hscode
商品描述
查看相关内容
5309112000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208490010
提花面料
子目注释 | 实例 | 详情
5516110000
豆纤维面料
子目注释 | 实例 | 详情
6202129090
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407730000
丝棉提花面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407730000
单色菱形面料
子目注释 | 实例 | 详情
5209490090
提花衬衫面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407730000
提花弹力面料
子目注释 | 实例 | 详情
6202110090
毛100%面料
子目注释 | 实例 | 详情
6201129090
棉100%面料
子目注释 | 实例 | 详情
4303101090
獭兔化纤面料
子目注释 | 实例 | 详情
4303101090
兰狐真丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
4303101090
北貉真丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
4303101090
兰狐化纤面料
子目注释 | 实例 | 详情
6202110090
毛混纺面料
子目注释 | 实例 | 详情
4303101090
獭兔真丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407730000
色织提花装饰面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407710000
有光牛仔纬弹面料
子目注释 | 实例 | 详情
6202110090
羊毛机织面料
子目注释 | 实例 | 详情
6102100010
毛混纺针织面料
子目注释 | 实例 | 详情
4303101090
蓝狐开条真丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
4303101090
貉子毛草兔棉布面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006210000
修面全棉提花服装面料
子目注释 | 实例 | 详情
6202129090
棉与其他混纺面料
子目注释 | 实例 | 详情
6202129090
棉与聚酯短纤混纺面料
子目注释 | 实例 | 详情
6202131000
100%涤纶梭织面料制女羽绒衣,款号E4F
子目注释 | 实例 | 详情
6202131000
100%涤纶梭织面料制女羽绒短衣,款号E4F
子目注释 | 实例 | 详情
5007203900
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5801372000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5211120090
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5309190000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
6004103000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407720000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
6004909000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006330000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5111199000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5111119000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5007201900
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5804210000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208490010
面料
子目注释 | 实例 | 详情
6001920000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006340000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006220000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006420000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5516140000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208410090
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407420000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
6005220000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006320000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5516120000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5209410090
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5007201100
面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006210000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208420090
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208430000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5408229000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208410010
面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006240000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208390020
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208310092
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208320092
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208330000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208490090
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5209390090
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5209490090
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5210199099
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5211110012
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5211420010
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5212210021
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5212210090
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407430000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407730000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5513310000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5514309000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5809009000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5209320000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208520091
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5209510093
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5804299000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006230000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
6005210000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5516110000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5111191900
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208320091
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5801330000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5801220000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208599090
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407710000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
6004904000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
6004101000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
6004901000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5804103000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5209510091
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5111111100
面料
子目注释 | 实例 | 详情
6004104000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5112190000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5810910000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407740000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5209590020
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407930000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5804109000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208390090
面料1
子目注释 | 实例 | 详情
5209310092
面料2
子目注释 | 实例 | 详情
5209390020
面料3
子目注释 | 实例 | 详情
5309190000
面料3
子目注释 | 实例 | 详情
3921131000
PU面料
子目注释 | 实例 | 详情
3921191000
PU面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407740000
RT面料
子目注释 | 实例 | 详情
3921121000
PVC面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208390090
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5209310092
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5209390090
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5309190000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5513112020
T/C面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208430000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208330000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208320092
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5209430000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5209320000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208390020
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407720000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5209110000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5309112000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006210000
TTC面料
子目注释 | 实例 | 详情
5209410090
面料
子目注释 | 实例 | 详情
4911101000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
3207200000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
6406100010
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5801330000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
4823909000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
3920109090
EVA面料
子目注释 | 实例 | 详情
4911101000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
4911101000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
4811490000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5804210000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006100000
面料簿
子目注释 | 实例 | 详情
5208390090
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5209390020
面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006320000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5111199000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
6310900010
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407710000
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208420090
面料
子目注释 | 实例 | 详情
5007201900
面料
子目注释 | 实例 | 详情
6001910000
T恤面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407710000
T/TC面料
子目注释 | 实例 | 详情
6406100090
面料B
子目注释 | 实例 | 详情
6406100090
面料A
子目注释 | 实例 | 详情
5209310092
C100%面料
子目注释 | 实例 | 详情
6001910000
PV绒面料
子目注释 | 实例 | 详情
3921131000
PU皮面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006320000
面料ELFIN
子目注释 | 实例 | 详情
6006320000
面料/GOLD
子目注释 | 实例 | 详情
6001920000
面料 4PCS
子目注释 | 实例 | 详情
6001920000
面料 1PCS
子目注释 | 实例 | 详情
5208390090
花边面料
子目注释 | 实例 | 详情
5209310092
全棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
6001920000
装饰面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006100000
真丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006220000
全棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006230000
全棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
5513112010
涤棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
6004103000
蕾丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208490010
提花面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208410090
平纹面料
子目注释 | 实例 | 详情
5516120000
粘胶面料
子目注释 | 实例 | 详情
5516140000
粘胶面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006340000
纺织面料
子目注释 | 实例 | 详情
6004903000
罗纹面料
子目注释 | 实例 | 详情
6001910000
针织面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208599090
全棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208599020
全棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407440000
印花面料
子目注释 | 实例 | 详情
6001920000
复合面料
子目注释 | 实例 | 详情
5007201900
丝制面料
子目注释 | 实例 | 详情
5309190000
全麻面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208410090
全棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208290090
全棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407420000
涤纶面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407740000
涤纶面料
子目注释 | 实例 | 详情
3921909090
卷帘面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407740000
全涤面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407420000
复合面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006320000
假毛面料
子目注释 | 实例 | 详情
5111191100
粗纺面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006320000
绣花面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006100000
毛呢面料
子目注释 | 实例 | 详情
5111191900
呢绒面料
子目注释 | 实例 | 详情
5801310000
装饰面料
子目注释 | 实例 | 详情
4202220000
面料手袋
子目注释 | 实例 | 详情
5516140000
人棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
5811004000
绗棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006320000
泳衣面料
子目注释 | 实例 | 详情
6001920000
针织面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208390090
全棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
4911109000
面料样本
子目注释 | 实例 | 详情
5407720000
梭织面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006310000
蕾丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
6116930090
面料手套
子目注释 | 实例 | 详情
5407720000
化纤面料
子目注释 | 实例 | 详情
6001920000
涤纶面料
子目注释 | 实例 | 详情
5810910000
刺绣面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006320000
染色面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208390020
染色面料
子目注释 | 实例 | 详情
6004103000
化纤面料
子目注释 | 实例 | 详情
5111119000
羊毛面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407720000
复合面料
子目注释 | 实例 | 详情
5111191900
粗纺面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006330000
针织面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006320000
全涤面料
子目注释 | 实例 | 详情
6004104000
针织面料
子目注释 | 实例 | 详情
5007201900
梭织面料
子目注释 | 实例 | 详情
5408241000
人棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208420090
全棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208320092
染色面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006320000
涤纶面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006420000
针织面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006240000
针织面料
子目注释 | 实例 | 详情
5007203900
丝制面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407720000
涤棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
5516110000
粘胶面料
子目注释 | 实例 | 详情
5801360000
家具面料
子目注释 | 实例 | 详情
5408211000
粘胶面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407720000
染色面料
子目注释 | 实例 | 详情
5801372000
丝绒面料
子目注释 | 实例 | 详情
6005210000
蕾丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
5811004000
绗缝面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407720000
全涤面料
子目注释 | 实例 | 详情
5810100000
绣花面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407720000
涤纶面料
子目注释 | 实例 | 详情
5804210000
蕾丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
5111199000
羊毛面料
子目注释 | 实例 | 详情
6005220000
经编面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208490090
全棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
5007202900
真丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006320000
纺织面料
子目注释 | 实例 | 详情
5007201100
丝绸面料
子目注释 | 实例 | 详情
5516120000
人棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
5408100000
人丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
5007201900
丝绸面料
子目注释 | 实例 | 详情
5804102000
蕾丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006340000
针织面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006230000
针织面料
子目注释 | 实例 | 详情
5007201100
针织面料
子目注释 | 实例 | 详情
5804292000
蕾丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
6004103000
针织面料
子目注释 | 实例 | 详情
6005220000
蕾丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
5801372000
起绒面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006220000
针织面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006320000
蕾丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
6004101000
针织面料
子目注释 | 实例 | 详情
5804292000
花边面料
子目注释 | 实例 | 详情
5804210000
花边面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407420000
尼龙面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006320000
针织面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407730000
涤纶面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208510092
全棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
5804103000
蕾丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
6004103000
印花面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006220000
蕾丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
6005220000
花边面料
子目注释 | 实例 | 详情
5007201900
真丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
5810910000
绣花面料
子目注释 | 实例 | 详情
5007201100
真丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006320000
化纤面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006310000
涤棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
6004103000
涤棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
5811004000
座椅面料
子目注释 | 实例 | 详情
5514220000
涤棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
5513310000
涤棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
5408229000
化纤面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407430000
尼龙面料
子目注释 | 实例 | 详情
5209310092
纯棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
5007203100
真丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
5007203900
真丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
5007201900
蚕丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
5408229000
天丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006430000
针织面料
子目注释 | 实例 | 详情
5209510092
全棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006330000
罗纹面料
子目注释 | 实例 | 详情
6004101000
蕾丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006420000
蕾丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
5408239000
人棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
5801272000
平绒面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006320000
床垫面料
子目注释 | 实例 | 详情
4820500000
面料样本
子目注释 | 实例 | 详情
6006230000
棉制面料
子目注释 | 实例 | 详情
5801330000
面料FABRIC
子目注释 | 实例 | 详情
6006310000
涤制面料
子目注释 | 实例 | 详情
4911109000
面料样卡
子目注释 | 实例 | 详情
5007203900
绢丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208290090
漂白面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208310092
梭织面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208310092
全棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208310095
全棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208320091
全棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208320092
素色面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208320092
纯棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208320092
梭织面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208390020
全棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208390090
纯棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208390090
棉涤面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208390090
棉制面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208390090
混纺面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208420090
混纺面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208490090
棉制面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208520092
印花面料
子目注释 | 实例 | 详情
5209390020
全棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
5209390030
全棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
5209390090
混纺面料
子目注释 | 实例 | 详情
5209390090
纯棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
5209390090
全棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
5209490090
全棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
5309111000
全麻面料
子目注释 | 实例 | 详情
5309190000
混纺面料
子目注释 | 实例 | 详情
5309190000
麻布面料
子目注释 | 实例 | 详情
5309190000
纯麻面料
子目注释 | 实例 | 详情
5309190000
亚麻面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407101000
化纤面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407101000
涤纶面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407102090
机织面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407102090
色织面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407420000
化纤面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407420000
混纺面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407420000
梭织面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407420000
全涤面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407420000
合纤面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407420000
全尼面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407440000
尼龙面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407710000
涤纶面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407720000
纯涤面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407730000
化纤面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407730000
尼龙面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407730000
全涤面料
子目注释 | 实例 | 详情
5408229000
尼龙面料
子目注释 | 实例 | 详情
5408229000
全涤面料
子目注释 | 实例 | 详情
5408229000
混纺面料
子目注释 | 实例 | 详情
5513231000
混纺面料
子目注释 | 实例 | 详情
5513231000
涤棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
5513239000
混纺面料
子目注释 | 实例 | 详情
5513239000
涤棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
5513310000
涤纶面料
子目注释 | 实例 | 详情
5513399000
梭织面料
子目注释 | 实例 | 详情
5514301000
色织面料
子目注释 | 实例 | 详情
5516120000
人纤面料
子目注释 | 实例 | 详情
5516120000
化纤面料
子目注释 | 实例 | 详情
5516120000
染色面料
子目注释 | 实例 | 详情
5516130000
床垫面料
子目注释 | 实例 | 详情
5802190000
毛巾面料
子目注释 | 实例 | 详情
5802304000
涤纶面料
子目注释 | 实例 | 详情
6004904000
服装面料
子目注释 | 实例 | 详情
6005220000
针织面料
子目注释 | 实例 | 详情
6005909000
针织面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006100000
毛制面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006440000
针织面料
子目注释 | 实例 | 详情
5209320000
全棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
5209430000
全棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
5804103000
花边面料
子目注释 | 实例 | 详情
6004104000
人纤面料
子目注释 | 实例 | 详情
5408221000
人纤面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006310000
针织面料
子目注释 | 实例 | 详情
5209410090
棉制面料
子目注释 | 实例 | 详情
5804299000
花边面料
子目注释 | 实例 | 详情
5111119000
粗纺面料
子目注释 | 实例 | 详情
5801371000
起毛面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208420090
棉制面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208410090
棉麻面料
子目注释 | 实例 | 详情
5111111100
羊绒面料
子目注释 | 实例 | 详情
5408231000
床垫面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407720000
尼龙面料
子目注释 | 实例 | 详情
5408222000
人纤面料
子目注释 | 实例 | 详情
5811004000
复合面料
子目注释 | 实例 | 详情
3921909090
遮光面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208320092
全棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
5209390020
棉制面料
子目注释 | 实例 | 详情
5309112000
亚麻面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208490090
色织面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006220000
绣花面料
子目注释 | 实例 | 详情
5810910000
花边面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208390010
梭织面料
子目注释 | 实例 | 详情
6004103000
锦氨面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006340000
涤纶面料
子目注释 | 实例 | 详情
5804299000
蕾丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208420090
色织面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407720000
泳装面料
子目注释 | 实例 | 详情
5408249000
人丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
5408229000
人丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006320000
泳装面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407420000
蕾丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
6310100010
真丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
5810910000
梭织面料
子目注释 | 实例 | 详情
6004104000
化纤面料
子目注释 | 实例 | 详情
5007201100
人丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
5408249000
人棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
9403700000
屏风面料
子目注释 | 实例 | 详情
5309112000
平纹面料
子目注释 | 实例 | 详情
5516110000
人丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407720000
涤锦面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208520091
全棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
5801330000
绒面面料
子目注释 | 实例 | 详情
5801310000
化纤面料
子目注释 | 实例 | 详情
5007201900
染色面料
子目注释 | 实例 | 详情
3921131000
皮革面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407720000
雪纺面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407420000
雪纱面料
子目注释 | 实例 | 详情
5111119000
毛呢面料
子目注释 | 实例 | 详情
5516120000
天丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
5514301000
化纤面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006320000
罗纹面料
子目注释 | 实例 | 详情
5007201100
丝棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006310000
涤纶面料
子目注释 | 实例 | 详情
5804210000
经编面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407710000
雪纺面料
子目注释 | 实例 | 详情
5516140000
人丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006320000
复合面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006220000
花边面料
子目注释 | 实例 | 详情
5408222000
醋酸面料
子目注释 | 实例 | 详情
5111199000
毛呢面料
子目注释 | 实例 | 详情
5801330000
家纺面料
子目注释 | 实例 | 详情
5111199000
全毛面料
子目注释 | 实例 | 详情
5801372000
装饰面料
子目注释 | 实例 | 详情
5209420010
牛仔面料
子目注释 | 实例 | 详情
6005210000
花边面料
子目注释 | 实例 | 详情
5801330000
毛绒面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006410000
全竹面料
子目注释 | 实例 | 详情
5516110000
全竹面料
子目注释 | 实例 | 详情
4203400090
皮革面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407420000
染色面料
子目注释 | 实例 | 详情
5516120000
人丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407102090
装饰面料
子目注释 | 实例 | 详情
5111111100
粗纺面料
子目注释 | 实例 | 详情
5804210000
绣花面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006210000
针织面料
子目注释 | 实例 | 详情
5209310092
机织面料
子目注释 | 实例 | 详情
5111191100
羊绒面料
子目注释 | 实例 | 详情
6001220000
鞋材面料
子目注释 | 实例 | 详情
5801330000
装饰面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407740000
雪纺面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407730000
提花面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407720000
机织面料
子目注释 | 实例 | 详情
5111191900
兔绒面料
子目注释 | 实例 | 详情
5902200000
窗帘面料
子目注释 | 实例 | 详情
9401901900
座椅面料
子目注释 | 实例 | 详情
5408211000
人丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
5810100000
花边面料
子目注释 | 实例 | 详情
6001910000
棉制面料
子目注释 | 实例 | 详情
5513310000
色织面料
子目注释 | 实例 | 详情
5209390090
棉制面料
子目注释 | 实例 | 详情
5408221000
粘胶面料
子目注释 | 实例 | 详情
5111199000
机织面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208390090
梭织面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006320000
花边面料
子目注释 | 实例 | 详情
4113200090
猪皮面料
子目注释 | 实例 | 详情
5007101000
真丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
5111300000
混纺面料
子目注释 | 实例 | 详情
5112110000
全毛面料
子目注释 | 实例 | 详情
5112110000
含毛面料
子目注释 | 实例 | 详情
5112110000
毛纺面料
子目注释 | 实例 | 详情
5112110000
羊毛面料
子目注释 | 实例 | 详情
5112300000
精纺面料
子目注释 | 实例 | 详情
5209310092
棉制面料
子目注释 | 实例 | 详情
5210410000
弹力面料
子目注释 | 实例 | 详情
5211430000
斜纹面料
子目注释 | 实例 | 详情
5212240000
混纺面料
子目注释 | 实例 | 详情
5309111000
亚麻面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407102010
毛涤面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407102010
梭织面料
子目注释 | 实例 | 详情
5408100000
人纤面料
子目注释 | 实例 | 详情
5513112020
聚酯面料
子目注释 | 实例 | 详情
5810920000
批绣面料
子目注释 | 实例 | 详情
6001100000
全棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006100000
针织面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006100000
毛纺面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208490090
服装面料
子目注释 | 实例 | 详情
5309290000
混纺面料
子目注释 | 实例 | 详情
5007909000
机织面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407430000
色织面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407520000
涤纶面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407530000
涤纶面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407730000
合纤面料
子目注释 | 实例 | 详情
5407930000
混纺面料
子目注释 | 实例 | 详情
5602900000
毛呢面料
子目注释 | 实例 | 详情
5702502000
脚垫面料
子目注释 | 实例 | 详情
5804292000
全棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
6005370000
蕾丝面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006340000
涤粘面料
子目注释 | 实例 | 详情
6006340000
涤制面料
子目注释 | 实例 | 详情
9023009000
面料样品
子目注释 | 实例 | 详情
3920430090
塑料面料
子目注释 | 实例 | 详情
3926909090
塑料面料
子目注释 | 实例 | 详情
5111119000
全毛面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208320092
服装面料
子目注释 | 实例 | 详情
5209310091
服装面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208330000
全棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208520092
全棉面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208520092
梭织面料
子目注释 | 实例 | 详情
5516120000
梭织面料
子目注释 | 实例 | 详情
5809002000
梭织面料
子目注释 | 实例 | 详情
5208330000
棉涤面料
子目注释 | 实例 | 详情
5209320000
棉制面料
子目注释 | 实例 | 详情
londing...
X