920209090
防静电薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
7TY装饰薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
6TY装饰薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
8TY装饰薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3921909090
热粘性薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8538900000
薄膜电路板
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
防静电薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
4908900000
IMR转印薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920209090
聚丙烯薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920209090
电容器薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
聚氨酯薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920201000
金属化薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8532259000
薄膜电容器
子目注释 | 实例 | 详情
8486109000
薄膜剥离机
子目注释 | 实例 | 详情
7607200000
薄膜复合
子目注释 | 实例 | 详情
3920991000
氟素脂薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920430090
PVC胶布薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
PE薄膜EMB-915
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
废聚酯薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8422909000
薄膜悬挂轴
子目注释 | 实例 | 详情
8517703000
手机用薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
聚烯烃薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920209090
金属化薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920920000
聚酰胺薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
PI薄膜PI FILM
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
防静电薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8112190000
铍制薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8422400000
薄膜封口机
子目注释 | 实例 | 详情
3920930000
聚氨酯薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8422400000
薄膜收缩机
子目注释 | 实例 | 详情
8422400000
薄膜包装机
子目注释 | 实例 | 详情
8534009000
薄膜线路板
子目注释 | 实例 | 详情
3920430090
半透明薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
薄膜边角料
子目注释 | 实例 | 详情
3920790000
纤维素薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3921909090
聚丙烯薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920690000
聚氨酯薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8532259000
薄膜电阻器
子目注释 | 实例 | 详情
8477800000
薄膜复卷机
子目注释 | 实例 | 详情
8471609000
触控式薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920690000
金属化薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
真空阀薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3924900000
薄膜切割盒
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
气动薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
4016931000
次屏蔽薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
高阻隔薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920610000
蔽光框薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8537209000
薄膜电路板
子目注释 | 实例 | 详情
3921139000
聚氨酯薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3919109900
不干胶薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920991000
特弗伦薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8532290000
薄膜电容器
子目注释 | 实例 | 详情
3919909090
聚氨酯薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920209010
聚丙烯薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8532251000
薄膜电容器
子目注释 | 实例 | 详情
8533100000
薄膜热电阻
子目注释 | 实例 | 详情
3915300000
废塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
薄膜边角料
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
药液袋薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920209090
聚乙烯薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920490090
塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920690000
聚萘酯薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920910001
探头罩薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920930000
聚氨脂薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8422400000
薄膜缠绕机
子目注释 | 实例 | 详情
8422303090
薄膜包衣机
子目注释 | 实例 | 详情
8534009000
PET薄膜线路
子目注释 | 实例 | 详情
4822900000
薄膜纸芯管
子目注释 | 实例 | 详情
3403990000
薄膜光滑剂
子目注释 | 实例 | 详情
8422303090
薄膜扎口机
子目注释 | 实例 | 详情
3403190000
薄膜防锈油
子目注释 | 实例 | 详情
6805300000
金刚石薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8419409090
薄膜蒸发器
子目注释 | 实例 | 详情
8419899090
薄膜蒸发器
子目注释 | 实例 | 详情
4809200000
薄膜复写纸
子目注释 | 实例 | 详情
3920430090
PVC收缩薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8419310000
薄膜烘干机
子目注释 | 实例 | 详情
3920430090
PVC透明薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920430090
氯乙烯薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3923210000
薄膜塑料袋
子目注释 | 实例 | 详情
3920490090
PVC塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
4908900000
热感应薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
PET聚酯薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
EVA塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
9027900000
薄膜按键板
子目注释 | 实例 | 详情
8533100000
薄膜铂电阻
子目注释 | 实例 | 详情
8477800000
薄膜开卷机
子目注释 | 实例 | 详情
8477800000
薄膜收卷机
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
薄膜保护套
子目注释 | 实例 | 详情
8541500000
半导体薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
9031499090
薄膜流变仪
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
聚树脂薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
55-60"EVA薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8422909000
薄膜成型板
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
塑料制薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
塑料PVA薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920920000
维尼龙薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
PPE塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920209090
OPP塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
FEP塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920610000
ABS塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8532259000
薄膜电容A10
子目注释 | 实例 | 详情
3920430090
PVC薄膜 10PCS
子目注释 | 实例 | 详情
8422909000
薄膜轴总成
子目注释 | 实例 | 详情
3923290000
塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3923210000
塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3919109900
塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
塑料薄膜PET
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
塑料薄膜/PE
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
TPX薄膜J02501
子目注释 | 实例 | 详情
8479899990
薄膜卷绕机
子目注释 | 实例 | 详情
3920730000
醋酸布薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
6814100000
云母薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
车门用薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
遮阳棚薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8477800000
薄膜分切机
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
TPU塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8543709990
薄膜锁边机
子目注释 | 实例 | 详情
8477800000
薄膜折边机
子目注释 | 实例 | 详情
8422400000
薄膜包皂机
子目注释 | 实例 | 详情
3920620000
聚酯化薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
聚乙烯薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8486302100
薄膜封装机
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
塑料薄膜(PP)
子目注释 | 实例 | 详情
3920209090
镀铝BOPP薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8517703000
薄膜按键/RPS
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
PEVA胶布薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920930000
聚氨酯薄膜1
子目注释 | 实例 | 详情
3920991000
PTFE彩色薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920490090
PVC薄膜0.035MM
子目注释 | 实例 | 详情
3920920000
6021聚酯薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3923210000
LDPE塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920209090
透明BOPP薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920430090
塑料薄膜 PVC
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
聚乙烯薄膜B
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
塑料薄膜FILM
子目注释 | 实例 | 详情
3920991000
PTEF薄膜 1164M
子目注释 | 实例 | 详情
3920991000
PTFE塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3923900000
塑料薄膜盘B
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
塑料薄膜TAPE
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
PET薄膜1800PCS
子目注释 | 实例 | 详情
8533100000
电阻/碳薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
聚酯薄膜(PET)
子目注释 | 实例 | 详情
3920430090
PVC薄膜PVC FILM
子目注释 | 实例 | 详情
3920610000
印刷级PC薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3005109000
透明PU薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920209090
PP聚丙烯薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3919109900
聚氨酯PU薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
4908900000
印刷薄膜(个)
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
PE薄膜印刷品
子目注释 | 实例 | 详情
3920920000
尼龙薄膜,NY15
子目注释 | 实例 | 详情
3920690000
薄膜(塑料制)
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
(废)塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
塑料薄膜(个)
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
塑料薄膜 POLY
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
塑料薄膜 1PCS
子目注释 | 实例 | 详情
3920209090
昆岭120MM薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920991000
聚四氟乙薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8532259000
塑胶薄膜电容
子目注释 | 实例 | 详情
3919109900
聚酯薄膜胶带
子目注释 | 实例 | 详情
8534009000
薄膜印刷电路
子目注释 | 实例 | 详情
8544491900
软性电路薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920490090
聚氯乙烯薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920430090
聚氯乙烯薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3506919090
聚酯薄膜胶带
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
导电薄膜开关
子目注释 | 实例 | 详情
3921909090
聚醚醚酮薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920999001
聚酰亚胺薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3921909090
聚酰亚胺薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8534009000
薄膜印刷线路
子目注释 | 实例 | 详情
3920920000
聚酰亚胺薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
TPU聚氨酯薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
聚氟乙烯薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920610000
聚碳酸脂薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3921909090
塑料印花薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3926901000
塑料薄膜按键
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
聚酰亚胺薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920610000
聚碳酸酯薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8443999090
定着薄膜组件
子目注释 | 实例 | 详情
8443999090
定影薄膜组件
子目注释 | 实例 | 详情
3902100090
薄膜用聚丙烯
子目注释 | 实例 | 详情
8536500000
薄膜按键开关
子目注释 | 实例 | 详情
8532259000
日精薄膜电容
子目注释 | 实例 | 详情
8532259000
塑料薄膜电容
子目注释 | 实例 | 详情
8532251000
聚酯薄膜电容
子目注释 | 实例 | 详情
4823909000
芯片保护薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3926209000
压花薄膜袖套
子目注释 | 实例 | 详情
3920300000
聚苯乙烯薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
薄膜聚乙烯制
子目注释 | 实例 | 详情
3919109900
塑料自粘薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8532259000
高温薄膜电容
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
醋酸乙烯薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3921909090
防潮贴合薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
工业包装薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3005109000
医用手术薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3006100000
无菌手术薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
4202920000
PVC薄膜挂衣袋
子目注释 | 实例 | 详情
4908900000
转印聚脂薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8536500000
轻触薄膜开关
子目注释 | 实例 | 详情
9001909090
标准校准薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3915909000
PET薄膜边角料
子目注释 | 实例 | 详情
3920490090
塑料薄膜套装
子目注释 | 实例 | 详情
3926201900
塑料薄膜手套
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
塑料印花薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3921909090
塑料包装薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
塑料薄膜护套
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
压印塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920690000
聚酯镀铝薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8532290000
金属薄膜电容
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
醋酸乙烯薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920690000
多层塑胶薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
光学薄膜样品
子目注释 | 实例 | 详情
8532251000
片式薄膜电容
子目注释 | 实例 | 详情
3920910001
聚乙烯醇薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
分切包装薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920999090
塑料复合薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
阻隔薄膜CP0140
子目注释 | 实例 | 详情
3005109000
伤口薄膜敷贴
子目注释 | 实例 | 详情
3920620000
涂层聚酯薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8486202900
薄膜沉积设备
子目注释 | 实例 | 详情
3915901000
聚酯薄膜废膜
子目注释 | 实例 | 详情
3919109900
自粘塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
敷料保护薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
礼品包装薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
塑料气泡薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
塑料薄膜手套
子目注释 | 实例 | 详情
8538900000
薄膜点歌面板
子目注释 | 实例 | 详情
3910000000
薄膜防粘硅油
子目注释 | 实例 | 详情
4016101000
薄膜用橡胶辊
子目注释 | 实例 | 详情
8538900000
高档薄膜面板
子目注释 | 实例 | 详情
4016931000
聚酯薄膜垫圈
子目注释 | 实例 | 详情
3920430090
PVC热收缩薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8534009000
薄膜导电线路
子目注释 | 实例 | 详情
8541900000
液晶显示薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
6914100000
陶瓷薄膜基板
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
高压乙烯薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8538900000
圆形薄膜面板
子目注释 | 实例 | 详情
8538900000
金属薄膜按键
子目注释 | 实例 | 详情
8538900000
薄膜开关面板
子目注释 | 实例 | 详情
4823909000
薄膜彩印花纸
子目注释 | 实例 | 详情
4016101000
塑胶薄膜按键
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
聚乙烯醇薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109010
农用覆盖薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
7607200000
铝箔包装薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920209090
聚丙烯制薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3921139000
聚氨酯制薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
9505100090
塑料薄膜饰品
子目注释 | 实例 | 详情
3920690000
透明聚酯薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920209090
双向拉伸薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8533290000
金属薄膜电阻
子目注释 | 实例 | 详情
3920490090
PVC薄膜(2135PCS)
子目注释 | 实例 | 详情
3920690000
乳白聚酯薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
家纺包装薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3005109000
透明薄膜卷材
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
有光预涂薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3921909090
防尘塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
聚乙烯制薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3923290000
塑料复合薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920690000
阻燃聚酯薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920690000
复合聚酯薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
哑光预涂薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8420100090
薄膜清洁装置
子目注释 | 实例 | 详情
8533100000
薄膜固定电阻
子目注释 | 实例 | 详情
8532300000
有机薄膜电容
子目注释 | 实例 | 详情
3920209090
印刷塑料薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
聚乙烯薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3919109900
网板清扫薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
8517703000
触摸薄膜零件
子目注释 | 实例 | 详情
4823909000
地毯包装薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
3915100000
EVA薄膜边角料
子目注释 | 实例 | 详情
3919109900
塑料薄膜标签
子目注释 | 实例 | 详情
3921909090
薄膜硅橡胶片
子目注释 | 实例 | 详情
8542900000
薄膜基板 20pcs
子目注释 | 实例 | 详情
9031900090
薄膜探针光罩
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
塑料保护薄膜
子目注释 | 实例 | 详情
londing...
X