hscode
商品描述
查看相关内容
7304519090
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7305110000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306190000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7308900000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304900000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304193000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7307190000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7307920000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304191000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304419000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7307220000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304399000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
8708999990
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7303009000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306500000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306690000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306900010
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
8529102000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304291000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304199000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7305900000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7326909000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304599090
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304311000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306610000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304112000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304113000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304499000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304240000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
8448499000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304319000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304511090
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7326901900
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
9401790000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
9403200000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304319000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7204490090
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
9401711000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
9401719000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
6306299000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
6306199090
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306610000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304900000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
6306220090
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7204100000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
8205200000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
8213000000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
9402900000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
8202100000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
9401790000
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
9403609990
钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7214300000
钢管A
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
钢管 φ25
子目注释 | 实例 | 详情
7307190000
M8*50钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7307190000
M6*40钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304240000
45号钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
钢管接箍
子目注释 | 实例 | 详情
7308900000
钢管样品
子目注释 | 实例 | 详情
7306301100
不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7326901900
不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
有缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304419000
无缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304319000
精密钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304311000
无缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7307190000
不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304900000
精密钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304499000
无缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7307220000
不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304900000
合金钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304591090
无缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7326909000
不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304391000
无缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304419000
不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
8708309600
刹车钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304229000
无缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
圆形钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
钢管附件
子目注释 | 实例 | 详情
7307230000
不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
玻璃钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306610000
矩形钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304399000
无缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304900000
无缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304113000
不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304499000
不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
镀锌钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304193000
无缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304419000
双相钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304319000
无缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
镀锌钢管
子目注释 | 实例 | 详情
8424909000
喷头钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
螺旋钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306610000
不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306690000
方形钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306900010
不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
无缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
注油钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
圆形钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
卷丝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
船用钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
钢管瓦片
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
压力钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
焊接钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
方形钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7307190000
M10*60钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7307190000
M12*70钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7307290000
不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7308900000
钢管支架
子目注释 | 实例 | 详情
9401790000
钢管家具
子目注释 | 实例 | 详情
7304319000
焊接钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306610000
四方钢管
子目注释 | 实例 | 详情
8302410000
不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
9401790000
钢管椅子
子目注释 | 实例 | 详情
7306500000
镀锌钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7308900000
不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304319000
试验钢管
子目注释 | 实例 | 详情
9401790000
布椅钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304319000
圆形钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306610000
方形钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7305110000
焊接钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306190000
焊接钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306610000
镀锌钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304191000
无缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
8307100000
不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
8207209000
钢管模具
子目注释 | 实例 | 详情
7306610000
焊接钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304511090
无缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
3917290000
玻璃钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7305190000
不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304113000
无缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
4016999090
钢管护口
子目注释 | 实例 | 详情
7306301100
双层钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306690000
不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306110000
不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306301900
不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304599090
无缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304399000
不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
油浴钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304900000
不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304291000
无缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7324900000
不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304199000
无缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
8708942001
转向钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7326901900
钢管吊钳
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304192000
无缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304519090
无缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304519001
无缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304519090
合金钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304519090
空心钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304591001
无缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304599001
无缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304599090
空心钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7305900000
螺旋钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7305900000
防腐钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306301100
分丝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
焊缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
焊接钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306610000
异型钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
涂塑钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304111000
无缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304191000
热轧钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304193000
热轧钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304199000
热轧钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304319000
高铜钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304319000
不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304392000
无缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304399000
热轧钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304399000
空心钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304419000
抛光钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304900000
矩形钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7308900000
门窗钢管
子目注释 | 实例 | 详情
6306291000
钢管帐篷
子目注释 | 实例 | 详情
9401719000
钢管沙发
子目注释 | 实例 | 详情
9403100000
钢管桌架
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
装饰钢管
子目注释 | 实例 | 详情
9603909090
钢管拖把
子目注释 | 实例 | 详情
7306301100
焊缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7308900000
钢管护栏
子目注释 | 实例 | 详情
9401719000
钢管椅子
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
有缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
钢管管夹
子目注释 | 实例 | 详情
7303009000
跳舞钢管
子目注释 | 实例 | 详情
9401790000
椅子钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
窗帘钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7323990000
钢管碗架
子目注释 | 实例 | 详情
7318290000
钢管扣件
子目注释 | 实例 | 详情
7308900000
内衬钢管
子目注释 | 实例 | 详情
8708309500
高压钢管
子目注释 | 实例 | 详情
6906000000
陶瓷钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304419000
精密钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
车用钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7308900000
钢管支撑
子目注释 | 实例 | 详情
8708999990
连接钢管
子目注释 | 实例 | 详情
8414909090
暖风钢管
子目注释 | 实例 | 详情
8529109090
玻璃钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
钢管160支
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
钢管106支
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
钢管105支
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
钢管100支
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
钢管210支
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
钢管200支
子目注释 | 实例 | 详情
7304399000
钢管 200MM
子目注释 | 实例 | 详情
7306301100
钢管 25PCS
子目注释 | 实例 | 详情
7228100000
高速钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7308900000
建筑钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
衬胶钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7305390000
碳钢钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306301900
卷焊钢管
子目注释 | 实例 | 详情
8428909090
钢管吊具
子目注释 | 实例 | 详情
7304399000
耐磨钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306110000
直缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304599090
穿线钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304900000
空心钢管
子目注释 | 实例 | 详情
8708920000
排气钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
不锈钢管C
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
不锈钢管A
子目注释 | 实例 | 详情
6306199090
3X3M钢管
子目注释 | 实例 | 详情
6306220010
3*3M钢管
子目注释 | 实例 | 详情
6306199090
3x6M钢管
子目注释 | 实例 | 详情
6306120000
3*9M钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
钢管 100支
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
钢管 200支
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
钢管 250支
子目注释 | 实例 | 详情
7304419000
不锈钢管A
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
钢管 100支
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
钢管 180支
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
钢管(200支)
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
钢管 200支
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
钢管 120支
子目注释 | 实例 | 详情
7304519090
气囊用钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
钢管子接头
子目注释 | 实例 | 详情
8461500090
钢管切断机
子目注释 | 实例 | 详情
8460390000
钢管削边机
子目注释 | 实例 | 详情
8428200000
钢管输送机
子目注释 | 实例 | 详情
7306500000
锻造用钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
304不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
热镀锌钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
脚手架钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7307190000
8.5不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
8302410000
卷帘用钢管
子目注释 | 实例 | 详情
8424200000
钢管清洗器
子目注释 | 实例 | 详情
7308900000
门窗用钢管
子目注释 | 实例 | 详情
8436910000
钢管水线
子目注释 | 实例 | 详情
7308900000
钢管展示架
子目注释 | 实例 | 详情
3917400000
玻璃钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7326901900
不锈钢钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304319000
内螺纹钢管
子目注释 | 实例 | 详情
8461500090
钢管切割机
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
不锈钢钢管
子目注释 | 实例 | 详情
8454209000
钢管结晶器
子目注释 | 实例 | 详情
7304112000
不锈钢钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7305120000
不锈钢钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7305190000
石油粗钢管
子目注释 | 实例 | 详情
8457109900
钢管成型机
子目注释 | 实例 | 详情
7204210000
废不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7210490000
热镀锌钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7326909000
短不绣钢管
子目注释 | 实例 | 详情
8302500000
钢管衣帽架
子目注释 | 实例 | 详情
6603200000
太阳伞钢管
子目注释 | 实例 | 详情
3403190000
钢管拉拔油
子目注释 | 实例 | 详情
9031809090
钢管测厚仪
子目注释 | 实例 | 详情
7322190000
钢管散热器
子目注释 | 实例 | 详情
8422400000
钢管缠绕机
子目注释 | 实例 | 详情
9506919000
钢管足球门
子目注释 | 实例 | 详情
7306610000
长方形钢管
子目注释 | 实例 | 详情
8462919000
钢管成型机
子目注释 | 实例 | 详情
7308300000
钢管移动门
子目注释 | 实例 | 详情
7306610000
大面包钢管
子目注释 | 实例 | 详情
6306199090
3X3钢管凉蓬
子目注释 | 实例 | 详情
7304419000
不锈钢钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306610000
小面包钢管
子目注释 | 实例 | 详情
8508709000
吸尘器钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7308900000
遮阳篷钢管
子目注释 | 实例 | 详情
9401790000
钢管编藤椅
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
钢管连接件
子目注释 | 实例 | 详情
9608600000
钢管水银笔
子目注释 | 实例 | 详情
7308900000
凉篷用钢管
子目注释 | 实例 | 详情
9401790000
网布钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7303009000
低合金钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304900000
硼不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
6906000000
陶瓷管钢管
子目注释 | 实例 | 详情
8422400000
钢管打包机
子目注释 | 实例 | 详情
8462299000
钢管调直机
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
镀锌方钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306110000
201不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7228100000
高速钢钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304419000
316不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7305310000
Φ100X100钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
钢管 10800PCS
子目注释 | 实例 | 详情
7304319000
无缝钢管32A
子目注释 | 实例 | 详情
7304900000
无缝钢管20#
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
电阻焊钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7222110000
椭圆型钢管
子目注释 | 实例 | 详情
8535900090
钢管均压环
子目注释 | 实例 | 详情
8461500090
钢管切管机
子目注释 | 实例 | 详情
8462219000
钢管弯曲机
子目注释 | 实例 | 详情
8462919000
钢管扩口机
子目注释 | 实例 | 详情
8462991000
钢管挤压机
子目注释 | 实例 | 详情
8462291000
钢管矫直机
子目注释 | 实例 | 详情
7304599090
合金钢钢管
子目注释 | 实例 | 详情
8463900090
钢管成型机
子目注释 | 实例 | 详情
7304111000
钢管STEEL PIPE
子目注释 | 实例 | 详情
7304112000
钢管STEEL PIPE
子目注释 | 实例 | 详情
7304113000
钢管STEEL PIPE
子目注释 | 实例 | 详情
7204410000
废无缝钢管A
子目注释 | 实例 | 详情
7307190000
13.5不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
6306220010
3*3M钢管凉篷
子目注释 | 实例 | 详情
6406909900
鞋配件:钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304419000
316L不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304419000
不锈钢管316L
子目注释 | 实例 | 详情
7304900000
1020无缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
镀锌钢管DN32
子目注释 | 实例 | 详情
7304419000
不锈钢管10X1
子目注释 | 实例 | 详情
7304419000
不锈钢管2507
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
镀锌钢管DN25
子目注释 | 实例 | 详情
7307220000
不锈钢管25CPL
子目注释 | 实例 | 详情
7304292000
无缝钢管115mm
子目注释 | 实例 | 详情
7218990000
不锈钢管(圆)
子目注释 | 实例 | 详情
7218990000
不锈钢管(方)
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
水暖件(钢管)
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
不锈钢管(短)
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
不锈钢管/316#
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
不锈钢管 316L
子目注释 | 实例 | 详情
7304193000
无缝钢管10PCS
子目注释 | 实例 | 详情
7307220000
不锈钢管 10EA
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
钢管pipe 10*1.0
子目注释 | 实例 | 详情
7304499000
不锈钢管 2507
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
钢管pipe 25*3.0
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
钢管pipe 18*1.5
子目注释 | 实例 | 详情
7304193000
无缝20号钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304419000
试机不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7326909000
不锈钢管支架
子目注释 | 实例 | 详情
7304419000
无缝不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304311000
无缝钢管直管
子目注释 | 实例 | 详情
7326901900
压力钢管瓦片
子目注释 | 实例 | 详情
9403200000
钢管制折叠床
子目注释 | 实例 | 详情
7304419000
双相不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304191000
无缝管线钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7307290000
其他不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304192000
无缝管线钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304193000
无缝管线钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306690000
方型不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7307190000
不锈钢管堵头
子目注释 | 实例 | 详情
7307220000
不锈钢管配件
子目注释 | 实例 | 详情
7307220000
不锈钢管件套
子目注释 | 实例 | 详情
7307220000
不锈钢管附件
子目注释 | 实例 | 详情
7307220000
冷轧不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7307230000
不锈钢管附件
子目注释 | 实例 | 详情
7307290000
不锈钢管组件
子目注释 | 实例 | 详情
7307290000
不锈钢管附件
子目注释 | 实例 | 详情
7307290000
不锈钢管闷头
子目注释 | 实例 | 详情
7308900000
钢管洋兰支柱
子目注释 | 实例 | 详情
7308900000
钢管园艺支柱
子目注释 | 实例 | 详情
9401719000
钢管婴儿椅子
子目注释 | 实例 | 详情
7204210000
不锈钢管废料
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
镀锌焊接钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
不锈钢管(316L)
子目注释 | 实例 | 详情
7304319000
冷拔无缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304900000
液压无缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7307230000
不锈钢管管件
子目注释 | 实例 | 详情
7304511090
无缝合金钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7326909000
蹦床主架钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7307290000
不锈钢管弯头
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
焊接不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304193000
镀锌无缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304519090
冷拔无缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304319000
无缝钢管样品
子目注释 | 实例 | 详情
7304591090
无缝合金钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304599090
无缝合金钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7305190000
天然气粗钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306690000
方型截面钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304111000
热轧无缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304499000
无缝不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304499000
抛光不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7326909000
中长不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
9402109000
钢管电镀轮椅
子目注释 | 实例 | 详情
6914100000
陶瓷复合钢管
子目注释 | 实例 | 详情
9402900000
钢管床头平床
子目注释 | 实例 | 详情
9402900000
钢管妇科断床
子目注释 | 实例 | 详情
7306301100
钢管16mm19mm25mm
子目注释 | 实例 | 详情
7307190000
钢管子附件
子目注释 | 实例 | 详情
7307230000
不锈钢管支架
子目注释 | 实例 | 详情
7307190000
钢管子接头
子目注释 | 实例 | 详情
7305190000
螺旋焊接钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
玻璃钢管附件
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
细疑焊接钢管
子目注释 | 实例 | 详情
9401790000
钢管折叠椅子
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
不锈钢管9464-7
子目注释 | 实例 | 详情
7306301100
双层卷焊钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7308900000
结构体用钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
座椅支撑钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304193000
无缝空心钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
镀锌钢管配件
子目注释 | 实例 | 详情
3917290000
船用玻璃钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7308900000
钢管结构花架
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
有缝不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
8428909090
钢管输送机组
子目注释 | 实例 | 详情
8214900010
钼钢砍钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304499000
高铜不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7307210000
制作钢管配件
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
不锈钢管支柱
子目注释 | 实例 | 详情
7308400000
10 热镀锌钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304199000
无缝钢管127*10
子目注释 | 实例 | 详情
7304319000
钢管φ16MMX2.5MM
子目注释 | 实例 | 详情
7307190000
钢管扩口模具
子目注释 | 实例 | 详情
8207300090
钢管冲压模具
子目注释 | 实例 | 详情
7304419000
不锈钢管TP316L
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
空心钢管 10PCS
子目注释 | 实例 | 详情
7304199000
无缝钢管 10PCS
子目注释 | 实例 | 详情
7304419000
S31803不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
8455900000
钢管翻转装置
子目注释 | 实例 | 详情
8803200000
主起钢管部件
子目注释 | 实例 | 详情
7304319000
无缝钢管 20PCS
子目注释 | 实例 | 详情
8479909090
钢管基础框架
子目注释 | 实例 | 详情
7306900090
脚手架用钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
衬胶钢管弯头
子目注释 | 实例 | 详情
7305390000
精密焊接钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306290000
焊接短节钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306301900
镀铜焊接钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7305390000
碳钢焊接钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7305390000
合金焊接钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7305110000
石油管道钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304399000
碳钢无缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304499000
热拔无缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304499000
涂铬不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304499000
镜光不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304399000
精密无缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304419000
拉丝不锈钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304419000
冷轧无缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304191000
防腐无缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304291000
无缝短节钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304519090
厚壁无缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
薄壁焊接钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304419000
不锈钢管,无缝
子目注释 | 实例 | 详情
7304499000
不锈钢管,无缝
子目注释 | 实例 | 详情
7307220000
不锈钢管 25CPL
子目注释 | 实例 | 详情
7304292000
无缝钢管141.3mm
子目注释 | 实例 | 详情
7324900000
卫浴配件,钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
不锈钢管9464-7A
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
不锈钢管9464-7C
子目注释 | 实例 | 详情
7307920000
钢管 6720PCS TUBE
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
不锈钢钢管316L
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
热镀锌钢管DN32
子目注释 | 实例 | 详情
7305900000
焊接钢管100*4.0
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
不锈钢管 10PCS
子目注释 | 实例 | 详情
7305900000
焊接钢管125*4.0
子目注释 | 实例 | 详情
7307290000
不锈钢管 250PCS
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
热镀锌钢管DN25
子目注释 | 实例 | 详情
7304900000
钢管3MMX15MMX25MM
子目注释 | 实例 | 详情
7307920000
钢管 6182PCS TUBE
子目注释 | 实例 | 详情
7307920000
钢管 2618PCS TUBE
子目注释 | 实例 | 详情
7304193000
无缝钢管 7182MT
子目注释 | 实例 | 详情
9018499000
牙科用具:钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
钢管(1120PC4X712)
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
钢管(1120PC4X699)
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
钢管(1120PC4X644)
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
钢管(1120PC4X639)
子目注释 | 实例 | 详情
6306199090
钢管篷(无围布)
子目注释 | 实例 | 详情
7308900000
车库配件(钢管)
子目注释 | 实例 | 详情
8477209000
PE钢管涂覆机组
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
钢管附件(接头)
子目注释 | 实例 | 详情
7303009000
蹦床附件(钢管)
子目注释 | 实例 | 详情
7306400000
不锈钢管(圆管)
子目注释 | 实例 | 详情
7308900000
跳床配件(钢管)
子目注释 | 实例 | 详情
7307990000
钢管附件(拉杆)
子目注释 | 实例 | 详情
8481909000
龙头配件(钢管)
子目注释 | 实例 | 详情
7304193000
无缝钢管 2041PCS
子目注释 | 实例 | 详情
7304193000
无缝钢管 2130PCS
子目注释 | 实例 | 详情
7307190000
钢管附件(管套)
子目注释 | 实例 | 详情
7304192000
无缝钢管 168.3MM
子目注释 | 实例 | 详情
7304319000
无缝钢管 1620PCS
子目注释 | 实例 | 详情
7306301100
钢管(2063NE0X1656)
子目注释 | 实例 | 详情
7306301100
钢管(10639C0X1629)
子目注释 | 实例 | 详情
7306301100
钢管(10809C0X2748)
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
钢管(10809C0X2734)
子目注释 | 实例 | 详情
7304193000
无缝钢管 1324PCS
子目注释 | 实例 | 详情
7318190000
不锈钢管 4320PCS
子目注释 | 实例 | 详情
7304193000
无缝钢管10.890MT
子目注释 | 实例 | 详情
7304193000
无缝钢管 1063PCS
子目注释 | 实例 | 详情
7304193000
无缝钢管 1054PCS
子目注释 | 实例 | 详情
7304193000
无缝钢管 1034PCS
子目注释 | 实例 | 详情
7304193000
无缝钢管(225pcs)
子目注释 | 实例 | 详情
7306309000
钢管(长度:4.25M)
子目注释 | 实例 | 详情
7305900000
焊接钢管150*4.25
子目注释 | 实例 | 详情
7304193000
无缝钢管 1869PCS
子目注释 | 实例 | 详情
7306301100
钢管(30639C0X1895)
子目注释 | 实例 | 详情
7306301100
钢管(2063NE0X1581)
子目注释 | 实例 | 详情
7306301100
钢管(2063NE0X1412)
子目注释 | 实例 | 详情
7306301100
钢管(2063NE0X1346)
子目注释 | 实例 | 详情
7304319000
无缝钢管 2088PCS
子目注释 | 实例 | 详情
7307290000
不锈钢管接头件
子目注释 | 实例 | 详情
7304419000
无缝不锈钢钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7304113000
不锈钢无缝钢管
子目注释 | 实例 | 详情
7307290000
不锈钢管子附件
子目注释 | 实例 | 详情
londing...
X