hscode
商品描述
查看相关内容
8471709000
内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8517701000
内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8517629900
内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8517709000
内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8523592000
内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8523591000
内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条59
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条32
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条18
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条25
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条20
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条-Q
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条-R
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条-P
子目注释 | 实例 | 详情
8523511000
USB内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
H3C内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条254
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条132
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
16G内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条169
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条167
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条166
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条165
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条164
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条163
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条162
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条161
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条160
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条116
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条232
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条109
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条108
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条107
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条106
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条105
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条104
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条103
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条102
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条101
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条100
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条110
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条225
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条189
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条188
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条187
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条186
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条185
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条184
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条183
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条182
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条180
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条118
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条255
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条253
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条252
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条251
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条250
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条120
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条201
子目注释 | 实例 | 详情
8523591000
PLCC内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条(2G)
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条(4G)
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条(8G)
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
STEC内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条(1G)
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
16GB内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
32GB内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条(8GB)
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条(4GB)
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条(16G)
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条(旧)
子目注释 | 实例 | 详情
8536690000
内存条插座
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
MICRON内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
电脑内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条(16GB)
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条(32GB)
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条/10PCS
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条/20PCS
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
SAMSUNG内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条(512MB)
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条/100个
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条容量1G
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条10242524
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条10242393
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条/1000个
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条/2000个
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条(Memory)
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
CT机用内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
测试后内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
微机用内存条
子目注释 | 实例 | 详情
9030899090
内存条测试仪
子目注释 | 实例 | 详情
9030820000
内存条测试机
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条/CT机用
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条/SDR256MB
子目注释 | 实例 | 详情
8471709000
电脑用内存条
子目注释 | 实例 | 详情
9030899090
内存条测试机
子目注释 | 实例 | 详情
8517709000
交换机内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8443999090
打印机内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
服务器内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
笔记本内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
计算机内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8443999090
复印机内存条
子目注释 | 实例 | 详情
9030339000
内存条测试仪
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条(旧)
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条(容量1G)
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条(容量2G)
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条(容量8G)
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条(容量4G)
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
微机内存条256M
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
微机内存条512M
子目注释 | 实例 | 详情
8473301000
Qimonda牌内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条KVR16S11/8
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条KVR16E11/2
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条(已检测)
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
1024M DDR1 内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8473301000
32MB内存条,RS6000
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
交换机用内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条用散热片
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
台式电脑内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条TS16MSS64V6G
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条KVR16S11S8/4
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条KVR16R11D4/8
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条KVR16E11/8BK
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条/容量:16GB
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条/容量:32GB
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条KVR16N11/8-SP
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条DDR3 1600 2GB
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条BLS4G3D169DS3
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条CT51264BA160B
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
计算机内存条(10)
子目注释 | 实例 | 详情
8517703000
手机零件:内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条TS256MLQ72V6U
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条TS256MLK72V6N
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条TS256MLK72V3N
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条BLS4G3N18AES4
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条BLS4G3D18ADS3
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条GIGARAM牌128M
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条KVR16R11S8/4EF
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条KVR16R11S4/4HE
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条KVR16R11D8/4BK
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条KVR16E11S8/4EF
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条KVR16E11S8/4BK
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条KVR16E11/8KFBK
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条CT102464BA160B
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
扫描器专用内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
笔记本电脑内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
存储服务器内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条KVR16R11D4/16BK
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条KVR16N11S8/4-SP
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条KVR16LR11S4/4HE
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条AD3U1600C4G9-SS
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条AD3S1600W4G11-B
子目注释 | 实例 | 详情
8536690000
工业用内存条插座
子目注释 | 实例 | 详情
9030900090
内存条测试用夹具
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
交换机用内存条(1G)
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
交换机用内存条(2G)
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条/料号:1-009055
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条KVR16LR11D4/16HA
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条KVR16E11S8/4EFBK
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条AM1L16BC4R1-B1MS
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条(32GB/微机用)
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条HMT325R7BFR8A-H9
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条HMT125R7BFP4C-H9
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条HMT125R7AFP8C-H9
子目注释 | 实例 | 详情
8471709000
打印机零件:内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条SAMSUNG牌256MDDR
子目注释 | 实例 | 详情
8536901100
连接器(内存条插槽)
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条KVR16N11S8/4-SPBK
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条BLT8G3D1608ET3LX0
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条/SP008GBLTU160N02
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条/SP004GBLTU160N02
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条/SP002GBSTU160V01
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条KVR1066D3S8E7S/2G
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条CT8G3W186DM.18FED
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条BLE8G3D1869DE1TX0
子目注释 | 实例 | 详情
9026900000
压力测量仪用内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
笔记本电脑用内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8517709000
以太网交换机内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条(16GB/微机用)
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条ADDU1600C2G11-BHYE
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条BLT4G3D1608DT2TXRG
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条(塑料+金属制)
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条MT9JKSF25672PZ-1G4
子目注释 | 实例 | 详情
9030900090
内存条测试用控制器
子目注释 | 实例 | 详情
9031900090
内存条测试机用底座
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条(微型机用)
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
笔记本电脑内存条4GB
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
笔记本电脑内存条1GB
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
笔记本电脑内存条8GB
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
笔记本电脑内存条2GB
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
交换机用内存条(256MB)
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
交换机用内存条(512MB)
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
16GB内存条,服务器用
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条BLT2K4G3D1608ET3LX0
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条MT18JSF25672PDZ-1G4
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条MT18KSF1G72PZ-1G6E1
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条MT18JSF1G72PZ-1G9E1
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条BLS2K4G3D18ADS3.000
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条(笔记本电脑用)
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条台式微机用256MB
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条CT25664BF160B.C8FER2
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条MT18KSF1G72PDZ-1G6E1
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条MTA36ASF2G72PZ-2G1A2
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条MTA18ASF1G72PZ-2G1A2
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条/料号:78.01GC6.420
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
笔记本电脑内存条512MB
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条BLE2KIT4G3D1869DE1TX0
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条MT9JSF25672AZ-1G4E1HG
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条(4GDDR3_16)/电脑用
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条(2GDDR3_16)/电脑用
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条CT51264BF160B.C16FER2
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条CT102464BF160B.C16FER
子目注释 | 实例 | 详情
8517709000
以太网交换机用内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8473301000
计算机存储器用内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条(16GDDR3)/服务器用
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条(32GDDR3)/服务器用
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条/网络服务器零件
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条BLT2KIT4G3D1869DT2TXRG
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
网络交换机零件/内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
笔记本电脑用内存条512MB
子目注释 | 实例 | 详情
8473301000
小型机用2GB内存条组HP牌
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
主机板(不含CPU和内存条)
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条BLT8G3D1608ET3LX0.16FER
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条BLT8G3D1608ET3LX0.16FED
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条BLS8G3D1609DS1S00.16FED
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条MT18JSF25672PDZ-1G4D1AB
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条MT18HTF12872MDY 667D483
子目注释 | 实例 | 详情
8473301000
计算计用内存条(已测试)
子目注释 | 实例 | 详情
8473301000
内存条/服务器用/SAMSUNG牌
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条 用途存储(服务器)
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条UG10U7200P8DU-CAZ-000-02
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
DDR3 1600笔记本用内存条4GB
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条BLT2KIT4G3D1608DT2TXRG.0
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条BLT2KIT4G3D1608DT2TXOB.0
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
电脑用内存条/1GB/含IC10个
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条(4GDDR3_18)/服务器用
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条(2GDDR3_18)/服务器用
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条(1GDDR3_18)/服务器用
子目注释 | 实例 | 详情
9031900090
内存条性能测试机用主板
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
电脑用内存条(未测试)
子目注释 | 实例 | 详情
9030900090
内存条测试仪零件(转接板)
子目注释 | 实例 | 详情
8471709000
打印机零件:内存条/存储用
子目注释 | 实例 | 详情
8471504090
主机板(含CPU不含内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条 用途存储(台式电脑)
子目注释 | 实例 | 详情
9031900090
内存条性能测试机用测试板
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
磁带机用零件:机械臂,内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8517699000
通信数据包处理器/含16G内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8471709000
打印机零件:内存条/存储用512MB
子目注释 | 实例 | 详情
8517709000
路由器功能扩展模组/含内存条
子目注释 | 实例 | 详情
9030900090
内存条测试仪零件(转接板)修理
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条/CT机控制装置用/KINGBEE牌
子目注释 | 实例 | 详情
8473301000
主机板/无CPU和内存条/服务器用
子目注释 | 实例 | 详情
8471709000
打印机零件:内存条/存储用/512MB
子目注释 | 实例 | 详情
8471709000
打印机零件:内存条/512MB/存储用
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
光纤测试仪用内存条(未录制)
子目注释 | 实例 | 详情
8473301000
集群光纤网络存储系统用内存条
子目注释 | 实例 | 详情
8443999090
内存条(数码印刷机零件),EL300868
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
服务器用零件(主板 机箱 内存条)
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
主机板/无CPU&内存条&扩展卡
子目注释 | 实例 | 详情
9006912000
内存条(医用干式打印机专用零件)
子目注释 | 实例 | 详情
8523492000
光盘(内存条测试仪KT-3P升级软件)
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
主机板/不带CPU及内存条/微型服务器用
子目注释 | 实例 | 详情
8443999090
内存条(多功能数码复印机DPM455DF的零件)
子目注释 | 实例 | 详情
9031809090
内存条性能测试仪/用于测试内存条读取性能
子目注释 | 实例 | 详情
8473309000
内存条(品牌:MICRON,控制晶片缺陷检测仪微型机用零件)
子目注释 | 实例 | 详情
londing...
X