hscode
商品描述
查看相关内容
8481901000
密封
子目注释 | 实例 | 详情
8484100000
密封
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
强制密封
子目注释 | 实例 | 详情
8484100000
EGR密封
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
密封适配器
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
提升密封
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
密封脂注入
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
密封
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
密封
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
密封
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
1/2提升密封
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
密封耐磨板
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
刻蚀机用密封
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
回路密封排放
子目注释 | 实例 | 详情
8484900000
气动喷嘴密封
子目注释 | 实例 | 详情
8484900000
座用成套密封
子目注释 | 实例 | 详情
8434900000
冲粪橡胶密封
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
制动器密封零件
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
单座双密封截流
子目注释 | 实例 | 详情
8484200090
喷涂设备用三路密封
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
单向修理包(橡胶密封件,
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
门备件包(含口垫及密封件)
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
用配件(密封环.杆.弹簧.O型圈)
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
用配件(O形圈 弹簧 密封环)
子目注释 | 实例 | 详情
8474900000
HFCG150/100辊压机零件(菌形密封圈)
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
锅炉配件(耐高温干密封四方接管)
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
铝锅配件(耐高温干密封四方接管)
子目注释 | 实例 | 详情
8484900000
座用成套密封圈(硫化橡胶与石墨合制)
子目注释 | 实例 | 详情
8484100000
密封圈(硫化橡胶与碳钢合制,用零件,品牌:昂思菲特)
子目注释 | 实例 | 详情
8481201000
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
子目注释 | 实例 | 详情
8481802190
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
子目注释 | 实例 | 详情
8431499900
子目注释 | 实例 | 详情
8481300000
子目注释 | 实例 | 详情
8481400000
子目注释 | 实例 | 详情
8481802990
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
单气
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
双气
子目注释 | 实例 | 详情
8414909090
连接件
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
压力监
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
壳体
子目注释 | 实例 | 详情
8421999090
制器
子目注释 | 实例 | 详情
8481300000
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
子目注释 | 实例 | 详情
8481400000
冲击主
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
压力监
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
用按钮
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
的气缸
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
浮球制台
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
3/2
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
上机车操
子目注释 | 实例 | 详情
8421299090
过滤器
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
先导式气
子目注释 | 实例 | 详情
8481802990
1分常开气
子目注释 | 实例 | 详情
8481802990
1分常闭气
子目注释 | 实例 | 详情
8481802990
2分常开气
子目注释 | 实例 | 详情
8481802990
2分常闭气
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
(管螺纹)气
子目注释 | 实例 | 详情
8481802190
10856电选择
子目注释 | 实例 | 详情
8481802190
12408电选择
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
气体制开关
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
进水流量监
子目注释 | 实例 | 详情
8480490000
模具镶件
子目注释 | 实例 | 详情
8481100090
轮胎气压监
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
三位四通气
子目注释 | 实例 | 详情
8481802990
两位三通气
子目注释 | 实例 | 详情
8481802190
、电磁
子目注释 | 实例 | 详情
8481100090
二位三通脚
子目注释 | 实例 | 详情
8481802990
二位二通气
子目注释 | 实例 | 详情
8442400090
温度制板
子目注释 | 实例 | 详情
8481201000
分轴正时油
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
分轴正时油
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
切换面板
子目注释 | 实例 | 详情
8481400000
压力制放散
子目注释 | 实例 | 详情
8481802990
1分大常闭气
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
/不锈钢制
子目注释 | 实例 | 详情
8481802190
10功能电液主
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
门零件(气)
子目注释 | 实例 | 详情
8481201000
5T挖掘机用主
子目注释 | 实例 | 详情
8481201000
6T挖掘机用主
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
手动遥通海堞
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
冲压模具用速
子目注释 | 实例 | 详情
8481802990
双电二位五分
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
(吊机零配件)
子目注释 | 实例 | 详情
8481201000
平衡油缸液双向
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
两位三通常闭气
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
圆形车门制应急
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
油压配件(操
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
A330飞机襟翼制限制
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
喷漆机配件/气喷涂
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
推拉组件(配件)
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
卡车用感载(气压制)
子目注释 | 实例 | 详情
8481201000
操作(含破碎机)
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
水射流切割机
子目注释 | 实例 | 详情
8431431000
配件/三位四通转
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
轮胎压力监修包/丰田
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
制调节门(氮气净化)
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
制调节门(热值增加)
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
多用途,制气体流量,CKD
子目注释 | 实例 | 详情
8413910000
泵配件(手,修理包)
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
汽车用升降制分配/丰田
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
轮胎压力监修理包/丰田
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
轮胎压力监修包/丰田牌
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
制调节门(润滑油温度)
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
分配(分配系统流量制用)
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
A330飞机襟翼制限制(旧)
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
轮胎压力监修包等/丰田牌
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
通断/制流体通断/61-368183-00
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
截流,用于工艺气体制,品牌AM
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
TS HEATED MANOMETER ISO VALVE ASSY
子目注释 | 实例 | 详情
8481201000
单项/液压泵站上用.利用压力
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
气动开关/管道用/制流体通断/fisher牌
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
功能(品牌ABB.制空气导通及截断.二位
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
ARM1 BLOCK ASS’Y 14T挖掘机小臂主
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
BOOM2 BLOCK ASS’Y 6T挖掘机大臂主
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
BOOM1 BLOCK ASS’Y 6T挖掘机大臂主
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
ARM 1 BLOCK ASS’Y 6T挖掘机小臂主
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
汽车废气再循环(EGR)&碳罐&怠速
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
BOOM2 BLOCK ASS’Y 14T挖掘机大臂主
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
BOOM1 BLOCK ASS’Y 14T挖掘机小臂主
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
钟摆配套部件(APC测试驱动制器)
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
隔膜(MEYER BURGER.制管路内气体通断用.
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
(用于半导体设备上的其它门.品牌A
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
通断/管路用/制流体的通断/CT5012-000363-11
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
通断/管路用/制流体的通断/CT5012-000367-11
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
通断/制流体通断/无检漏口/CT5085-487462-11
子目注释 | 实例 | 详情
8459210000
灶具铝12分度15轴数式钻孔攻牙机(1号机)
子目注释 | 实例 | 详情
8459210000
灶具铝10分度13轴数式钻孔攻牙机(2号机)
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
油路压力制部件(零件)CARTRIDGE/KIT PISTON
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
(旧.用于制造半导体器件设备上.品牌V
子目注释 | 实例 | 详情
8481802190
电磁(BESI.电磁制.用于制气体的流通.
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
电磁(BESI.电磁制.用于制气路的切换.
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
汽车废气再循环(EGR)&碳罐&怠速
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
针(无品牌.用于.块开关.不锈钢制)
子目注释 | 实例 | 详情
8481809000
组件/流量制关断活门/区域温度制活门
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
(用于半导体设备上的其它门.品牌APP
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
开关(品牌ROCHE.芯材质铁.通过电磁感应
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
(旧.用于制造半导体器件设备上.品牌VA
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
夹断(品牌ROCHE.芯材质铁.制液路的通断
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
气压整流(ASML.通过门大小来制机台
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
节流(NIKON.电磁制.制液体流量恒定用.
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
功能(品牌ABB.制空气导通及截断.二位一通
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
(用于半导体设备上的其它门.品牌APPL
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
通断(无品牌.喷涂机器人用.制涂料的导通
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
功能(品牌ABB.制空气导通及截断.二位一通.
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
电磁(ESEC.两位一通.制和截止气体流通用.
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
流量(品牌ROCHE.用于制液体流量恒定.芯材
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
开关(品牌ROCHE.芯材质铁.通过电磁感应
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
(光刻机用.且非气压或液压系统用.通过
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
夹断(品牌ROCHE.芯材质铁.制液路的通断.罗
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
通断(无品牌.喷涂机器人用.制涂料的导通及
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
通断(无品牌.喷涂机器人用.制流体的导通及
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
通断(无品牌.喷涂机器人用.由气压动力装置
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
功能(品牌ABB.制空气导通及截断.二位一通.
子目注释 | 实例 | 详情
8481802990
换向(品牌ABB.喷涂机器人用.制液体流向用.
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
通断/物理气相沉积设备用/电动制圆盘状
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
通断/制流体的通断/芯不锈钢制/DS012-012724-1
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
通断(无品牌.喷涂机器人用.制涂料的导通及截
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
地铁车辆制动系统制动电单元用扩展及连接器
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
地铁车辆制动系统制动电单元用网关及连接器
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
(用于半导体设备上的其它门.品牌APPLIED MATE
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
气动隔膜(MEYER RUBER.制管路内气体通断用.芯材
子目注释 | 实例 | 详情
8481802990
流向(品牌:WATERS.用于制管道内液体的流向.液相色
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
流量(进样器用.品牌TEKMAR.用于制气体流量.芯材
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
(旧.用于制造半导体器件设备上.品牌VAT.芯材
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
体总成(两位三通,变速箱用,品牌ZF,制流量,钢铁制)
子目注释 | 实例 | 详情
8477900000
吹瓶机配件(.风扇.气缸.冷却管.温表.铁头.电脑)
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
开关(制造晶片扩散炉管道用.无品牌.用于管道内
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
手动开关/刻蚀机用/制管路开闭功能/芯不锈钢制
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
空气分配单元(品牌ABB.喷涂机器人用.通过机械开关
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
芯(品牌:安捷伦.入口专用零件.门中气体流动
子目注释 | 实例 | 详情
8481802990
流向(品牌:安捷伦.用于制管道内液体的流向.液相色
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
进样(品牌:安捷伦.用于制进样待测液体.液相色谱仪
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
气体节流器(功能是通过内部制气体流量并保持.
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
比例制气(功能是通过瓣开闭借由气压传递动力.
子目注释 | 实例 | 详情
8415901000
空调部品,基板,制器,三方,机箱组件,温感原件
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
钢制活门(用于飞机空调系统通风系统|单个|SIA|制系统压力|钢铁)
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
体总成(两位三通,变速箱用,钢铁制,功能:制流量,原理:电,品牌:ZF)
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
(ASML,通过给予不同的气压来门开启,用于光刻机气路循环系统)
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
整流(ASML,通过门大小来制机台水柜内水压,可范围0-10BAR,手动,其他门,芯不锈钢制)
子目注释 | 实例 | 详情
8481802190
电磁(用于制液体流动,通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从座上提起,门打开;断电时,电磁力消失,弹簧力把关闭件压在座上,门关闭)
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
压缩空气流量制装置(主要组成部分包括流量,外壳及喷射口,用于电池片包装设备,功能是通过外部接入压缩空气,通过流量制压缩空气喷射流量达到区分电池片的目的.本身不包含除门外的机械装置,本身不产生压缩空气,芯材质为不锈钢制,非电子膨胀式,品牌:AMAT)
子目注释 | 实例 | 详情
8481100090
子目注释 | 实例 | 详情
8481201000
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
子目注释 | 实例 | 详情
8481300000
子目注释 | 实例 | 详情
8481400000
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
Y
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
H
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
S
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
S
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
BP
子目注释 | 实例 | 详情
8481201000
KC
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
CP
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
FC
子目注释 | 实例 | 详情
8481802990
PE
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
PP
子目注释 | 实例 | 详情
8481802190
PQ
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
PV
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
UC
子目注释 | 实例 | 详情
8481802990
V1
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
V6
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
IMV
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
PPR
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
PVC
子目注释 | 实例 | 详情
8409919920
EGR
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
104
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
2/2
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
ABS
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
ACC
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
ASR
子目注释 | 实例 | 详情
8409919990
CFV
子目注释 | 实例 | 详情
8481201000
O/C
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
T/D
子目注释 | 实例 | 详情
8409919990
EGR
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
EGR
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
EGR
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
EGR
子目注释 | 实例 | 详情
8409919920
ERG
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
HPV
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
ICV
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
MRP
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
MTC
子目注释 | 实例 | 详情
8481802990
OCV
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
OCV
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
OCV
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
P/V
子目注释 | 实例 | 详情
8409919990
PCV
子目注释 | 实例 | 详情
8481100090
PCV
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
PCV
子目注释 | 实例 | 详情
8481300000
PCV
子目注释 | 实例 | 详情
8481400000
PCV
子目注释 | 实例 | 详情
8481802990
PCV
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
PCV
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
PCV
子目注释 | 实例 | 详情
8481909000
PCV
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
PPH
子目注释 | 实例 | 详情
8481100090
PVC
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
PVC
子目注释 | 实例 | 详情
8481400000
PVC
子目注释 | 实例 | 详情
8481802990
PVC
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
PVC
子目注释 | 实例 | 详情
8481100090
PWM
子目注释 | 实例 | 详情
8481400000
T/P
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
SCV
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
STC
子目注释 | 实例 | 详情
8409919990
VVT
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
VVT
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
双H
子目注释 | 实例 | 详情
8481201000
/MWL
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
1430
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
90.3
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
APL
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
COAX
子目注释 | 实例 | 详情
8481100090
DARB
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
DB60
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
DILO
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
ECPC
子目注释 | 实例 | 详情
8481201000
PICO
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
UABS
子目注释 | 实例 | 详情
8481802990
V1V2
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
YA12
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
单H
子目注释 | 实例 | 详情
8481100090
双H
子目注释 | 实例 | 详情
8481802990
双H
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
双H
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
双H
子目注释 | 实例 | 详情
8481809000
双H
子目注释 | 实例 | 详情
8481300000
16PA6
子目注释 | 实例 | 详情
8409919990
P.C.V
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
零件
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
零件
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
高速
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
供给
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
盖板
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
感载
子目注释 | 实例 | 详情
8414909090
支架
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
盖圈
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
锥筒
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
气缸
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
针头
子目注释 | 实例 | 详情
8481804010
进样
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
按钮
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
芯塞
子目注释 | 实例 | 详情
8481809000
锁紧
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
调量
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
锁定
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
隔断
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
扇形
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
测试
子目注释 | 实例 | 详情
8481802190
线圈
子目注释 | 实例 | 详情
8481802990
防混
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
杆头
子目注释 | 实例 | 详情
8481300000
拉断
子目注释 | 实例 | 详情
8481400000
拉断
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
拉断
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
模块
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
干式
子目注释 | 实例 | 详情
8481802990
垫片
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
喷嘴
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
转轮
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
单流
子目注释 | 实例 | 详情
8481300000
通断
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
导管
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
Valves
子目注释 | 实例 | 详情
8413910000
底盘
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
输出
子目注释 | 实例 | 详情
8481802190
继电
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
体盖
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
开关
子目注释 | 实例 | 详情
8481201000
叠架
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
托架
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
针套
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
门锁
子目注释 | 实例 | 详情
8409991000
导套
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
滚柱
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
阻断
子目注释 | 实例 | 详情
8477900000
喷嘴
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
体壳
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
内件
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
衬套
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
摇臂
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
液转
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
旁路
子目注释 | 实例 | 详情
8414804090
挂车
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
按钮
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
瓣体
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
按键
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
停止
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
加热
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
快切
子目注释 | 实例 | 详情
8481809000
放向
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
限制
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
变速
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
阻止
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
工作
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
上样
子目注释 | 实例 | 详情
8481802990
通道
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
同心
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
关闭
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
入口
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
倒扣
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
停机
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
簧片
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
容器
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
预置
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
清吹
子目注释 | 实例 | 详情
8481400000
紧急
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
隔套
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
喷雾
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
蝶型
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
检测
子目注释 | 实例 | 详情
8481802990
检测
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
泥浆
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
球塞
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
整体
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
吸入
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
定向
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
手指
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
甲板
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
消防
子目注释 | 实例 | 详情
8481100090
瓶头
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
瓶头
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
开关
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
开关
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
充注
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
排放
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
组件
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
组件
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
组件
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
活塞
子目注释 | 实例 | 详情
8481400000
活塞
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
活塞
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
风膜
子目注释 | 实例 | 详情
8481300000
进口
子目注释 | 实例 | 详情
8481400000
预充
子目注释 | 实例 | 详情
8481400000
顶充
子目注释 | 实例 | 详情
8481400000
防溢
子目注释 | 实例 | 详情
8481400000
炉具
子目注释 | 实例 | 详情
8481400000
溢硫
子目注释 | 实例 | 详情
8481400000
泄露
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
截流
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
截流
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
气流
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
接头
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
门体
子目注释 | 实例 | 详情
8484100000
门垫
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
选择
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
隐蔽
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
特种
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
芯套
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
配件
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
虹吸
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
手转
子目注释 | 实例 | 详情
8481802990
手转
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
速闭
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
针状
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
机械
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
机械
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
单表
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
分配
子目注释 | 实例 | 详情
8409999990
门轴
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
门轴
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
卸除
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
底座
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
一般
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
震芯
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
手扳
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
双表
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
迷你
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
开启
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
分歧
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
手柄
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
管道
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
圆顶
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
喷淋
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
门座
子目注释 | 实例 | 详情
8481300000
球形
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
球形
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
单项
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
混合
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
双向
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
灶具
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
常闭
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
通海
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
焊接
子目注释 | 实例 | 详情
8481300000
铸件
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
小便
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
延时
子目注释 | 实例 | 详情
8481802990
延时
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
空调
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
大便
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
片状
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
门底
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
水箱
子目注释 | 实例 | 详情
8481400000
油位
子目注释 | 实例 | 详情
8409911000
座环
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
座环
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
回收
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
门顶
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
啤酒
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
组合
子目注释 | 实例 | 详情
8481802990
组合
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
关断
子目注释 | 实例 | 详情
8481300000
出口
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
提升
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
提升
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
闭塞
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
喷射
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
刹车
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
主体
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
门环
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
挡板
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
旋塞
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
清洁
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
座套
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
节温
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
分离
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
感应
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
翻转
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
计量
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
接头
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
水平
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
水平
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
门套
子目注释 | 实例 | 详情
8481802990
导向
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
传送
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
减速
子目注释 | 实例 | 详情
8481803190
扩张
子目注释 | 实例 | 详情
8481802990
转换
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
隔绝
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
往复
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
卡扣
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
部件
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
球座
子目注释 | 实例 | 详情
8481901000
旋钮
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
平板
子目注释 | 实例 | 详情
8481803990
平板
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
逻辑
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
滴答
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
双路
子目注释 | 实例 | 详情
8481802190
双路
子目注释 | 实例 | 详情
8481802990
双路
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
弹簧
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
2/2(F)
子目注释 | 实例 | 详情
8481202000
2/2(R)
子目注释 | 实例 | 详情
8479909090
SC-200
子目注释 | 实例 | 详情
8481804090
LPTACC
子目注释 | 实例 | 详情
8431499900
VALVE
子目注释 | 实例 | 详情
londing...
X