hscode
商品描述
查看相关内容
8523511000
手机U
实例 | 详情
8517703000
手机
实例 | 详情
3926909090
手机
实例 | 详情
3926909090
手机
实例 | 详情
8517703000
手机
实例 | 详情
8517703000
手机
实例 | 详情
8517703000
手机按键
实例 | 详情
8517703000
手机外壳
实例 | 详情
3926909090
塑料手机
实例 | 详情
4016101000
手机按键
实例 | 详情
3926909090
手机塑料托
实例 | 详情
9031809090
手机测试托
实例 | 详情
8480719090
手机用压模
实例 | 详情
8517703000
手机塑料制键
实例 | 详情
8517703000
手机零件:按键
实例 | 详情
8517703000
手机用支撑片
实例 | 详情
8517703000
塑料制手机按键
实例 | 详情
8480719090
手机支架模具
实例 | 详情
3926909090
硅胶吸手机支架
实例 | 详情
8517703000
手机用塑料薄膜
实例 | 详情
8517703000
手机按键片簧组
实例 | 详情
8207300090
手机用冲压模具
实例 | 详情
8517703000
手机塑料制键底片
实例 | 详情
8517703000
手机塑料制数字键
实例 | 详情
8517703000
手机塑料制底片
实例 | 详情
8517703000
手机专用塑料板
实例 | 详情
3923900000
手机扬声器用塑料
实例 | 详情
3923900000
手机屏蔽盖用塑料
实例 | 详情
9001909090
手机按键用导光板
实例 | 详情
8517703000
手机专用塑胶按键a
实例 | 详情
8517703000
带键Moto Z3手机外壳
实例 | 详情
8517703000
手机塑料制键(黑色)
实例 | 详情
8517703000
手机塑料制键(金色)
实例 | 详情
8517703000
手机塑料制键(白色)
实例 | 详情
8517703000
手机塑料制键(灰色)
实例 | 详情
8517703000
手机用塑料制底片
实例 | 详情
3923900000
手机产品用塑料包装
实例 | 详情
8523492000
手机测试应用软件光
实例 | 详情
9031900090
手机惯性测试机台托
实例 | 详情
8517703000
BlackBerry8300手机盖带键
实例 | 详情
8517703000
手机塑料制键(已镀漆)
实例 | 详情
8523492000
手机测试仪升级软件光
实例 | 详情
3923900000
盛装手机外壳用塑料托
实例 | 详情
9030900090
手机音频测试卡具的托
实例 | 详情
9030900090
手机自动测试卡具的托
实例 | 详情
9030900090
手机手动测试卡具的托
实例 | 详情
9030900090
手机射频测试卡具的托
实例 | 详情
9030900090
手机天线测试夹具的托
实例 | 详情
9030900090
手机天线测试卡具的托
实例 | 详情
9030900090
手机光学测试卡具的托
实例 | 详情
8517703000
手机塑料制上部键(银色)
实例 | 详情
8517703000
钢制手机外壳零件(键粒)
实例 | 详情
8517703000
钢制手机外壳零件(键件)
实例 | 详情
8517703000
手机板(含国内购料)
实例 | 详情
8205590000
手机塑料制键用手工夹具
实例 | 详情
3923900000
手机产品用塑料包装包装
实例 | 详情
8517703000
手机零件:手机(硅胶制)
实例 | 详情
8517703000
手机塑料制键(已镀黑色漆)
实例 | 详情
8517703000
手机塑料制键(已镀绿色漆)
实例 | 详情
8517703000
手机塑料制键(已喷黑色漆)
实例 | 详情
8517703000
手机塑料制数字键(已镀漆)
实例 | 详情
8523492000
(手机音频测试升级软件)
实例 | 详情
8523492000
(手机WCDMA宽带AMR测试软件)
实例 | 详情
3923900000
供运输包装用塑料制手机放置
实例 | 详情
8479909090
手机零部件组装机用吸固定座
实例 | 详情
8517121029
CDMA手机,主板,面板,键,UT斯达康
实例 | 详情
8517703000
手机塑料制数字键(已镀黑色漆)
实例 | 详情
8517121029
CDMA手机,UT斯达康牌,主板,键,面板
实例 | 详情
8517703000
手机塑料制键装饰框(已喷黑色漆)
实例 | 详情
8517703000
手机塑料制键装饰条(已镀黑色漆)
实例 | 详情
8517703000
手机塑料制键装饰条(已镀蓝色漆)
实例 | 详情
8517703000
手机用塑料制装饰条(已镀蓝色漆)
实例 | 详情
8517121029
CDMA手机,通讯用,UT斯达康,主板,面板,键
实例 | 详情
8517121029
CDMA手机,通讯用,UT斯达康,键,主板,面板
实例 | 详情
8517121029
CDMA手机,通讯用,UT斯达康牌,主板,面板,键
实例 | 详情
8517121029
CDMA手机,通讯用,UT斯达康,由主板,面板,键构成
实例 | 详情
8517121029
CDMA手机,UT斯达康,主板,面板,键,无线通信,打电话
实例 | 详情
8517703000
手机仔片
实例 | 详情
8517703000
仔片手机按键
实例 | 详情
8517121029
手机
实例 | 详情
8517121090
手机
实例 | 详情
8517121019
手机
实例 | 详情
8517121019
手机C3
实例 | 详情
8517121090
LG手机
实例 | 详情
8517121090
3G手机
实例 | 详情
8517121019
4G手机
实例 | 详情
3926400000
手机
实例 | 详情
8516330000
手机
实例 | 详情
6307100000
手机
实例 | 详情
8517703000
手机
实例 | 详情
8517121090
PHS手机
实例 | 详情
8517121019
GSM手机
实例 | 详情
9018499000
手机
实例 | 详情
7326909000
手机
实例 | 详情
3926909090
手机
实例 | 详情
8517703000
手机
实例 | 详情
8517709000
手机
实例 | 详情
4823909000
手机
实例 | 详情
8423811000
手机
实例 | 详情
8205400000
手机
实例 | 详情
8516330000
手机
实例 | 详情
9606210000
手机
实例 | 详情
8517121090
HTC手机
实例 | 详情
9018499000
手机
实例 | 详情
8517121029
acer手机
实例 | 详情
8517121090
YOTA手机
实例 | 详情
8517121029
CDMA手机
实例 | 详情
8517121019
手机/GSM
实例 | 详情
8517121019
MD90手机
实例 | 详情
8517121090
IDEN手机
实例 | 详情
8517121090
OPPO手机
实例 | 详情
8517121029
手机/CDMA
实例 | 详情
8517121019
手机 D858
实例 | 详情
8517121019
手机 5200
实例 | 详情
8517121019
手机 6080
实例 | 详情
8517121019
手机 8202
实例 | 详情
8517121029
SHARP手机
实例 | 详情
8517121029
WCDMA手机
实例 | 详情
8517121090
手机 1116
实例 | 详情
8517121090
WCDMA手机
实例 | 详情
8517121029
CASIO手机
实例 | 详情
8523511000
手机TF卡
实例 | 详情
8507600090
手机电池
实例 | 详情
3926909090
手机屏保
实例 | 详情
3926909090
手机底座
实例 | 详情
8517121011
测试手机
实例 | 详情
8517703000
手机主板
实例 | 详情
7318159090
手机螺钉
实例 | 详情
4202310090
手机皮套
实例 | 详情
3926909090
手机挂钩
实例 | 详情
8517121090
平板手机
实例 | 详情
8517703000
手机后盖
实例 | 详情
8517703000
手机外框
实例 | 详情
3926909090
手机展座
实例 | 详情
8517703000
手机玻璃
实例 | 详情
8477900000
手机模具
实例 | 详情
3920999090
手机贴膜
实例 | 详情
4908900000
手机贴纸
实例 | 详情
7020009990
手机贴膜
实例 | 详情
8517703000
手机背板
实例 | 详情
9002199090
手机物镜
实例 | 详情
3926909090
手机夹子
实例 | 详情
3926909090
手机机壳
实例 | 详情
9018499000
牙科手机
实例 | 详情
8517703000
手机按键
实例 | 详情
3926901000
手机面板
实例 | 详情
8517703000
手机配件
实例 | 详情
8517121011
双模手机
实例 | 详情
8517707090
手机天线
实例 | 详情
8517703000
手机支架
实例 | 详情
8517703000
手机镜片
实例 | 详情
3926909090
手机边框
实例 | 详情
8517703000
手机垫片
实例 | 详情
8517703000
手机前盖
实例 | 详情
3926909090
手机外壳
实例 | 详情
3926909090
手机贴膜
实例 | 详情
3926909090
手机支架
实例 | 详情
8517703000
手机面板
实例 | 详情
3919109900
手机贴膜
实例 | 详情
8517703000
手机零件
实例 | 详情
3926400000
手机挂饰
实例 | 详情
8517703000
手机盖板
实例 | 详情
8523529000
手机SIM卡
实例 | 详情
8517703000
手机灯罩
实例 | 详情
3920490090
手机贴膜
实例 | 详情
7326909000
手机支架
实例 | 详情
8480490000
手机模具
实例 | 详情
8517703000
手机屏幕
实例 | 详情
3926400000
手机挂件
实例 | 详情
8517703000
手机背盖
实例 | 详情
8517707001
手机天线
实例 | 详情
3926909090
手机皮套
实例 | 详情
8517121090
双模手机
实例 | 详情
8517703000
手机转轴
实例 | 详情
8517703000
手机外壳
实例 | 详情
8534009000
手机软板
实例 | 详情
8517703000
手机中板
实例 | 详情
8517703000
手机前壳
实例 | 详情
8517703000
手机插座
实例 | 详情
8517703000
手机侧键
实例 | 详情
8517703000
手机插头
实例 | 详情
8517703000
手机侧盖
实例 | 详情
8517121090
智能手机
实例 | 详情
4202920000
手机臂袋
实例 | 详情
3926909090
手机挂件
实例 | 详情
9002119090
手机镜头
实例 | 详情
9001909090
手机部件
实例 | 详情
8529909090
手机部件
实例 | 详情
8517703000
手机母板
实例 | 详情
4202320000
手机皮套
实例 | 详情
4911910000
手机图片
实例 | 详情
5401102000
手机挂带
实例 | 详情
7117190000
手机挂链
实例 | 详情
8517121011
手机机芯
实例 | 详情
8517121011
手机散件
实例 | 详情
8517121019
手机机芯
实例 | 详情
8517121019
手机 N2626
实例 | 详情
8517121019
试验手机
实例 | 详情
8517121019
测试手机
实例 | 详情
8517121019
手机机身
实例 | 详情
8517703000
手机背光
实例 | 详情
8517703000
手机胶件
实例 | 详情
8517703000
手机机壳
实例 | 详情
8517703000
手机模块
实例 | 详情
8517703000
手机翻盖
实例 | 详情
8517703000
手机中盖
实例 | 详情
8518100001
手机话筒
实例 | 详情
8518100090
手机麦克
实例 | 详情
8518100090
手机话筒
实例 | 详情
8518290000
手机听筒
实例 | 详情
8534001000
手机软板
实例 | 详情
9803003000
手机动漫
实例 | 详情
6304939000
手机挂件
实例 | 详情
3926400000
手机挂链
实例 | 详情
4016109000
手机挂件
实例 | 详情
3926400000
手机贴纸
实例 | 详情
7326909000
手机挂饰
实例 | 详情
8517703000
手机听筒
实例 | 详情
3921909090
手机贴膜
实例 | 详情
3919109900
手机贴纸
实例 | 详情
7020009990
手机挂件
实例 | 详情
3926400000
手机外壳
实例 | 详情
6304939000
手机挂绳
实例 | 详情
3926909090
手机配件
实例 | 详情
8306299000
手机挂件
实例 | 详情
3926400000
手机贴膜
实例 | 详情
5609000000
手机挂绳
实例 | 详情
9023009000
手机模型
实例 | 详情
3926400000
手机挂绳
实例 | 详情
8420990000
手机托架
实例 | 详情
8525801301
手机镜头
实例 | 详情
8517703000
手机芯片
实例 | 详情
8517703000
手机卡槽
实例 | 详情
7117190000
手机吊坠
实例 | 详情
7326909000
手机边框
实例 | 详情
3926909090
手机袋子
实例 | 详情
4016999090
手机支架
实例 | 详情
8517709000
手机转轴
实例 | 详情
6307100000
手机擦布
实例 | 详情
8517703000
手机后壳
实例 | 详情
4202320000
手机挂袋
实例 | 详情
3926909090
手机臂套
实例 | 详情
8306299000
手机边框
实例 | 详情
8517703000
手机副板
实例 | 详情
7616991090
手机夹具
实例 | 详情
8517121019
智能手机
实例 | 详情
8517703000
手机触笔
实例 | 详情
4205009090
手机皮套
实例 | 详情
7508909000
手机镍片
实例 | 详情
8517121029
智能手机
实例 | 详情
8517121090
苹果手机
实例 | 详情
8517121090
黑莓手机
实例 | 详情
8517121090
卡片手机
实例 | 详情
8517121090
低端手机
实例 | 详情
8518300000
手机耳机
实例 | 详情
8531200000
手机屏幕
实例 | 详情
9002199020
手机物镜
实例 | 详情
9002199090
手机镜头
实例 | 详情
7326909000
手机挂链
实例 | 详情
6304929000
手机挂件
实例 | 详情
7117190000
手机挂件
实例 | 详情
7326909000
手机挂件
实例 | 详情
9503008900
手机挂件
实例 | 详情
3926909090
手机护套
实例 | 详情
8517709000
手机支架
实例 | 详情
6304939000
手机吊坠
实例 | 详情
8308100000
手机
实例 | 详情
8517703000
手机滑盖
实例 | 详情
8517709000
手机饰品
实例 | 详情
8518100090
手机耳麦
实例 | 详情
7117190000
手机提链
实例 | 详情
5609000000
手机吊带
实例 | 详情
5609000000
手机吊绳
实例 | 详情
4202320000
手机布袋
实例 | 详情
3307900000
手机香片
实例 | 详情
8517703000
手机滑板
实例 | 详情
8517703000
USB手机线
实例 | 详情
9002909090
手机镜头
实例 | 详情
4202320000
手机外套
实例 | 详情
7117900000
手机挂闪
实例 | 详情
8310000000
手机铭板
实例 | 详情
9018499000
高速手机
实例 | 详情
8517709000
手机振子
实例 | 详情
8517703000
手机彩壳
实例 | 详情
9018499000
气动手机
实例 | 详情
8517703000
手机按件
实例 | 详情
8517703000
手机机套
实例 | 详情
9018499000
低速手机
实例 | 详情
7117190000
手机吊链
实例 | 详情
8517709000
手机卡座
实例 | 详情
4202220000
手机吊袋
实例 | 详情
8517703000
手机壳体
实例 | 详情
4819200000
手机礼盒
实例 | 详情
7117190000
手机颈链
实例 | 详情
4908900000
手机贴花
实例 | 详情
8517703000
手机软板
实例 | 详情
8517709000
手机滑轨
实例 | 详情
3926909090
手机模型
实例 | 详情
8517703000
手机面壳
实例 | 详情
8517703000
手机胶壳
实例 | 详情
8517703000
手机窗口
实例 | 详情
9607110000
手机拉链
实例 | 详情
8517703000
手机钢片
实例 | 详情
8517703000
手机部件
实例 | 详情
9018499000
齿科手机
实例 | 详情
8517703000
手机面膜
实例 | 详情
8308100000
手机吊扣
实例 | 详情
4202310090
手机套子
实例 | 详情
5609000000
手机手带
实例 | 详情
8306299000
手机吊饰
实例 | 详情
9404909000
手机抱枕
实例 | 详情
8517703000
手机音响
实例 | 详情
8518290000
手机音响
实例 | 详情
9018410000
牙钻手机
实例 | 详情
8536690000
手机插口
实例 | 详情
8517121090
华为手机
实例 | 详情
8517121090
安卓手机
实例 | 详情
8517121090
移动手机
实例 | 详情
8517121090
海尔手机
实例 | 详情
8517121090
超薄手机
实例 | 详情
8517121090
手表手机
实例 | 详情
8517121090
金立手机
实例 | 详情
8517121090
学生手机
实例 | 详情
8517121090
老年手机
实例 | 详情
8517121090
三星手机
实例 | 详情
8517121090
联想手机
实例 | 详情
8517121090
中兴手机
实例 | 详情
8517121090
绿色手机
实例 | 详情
8517703000
手机背胶
实例 | 详情
8517709000
手机底座
实例 | 详情
3926909090
手机附件
实例 | 详情
8531200000
手机LCD屏
实例 | 详情
8517709000
手机用屏
实例 | 详情
8518290000
手机喇叭
实例 | 详情
8517703000
手机加密
实例 | 详情
7020009990
手机玻璃
实例 | 详情
4202920000
手机臂包
实例 | 详情
8526920000
手机遥控
实例 | 详情
8306299000
手机配饰
实例 | 详情
3926909090
手机保护
实例 | 详情
8517703000
手机底盖
实例 | 详情
3926909090
手机PVC套
实例 | 详情
3923210000
手机胶袋
实例 | 详情
8308100000
手机绳扣
实例 | 详情
8518210000
手机音箱
实例 | 详情
8517629400
蓝牙手机
实例 | 详情
4202910090
手机腰包
实例 | 详情
8517121019
儿童手机
实例 | 详情
4819100000
手机纸盒
实例 | 详情
8518300000
手机耳塞
实例 | 详情
9503008900
玩具手机
实例 | 详情
8517121090
大象手机
实例 | 详情
9023009000
手机模板
实例 | 详情
8205590000
手机撬棒
实例 | 详情
8504409999
手机直充
实例 | 详情
9403609990
手机柜台
实例 | 详情
8414519900
手机风扇
实例 | 详情
8517121019
功能手机
实例 | 详情
8205590000
手机撬片
实例 | 详情
8517121090
三防手机
实例 | 详情
8517121090
华硕手机
实例 | 详情
8504409999
手机座充
实例 | 详情
4202920000
手机腰包
实例 | 详情
8517121090
HTC7060手机
实例 | 详情
8517121090
HTC手机709D
实例 | 详情
9002199090
手机镜头2
实例 | 详情
8517121019
ZTE GSM手机
实例 | 详情
8517121090
F252 3G手机
实例 | 详情
8517703000
手机主板2
实例 | 详情
8517121090
HTC手机D816d
实例 | 详情
8517121090
HTC 90Le手机
实例 | 详情
8517121019
GSM手机/K333
实例 | 详情
8517121019
GSM手机/K789
实例 | 详情
8517121019
GSM手机/K577
实例 | 详情
8517121029
SHARP手机/3G
实例 | 详情
8529109029
手机TV天线
实例 | 详情
8517703000
手机PC按键
实例 | 详情
8517703000
手机主板85
实例 | 详情
8517703000
手机主板/9
实例 | 详情
8517703000
手机主板Z1
实例 | 详情
8517707090
手机天线3D
实例 | 详情
8517703000
手机主板74
实例 | 详情
8517703000
手机镜片1A
实例 | 详情
8517703000
手机零件3B
实例 | 详情
4202920000
PU手机臂包
实例 | 详情
9004909000
手机3D眼镜
实例 | 详情
8517703000
手机触摸笔
实例 | 详情
8544492100
手机充电线
实例 | 详情
8523521000
手机测试卡
实例 | 详情
8536901100
手机接插件
实例 | 详情
8517703000
手机射频线
实例 | 详情
8517703000
手机振荡器
实例 | 详情
8543709990
手机触屏笔
实例 | 详情
8544421100
手机数据线
实例 | 详情
3923290000
手机防水袋
实例 | 详情
8517703000
手机触屏笔
实例 | 详情
8517703000
手机保护屏
实例 | 详情
8517703000
手机侧面健
实例 | 详情
3926909090
手机按键贴
实例 | 详情
7907009000
手机防尘塞
实例 | 详情
9403200000
手机展示台
实例 | 详情
8544422100
手机数据线
实例 | 详情
8525801301
手机自拍器
实例 | 详情
7616999000
手机自拍架
实例 | 详情
8517703000
手机显示屏
实例 | 详情
8544190000
手机数据线
实例 | 详情
7616999000
手机保护套
实例 | 详情
7616999000
手机保护壳
实例 | 详情
8523299000
手机读卡器
实例 | 详情
8517703000
手机左边框
实例 | 详情
8517703000
手机右边框
实例 | 详情
3926909090
手机保护膜
实例 | 详情
8507600090
手机锂电池
实例 | 详情
8544422900
手机数据线
实例 | 详情
8517703000
手机液晶屏
实例 | 详情
3923210000
手机防水袋
实例 | 详情
6307100000
手机清洁贴
实例 | 详情
8517703000
手机屏蔽件
实例 | 详情
8517703000
手机扩充卡
实例 | 详情
8517703000
手机主机板
实例 | 详情
7616999000
手机防尘塞
实例 | 详情
4205009090
手机保护套
实例 | 详情
8544421900
手机连接线
实例 | 详情
3926909090
手机防尘塞
实例 | 详情
4202320000
手机防水袋
实例 | 详情
4202320000
手机保护套
实例 | 详情
8517703000
手机防尘塞
实例 | 详情
6307100000
手机清洁布
实例 | 详情
8517703000
手机支撑架
实例 | 详情
7020009990
手机保护膜
实例 | 详情
8517703000
手机电路板
实例 | 详情
8518290000
手机扬声器
实例 | 详情
8504401990
手机充电器
实例 | 详情
8517703000
手机触摸屏
实例 | 详情
8517709000
手机自拍架
实例 | 详情
7415339000
手机铜螺母
实例 | 详情
8517703000
手机触控屏
实例 | 详情
7616999000
手机自拍杆
实例 | 详情
4202920000
手机保护套
实例 | 详情
8518900090
手机喇叭网
实例 | 详情
8525801301
手机摄像头
实例 | 详情
8529909090
手机自拍杆
实例 | 详情
8517121090
智能型手机
实例 | 详情
8517703000
手机机构件
实例 | 详情
8517703000
手机自拍杆
实例 | 详情
3926909090
手机保护壳
实例 | 详情
8517703000
手机散热片
实例 | 详情
3926909090
手机保护套
实例 | 详情
8518900090
手机扬声器
实例 | 详情
8517703000
手机前面板
实例 | 详情
8517703000
手机外屏盖
实例 | 详情
8517703000
手机电池壳
实例 | 详情
8517703000
手机数控笔
实例 | 详情
8517703000
手机按键膜
实例 | 详情
8517703000
手机保护盖
实例 | 详情
8517703000
手机操作钮
实例 | 详情
8517703000
手机按键片
实例 | 详情
8517703000
手机线路板
实例 | 详情
8517703000
手机减震片
实例 | 详情
8517703000
手机导光垫
实例 | 详情
8517703000
手机护镜片
实例 | 详情
8517703000
手机翻盖轴
实例 | 详情
8517703000
手机导光壳
实例 | 详情
8517703000
手机电池盖
实例 | 详情
8517703000
手机内构件
实例 | 详情
8517703000
手机塑料件
实例 | 详情
8504401990
手机充电站
实例 | 详情
8517121019
智能型手机
实例 | 详情
9031809090
手机测试板
实例 | 详情
4202320000
PVC手机外套
实例 | 详情
7602000090
手机后盖
实例 | 详情
8104200000
手机外壳
实例 | 详情
8517121011
GSM手机散件
实例 | 详情
8517121011
手机半成品
实例 | 详情
8517121019
GSM手机/CM300
实例 | 详情
8517121090
测试用手机
实例 | 详情
8517623300
手机配套件
实例 | 详情
8517703000
手机天线盖
实例 | 详情
8517703000
GSM手机主板
实例 | 详情
8517703000
手机音频盖
实例 | 详情
8517703000
手机按键板
实例 | 详情
8517703000
手机LCD模块
实例 | 详情
8517703000
手机用上盖
实例 | 详情
8517703000
手机塑胶件
实例 | 详情
8517703000
手机零部件
实例 | 详情
8518100001
手机发话器
实例 | 详情
8518100090
手机麦克风
实例 | 详情
8518100090
手机连接器
实例 | 详情
8518100090
手机扬声器
实例 | 详情
8518100090
手机送话器
实例 | 详情
8529904290
手机摄像头
实例 | 详情
9030409000
手机测试仪
实例 | 详情
9030409000
手机综测仪
实例 | 详情
9030409000
手机屏蔽器
实例 | 详情
8543709990
手机充电器
实例 | 详情
9504901000
游戏手机
实例 | 详情
8471900090
手机读卡器
实例 | 详情
8504500000
手机感应器
实例 | 详情
3926909090
手机标志键
实例 | 详情
4016910000
手机防滑垫
实例 | 详情
londing...
X