hscode
商品描述
查看相关内容
9027100090
烟气
实例 | 详情
9014800090
实例 | 详情
9027809900
PCR
实例 | 详情
8419899090
PCR
实例 | 详情
9027500000
PCR
实例 | 详情
9403300090
板桌
实例 | 详情
9024800000
干膜
实例 | 详情
9024800000
湿膜
实例 | 详情
9027809900
尿液
实例 | 详情
9027809900
降落
实例 | 详情
9026209090
压力
实例 | 详情
8543709990
磨疤
实例 | 详情
9031809090
频率
实例 | 详情
9024109000
松紧
实例 | 详情
9018500000
检眼
实例 | 详情
9027809900
噪声
实例 | 详情
9031809090
量纱
实例 | 详情
9029900000
表器
实例 | 详情
9030339000
功率
实例 | 详情
9031499090
测刀
实例 | 详情
9027500000
尿液
实例 | 详情
9018499000
牙齿
实例 | 详情
8714100090
表壳
实例 | 详情
9029900000
表壳
实例 | 详情
9015900090
铅垂
实例 | 详情
9031809090
单项
实例 | 详情
8431499900
表头
实例 | 详情
9028901000
表芯
实例 | 详情
9031809090
水份
实例 | 详情
9031809090
脂肪
实例 | 详情
9018500000
视野
实例 | 详情
9031809090
洗刷
实例 | 详情
8525801390
拍摄
实例 | 详情
8419409090
蒸馏
实例 | 详情
9018907010
麻醉
实例 | 详情
9031809090
防腐
实例 | 详情
9031809090
修蜡
实例 | 详情
9018500000
角膜
实例 | 详情
4202220000
器袋
实例 | 详情
9031809090
水势
实例 | 详情
4202220000
器盒
实例 | 详情
9030841000
电感
实例 | 详情
9106900000
计时
实例 | 详情
8479820090
凹坑
实例 | 详情
8512209000
泊车
实例 | 详情
9015100000
车轮
实例 | 详情
8479820090
搅拌
实例 | 详情
9031809090
校表
实例 | 详情
9031900090
径向
实例 | 详情
8543709990
电转
实例 | 详情
9027900000
器盖
实例 | 详情
8479820090
匀浆
实例 | 详情
8479899990
分装
实例 | 详情
8543709200
放大
实例 | 详情
9026900000
表管
实例 | 详情
9027900000
器门
实例 | 详情
8543709990
洗脸
实例 | 详情
9030332000
电阻
实例 | 详情
8479899990
溶解
实例 | 详情
9027809900
速率
实例 | 详情
9031809090
冲撞
实例 | 详情
9024109000
冲击
实例 | 详情
9027809900
变送
实例 | 详情
9031809090
运动
实例 | 详情
9031809090
矫正
实例 | 详情
8515219900
焊接
实例 | 详情
9027500000
T100PCR
实例 | 详情
8419899090
T100 PCR
实例 | 详情
9030899090
电导率
实例 | 详情
9029201000
表总成
实例 | 详情
9030849000
电导率
实例 | 详情
9027809900
电导率
实例 | 详情
9027809900
定量PCR
实例 | 详情
9030332000
电导率
实例 | 详情
8543709990
电损毁
实例 | 详情
9031809090
电导率
实例 | 详情
9030339000
电导率
实例 | 详情
8471606000
数字化
实例 | 详情
9015800090
温盐深
实例 | 详情
9029109000
表总成
实例 | 详情
9104000000
表用钟
实例 | 详情
8419909000
PCR基座
实例 | 详情
9104000000
表总成
实例 | 详情
8419899090
梯度PCR
实例 | 详情
9029209000
表总成
实例 | 详情
9031809090
温盐深
实例 | 详情
8419899090
普通PCR
实例 | 详情
9026809000
电导率
实例 | 详情
9023009000
光学
实例 | 详情
9015800090
电阻率
实例 | 详情
9025110000
表总成
实例 | 详情
8419909000
PCR底座
实例 | 详情
9026201090
微压差
实例 | 详情
9028309000
表总成
实例 | 详情
9031809090
辐射率
实例 | 详情
9031809090
叶面积
实例 | 详情
9030899090
恒库仑
实例 | 详情
9030332000
电阻率
实例 | 详情
9031809090
GPS预警
实例 | 详情
9017200000
几何
实例 | 详情
9030332000
微电阻
实例 | 详情
9027809900
比表面
实例 | 详情
8419899090
高速PCR
实例 | 详情
9013809000
电转化
实例 | 详情
9030849000
电导力
实例 | 详情
9027900000
PCR配件
实例 | 详情
3405900000
表板蜡
实例 | 详情
8543709990
电转化
实例 | 详情
9015800090
ADCP浪潮
实例 | 详情
4202920000
器袋D
实例 | 详情
8419899090
2720型PCR
实例 | 详情
8471606000
AO数字化
实例 | 详情
8471606000
A0数字化
实例 | 详情
8419899090
BIO-RAD PCR
实例 | 详情
8471606000
数字化A0
实例 | 详情
9018500000
综合验眼
实例 | 详情
9027809900
流式细胞
实例 | 详情
9025191000
温度感应
实例 | 详情
8543909000
电眼支柱
实例 | 详情
9027500000
光合作用
实例 | 详情
9027300000
紫外透射
实例 | 详情
9027500000
紫外交联
实例 | 详情
8539292000
表用灯泡
实例 | 详情
9032899090
光度调试
实例 | 详情
9031809090
基因导入
实例 | 详情
9031809090
假人碰撞
实例 | 详情
9027100090
氮气吹扫
实例 | 详情
9030900090
表用挡板
实例 | 详情
9031809090
电子测痛
实例 | 详情
9031809090
印刷适性
实例 | 详情
9018500000
综合检眼
实例 | 详情
9027202000
电泳凝胶
实例 | 详情
8419899090
氮气吹扫
实例 | 详情
9031809090
脉宽调制
实例 | 详情
9027809900
核酸转染
实例 | 详情
8708299000
表用支架
实例 | 详情
8543709990
紫外透照
实例 | 详情
8543709990
紫外交联
实例 | 详情
8424300000
涂敷去除
实例 | 详情
8419899090
定氮消化
实例 | 详情
8413190000
自动分装
实例 | 详情
8528691000
视频演示
实例 | 详情
4202920000
尼龙器袋
实例 | 详情
8471606000
A0 数字化
实例 | 详情
8471606000
AOO数字化
实例 | 详情
8517699000
信号接口
实例 | 详情
8537101190
系统转换
实例 | 详情
9030409000
电源网络
实例 | 详情
9030849000
功能调试
实例 | 详情
9031491000
光学平面
实例 | 详情
9031499090
光学界面
实例 | 详情
8708299000
汽车表壳
实例 | 详情
9027500000
流式细胞
实例 | 详情
9025800000
温度验证
实例 | 详情
9029900000
塑料表壳
实例 | 详情
8714100090
塑料表壳
实例 | 详情
7326909000
铁制器架
实例 | 详情
9018499000
美白牙齿
实例 | 详情
9030899090
电压相应
实例 | 详情
9024800000
数值降落
实例 | 详情
9031809090
超载限制
实例 | 详情
9018500000
角膜曲率
实例 | 详情
8486909900
离子镀膜
实例 | 详情
9031809090
霍尔效应
实例 | 详情
9031809090
门机调试
实例 | 详情
9018500000
眼膜曲率
实例 | 详情
9018199000
经皮黄疸
实例 | 详情
9030900090
测阻测针
实例 | 详情
9027809900
平行结晶
实例 | 详情
9018500000
手动验眼
实例 | 详情
9027809900
粮食水份
实例 | 详情
9018500000
电脑视野
实例 | 详情
9026100000
油水界面
实例 | 详情
9018905000
射频消融
实例 | 详情
9019109000
射频消融
实例 | 详情
3926909090
塑料表壳
实例 | 详情
8419409090
凯氏蒸馏
实例 | 详情
8443198000
印刷适性
实例 | 详情
8479899990
自动展开
实例 | 详情
8479899990
真空镀膜
实例 | 详情
9031809090
手控蒸馏
实例 | 详情
9030332000
电阻分选
实例 | 详情
9030332000
绝缘电阻
实例 | 详情
9031809090
负压筛析
实例 | 详情
9031809090
蝶式引伸
实例 | 详情
9028901000
表用底板
实例 | 详情
9031809090
实验冲击
实例 | 详情
9028901000
表用极靴
实例 | 详情
9031809090
巷帮离层
实例 | 详情
9031809090
顶板动态
实例 | 详情
9025800000
温度收集
实例 | 详情
9018500000
眼电生理
实例 | 详情
9024800000
安瓿折力
实例 | 详情
9019101000
丰胸美乳
实例 | 详情
9027809900
油墨粘性
实例 | 详情
9030401000
电脑频率
实例 | 详情
9031809090
失压计时
实例 | 详情
9030841000
电容分选
实例 | 详情
9028901000
表用支架
实例 | 详情
9030899090
高压相序
实例 | 详情
9028901000
表用指针
实例 | 详情
9031809090
数显收敛
实例 | 详情
9028901000
表用表盖
实例 | 详情
9019101000
数码丰胸
实例 | 详情
9031809090
顶板离层
实例 | 详情
9031809090
土壤贯入
实例 | 详情
9030899090
电子负载
实例 | 详情
9031809090
自动侧桩
实例 | 详情
9019101000
机能调理
实例 | 详情
9031809090
军用夜用
实例 | 详情
9027500000
紫外透射
实例 | 详情
9031809090
植物水势
实例 | 详情
9029900000
表用零件
实例 | 详情
8543709990
离子导入
实例 | 详情
9028209000
油水界面
实例 | 详情
9024800000
塑料速率
实例 | 详情
3926901000
器用零件
实例 | 详情
4016931000
器用垫片
实例 | 详情
9027900000
罩壳套件
实例 | 详情
8543709990
钥匙匹配
实例 | 详情
4016931000
器用垫圈
实例 | 详情
3926901000
器用把手
实例 | 详情
9031809090
光缆普查
实例 | 详情
9018499000
牙科麻醉
实例 | 详情
8419899090
低温脆化
实例 | 详情
8537109090
网络干扰
实例 | 详情
9019200000
氧气输入
实例 | 详情
9024800000
电动划痕
实例 | 详情
9024800000
重型冲击
实例 | 详情
9029109000
表总成等
实例 | 详情
9030332000
接地电阻
实例 | 详情
8480719090
表壳模具
实例 | 详情
3926909090
洗脸底座
实例 | 详情
9032899090
滚筒转动
实例 | 详情
8708299000
CAN表总成
实例 | 详情
9027900000
热解零件
实例 | 详情
8479820090
电动搅拌
实例 | 详情
9027900000
汽化零件
实例 | 详情
9031499090
表面缺陷
实例 | 详情
9031809090
表面粗糙
实例 | 详情
8414909090
表面板组
实例 | 详情
9031809090
力矩系统
实例 | 详情
9015900090
投点 20PCS
实例 | 详情
8479820090
组织匀浆
实例 | 详情
8531809000
地形警告
实例 | 详情
9032899090
地形警告
实例 | 详情
9025900090
表带挂钩
实例 | 详情
9031809090
综合录井
实例 | 详情
8708801000
减震降噪
实例 | 详情
9018193010
产前监听
实例 | 详情
9402900000
医疗器架
实例 | 详情
8543709990
电动丰胸
实例 | 详情
9027809900
卤素水份
实例 | 详情
9030390000
自动分选
实例 | 详情
9031809090
汽车调表
实例 | 详情
9024800000
袜子横拉
实例 | 详情
8479899990
微晶焕肤
实例 | 详情
9018500000
电脑检眼
实例 | 详情
9026100000
流量计算
实例 | 详情
9027500000
手提紫外
实例 | 详情
8471605000
文件拍摄
实例 | 详情
9024800000
织物撕裂
实例 | 详情
9024800000
沥青延伸
实例 | 详情
8479899990
自动分装
实例 | 详情
9106900000
记录时间
实例 | 详情
9027100090
瓦斯便携
实例 | 详情
8419899090
BIO-RAD牌PCR
实例 | 详情
9022199090
X射线透视
实例 | 详情
9031499090
光衰减(旧)
实例 | 详情
8471606000
数字化NI牌
实例 | 详情
9030401000
45赫兹频率
实例 | 详情
9031809090
叶面积RC-70
实例 | 详情
8419899090
48孔梯度PCR
实例 | 详情
8545200000
碳刷(器用)
实例 | 详情
9603509190
刷子(器用)
实例 | 详情
9030100000
长杆剂量率
实例 | 详情
9030900090
多通道功率
实例 | 详情
8543709990
电眼美容
实例 | 详情
8708999990
组合表总成
实例 | 详情
9018199000
胎心多普勒
实例 | 详情
9030100000
中子剂量率
实例 | 详情
9029201000
组合表总成
实例 | 详情
9029209000
组合表总成
实例 | 详情
9027500000
荧光定量PCR
实例 | 详情
8468800000
手持式焊接
实例 | 详情
9030332000
电阻测量试
实例 | 详情
9018200000
紫外光照射
实例 | 详情
9002909090
表用反光镜
实例 | 详情
8419899090
普通定性PCR
实例 | 详情
9031803100
超声波探份
实例 | 详情
9029109000
组合表总成
实例 | 详情
8708295900
组合表总成
实例 | 详情
9029900000
表用散热片
实例 | 详情
9029900000
表用复位杆
实例 | 详情
9030820000
晶体管分选
实例 | 详情
8419899090
定性梯度PCR
实例 | 详情
8714100090
摩托车表壳
实例 | 详情
8543709990
细胞核转染
实例 | 详情
9029900000
摩托车表壳
实例 | 详情
9030339000
多通道功率
实例 | 详情
9018499000
牙科用动力
实例 | 详情
8479899990
超声波粉碎
实例 | 详情
9031809090
密立根油滴
实例 | 详情
9031809090
弗兰克赫兹
实例 | 详情
9031809090
配料机表头
实例 | 详情
8471606000
医用数字化
实例 | 详情
8471606000
医用数学化
实例 | 详情
9018129900
荧光定量PCR
实例 | 详情
3926901000
PCR用八联管
实例 | 详情
8419899090
AB金座9700PCR
实例 | 详情
8479820090
超离心粉碎
实例 | 详情
8479899990
连续式喷膜
实例 | 详情
8479899990
全自动展开
实例 | 详情
4823400000
生理记录纸
实例 | 详情
9018500000
裂隙灯检眼
实例 | 详情
8471606000
图像数字化
实例 | 详情
9029209000
非接触车速
实例 | 详情
9030899090
工业电导率
实例 | 详情
9018140000
红细胞变形
实例 | 详情
9031809090
混凝土动弹
实例 | 详情
9018500000
热气动舒眼
实例 | 详情
9031809090
半导体零点
实例 | 详情
9022199090
辐射剂量率
实例 | 详情
9031809090
在线电导率
实例 | 详情
9031809090
微电脑计时
实例 | 详情
9031809090
蛋白质结晶
实例 | 详情
8471606000
锦德数字化
实例 | 详情
9028901000
表用导流快
实例 | 详情
3926901000
塑料制器盒
实例 | 详情
9018499000
热牙胶填充
实例 | 详情
9024800000
数显点载荷
实例 | 详情
9028901000
表用导流块
实例 | 详情
9027500000
爱康全多用
实例 | 详情
9031809090
热电偶效验
实例 | 详情
9027500000
实时荧光PCR
实例 | 详情
9030339000
笔式电导率
实例 | 详情
8708299000
表面罩总成
实例 | 详情
8419899090
铝制梯度PCR
实例 | 详情
9029201000
车身表总成
实例 | 详情
9029201000
汽车表总成
实例 | 详情
9018129900
骨精密零件
实例 | 详情
8479820090
超声波粉碎
实例 | 详情
9025800000
超声波测象
实例 | 详情
8479899990
超声波洗净
实例 | 详情
8518500000
数字会系统
实例 | 详情
9031809090
电压表验证
实例 | 详情
8537109090
照射控制板
实例 | 详情
9031809090
探测器调试
实例 | 详情
9030390000
电池片分选
实例 | 详情
8543709990
激光去纹身
实例 | 详情
9024800000
十字板剪力
实例 | 详情
9024800000
岩石点载荷
实例 | 详情
8419409090
全自动蒸馏
实例 | 详情
9024800000
机织物弹性
实例 | 详情
9031802000
测绘缩放/旧
实例 | 详情
8419899090
Bio-Rad普通PCR
实例 | 详情
8419899090
Bio-Rad梯度PCR
实例 | 详情
9022120000
手提X光透视
实例 | 详情
9022199090
x辐射剂量率
实例 | 详情
9031801000
ST805C PON功率
实例 | 详情
9029209000
表总成/通用
实例 | 详情
9029201000
表总成/日产
实例 | 详情
9029209000
表总成/双龙
实例 | 详情
9026100000
流速解面(旧)
实例 | 详情
9019101000
按摩器(美腿)
实例 | 详情
9029201000
表总成/FORD牌
实例 | 详情
3926909090
塑料门(器用)
实例 | 详情
9027900000
PH零件/PH电极
实例 | 详情
9030899090
功率因素补偿
实例 | 详情
3926901000
表用塑料外壳
实例 | 详情
9026201090
液压颅脑损伤
实例 | 详情
9032899090
功率因数补偿
实例 | 详情
9018500000
电脑验光曲率
实例 | 详情
9018390000
JRII全血用PT管
实例 | 详情
8543709990
制品编码转换
实例 | 详情
8425429000
汽车大梁矫正
实例 | 详情
9029900000
汽车表用表牌
实例 | 详情
8448190000
纤维卷曲弹性
实例 | 详情
4202920000
过胶尼龙器袋
实例 | 详情
8479109000
手动手机组装
实例 | 详情
8479819000
汽车大梁矫正
实例 | 详情
8486202200
物理气相沉积
实例 | 详情
9029900000
汽车表用表盘
实例 | 详情
8517622200
电复用解复用
实例 | 详情
9027500000
流式细胞分选
实例 | 详情
8543709990
小动物电损毁
实例 | 详情
8526919090
驾驶安全预警
实例 | 详情
8473309000
数字化电路板
实例 | 详情
9024800000
熔体流动速率
实例 | 详情
9027809900
循环伏安剥除
实例 | 详情
9024800000
勃氏比表面积
实例 | 详情
9031809090
卡尔费休库仑
实例 | 详情
9031809090
快速电脑水份
实例 | 详情
9030332000
压敏电阻分选
实例 | 详情
9030841000
电容测量分选
实例 | 详情
9030332000
钳型接地电阻
实例 | 详情
9031809090
数显隧道收敛
实例 | 详情
8471606000
高精度数字化
实例 | 详情
9018199000
快速过敏皮试
实例 | 详情
9106900000
失压断流计时
实例 | 详情
9031900090
钻孔弹模导杆
实例 | 详情
9106900000
电压失压计时
实例 | 详情
9031809090
数显顶板离层
实例 | 详情
9031809090
光学指纹认证
实例 | 详情
9030891000
铁芯接地冲击
实例 | 详情
9030820000
电路热点普查
实例 | 详情
9030401000
电压电流功率
实例 | 详情
9031809090
数显锚杆拉拔
实例 | 详情
9030339000
电容测试分选
实例 | 详情
9029209000
非接触式车速
实例 | 详情
9031809090
指纹采集验证
实例 | 详情
9031900090
钻孔弹模探头
实例 | 详情
9031809090
激光隧道断面
实例 | 详情
9030332000
钳形接地电阻
实例 | 详情
9030339000
钳形接地电阻
实例 | 详情
9030339000
数显控制变送
实例 | 详情
9031809090
旋转挂片腐蚀
实例 | 详情
9030332000
钳式接地电阻
实例 | 详情
8455900000
板形系统框架
实例 | 详情
9015800090
家用天气预报
实例 | 详情
9031809090
数显比表面积
实例 | 详情
9029201000
摩托车表总成
实例 | 详情
9031499090
电脑验光曲率
实例 | 详情
8536500000
印刷电源开关
实例 | 详情
9031809090
磁性元件分选
实例 | 详情
9018904000
血液透析支架
实例 | 详情
9027809900
蛋白相互作用
实例 | 详情
9026100000
油水界面装置
实例 | 详情
9018500000
眼科综合检眼
实例 | 详情
7616100000
销(铝制,器用)
实例 | 详情
8479899990
模具快速装配
实例 | 详情
9029900000
表用塑料面板
实例 | 详情
9024800000
熔体流动塑料
实例 | 详情
9029201000
组合表总成,UM
实例 | 详情
9029201000
组合表总成,IN
实例 | 详情
9029201000
组合表总成,CO
实例 | 详情
9019109000
迷你离子导入
实例 | 详情
8466200000
机床加固总成
实例 | 详情
9029201000
表台表总成
实例 | 详情
9031809090
塑料水准校对
实例 | 详情
9027900000
分析用盖板
实例 | 详情
8419909000
定性PCR用盖板
实例 | 详情
9031809090
十六通道生理
实例 | 详情
9027809900
光子计数模组
实例 | 详情
9031809090
勃式比表面积
实例 | 详情
9031809090
测试产品尺寸
实例 | 详情
9030900090
表用测试探头
实例 | 详情
9018499000
牙科器用零件
实例 | 详情
9015800090
MSC-36多臂井径
实例 | 详情
9018905000
射频消融零件
实例 | 详情
9002909090
光学器用零件
实例 | 详情
9031900090
器用控制装置
实例 | 详情
8479820090
高速旋转粉碎
实例 | 详情
9015800090
高速地质透视
实例 | 详情
9029900000
汽车表用指针
实例 | 详情
8543709990
数据采集回放
实例 | 详情
9027500000
动静态光散射
实例 | 详情
8517691090
航空卫星通讯
实例 | 详情
9026900000
体积修正盖板
实例 | 详情
9024800000
电子织物强力
实例 | 详情
9019101000
低频数码经络
实例 | 详情
9027500000
台式紫外透射
实例 | 详情
8543709990
微晶皮肤磨削
实例 | 详情
8543709990
脸部深层导入
实例 | 详情
8543709990
彩钻微晶焕肤
实例 | 详情
8543709990
纳米电波拉皮
实例 | 详情
9024800000
立式电脑拉力
实例 | 详情
9031809090
荧光PCR(旧)
实例 | 详情
4016931000
皮膜 机器器用
实例 | 详情
4016931000
垫圈 机器器用
实例 | 详情
9022140090
手提式X线透视
实例 | 详情
4016931000
机器器用O型圈
实例 | 详情
4016931000
油封 机器器用
实例 | 详情
9029102000
表总成METER ASSY
实例 | 详情
3926901000
器用零件,支架
实例 | 详情
8419899090
Bio-Rad牌梯度PCR
实例 | 详情
9031809090
χγ辐射剂量率
实例 | 详情
9029201000
表总成/日产牌
实例 | 详情
9030899090
Z位置电刷确认
实例 | 详情
9030899090
D位置电刷确认
实例 | 详情
8708996000
表总成/无品牌
实例 | 详情
9031809090
DBT-127比表面积
实例 | 详情
8471606000
数字化BJCD91200L
实例 | 详情
4016931000
O型圈 机器器用
实例 | 详情
4016931000
O型圈,机器器用
实例 | 详情
9027100090
单颗粒黑炭(旧)
实例 | 详情
9018500000
光学器(检眼)
实例 | 详情
9028909000
表零件(表壳)
实例 | 详情
8419899090
基因扩增(PCR)
实例 | 详情
8479899990
镀膜/型号:ACE200
实例 | 详情
8431499900
表总成/电压:12V
实例 | 详情
3926909090
塑料铆钉(器用)
实例 | 详情
8419909000
PCR用零件(热盖)
实例 | 详情
8483409000
齿轮(器用零件)
实例 | 详情
8471607200
鼠标(器用零件)
实例 | 详情
8471607100
键盘(器用零件)
实例 | 详情
8539219000
钨灯(器用零件)
实例 | 详情
9017300000
量规(器用零件)
实例 | 详情
8505119000
磁铁(器用零件)
实例 | 详情
8483500000
滑轮(器用零件)
实例 | 详情
londing...
X